<<
>>

ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ

Під час вивчення теми студентам перш за все слід звернути увагу на відмінності між формами та видами кредиту.

У загальноприйнятому розумінні форма — це зовнішній, найза- гальніший вияв певного предмета чи явища, який хоч і пов’язаний із внутрішньою їх сутністю, але не розкриває її.

За зовнішньою формою цінності, яка передається кредитором позичальнику, кредит поділяється на грошовий і товарний. Товарний кредит в умовах розвинутих ринкових відносин застосовується значно рідше, ніж грошовий.

Класифікація видів кредиту за критеріями є такою:

1) за своєю внутрішньою формою (складом суб’єктів кредитної угоди):

— комерційний — це форма руху безпосередньо промислового капіталу і спосіб перетворення товарного капіталу у грошовий шляхом продажу товарів з відстрочкою платежу. Такий кредит надається одним товаровиробником іншому у вигляді продажу товарів з відтермінуванням платежу. Передавання товару в кредит може оформлятися векселем. Це сприяє прискоренню розрахунків і більш оперативнішому маневруванню капіталом з боку суб’єктів господарювання. Якщо передавання товару в кредит здійснюється без оформлення векселя, то покупець може сплатити за товар дещо вищу ціну;

— банківський — коли одним із суб’єктів є банк, причому банки можуть бути не тільки кредиторами, але й позичальниками. Кредит надається у грошовій формі. Він є провідним видом кредиту;

— державний — це кредит, одним з учасників якого є держава в особі уряду або місцевих органів самоврядування. Надається, як правило, юридичними та фізичними особами державі (в особі центральних та місцевих органів влади). Традиційна форма цього кредиту — випуск державних позик; особливість — як правило, не має конкретного цільового призначення;

— міжнародний — надаються позичкові капітали одних країн іншим у тимчасове користування на засадах поверненості, строко- вості та платності. Суб’єктами міжнародного кредиту виступають банки, фірми, держави, міжнародні валютно-кредитні організації.

Ознака даного кредиту — належність кредитора і позичальника до різних країн;

— споживчий — надається юридичним чи фізичним особам на споживчі цілі. Він може надаватися банками, кредитними установами небанківського типу, юридичними та фізичними особами. Даний вид кредиту сприяє отриманню речей чи послуг значно раніше, ніж будуть накопичені заощадження для їх придбання.

2) за призначенням:

— на виробничі цілі (юридичним особам на формування основного та оборотного капіталу);

— споживчий кредит (фізичним особам на задоволення особистих потреб).

3) за строками користування:

— короткострокові;

— середньострокові;

— довгострокові.

4) за забезпеченням:

— забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);

— гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи);

— з іншим забезпеченням (свідоцтво страхової компанії);

— незабезпечені (бланкові).

5) за ступенем ризику:

— стандартні;

— з підвищеним ризиком.

6) за методами надання:

— у разовому випадку;

— відповідно до відкритої кредитної лінії;

7) за строками погашення:

— водночас (одноразове повернення);

— на виплату (погашення в розстрочку);

— достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника).

8) за галузевою спрямованістю:

—кредити в промисловість;

—кредити в сільське господарство;

—кредити в торгівлю;

—кредити в інші галузі.

9) за організаційно-правовою ознакою:

— строковий;

— прострочений;

— пролонгований.

Провідним видом кредиту в ринковій економіці є банківський кредит. Система банківського кредитування ґрунтується на використанні ряду базових принципів кредитування.

Кредитні відносини, що виникають при банківському кредиті, характеризуються надзвичайною розмаїтістю. їх можна поділити на кредити, які отримує сам банк для формування своїх ресурсів та кредити, які надає банк своїм клієнтам. Другу групу кредитів можна класифікувати за багатьма ознаками: за об’єктами кредитування, термінами користування, порядком надання, методом надання, схемою надання та низкою інших.

Під час розгляду питання економічної межі кредиту слід врахувати, що це питання є відносно новим у теоретичних дослідженнях кредиту, маловивченим і досить спірним. Тому насамперед слід чітко визначити саме поняття меж кредиту та їхню класифікацію.

Одним з визначень поняття межа кредиту є таке: межа кредиту це такий рівень розвитку кредитних відносин у народному господарстві, за якого попит і пропозиція на кредит балансуються при збережені стабільної, помірної, доступної для переважної більшості нормально працюючих позичальників, процентної ставки.

Економічна межа може розглядатися в кількох аспектах:

1) залежно від певного рівня економічної системи: мікроеконо- мічна та макроекономічна;

2) залежно від призначення: якісна та кількісна.

Вивчаючи питання щодо ролі кредиту, важливо не лише засвоїти теоретичні положення, але і зв’язати їх з поточним моментом.

Роль кредиту не залишається незмінною. Зі зміною економічних умов у країні відбуваються зміни ролі та сфери його застосування. Так, в умовах функціонування повноцінних грошей роль кредиту була нусуттєво, бо зміна маси грошей незначною мірою залежала від застосування кредиту. Зменшення маси повноцінних грошей в обігу здійснювалося шляхом перетворення їх у скарб (без участі кредиту), і навпаки.

За функціонування неповноцінних грошей збільшення або зменшення їх маси відбувається завдяки кредитним операціям. Тому роль кредиту зростає.

Ще важливішою є роль кредиту в умовах інфляції, бо регулювання грошової маси в обігу за допомогою кредиту має важливе значення для підтримування стабільності купівельної спроможності грошової одиниці.

Під час вивчення теми необхідно зосередити увагу на впливі кредиту на розвиток як економіки в цілому, так і на розвитку економіки України зокрема. Крім того, важливою є роль кредиту в підвищенні рівня життя народу певної країни.

У період, що передував переходу до ринкової економіки в Україні, роль кредиту була обмежена. Обмежене застосування мав комерційний кредит, не використовувався кредит як джерело капіталовкладень, не видавався іпотечний кредит.

Існувала жорстка централізація управління банківським кредитом: усі кошти виділялися з центру для різних позичальників на різні цілі і в межах визначених сум (ліміт кредитування). Однорівнева банківська система також не сприяла розвитку кредитних відносин.

У перехідній економіці роль кредиту зростає, розширюється сфера кредитних відносин, розвиваються методи кредитування та управління кредитом, а саме:

— відбувається перехід до централізації управління кредитними операціями комерційних банків;

— розширюються права і можливості комерційних банків та їхніх клієнтів на основі договірних відносин;

— розширюється сфера застосування кредиту;

— удосконалюються методи кредитування;

— поява акціонерних товариств, випуск акцій, залучення урядом коштів до бюджету за допомогою цінних паперів сприяє розширенню кредитних операцій із цінними паперами (участь кредиту в операціях з емісії цінних паперів, у кредитуванні під заставу цінних паперів);

— починає використовуватись комерційний та іпотечний кредити;

— підвищується роль кредиту як джерела інвестицій.

Під час вивчення цієї теми обов’язково необхідно зупинитися на розгляді історії розвитку кредитних відносин в Україні.

План семінарського заняття № 16

1. Функціональні форми кредиту.

2. Різновиди кредиту, їх характеристика.

3. Поняття «економічні межі кредиту», їх класифікація.

4. Еволюція ролі кредиту.

5. Розвиток кредитних відносин в економіці України.

Практичні завдання до теми 11

1. Тести до теми

1. Виокремлюють такі форми кредиту:

а) банківська;

б) комерційна;

в) товарна;

г) грошова.

1. Розрізняють такі види кредиту:

а) банківський;

б) комерційний;

в) товарний;

г) грошовий.

3. Залежно від сфери економіки, у яку спрямовується позичена цінність, можна виокремити:

а) банківський;

б) виробничий;

в) грошовий;

г) товарний.

4. За галузевою спрямованістю кредиту розрізняють:

а) кредити в промисловість;

б) кредити в торгівлю;

в) кредити в сільське господарство;

г) усі відповіді правильні.

5. Форма руху безпосередньо промислового капіталу і спосіб перетворення товарного капіталу у грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу — це:

а) споживчий кредит;

б) міжгосподарський кредит;

в) банківський кредит;

г) бланковий кредит.

6. Банківський кредит за строками погашення поділяється на:

а) достроково погашений;

б) погашення після обумовленого періоду — водночас;

в) на виплату.

7. Який вид кредиту може бути реалізований у товарній формі?

а) банківський;

б) виробничий;

в) державний;

г) комерційний.

8. Який вид кредиту виконує емісійну функцію?

а) банківський;

б) виробничий;

в) грошовий;

г) товарний.

9. В Україні провідним видом кредиту є:

а) споживчий кредит;

б) міжгосподарський кредит;

в) банківський кредит;

г) бланковий кредит.

10. Мікроекономічні межі кредиту формуються під впливом чинників:

а) рівень та динаміка інфляції;

б) динаміка і рівень ставки позичкового процента;

в) динаміки ринкової ставки позичкового процента;

г) ефективності та окупності проектів, на реалізацію яких позичаються кошти.

11. Макроекономічні межі кредиту формуються під впливом чинників:

а) рівень та динаміка інфляції;

б) динаміка і рівень ставки позичкового процента;

в) динаміки ринкової ставки позичкового процента;

г) ефективності та окупності проектів, на реалізацію яких позичаються кошти.

12. Кредит сприяє:

а) розширенню виробництва;

б) реструктуризації економіки;

в) зміні асортименту продукції;

г) раціоналізації використання робочих площ.

2. Правильно / неправильно (ТАК/НІ)

Відповідь обґрунтувати

2. Форми кредиту є рівноправними та рівнозначними, внутрішньо пов’язаними.

3. Розрізняють основні три форми кредиту.

4. Середньострокові кредити — це кредити, за яких кредитор передає вільну цінність у користування позичальникові на термін до п’яти років.

5. За комерційного кредиту кредитор може надати кредит лише своєму покупцеві.

6. Об’єктом лізингу є будь-яке майно, що належить до оборотних засобів.

7. Кредит на споживчі потреби — це кредит на розширення діючого підприємства.

8. Мікроекономічні межі кредиту визначають обсяги попиту на кредит окремих позичальників.

9. Мікроекономічна межа кредиту потенційно існує в кожного економічного суб’єкта.

10. Кредит сприяє звуженню виробництва та реструктуризації економіки країни в цілому.

3. Підберіть кожному терміну його визначення:

Терміни:

1) бланковий кредит;

2) овердрафт;

3) банківський кредит;

4) споживчий кредит;

5) міжнародний кредит;

6) виробничий кредит;

7) комерційний кредит.

Визначення:

1) короткостроковий кредит, що надається банком надійному клієнту понад його залишок на поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунку. При цьому утворюється дебетове сальдо;

2) кредит, який видається без забезпечення — лише під зобов’язання повернути кредит;

3) вид кредиту, що обслуговує рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин;

4) провідний вид кредиту;

5) різновид кредиту, що використовується на формування основного та оборотного капіталу у сфері виробництва чи торгівлі, тобто на виробничі цілі;

6) різновид кредиту, що спрямовується на задоволення особистих потреб людей, тобто обслуговує сферу особистого споживання;

7) форма руху безпосередньо промислового капіталу і спосіб перетворення товарного капіталу у грошовий шляхом продажу товарів з відстроченням платежу.

Питання для самостійного вивчення

1. Характеристика розвитку кредитних відносин у перехідній економіці України.

2. Яке поняття ширше: форма чи вид кредиту?

3. Чи має комерційний кредит переваги перед банківським? Якщо так, то які?

4. Економічні межі кредиту в Україні.

5. Чи впливає співвідношення між темпами зростання банківського кредитування суб’єктів господарювання і ВВП на розмір економічної межі кредиту.

6. Характеристика принципів банківського кредитування.

Рекомендована література

16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32

<< | >>
Источник: Левченко Л. В.. Гроші та кредит. Навч. посіб — К.,2011. — 224 с.. 2011

Еще по теме ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ:

 1. 7.2. Формы и виды кредита
 2. 12.1. Роль кредита
 3. 12.1. Роль кредита
 4. 12.1. Роль кредита
 5.         8.1. Роль кредита
 6. 3. Роль кредита в экономике.
 7. Роль кредита в обеспечении НТП, экономии издержек обращения, в социальной сфере
 8. 11.3 Формы и виды кредита
 9. Роль и границы кредита.
 10. Сущность, функции и значение кредита. Формы и виды кредита.
 11. Роль кредита в экономике
 12. 9.3. Роль кредита в экономике
 13. Форми і види кредиту
 14. МОДУЛЬ III. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТУ
 15. ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ
 16. Тема 11. Форми, види та роль кредиту
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -