<<
>>

Тема 1.4. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція

План семінарського заняття

 1. Натуральне та товарне виробництво: сутність і типи
 2. Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості
 3. Закон вартості та його функції
 4. Сутність і функції грошей.
  Закони грошового обігу

Питання для обговорення на семінарах

 1. Опишіть натуральну форму господарства та назвіть причини й умови, на базі яких здійснився перехід до товарної форми виробництва.
 2. Розкрийте сутність економічних та неекономічних благ.
 3. Дайте характеристику товару і його властивостям
 4. Перелічить і опишіть теорії вартості, визначте і дайте характеристику дії закону вартості.
 5. Як Ви розумієте ціну товару, назвіть чинники, що впливають на неї.
 6. Розкрийте сутність, перелічить функції та назвіть форми існування грошей.
 7. Розкрийте суть закону товарно-грошового обігу.
 8. Охарактеризуйте грошову систему та її основні елементи.

Нові категорії та поняття

Натуральне господарство, товарне виробництво, економічні блага, неекономічні блага, товар, властивості товару (вартість, споживча вартість, мінова вартість), теорія витрат виробництва, функціональна й еволюційна концепції, проста, випадкова або одинична, проста або розгорнута, загальна форми вартості, бартерний обмін, закон вартості, закон економії часу, конкретна та абстрактна праця, функції грошей (міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб заощадження, світові гроші), паперові гроші, золотий паритет, емісія грошей, грошова маса, грошовий ринок, кредитні гроші, вексель, банкнота, теорії грошей (раціоналістична, державна, еволюційного

походження), валютний курс, система золотого стандарту, закон грошового обігу, інфляція, нуліфікація, девальвація, дефляція.

Теми реферативних повідомлень

 1. Сутність та форми виявлення рушійних сил товарного виробництва.
 2. Механізми ціноутворення в ринковій економіці.
 3. Характеристика теорій вартості.
 4. Становлення й еволюція грошових відносин.
 5. Грошова система та структура грошової маси.
 6. Ринок грошей та грошова система України.
 7. Гроші та бартер в сучасній економіці.
 8. Електронні гроші та форми їх використання.

<< | >>
Источник: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна. Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: О. І. Батістова, Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна ;. - Х.: ХНАМГ,2012. - 112 с.. 2012

Еще по теме Тема 1.4. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -