<<
>>

Капітал і підприємництво в умовах ринку.

Підприємництво, або підприємницька діяльність - це особливий творчий від діяльності людини з поєднання - різних чинників виробництва на власний страх і ризик з метою отримання прибутку.

Р. Кантільон (1680 - 1734) першим визначив підприємця як людину, здатну до виваженого ризику. Й. Шумпетер (1883 - 1950) називав підприємця економічним лідером, творцем інновацій.

Інновації - нововведення у виробничий процес.

Успіх підприємництва залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників. До перших відносять роль держави, насамперед, законодавство, природні ресурси, поведінку інших людей. До других - достатній рівень стартового капіталу, ефективність чинників виробництва.

Капітал - це авансована вартість, яка у процесі свого руху приносить більшу вартість, тобто здатна до самозростання.

Існують різноманітні визначення капіталу, але слід звернути увагу на категорію "людський капітал" як вкладення в розвиток людини з метою отримання більшої віддачі. Таким чином, здійснюється приєднання людини до інших об\'єктів авансування з метою прибутковості.

Відзначають три основні аспекти капіталу:

 • техніко-економічний з підкреслюванням матеріально-речових запасів;
 • організаційно-економічний, який пов\'язаний              з різноманіттям організації виробничого процесу, наприклад, при залученні зовнішніх активів;
 • соціально-економічний з підґрунтям таких моментів;
 • високорозвинене товарне виробництво;
 • наявність мотивації до збагачення;
 • певний ступінь концентрації виробництва і капіталу;
 • відсутність власних засобів виробництва у частини населення, яка здатна до найманої праці;
 • юридична свобода суб\'єктів.

Капітальні витрати можливо підрозділити на дві великі частини: засоби виробництва і робочу силу. Як ми визначали в попередній темі, існують різні підходи до походження вартості в цілому та її складових.

Визначимо два основних підходи до впливу складових капіталу на створення вартості й додаткової вартості:

 • марксистський;
 • неокласичний.

Марксистський підхід спирається на наступні положення:

 • умовою виробництва є повне відчуження найманого виробника від засобів виробництва, який не має впливу на подальшу долю створеного товару; готовий товар належить власнику засобів виробництва;

- останній факт дає можливість власнику після реалізації товару сплачувати робітнику лише частину створеної вартості, а іншу частину привласнювати у вигляді додаткової вартості.

Таким чином, вартість визначається за формулою

(11)

W= С+У+М,

де С - постійний капітал, пов\'язаний з придбанням засобів виробництва;

V - змінний капітал на придбання робочої сили,

М - додаткова вартість.

Найманий робітник за допомогою конкретної праці переносить вартість С на продукт, а за допомогою абстрактної - створює нову вартість У+М. Товар реалізується за величиною W, робітнику сплачують еквівалент V, компенсують витрати С і привласнюють М, тобто частина нової вартості безкоштовно надходить до кишені капіталіста.

Таким чином, робочий день розподіляється на необхідний та додатковий час з відповідним створенням еквіваленту V, тобто зарплати, і М.

Відрізняють абсолютну і відносну додаткову вартість. Перша спирається на збільшенні тривалості робочого дня або на зростанні інтенсивності праці. Друга форма пов\'язана зі скороченням необхідного часу за рахунок зростання продуктивності праці.

Ефективність зазначеного підходу вимірюється показником норми додаткової вартості

(12)

Мд = М : V х 100,

Інші підходи спираються на теорію факторів виробництва усіх чинників. Так, виробнича функція Кобба-Дугласа має наступний вигляд:

а = f(K);

1- а = f(L); V = А К L ;

(13)

(14)

(15)

де Y - обсяг продукції;

А - коефіцієнт розмірності факторів;

К - капітал;

L - праця;

а - частка К у сумі витрат;

1- а - відповідна частка L.

Теорія граничної продуктивності наголошує, що збільшення обсягу фактора здійснюється доти, доки величина граничного продукту не зрівняється з ціною певного фактора. Більш докладно цей момент ви вивчаєте в курсі мікроекономіки.

З функціональними формами визначають грошовий, виробничий та товарний капітал. Процес послідовного проходження усіх трьох форм має назву кругообігу капіталу.

Кругообіг нефінансових галузей має вигляд, наведений на схемі.

Робоча сила

Гроші - Товар lt;              -              ...Виробництво... - Товар* - Гроші*

Засоби виробництва

Кругообіг позичкового капіталу має вигляд: Гроші - Гроші*.

Кругообіг так званого фіктивного капіталу (цінні папери) описується таким чином: Гроші - Цінні папери - Гроші*.

Кругообіг капіталу як безперервний процес - обіг капіталу. Кількість оборотів на рік описується формулою.

п = 360 : О,              (16)

де 360 - кількість днів в господарському році;

О - тривалість одного обороту.

Різні частини капіталу обертаються з різною швидкістю. За зазначеним критерієм визначають основний та оборотний капітал.

Основний капітал - це знаряддя праці (будівлі, споруди, обладнання та ін.), які не втрачають натурального вигляду протягом експлуатації, переносять вартість на продукт частинами відповідно до зносу.

Розрізняють фізичний та моральний знос.

Фізичний знос пов\'язаний з втратою первісних властивостей у підсумку природного впливу (наприклад, корозії або експлуатації).

Моральний знос пов\'язаний з появою більш дешевих або більш ефективних засобів праці.

Процес втрати частини вартості при створенні товару і поверненні її після товарної реалізації має назву амортизації.

Амортизаційний фонд - це грошовий фонд підприємства, йа якому накопичуються кошти для подальшої заміни зношених знарядь праці або їх ремонту.

Норма амортизації На розраховується за формулою

На = А:Впх100,              (17)

де А - річна сума амортизації;

Вп - первісна вартість знаряддя праці.

На практиці держава задає норми амортизації, а за їх показниками підприємства розраховують абсолютні розміри амортизації.

Оборотний капітал - це предмети праці, зарплата, нарахування на зарплату, відрядження та інші витрати, які втрачають первісний вигляд, переносять і повертають вартість за один оберт.

Капітал підрозділяється також на власний та позиковий. Існують галузеві особливості функціонування аграрного, торговельного, позичкового капіталів.

Контрольні запитання

 1. Чим визначається господарська діяльність та чим вона відрізняється від будь-якої іншої діяльності людського суспільства чи людини ?
 2. Який рівень господарювання економічна наука визнає

мікроекономічним ?

 1. Якими економічними ознаками характеризуються суб’єкти мікроекономічногорівня господарювання?

4 Яких форм організації набуває господарювання на мікроекономічному

рівні ?

 1. Розкрийте поняття \'\'зміст господарської діяльності ” та ”форма організації господарської діяльності ”.
 2. Як ринковий попит пов ’язаний з суспільними потребами ?
 3. Розкрийте характер взаємозв’язку ринкової пропозиції та суспільного виробництва.
 4. Яке значення має співвідношення ринкового попиту і ринкової пропозиції для формування мікро-і макроекономічних пропорцій ?
 5. Наведіть класифікацію факторів ринкового попиту та ринкової пропозиції.
 6. Розкрийте значення поняття цінової еластичності для характеристики кількісної динаміки ринкового попиту та ринкової пропозиції.
 7. Чим зумовлюються напрям і нахил графічних кривих ринкового попиту та ринкової пропозиції?
 8. Чим визначаються різні якісні стани кон ’юнктури ринку, і як вони змінюються ?
 9. Як ринкові ціни залежать від конкретної ринкової кон ’юнктури ?
 10. Яка роль ціни рівноваги у формуванні економічних зв’язків виробника (продавця) і споживача (покупця)?
 11. Перелічіть види та призначення цін, що використовують на

ринку.

 1. Дайте визначення категорії ”витрати виробництва ”.
 2. Які об’єктивні причини зумовлюють формування витрат виробництва?
 3. Розкрийте сутність понять ”вмінені витрати ” і \'\'змінні витрати ”.
 4. У чому полягають особливості формування собівартості в різних галузях економіки ?
 5. Дайте кількісне та якісне визначення категорії "прибуток”.
 6. Який економічний зміст норми прибутку? Назвіть чинники, що впливають на його норму.
 7. Перелічіть основні показники ефективності використання факторів виробництва.
 8. Які умови необхідні для зростання капіталу ?
 9. У чому полягає різниця в поділі капіталу на постійний та змінний і основний та оборотний ? ’
 10. Як функціонує капітал у сфері торгівлі ?
 11. Які особливості підприємницької діяльності у грошово-кредитній сфері ?

<< | >>
Источник: Л.Г. Бойко. Конспект лекцій Економічна теорія Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ,2009. — 117 с.. 2009

Еще по теме Капітал і підприємництво в умовах ринку.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -