<<
>>

Витрати виробництва і прибуток.

Процес виробництва завжди пов\'язаний з використанням робочої сили та засобів виробництва, які втілюються в продукті. Останній характеризується корисністю (споживною вартістю) і трудомісткістю, тобто певною кількістю затраченої праці.

Чим продуктивніша праця, тим нижча трудомісткість одиниці створеного продукту.

Проте частина вартості продукту, що втілює в собі вартість засобів виробництва (уречевлена праця), існує ще до процесу виробництва. Вона лише переноситься на нього у вигляді вартості матеріальних витрат, а жива праця робітника створює чистий продукт.

Повторення виробництва можливе тоді, коли засоби виробництва і робоча сила відтворюються. Для цього з вартості, отриманої після реалізації продукту, відповідна частина виділяється на заміщення вартості засобів виробництва та робочої сили, спожитих у процесі виробництва. Частина вартості товару, що має бути знову авансована на продовження виробництва,

визначається як витрати виробництва.

Потреба у відтворенні робочої сили вимагає формування у фазі виробництва як необхідного, так і додаткового продукту. При цьому витрати підприємця (підприємства) на створення продукту відрізняються від витрат суспільства

Матеріальні витрати Необхідний продукт Додатковій продукт

Витрати підприємства

Витрати суспільства

Рис.5 - Структура продукту

Витрати виробництва — це те, у що обходиться створення продукту підприємству. Водночас суспільні витрати на створення продукту включають також додаткову працю, втілену в додатковому продукті.

Витрати виробництва благ — це загальноекономічна категорія. Процес виробництва являє собою продуктивне споживання факторів виробництва, заміщення яких є необхідною умовою процесу відтворення.

Витрати підприємства складаються з двох елементів:

 1. матеріальні витрати;
 2. необхідний продукт як джерело майбутньої оплати праці найманих робітників.

Витрати суспільства складаються з витрат виробництва і додаткового продукту.

Матеріальні витрати являють собою вартість, яка переноситься з засобів виробництва на кінцевий продукт.

Необхідний та додатковий продукти в сумі дають величину нової вартості.

Собівартість - це грошове вираження витрат виробництва.

Визначимо основні види витрат:

 • альтернативні (вмінені), тобто пов\'язані з можливістю іншого, альтернативного використання ресурсів;
 • зовнішні (явні), тобто пов\'язані з придбанням ресурсів;
 • внутрішні (неявні), тобто пов\'язані з використанням власних ресурсів;
 • бухгалтерські, тобто відповідні чинному законодавству;
 • економічні як сума зовнішніх і внутрішніх;
 • постійні, які не залежні від обсягу продукції - амортизація, орендна плата та ін.;
 • змінні, тобто залежні від обсягу продукції;
 • повні (сукупні) як сума постійних і змінних витрат;
 • середні сукупні - сукупні на одиницю продукції;
 • середні постійні - постійні на одиницю продукції;
 • середні змінні - змінні на одиницю продукції;
 • трансакційні, тобто пов\'язані з необхідністю нормальної організаційної діяльності;
 • граничні - додаткові на виробництво останньої одиниці продукції.

Визначення граничних витрат дозволяє порівняти їх з граничним

виторгом і за умови збігу зазначених величин отримати оптимальний обсяг продукції, який максимізує прибуток.

Однією з проблем виробника є зниження собівартості продукції такими головними шляхами:

 • підвищення продуктивності праці;
 • підвищення ефективності використання сировини й матеріалів, насамперед, їх економія;
 • підвищення ефективності використання будівель, споруд, обладнання, наприклад, підвищення коефіцієнта змінності за формулою

Кз = Кмз : Ко,              (9)

де Кмз - кількість машино-змін, що відпрацьовані;

Ко - кількість одиниць обладнання.

Прибуток - різниця між виторгом від реалізації та собівартістю продукції. Інакше кажучи, прибуток - це підсумок перевищення виторгу над собівартістю, а перевага собівартості над виторгом описується показником збитку.

Прибуток є формою існування чистого доходу як різниці між вартістю і витратами виробництва, або грошового виразу додаткового продукту.

Слід підкреслити, що в торгівлі й суспільному харчуванні визначають показник валового доходу як різницю між виторгом від продажу і витрат при закупівлі.

Відрізняють валовий та чистий прибуток.

Валовий є простою різницею між виторгом і витратами. Чистий залишається після відрахування від валового показника податків, дивідендів та інших обов\'язкових сплат.

Норма прибутку (Рн) визначається за формулою

Рн = Р : Ка х 100,              (10)

де Р - маса прибутку від реалізації;

Ка - сума авансованого капіталу.

В умовах ринкового господарювання прибуток є головною метою і одночасно показником стану діяльності, а норма прибутку - головним узагальненим показником ефективності.

<< | >>
Источник: Л.Г. Бойко. Конспект лекцій Економічна теорія Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ,2009. — 117 с.. 2009

Еще по теме Витрати виробництва і прибуток.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -