<<
>>

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРШЙНИХ БАНКІВ

Вивчення цієї теми слід розпочати з визначення призначення комерційного банку, виходячи з того, що це фінансовий посередник. Комерційні банки — це кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для підприємств, установ і населення переважно за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді внесків і позичок.

Студенти повинні усвідомити, що призначенням комерційного банку є зведення осіб, які мають тимчасово вільні кошти та осіб, які хотіли б їх отримати в тимчасове користування, а також забезпечення функціонування грошової системи країни, вплив на пропозицію грошей.

Для здійснення операцій банки в Україні повинні мати дозвіл і ліцензію Національного банку.

Комерційні банки класифікуються за різними критеріями:

1) залежно від формою власності: державні, кооперативні, колективні;

2) залежно від організаційної форми:

— акціонерні банки відкритого і закритого типу формують свій капітал за рахунок об’єднання індивідуальних капіталів засновників і учасників за допомогою випуску і розміщення акцій банку;

— пайові банки формують свій капітал за рахунок внесків грошових коштів (паїв) у статутний фонд. За кожним з учасників зберігається право власності на його частку капіталу, тобто банк не є власником капіталу;

3) залежно від розміру активів: малі, середні, великі;

4) залежно від наявності філій: багатофілійні, малофілійні, без- філійні;

5) за спеціалізацією: ощадні, інвестиційні, іпотечні, розрахункові (клірингові).

З метою системного засвоєння теми доцільно розглянути причини, що привели до виникнення комерційних банків та еволюцію їх становлення — від приватних кредиторів до багатофункціональних посередників грошового ринку. На основі цього прослідкувати зміну ролі банків з моменту їх виникнення до їх ролі в сучасному світі.

Для здійснення своєї діяльності комерційний банк повинен мати певні ресурси.

Операції, за допомогою яких банки формують свої грошові ресурси для проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій називаються пасивними операціями.

Ресурси комерційних банків — це сукупність грошових коштів, що перебувають у його розпорядженні і використовуються для виконання певних операцій, їх поділяють на власні, залучені та позичені. Власний капітал становить майже третину всіх ресурсів, залучені і позичені — близько 70 %.

До власних ресурсів, або до банківського капіталу, належать статутний, резервний та інші фонди, які створюються для забезпечення фінансової сталості, комерційної і господарської діяльності банку, а також нерозподілений прибуток поточного і минулого років. Власний капітал комерційного банку виконує переважно захисну функцію — страхування інтересів вкладників і кредиторів, а також покриття поточних збитків від банківської діяльності. Функція ж забезпечення оперативної діяльності для власного капіталу є другорядною, її забезпечують головним насамперед залучені і позичені кошти.

Власний капітал комерційного банку поділяється на основний і додатковий. До основного капіталу належить статутний і резервний фонди, а також нерозподілений прибуток минулих років. Додатковий капітал складається із загальних резервів за активними операціями і поточних доходів. Порядок формування статутного фонду залежить від форми організації банку.

Резервний фонд комерційного банку призначений для покриття можливих збитків від банківської діяльності, а також для сплати дивідендів за привілейованими акціями, коли для цього недостатньо прибутку. Наявність коштів у резервному фонді забезпечує стійкість комерційного банку, зменшує вірогідність його банкрутства.

Крім резервного фонду, у комерційних банках створюються спеціальні фонди, призначені для покриття збитків від активних операцій та для виробничого і соціального розвитку банку, їх формування здійснюється за рахунок прибутку.

Прибуток є ресурсом внутрішнього походження. Він існує у вигляді залишку прибутку після сплати податків та відрахування до фондів банку. За його рахунок сплачуються дивіденди акціонерам.

Залучені кошти банку — це сукупність коштів на поточних, депозитних та інших рахунках банківських клієнтів (юридичних та фізичних осіб), на рахунках громадських організацій, різноманітних суспільних фондів, які розміщуються в активи з метою отримання прибутку чи забезпечення ліквідності банку.

Залучені кошти формують переважну частину ресурсів, які використовуються для виконання активних операцій банків. Залучені кошти банків поділяються на депозитні й недепозитні.

Банки залучають вільні грошові кошти насамперед шляхом виконання депозитних операцій, у процесі яких використовуються різні види банківських рахунків. Депозити бувають до запитання і строкові.

Одним із джерел запозичених коштів поповнення ресурсів комерційного банку є міжбанківський кредит. Кредитними ресурсами торгують фінансово стійкі комерційні банки, у яких завжди є надлишок ресурсів. Можливий також варіант формування ресурсів банку через позички у центрального банку шляхом участі в операціях НБУ на відкритому ринку або шляхом отримання стабілізаційного кредиту.

Важливим питанням цієї теми є розгляд іншого виду операцій комерційного банку — активних операцій, які полягають у діяльності, пов’язаній з розміщенням і використанням власного капіталу, залучених позичених коштів для одержання прибутку при раціональному розподілі ризиків за окремими видами операцій і підтриманні ліквідності. Активні операції банків поділяються на кредитні та інвестиційні.

Кредитні операції полягають у проведенні комплексу дій, пов’язаних з наданням і погашенням банківських позичок. Банківське кредитування здійснюється відповідно до принципів поверне- ності, строковості, цільового характеру, забезпеченості і платності кредиту.

Інвестиційні операції банків означають вкладення коштів у цінні папери підприємств (державних, колективних і приватних) на відносно тривалий період часу. Інвестиційні цінні папери — це боргові зобов’язання у вигляді акцій, облігацій, векселів, сертифікатів тощо. Цінні папери можуть бути об’єктом банківських інвестицій за умов вільного обігу їх на фондовому ринку.

Банківським інвестиціям властиві фактори ризику. Виокремлюють три такі фактори: кредитний ризик, фінансовий ризик та процентний ризик.

Кредитний ризик пов’язаний з тим, що фінансові можливості емітента (юридичної особи, що випускає цінні папери) зменшуються настільки, що він буде не в змозі виконувати свої фінансові зобов’язання (сплачувати доходи у формі дивідендів, процентів, погашати свої цінні папери).

Фінансовий ризик випливає з того, що у зв’язку з непередбаченими змінами на ринку цінних паперів чи в економіці привабливість деяких цінних паперів як об’єкта вкладень може бути частково втрачена, тому їх продаж стане можливим лише зі значною знижкою.

Процентний ризик пов’язаний з фіксацією процента за облігаціями в момент їх випуску в обіг при вільному коливанні ринкових ставок. Чим більше часу до погашення облігацій, тим вищий ризик, що пов’язаний з динамікою ставки процента.

Комерційний банк може здійснювати комісійно-посередницькі операції. До них належать операції з доручення клієнтів за певну плату — комісію. Це такі дії банківських установ на замовлення клієнтів, які в момент їх здійснення не пов’язані із залученням банком додаткових ресурсів. Вони виконуються за рахунок наявних коштів клієнта-замовника (розрахунково-платіжні, касові операції) або ж для цього взагалі не потрібні грошові кошти (надання консультацій, зберігання цінностей та ін.).

За рівнем урегульованості їх поділяють на ліцензовані та нелі- цензовані; за формою ціни відповідної послуги — на комісійні, гонорарні, тарифні; за рівнем ризиковості — на чисті, сурогатні; за зв’язком з активами і пасивами — на балансові та позабалансові.

Слід зазначити, що діяльність банку пов’язана з високою ризи- ковістю. Ризик — це ймовірність того, що очікувана подія не відбудеться і це призведе до небажаних наслідків. З позицій банку ризик — це ймовірність неотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх чи внутрішніх чинників. За джерелами виникнення банківські ризики поділяються на зовнішні (виникають у зовнішньому середовищі і безпосередньо не залежать від його діяльності — політичні, правові, соціальні, загальноекономічні) та внутрішні (виникають у зв’язку з діяльністю конкретного банку).

Внутрішні ризики поділяють на ризики, що піддаються кількісному оцінюванню (кредитний, ліквідності, зміни процентної ставки, ринковий, валютний, операційно-технологічний) та ризики, що не піддаються кількісному оцінюванню (репутації, юридичний, стратегічний).

Розглядаючи стабільність комерційних банків, передусім необхідно усвідомити її сутність і фактори, які на неї впливають, а також шляхи її досягнення. Особливу увагу потрібно приділити фінансовій стійкості банків, розглянувши показники економічних нормативів: капітал, ліквідність, кредитний ризик, інвестування, регулювання валютного ризику. Необхідно засвоїти сутність ліквідності комерційного банку, її види і мінімальні параметри, чинники його платоспроможності, способи її підтримання та наслідки порушення. Важливо з’ясувати причини і види банківських ризиків та способи захисту від них.

Студентам у розрізі теми потрібно розглянути розвиток комерційних банків в Україні.

План семінарського заняття № 20

1. Сутність та призначення комерційного банку.

2. Види комерційних банків та характеристика специфіки їх діяльності.

3. Походження та розвиток банківництва.

4. Порядок організації та основи функціонування комерційних банків.

5. Сутність пасивних операцій комерційних банків, їх види.

План семінарського заняття № 21

1. Активні операції комерційних банків, їх види та зміст.

2. Характеристика комісійно-посередницьких операцій комерційних банків.

3. Стабільність і надійність комерційного банку, механізм забезпечення.

4. Процес становлення комерційних банків в Україні. Проблеми та перспективи.

Практичні завдання до теми 14

1. Тести до теми

1. Із зазначених нижче спеціалізованих банків, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», дозволяється створювати такі спеціалізовані банки:

а) іпотечні;

б) галузеві;

в) освітянські;

г) інноваційні;

д) інвестиційні;

е) реконструкції та розвитку;

ж) фермерські.

1. За формою власності комерційний банк може бути:

а) приватним;

б) державним;

в) акціонерним;

г) кооперативним.

2. Залежно від організаційної форми комерційний банк може бути:

а) приватним;

б) державним;

в) акціонерним;

г) кооперативним.

3. Зазначте групи, на які поділяються ресурси комерційних банків:

а)

б)

в)

4. Назвіть, які із зазначених органів є органами управління банку:

а) загальні збори учасників банку;

б) ревізійна комісія;

в) правління (рада директорів) банку;

г) спостережна рада банку;

д) управління внутрішнього аудиту.

5. Пасивними операціями комерційних банків називаються:

а) операції щодо залучення вкладів;

б) операції з видачі кредитів;

в) банківські послуги.

6. До якого виду операцій належить надання кредиту?

а) до активних;

б) до пасивних;

в) до послуг.

7. Активними операціями комерційних банків називаються:

а) операції із залучення вкладів;

б) операції з видачі кредитів;

в) банківські послуги.

8. Купівля банком у клієнта права на вимогу боргу (без права зворотної вимоги до клієнта) — це:

а) лізингова операція;

б) інвестиційна операція;

в) факторинг;

г) овердрафт.

9. До зовнішніх ризиків належать такі:

а) ризик країни;

б) ризик продавця;

в) ризик покупця;

г) правовий ризик.

10. До ризиків, які піддаються кількісному оцінюванню, зараховують:

а) репутації фірми;

б) юридичний;

в) ринковий;

г) операційно-технологічний.

11. Назвіть призначення та види економічних нормативів.

2. Правильно / неправильно (ТАК/НІ)

Відповідь обґрунтувати

1. Комерційні банки — кредитні установи, що здійснюють спеціалізовані банківські операції для підприємств, установ, населення переважно за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді внесків і позичок.

2. Нині відсутня класифікація комерційних банків за таким критерієм, як розмір капіталу.

3. До виникнення банків привів розвиток торгівлі.

4. Власний капітал комерційного банку слугує насамперед фондом, який гарантує вклади клієнтів.

5. В Україні існують приватні комерційні банки.

6. До складу статутного фонду новоствореного комерційного банку можна включити як власні кошти засновників у грошовій формі так і їх внесок у натуральній формі (основні засоби).

7. Як виключення, Національний банк може дозволити реєстрацію комерційного банку, якщо статутний капітал менший від мінімальних вимог НБУ.

8. У частині «Зобов’язання» балансу банку відображаються кошти банку, які надані в користування іншим банкам та небанківським суб’єктам.

9. «Операції із залучення коштів» — це різновид активних операцій комерційного банку.

3. Підберіть кожному терміну його визначення:

Терміни:

1) банківська ліквідність;

2) активи банку;

3) банківські ресурси;

4) кредитний портфель банку;

5) банківські ризики;

6) активи банку високоліквідні;

7) банківська операція.

Визначення:

1) розміщені і використані кошти банку, згруповані за їх економічним значенням у процесі відтворення, які відображаються в лівій частині бухгалтерського балансу банку — активі;

2) кошти та активи, які можуть бути легко трансформовані в готівку;

3) конкретна дія банку, пов’язана з його основною діяльністю в певний момент, стосовно певного клієнта;

4) здатність банку швидко і без втрат перетворити свої активи в пасиви;

5) сукупність коштів, які перебувають у розпорядженні банку і використовуються ним для здійснення кредитних та інших активних операцій;

6) загроза втрат, що зумовлена специфікою банківської діяльності. Поділяється на кредитні, процентні, валютні ризики, ризики від операцій із цінними паперами, ризики зловживань тощо;

7) сукупність усіх позичок, наданих банком на даний момент. Він не містить нарахованих, але ще не сплачених відсотків за кредитами, зобов’язань надати кредит, кредитних ліній, які ще не списані, гарантії та акредитиви, депозити в інших банках.

Питання для самостійного вивчення

1. Основні функції власного капіталу комерційного банку.

2. Визначити цілі та мету діяльності комерційного банку.

3. Банківський ризик як невід’ємний елемент діяльності комерційного банку.

4. Надходження іноземного капіталу в банківський сектор економіки України.

5. Розглянути економічні методи регулювання діяльності комерційних банків.

6. Стабільність банків та механізм її забезпечення.

7. Страхування банківських депозитів та кредитів, створення банківських резервів.

Рекомендована література

1, 2, 4, 6, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 39.

<< | >>
Источник: Левченко Л. В.. Гроші та кредит. Навч. посіб — К.,2011. — 224 с.. 2011

Еще по теме ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРШЙНИХ БАНКІВ:

  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРШЙНИХ БАНКІВ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -