<<
>>

Тема 1.2. Загальні основи економічного розвитку План семінарського заняття

 1. Економічні потреби та виробничі можливості суспільства
 2. Економічна система: поняття та основні типи
 3. Власність та її роль в економічному розвитку суспільства
 4. Проблеми економіки природокористування

Питання для обговорення на семінарах

 1. Розкрийте поняття економічних потреб як основи людської діяльності.
 2. Дайте визначення закону зростання потреб.
  Що таке ієрархія потреб?
 3. Дайте характеристику виробничим можливостям суспільства.
 4. Як Ви розумієте економічні інтереси та їх взаємодію?
 5. Поясніть суть і структуру економічної системи.
 6. Назвіть типи економічних систем та моделі ринкової економіки.
 7. Охарактеризуйте основні типи, форми і види власності в економічній системі.

Нові категорії та поняття

Економічні потреби, класифікація потреб (об’єктивні, суб’єктивні, абсолютні, дійсні, платоспроможні та ін. потреби), структура економічних потреб, пріоритетність потреб за А. Маслоу, задоволення потреб, закон зростання потреб, економічні ресурси, обмеженість (рідкість), крива виробничих можливостей, проблема вибору, економічні інтереси, групові та індивідуальні інтереси, соціально-економічна формація, цивілізація, економічна система, продуктивні сили, виробничі відносини, господарський механізм, типи економічних систем (традиційна, ринкова, командна, змішана економіка), еволюція економічних систем, моделі ринкової економіки, власність, власність на засоби виробництва, типи та види власності, плюралізм форм власності (трудова, нетрудова, суспільна, приватна, корпоративна, державна, муніципальна, колективна, кооперативна, інтелектуальна власності), структура відносин власності, суб\'єкти та об\'єкти власності, право власності, приватизація, людина економічна (Homo ekonomicus).

Теми реферативних повідомлень

 1. Взаємозв\'язок економічних і соціальних потреб.
 2. Виробничі можливості суспільства та проблема вибору.
 3. Економічні інтереси як основа економічного механізму системи.
 4. Елементи економічної системи, її типи та моделі в рамках систем.
 5. Вплив ступеня індустріально-економічного розвитку на еволюцію економічних систем і власність.
 6. Місце власності в реформуванні економіки. Власність в Україні та проблеми її реформування.
 7. Людина - основне джерело і критерій соціально-економічного прогресу.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 1.2. Загальні основи економічного розвитку План семінарського заняття:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -