<<
>>

Тема 1.3. Виробництво, його фактори та ефективність План семінарського заняття

 1. Сутність і структура суспільного виробництва. Процес суспільного виробництва та його еволюція
 2. Фактори виробництва та їх взаємодія
 3. Економічна ефективність суспільного виробництва, її показники

Питання для обговорення на семінарах

 1. Розкрийте сутність виробництва та взаємозв\'язок між працею і виробництвом.
 2. Як відбувалась еволюція суспільного виробництва?
 3. Назвіть фактори виробництва й охарактеризуйте їх.
 4. Дайте визначення сукупного суспільного продукту, розкрийте його структуру та назвіть показники вимірювання.
 5. Поясніть сутність ефективності виробництва, назвіть види та показники ефективності виробництва.
 6. Що розуміється під соціальною ефективністю виробництва?

Нові категорії та поняття

Виробництво, розподіл, обмін, споживання, теорія факторів виробництва, засоби виробництва, предмети і засоби праці, робоча сила, техніко-економічні, організаційно-економічні та соціально-економічні відносини, структура продуктивних сил суспільства, структура виробничих відносин, сукупний суспільний продукт, кінцевий продукт, валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт, необхідний продукт, додатковий продукт, фактори ефективності виробництва, система показників ефективності виробництва (продуктивність праці, фондовіддача, матеріаломісткість, рентабельність та ін.), соціальна ефективність виробництва, виробнича функція.

Теми реферативних повідомлень

 1. Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації.
 2. Процес виробництва та його продукт.
 3. Розвиток суспільного виробництва: рушійні сили та етапи.
 4. Ефективність виробництва та її показники в сучасних умовах.
 5. Підприємницькі здібності як особливий фактор виробництва.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 1.3. Виробництво, його фактори та ефективність План семінарського заняття:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -