<<
>>

Титул IV. (Об иске) о предъявлении

1. Ульпиан в 24-й книге «Комментариев к эдикту». Этот иск весьма необходим; сила его в том, что он применяется ежедневно, и он введен главным образом для виндикации.

2 Paulus libro vicensimo primo ad edictum Exhibere est facere in publico potestatem, ut ei qui agat experiundi sit copia.

3 Ulpianus libro vicensimo quarto ad edictum In hac actione actor omnia nosse debet et dicere argumenta rei de qua agitur. 1. Qui ad exhibendum agit, non utique dominum se dicit nec debet ostendere, cum multae sint causae ad exhibendum agendi. 2. Praeterea in hac actione notandum est, quod reus contumax per in litem iusiurandum petitoris damnari possit ei iudice quantitatem taxante. 3. Est autem personalis haec actio et ei competit qui in rem acturus est qualicumque in rem actione, etiam pigneraticia serviana sive hypothecaria, quae creditoribus competunt. 4. Sed et usum fructum petituro competere ad exhibendum Pomponius ait. 5. Sed et si quis interdicturus rem exhiberi desideret, audietur. 6. Item si optare velim servum vel quam aliam rem, cuius optio mihi relicta est, ad exhibendum me agere posse constat, ut exhibitis possim vindicare. 7. Si quis noxali iudicio experiri velit, ad exhibendum ei actio est necessaria: quid enim si dominus quidem paratus sit defendere, actor vero destinare non possit nisi ex praesentibus, quia aut servum non recognoscit aut nomen non tenet? Nonne aequum est ei familiam exhiberi, ut noxium servum adgnoscat? Quod ex causa debet fieri ad designandum eum, cuius nomine noxali quis agit, recensitione servorum facta. 8. Si quis extra heredem tabulas testamenti vel codicillos vel quid aliud ad testamentum pertinens exhiberi velit, dicendum est per hanc actionem agendum non esse, cum sufficiunt sibi interdicta in hanc rem competentia: et ita Pomponius. 9. Sciendum est autem non solum eis quos diximus competere

2. Павел в 21-й книге «Комментариев к эдикту».

«Предъявление» означает предъявить вещь публично, чтобы тому, кто предъявляет требование, была предоставлена возможность осуществить свое тре­бование.

3. Ульпиан в 24-й книге «Комментариев к эдикту». При этом ис­ке истец должен знать (о вещи) все и сообщить признаки вещи, о ко­торой предъявлен иск. § 1. Предъявление иска о предъявлении не рас­сматривается как утверждение предъявляющего иск, что он собствен­ник, и предъявляющий иск не должен доказывать этого, так как су­ществуют многие основания для начала иска о предъявлении. § 2. Кроме того, по поводу этого иска следует заметить, что упорст­вующий ответчик может быть осужден в силу данной на суде истцом присяги, \'причем судья определяет размер суммы, подлежащей упла­те’[354]. § 3. Иск же этот является личным и подходит тому, кто собира­ется затевать тяжбу о вещи путем любого (вида) вещного иска, в том числе Сервиева залогового или ипотечного иска[355], которые подходят кредиторам. § 4. Помпоний же говорит, что иск о предъявлении под­ходит и тому, кто собирается требовать узуфрукт. § 5. Но также сле­дует выслушать и того, кто в интердиктном производстве желает, чтобы вещь была предъявлена. § 6. Также если я хочу выбрать раба или любую другую вещь, выбор которой мне был отказан (по заве­щанию), то понятно, что я могу внести иск о предъявлении, чтобы когда (все вещи) будут предъявлены, я мог истребовать (выбранную вещь). § 7. Если кто-либо хочет предъявить ноксальный иск, то ему необходим иск о предъявлении; ибо как быть, если \'собственник го­тов к защите[356], но истец’[357] не может определить (кто из рабов причи­нил ему ущерб), если (рабы) не присутствуют, \'так как он не знает (причинившего вред) раба или не удержал в памяти его имени’[358]. Не является ли справедливым предъявить ему всех рабов, чтобы он уста­новил, какой раб причинил ущерб? Так должно происходить, если этого требуют обстоятельства дела, чтобы после осмотра рабов ука­зать того, о чьей личной вине подается иск.

§ 8. Если кто-либо кроме наследника хочет, чтобы ему были предъявлены таблички с завеща­нием, или приложения (к завещанию), или что-либо еще, касающееся завещания, то следует сказать, что (в этом случае) не стоит давать ход иску (о предъявлении), \'так как вполне достаточно интердиктов, отно­сящихся к этому делу’[359]. Так (считает) и Помпоний. § 9. \'Надо знать,

ad exhibendum actionem, verum ei quoque, cuius interest exhiberi: iudex igitur summatim debebit cognoscere, an eius intersit, non an eius res sit, et sic iubere vel exhiberi, vel non, quia nihil interest. 10. Plus dicit Iulianus, etsi vindicationem non habeam, interim posse me agere ad exhibendum, quia mea interest exhiberi: ut puta si mihi servus legatus sit quem Titius optasset: agam enim ad exhibendum, quia mea interest exhiberi, ut Titius optet et sic vindicem, quamvis exhibitum ego optare non possim. 11. Si mecum fuerit actum ad exhibendum, ego ob hoc, quod conventus sum ad exhibendum actione, agere ad exhibendum non possum, quamvis videatur interesse mea ob hoc, quod teneor ad restituendum. Sed hoc non sufficit: alioquin et qui dolo fecit quo minus possideret poterit ad exhibendum agere, cum neque vindicaturus neque interdicturus sit, et fur vel raptor poterit: quod nequaquam verum est. Eleganter igitur definit Neratius iudicem ad exhibendum hactenus cognoscere, an iustam et probabilem causam habeat actionis, propter quam exhiberi sibi desideret. 12. Pomponius scribit eiusdem hominis nomine recte plures ad exhibendum agere posse: forte si homo primi sit, secundi in eo usus fructus sit, tertius possessionem suam contendat, quartus pigneratum sibi eum adfirmet: omnibus igitur ad exhibendum actio competit, quia omnium interest exhiberi hominem. 13. Ibidem subiungit iudicem per arbitrium sibi ex hac actione commissum etiam exceptiones aestimare, quas possessor obicit, et si qua tam evidens sit, ut facile repellat agentem, debere possessorem ab­solvi, si obscurior vel quae habeat altiorem quaestionem, differendam in

что не только упомянутым нами лицам принадлежит иск о предъяв­лении, но и тому, кто имеет интерес в предъявлении.

Судья должен выяснить суммарным образом, имеет ли (данное лицо) интерес, а не вопрос о принадлежности ему вещи, - и либо приказать предъявить, либо отказать, если нет никакого интереса’[360]. § 10. Больше того, как говорит Юлиан: если я не имею (еще) виндикационного иска, то тем временем я могу предъявить иск о предъявлении, так как имею инте­рес в предъявлении; например, если мне в силу легата предоставлен раб по выбору Тиция, я предъявляю иск о предъявлении, так как я заинтересован в предъявлении для того, чтобы Тиций мог произвести выбор, и (затем) я предъявляю виндикационный иск, хотя я и не мог произвести выбор при предъявлении. § 11. Если против меня подан иск о предъявлении, то я, поскольку выступаю ответчиком по иску о предъявлении, сам не могу предъявлять иск о предъявлении[361], несмот­ря на то, что, очевидно, мне это важно, так как я обязан возвратить (вещь)[362]. Но этого недостаточно (для предъявления такого иска), а иначе и тот, кто действует со злым умыслом, мог бы, хотя он и не владеет, предъявлять иск о предъявлении, несмотря на то что он не собирается (затем) предъявлять ни виндикационный, ни интердикт- ный иск, да и вор или грабитель мог бы предъявить его, что уж со­всем никуда не годится. Так что по не лишенному изящества опреде­лению Нерация, судья (при рассмотрении иска) о предъявлении рас­следует (обстоятельства дела) только на предмет того, насколько (у истца) законные и весомые основания (иска)[363], по которым он желает, чтобы (вещь) была ему предъявлена. § 12. Помпоний пишет, что не­сколько лиц могут правильно заявить иск о предъявлении одного человека (раба), если человек принадлежит первому, а второму при­надлежит на него узуфрукт, третий предъявляет требование о владе­нии, четвертый утверждает, что этот человек дан ему в залог; всем принадлежит иск о предъявлении, так как все заинтересованы в предъявлении этого человека. § 13. Там же он прибавляет, что судья, которому поручено решение по этому иску, должен учесть также и эксцепции, заявленные владельцем вещи, и если по какой-либо из них он убедительно опровергает (доводы) истца, то иск (о предъявлении) должен быть отклонен от владельца; если же (эксцепция) не очевидна или заключает в себе вопросы, выходящие за рамки (этого иска), то

directum iudicium re exhiberi iussa: de quibusdam tamen exceptionibus omnimodo ipsum debere disceptare, qui ad exhibendum actione iudicat, veluti pacti conventi, doli mali, iurisiurandi reique iudicatae.

14. Interdum aequitas exhibitionis efficit, ut, quamvis ad exhibendum agi non possit, in factum tamen actio detur, ut Iulianus tractat. Servus, inquit, uxoris meae rationes meas conscripsit: hae rationes a te possidentur: desidero eas exhiberi. Ait Iulianus, si quidem mea charta scriptae sint, locum esse huic actioni, quia et vindicare eas possum: nam cum charta mea sit, et quod scriptum est meum est: sed si charta mea non fuit, quia vindicare non possum, nec ad exhibendum experiri: in factum igitur mihi actionem competere. 15. Sciendum est adversus possessorem hac actione agendum non solum eum qui civiliter, sed et eum qui naturaliter incumbat possessioni. Denique creditorem, qui pignori rem accepit, ad exhibendum teneri placet:

4 Pomponius libro sexto ad Sabinum nam et cum eo, apud quem deposita vel cui commodata vel locata res sit, agi potest.

5 Ulpianus libro vicensimo quarto ad edictum Celsus scribit: si quis merces, quas exvehendas conduxit, in horreo posuit, cum conductore ad exhibendum agi potest: item si mortuo conductore heres existat, cum herede agendum: sed si nemo heres sit, cum horreario agendum: nam si a nullo, inquit, possidentur, verum est aut horrearium possidere aut certe ille est, qui possit exhibere. Idem ait: quomodo autem possidet qui vehendas conduxit? An quia pignus tenet? Quae species ostendit etiam eos, qui facultatem exhibendi habent, ad exhibendum teneri. 1. Iulianus autem ita scribit ad exhibendum actione teneri eum, qui rerum vel legatorum servandorum causa in possessione sit, sed et eum, qui usus fructus nomine rem teneat, quamvis nec hic utique possideat. Inde Iulianus quaerit, quatenus hos oporteat exhibere: et ait priorem quidem sic, ut actor possessionem habeat, is autem cum quo agetur rei servandae causa sit in possessione: eum vero qui usum fructum habeat sic, ut actor rem

следует передать ее на рассмотрение основного суда[364], постановив предъявить вещь. С некоторыми же видами эксцепций тот, кто рас­сматривает иск о предъявлении, должен в любом случае разбираться сам, как-то: эксцепции о добавочном соглашении, о злом умысле, о клятве и о предыдущем судебном решении.

§ 14. Иногда к предъявле­нию приводят требования справедливости: хотя лицо не может предъявить иск о предъявлении, ему дается иск по факту содеянного; это разбирает Юлиан. Он говорит, что раб моей жены вел мои счета и эти счета находятся в твоем владении; я требую их предъявления. Юлиан говорит, что если эти счета написаны на моей бумаге, то этот иск имеет место, так как я могу их виндицировать. Но если бумага не была моей и, следовательно, я не могу ее виндицировать, то я не могу и предъявлять требования о предъявлении; таким образом, мне •\'при­надлежит’[365] иск по факту содеянного. § 15. Нужно знать, что этот иск может быть предъявлен к владельцу: не только к тому, кто владеет цивильным образом[366], но и к тем, кто владеет естественным образом; например, признано, что кредитор, который принял вещь в качестве залога, отвечает по иску о предъявлении,

4. Помпоний в 6-й книге «Комментариев к Сабину», ибо может быть предъявлен иск и к тому, у кого вещь находится на хранении или кому она дана в ссуду или внаем.

5. Ульпиан в 24-й книге «Комментариев к эдикту». Цельс пишет: если кто-либо нанялся вывезти товары и сложил эти товары на скла­де, то против нанявшегося может быть предъявлен иск о предъявле­нии; также если после смерти нанявшегося остался наследник, то сле­дует предъявить иск наследнику; но если нет наследника, то хозяину склада; ибо, сказал Цельс, если никто не владеет (товаром), то ясно, что хозяин склада является или владельцем, или во всяком случае тем, кто может предъявить. Он же говорит: каким же образом владеет тот, кто нанялся вывезти товары? Не потому ли, что он имеет залоговое право?[367] \'Этот случай показывает, что те, которые имеют возмож­ность предъявить, отвечают по иску о предъявлении’[368]. § 1. А Юлиан пишет, что по иску о предъявлении отвечает тот, кто осуществляет владение ради надзора за вещами или отказами, и даже тот, кто дер­жит вещь от имени узуфруктуария, хотя он-то уж не владеет (вещью). На этом основании Юлиан спрашивает, насколько они обязаны предъявить (вещь)? И он говорит насчет первого, что он имеет во владении (имущество) как управляющий, а второй, с кем ведется

possideat, is cum quo agetur utatur fruatur. 2. Idem lulianus scribit emptorem, qui ruta caesa non restituit, ad exhibendum teneri in quantum in litem iuravero: sed ibi adicit, si emptor possideat aut dolo fecit quo minus possideat. 3. Item Celsus scribit stercus, quod in aream meam congessisti, per ad exhibendum actionem posse te consequi ut tollas, sic tamen ut totum tollas: ceterum alias non posse. 4. Sed et si ratis delata sit vi fluminis in agrum alterius, posse eum conveniri ad exhibendum Neratius scribit. Unde quaerit Neratius, utrum de futuro dumtaxat damno an et de praeterito domino agri cavendum sit, et ait etiam de praeterito caveri oportere. 5. Sed et si de ruina aliquid in tuam aream vel in tuas aedes deciderit, teneberis ad exhibendum, licet non possideas. 6. Item si quis facultatem restituendi non habeat, licet possideat, tamen ad exhibendum non tenebitur, ut puta si in fuga servus sit: ad hoc plane solum tenebitur, ut caveat se exhibiturum, si in potestatem eius pervenerit. Sed et si non sit in fuga, permiseris autem ei ubi velit morari, idem erit dicendum, aut peregre a te missus sit, vel in praediis tuis agat, ad hoc solum teneberis, ut caveas.

6 Paulus libro quarto decimo ad Sabinum Gemma inclusa auro alieno vel sigillum candelabro vindicari non potest, sed ut excludatur, ad exhibendum agi potest: aliter atque in tigno iuncto aedibus, de quo nec ad exhibendum agi potest, quia lex duodecim tabularum solvi vetaret: sed actione de tigno iuncto ex eadem lege in duplum agitur.

7 Ulpianus libro vicensimo quarto ad edictum Tigni appellatione omnem materiam in lege duodecim tabularum accipimus, ut quibusdam recte videtur. 1. Sed si rotam meam vehiculo aptaveris, teneberis ad

тяжба, - (лишь) пользуется и извлекает доходы. § 2. Тот же Юлиан пишет, что покупатель, не восстановивший вырытого и вырубленного (на куп­ленном участке)[369], будет отвечать по иску о предъявлении в том размере, о котором я присягну на судебном засвидетельствовании спора, но он тут же добавляет, что это (относится к тому случаю), когда покупатель вла­деет или с умыслом перестал владеть. § 3. Также Цельс пишет, что если ты свез на мое поле навоз, то ты можешь, чтобы вывезти его, добиваться (его выдачи) посредством иска о предъявлении, но только (с тем услови­ем) чтобы ты вывез его весь (сразу), а иначе не можешь. §4. Но если и лодка была силой течения реки унесена на чужой участок, то можно предъявить (хозяину участка) иск о предъявлении, пишет Нераций. По этому поводу Нераций ставит вопрос: должен ли хозяин участка дать гарантии только на случай возможного (будущего) ущерба, или же на нем лежит ответственность и за уже возникший ущерб[370]? - и говорит, что нужно возместить и возникший ущерб. § 5. Но если вследствие падения (постройки) что-либо упало на твой участок или на твои постройки, то ты будешь отвечать по иску о предъявлении, даже если ты и не владеешь ими. § 6. Если лицо не имеет возможности предъявить, хотя бы оно вла­дело, то это лицо не отвечает по иску о предъявлении, например если раб в бегах; это лицо обязано только предоставить обеспечение в том, что оно предъявит в случае, если раб поступит в его власть. Но если раб и не является беглым, но ты разрешил ему находиться там, где он желает, то следует сказать то же; или ты отправил его в путешествие, или он работа- ет в твоих имениях, (в этих случаях) к тебе может быть предъявлено тре­бование лишь об обеспечении.

6. Павел в 14-й книге «Комментариев к Сабину». Драгоценный камень, вставленный в оправу из чужого золота, или украшение, приделанное к подсвечнику, не могут быть виндицированы, но в це­лях их отделения может быть предъявлен иск о предъявлении; иначе, если бревно вошло в состав (чужого) строения, об этом бревне не может быть предъявлен и иск о предъявлении, так как закон XII таб­лиц запретил разрушать (чужое строение); но на основании этого закона может быть предъявлен иск о двойной стоимости вошедшего в состав чужого строения бревна.

7. Ульпиан в 24-й книге «Комментариев к эдикту». Мы призна­ем, что слово «бревно» в законе XII таблиц относится ко всякому материалу, как это правильно признается некоторыми. § 1. Но если ты приделаешь мое колесо к (твоей) повозке, то ты являешься ответ-

exhibendum (et ita Pomponius scribit), quamvis tunc civiliter non possideas. 2. Idem et si armario vel navi tabulam meam vel ansam scypho iunxeris vel emblemata phialae, vel purpuram vestimento intexeris, aut bracchium statuae coadunaveris. 3. Item municipes ad exhibendum conveniri possunt, quia facultas est restituendi: nam et possidere et usucapere eos posse constat: idem et in collegiis ceterisque corporibus dicendum erit. 4. Si quis non possideat litis contestatae tempore, sed postea ante sententiam possidere coeperit, oportere dici putamus debere condemnari, nisi restituat. 5. Si quis, cum iudicii accepti tempore possideret, postea sine dolo malo possidere desierit, absolvi eum oportet: quamvis sit, inquit Pomponius, quod ei imputetur, cur non statim restituit, sed passus est secum litem contestari. 6. Idem scribit, si quis litis contestatae tempore possederit, deinde desierit possidere, mox coeperit sive ex eadem causa sive ex alia, condemnari eum oportere, nisi restituat. 7. Ibidem non male Pomponius iungit eius, qui ad exhibendum egit, utroque tempore interfuisse oportere rem ei restitui, hoc est et quo lis contestatur et quo fit condemnatio: et ita Labeoni placet.

8 Iulianus libro nono digestorum Si ad exhibendum actum est cum eo, qui neque possidebat neque dolo malo fecerat quo minus possideret, deinde eo defuncto heres eius possidet rem, exhibere eam cogendus erit. Nam si fundum vel hominem petiero et heres ex eadem causa possidere coeperit, restituere cogitur.

9 Ulpianus libro vicensimo quarto ad edictum Iulianus scribit: si quis hominem quem possidebat occiderit sive ad alium transtulerit possessionem sive ita rem corruperit ne haberi possit, ad exhibendum tenebitur, quia dolo fecit quo minus possideret. Proinde et si vinum vel oleum vel quid aliud effuderit vel confregerit, ad exhibendum tenebitur. 1. Glans ex arbore tua in fundum meum decidit, eam ego immisso pecore

чиком по иску о предъявлении - так пишет Помпоний, - хотя ты не являешься владельцем по цивильному праву. § 2. Так же, если ты ис­пользуешь для твоего шкафа или корабля мою доску, или придела­ешь мою ручку к твоему кубку, или приделаешь к твоей чаше мои украшения, или воткешь (мою) пурпуровую нить в (твою) одежду, или присоединишь к (моей) статуе руку (от твоей статуи). § 3. Граж­дане муниципия[371] могут быть ответчиками по иску о предъявлении, так как они обладают возможностью предъявить: ибо известно, что они могут и владеть, и приобретать по давности; то же следует ска­зать о коллегиях и прочих союзах. § 4. Если кто-либо во время судеб­ного засвидетельствования спора не является владельцем, но потом, до вынесения решения, стал владельцем, то мы считаем, что следует присудить его к предъявлению, если он не предъявит (сам). § 5. Если кто-либо владел во время вступления его в процесс, а затем перестал быть владельцем без злого умысла, то следует освободить его от от­ветственности, хотя, как говорит Помпоний, ему должно быть вмене­но то обстоятельство, что он не возвратил сразу, но довел тяжбу с собой до судебного засвидетельствования спора. § 6. Он же пишет, что если кто-либо владел (вещью) во время судебного засвидетельст­вования спора, потом перестал владеть, а затем снова начал владеть или на том же основании, или на другом, то его следует присудить (к предъявлению), если он сам не выдаст (вещь). § 7. Здесь же Помпоний присовокупляет, что в интересах того, кто предъявил иск о предъяв­лении (вещи), может быть, чтобы она была представлена дважды - во время судебного засвидетельствования спора и во время вынесения приговора; так считает и Лабеон.

8. Юлиан в 9-й книге «Дигест», Если иск о предъявлении возбу­ждается против того, кто никогда не владел (спорной вещью) и нико­гда со злым умыслом не отказывался от владения, и когда он умер, его наследник стал владеть вещью, то его (наследника) следует при­нуждать к предъявлению. Ведь если я требую (по суду) участок или раба и наследник вступает в наследство при тех же обстоятельствах, то он принуждается к предъявлению.

9. Ульпиан в 24-й книге «Комментариев к эдикту». Юлиан пи­шет; если кто-либо убил человека (раба), который находился в его владении, или передал владение этим человеком другому лицу, или так испортил вещь, что ее более не существует, то он является ответ­ственным по иску о предъявлении, так как он не является владельцем вследствие своих умышленных действий; поэтому если он разольет или испортит вино, или оливковое масло, или что-либо другое, то он отвечает по иску о предъявлении. § 1. Желуди с твоего дерева упали на мой участок, и я, согнав скот, скормил их ему - по какому иску я

depasco: qua actione possum teneri? Pomponius scribit competere actionem ad exhibendum, si dolo pecus immissi, ut glandem commederet: nam et si glans extaret nec patieris me tollere, ad exhibendum teneberis, quemadmodum si materiam meam delatam in agrum suum quis auferre non pateretur. Et placet nobis Pomponii sententia, sive glans extet sive consumpta sit. Sed si extet, etiam interdicto de glande legenda, ut mihi tertio quoque die legendae glandis facultas esset, uti potero, si damni infecti cavero. 2. Si quis rem fecit ad alium pervenire, videtur dolo fecisse quo minus possideat, si modo hoc dolose fecerit. 3. Sed si quis in rem deteriorem exhibuerit, aeque ad exhibendum eum teneri Sabinus ait. Sed hoc ibi utique verum est, si dolo malo in aliud corpus res sit translata, veluti si ex scypho massa facta sit: quamquam enim massam exhibeat, ad exhibendum tenebitur, nam mutata forma prope interemit substantiam rei. 4. Marcellus scribit, si tibi decem nomismata sint sub condicione legata et mihi decem usus fructus pure, deinde heres pendente condicione non exacta cautione decem fructuario solverit, ad exhibendum eum actione teneri, quasi dolo fecerit quo minus possideret: dolus autem in eo est, quod cautionem exigere supersedit a fructuario effectumque, ut legatum tuum evanesceret, cum iam nummos vindicare non possis. Ita demum autem locum habebit ad exhibendum actio, si condicio extiterit legati. Potuisti tamen tibi prospicere stipulatione legatorum et, si prospexisti, non erit tibi necessaria ad exhibendum actio. Si tamen ignarus legati tui a fructuario satis non exegit, dicit Marcellus cessare ad exhibendum, scilicet quia nullus dolus est: succurrendum tamen legatario in factum adversus fructuarium actione ait. 5. Quantum autem ad hanc actionem attinet, exhibere est in eadem causa praestare, in qua fuit, cum iudicium acciperetur, ut quis

должен отвечать? Помпоний пишет, что если я согнал скот с дурным умыслом, чтобы он пожрал желуди, то - по иску о предъявлении, ведь если желуди остались целы, но ты не позволил мне собрать их с (твое­го участка)[372], то отвечаешь по иску о предъявлении, так же как и если бы кто-нибудь не позволял мне вынести мой строевой лес, который был заброшен на его участок. И мы согласны с мнением Помпония, что тут не важно, целы ли желуди или съедены. Но если они целы, то я могу пользоваться интердиктом о сборе желудей, (который гласит), что мне должна быть предоставлена возможность каждый третий день собирать желуди, (упавшие с моего дерева на твой участок). § 2. Если кто-либо сделает так, чтобы вещь перешла во владение дру­гого, то он считается со злым умыслом отказавшимся от владения, \'если только сделал это для обмана’[373]. § 3. Но если кто-либо предъя­вил вещь испорченной, то, как говорит Сабин, он отвечает по иску о предъявлении. Однако это действительно, если только вещь умыш­ленно приведена им в иной вид, например если из кубка сделан сли­ток; так что, даже если он и предъявит слиток, все равно будет отве­чать по иску о предъявлении, ведь изменение формы часто ведет к уничтожению сущности вещи. § 4. Марцелл пишет, что если тебе по легату отказаны под условием 10 монет, а мне узуфрукт на эти 10 (монет) безусловно, а потом, когда выполнение условия еще было возможно, наследник, не потребовав обеспечения, отдал 10 (монет) мне, как узуфруктуарию, то он отвечает по иску о предъявлении, по­скольку он сделал это, как бы со злым умыслом отказавшись от вла­дения, а умысел был в том, что он не потрудился заручиться обеспе­чением от узуфруктуария ш добился того, что легат твой пропал, так как ты уже не можешь истребовать деньги’[374]. Только в том случае может иметь место иск о предъявлении, если при легате было постав­лено условие. Однако ты мог и позаботится о получении (от наслед­ника) стипуляции насчет (должного исполнения) легата[375], и если (ты об этом) позаботился, то у тебя не будет надобности в иске о предъ­явлении. Если же наследник не потребовал от фруктуария достаточ­ного (обеспечения) по незнанию (условий) твоего легата, то, как го­ворит Марцелл, иск о предъявлении теряет силу, так как (с его сторо­ны) нет умысла. Он говорит, что, тем не менее, легатарию следует возбудить против фруктуария иск по факту содеянного. § 5. Что же касается этого иска, то «предъявить» здесь значит доставить (вещь) в том же состоянии, в котором она была в момент начала процесса, чтобы тот, кто имеет права на эту вещь, мої- бы добиваться ее с по-

copiam rei habens possit exsequi actione quam destinavit in nullo casu quam intendit laesa, quamvis non de restituendo, sed de exhibendo agatur. 6. Proinde si post litem contestatam usucaptum exhibeat, non videtur exhibuisse, cum petitor intentionem suam perdiderit, et ideo absolvi eum non oportere, nisi paratus sit repetita die intentionem suscipere, ita ut fructus secundum legem aestimentur. 7. Quia tamen causa petitori in hac actione restituitur, Sabinus putavit partum quoque restituendum, sive praegnas fuerit mulier sive postea conceperit: quam sententiam et Pomponius probat. 8. Praeterea utilitates, si quae amissae sunt ob hoc quod non exhibetur vel tardius quid exhibetur, aestimandae a iudice sunt: et ideo Neratius ait utilitatem actoris venire in aestimationem, non quanti res sit, quae utilitas, inquit, interdum minoris erit quam res erit.

10 Paulus libro vicensimo sexto ad edictum Si optione intra certum tempus data iudicium in id tempus extractum est, quo frustra exhibetur, utilitas petitoris conservetur: quod si per heredem non stetit quo minus exhiberet tempore iudicii accipiendi, absolvendus est heres.

11 Ulpianus libro vicensimo quarto ad edictum Sed et si hereditas amissa sit ob hoc, quod servus non exhibeatur, aequissimum est aestimari officio iudicis damnum hereditatis. 1. Quo autem loco exhiberi rem oporteat vel cuius sumptibus, videamus. Et Labeo ait ibi exhibendum, ubi fuerit cum lis contestaretur, periculo et impendiis actoris perferendam perducendamve eo loci ubi actum sit. Pascere plane servum vestire curare possessorem oportere ait. Ego autem arbitror interdum etiam haec actorem agnoscere oportere, si forte ipse servus ex operis vel artificio suo solebat se exhibere, nunc vero cogitur vacare. Proinde et si apud officium fuerit depositus exhibendus, cibaria debebit adgnoscere qui exhiberi desideravit, si non solebat possessor servum pascere: nam si solebat, sicuti pascit, ita et cibaria potest non recusare. Interdum tamen eo loci exhibere

мощью того иска, который он определил, и ни в коем случае не тре­бовал бы испорченной вещи, так как (этот) иск подается не о ее вос­становлении (в первоначальном виде), а о ее предъявлении. § 6. А значит, если кто-либо вещь, которой он владеет по давности, предъя­вил после судебного засвидетельствования спора, то это не считается предъявлением, поскольку истец уже лишился своей интенции[376], и поэтому (ответчика) не следует освобождать (от ответственности), если только он не готов в повторный день принять интенцию так, чтобы прибыль согласно закону могла быть оценена. § 7. Однако поскольку в этом деле для истца устанавливается «кауза» (следующе­го дела), то Сабин считает, что следует предъявлять и приплод, если какая-либо рабыня была беременна или зачала позднее; это мнение одобряет и Помпоний. § 8. Кроме того, и выгоды, если какие были упущены из-за того, что (ответчиком) не было предъявлено или было предъявлено слишком поздно, должны быть оценены судьей, и по­этому Нераций говорит, что должна быть оценена выгода истца - не сколько стоит вещь, а какая от нее выгода, говорит он, и такая выго­да иногда стоит меньшего, чем сама вещь.

10. Павел в 26-й книге «Комментариев к эдикту». Если выбор (по легату) был дан в положенное время, а судебное разбирательст­во в это время было отложено, так что (вещь) предъявлена была напрасно, то выгода истца сохраняется, и если эта задержка была не по вине наследника, то наследника следует освободить от ответст­венности.

11. Ульпиан в 24-п книге «Комментариев к эдикту». Но если на­следство было упущено из-за того, что (отказанный) раб не был предъявлен, то в высшей степени справедливо, чтобы в соответствии с обязанностями судьи был оценен ущерб наследству. § 1. Посмотрим, в каком месте следует произвести предъявление вещи и кто несет из­держки (по доставке вещи). Лабеон говорит, что вещь должна быть предъявлена там, где она находилась во время судебного засвидетель­ствования спора, причем она должна быть привезена или приведена под ответственность и за счет истца в то место, где производится дело. (Лабеон) говорит, что кормить, одевать и лечить раба должен владелец. А я считаю, что иногда об этом следует позаботится и ист­цу, если обычно сам раб содержит себя своими трудами или искусст­вом, а теперь он находится в (вынужденной) праздности. Так что если он находится в суде для предъявления, то его должен снабжать хлеб­ным пайком тот, кто потребовал его предъявления, раз уж не в обык­новении владельца его кормить, но если (владелец) обычно кормит его, то он не может отказать и в пайке. Иногда он (ответчик) должен

debet suis sumptibus, si forte proponas data opera eum in locum abditum res contulisse, ut actori incommodior esset exhibitio: nam in hunc casum suis sumptibus et periculo debebit exhibere in eum locum ubi agatur, ne ei calliditas sua prosit. 2. Si de pluribus rebus quis conveniatur et litis contestatae tempore omnes possedit, licet postea quasdam desierit quamvis sine dolo malo possidere, damnandum, nisi exhibeat eas quas potest.

12 Paulus libro vicensimo sexto ad edictum De eo exhibendo, quem quis in libertatem vindicare velit, huic actioni locus esse potest. 1. Et filius familias ea actione tenetur, si facultatem rei exhibendae habet. 2. Saepius ad exhibendum agenti, si ex eadem causa agat, obstaturam exceptionem Iulianus ait: novam autem causam intervenire, si is, qui vindicandi gratia egisset, post acceptum iudicium eam ab aliquo accepit, et ideo excep­tionem ei non officere. Item si ei, qui furti acturus ad exhibendum egisset, iterum furtum factum sit. Denique si quis optandi gratia ad exhibendum egisset et post litem contestatam alterius testamento optio data sit, ad exhibendum agere potest. 3. Si quis ex uvis meis mustum fecerit vel ex olivis oleum vel ex lana vestimenta, cum sciret haec aliena esse, utriusque nomine ad exhibendum actione tenebitur, quia quod ex re nostra fit nostrum esse verius est. 4. Si post iudicium acceptum homo mortuus sit, quamvis sine dolo malo et culpa possessoris, tamen interdum tanti damnandus est, quanti actoris interfuit per eum non effectum, quo mi­nus tunc cum iudicium acciperetur homo exhiberetur: tanto magis si ap­parebit eo casu mortuum esse, qui non incidisset, si tum exhibitus fuis­set. 5. Si iusta ex causa statim exhiberi res non possit, iussu iudicis ca­vere debebit se illo die exhibiturum. 6. Heres non quasi heres, sed suo no­mine hac actione uti potest: item heres possessoris suo nomine tenetur:

предъявлять (раба) в том месте, (где производится дело), за свой счет, например если он сознательно переместил вещь в отдаленное место, чтобы сделать предъявление более затруднительным для истца; ибо в этом случае он должен выдать вещь за свой счет и за свой риск в том месте, где производится дело, чтобы ответчику не пошло на пользу его коварство. § 2. Если кто-либо ведет дело о многих вещах и во время судебного засвидетельствования спора вступил во владение всеми ими, то хотя бы он после того и потерял владение некоторыми, то даже если он владеет без злого умысла, его следует присудить, если он не представит те из вещей, которые может представить.

12. Павел в 26-й книге «Комментариев к эдикту». Этому иску есть место и в тех случаях, когда кто-либо хочет вести дело о винди­кации свободы. § 1. Этим иском охватывается и подвластный сын, если он имеет возможность предъявления. § 2. Юлиан говорит, что тому, кто чаще (одного раза) подает иск о предъявлении, если этот иск касается все того же основания, будет противостоять эксцепция; но что вмешивается новое основание в том случае, если он подал иск о виндикации и (уже) после начала процесса получил его (основание) из-за чьих-нибудь действий, и поэтому (в таком случае) эксцепции против него не возникает. Так же, как если кто-либо, собираясь пода­вать иск о краже, (перед этим) подал иск о предъявлении и у него опять украли. И наконец, если кто-либо подал иск о предъявлении для осуществления выбора (вещи по легату) и после судебного засви­детельствования спора ему был дан выбор по легату от другого заве­щания, то он может (снова) подавать иск о предъявлении. § 3. Если кто-либо сделает из моего винограда напиток, или из оливков масло, или из шерсти платье и если он знал, что это чужое’[377], то он отвечает по поводу обоих предметов[378] путем иска о предъявлении, так как можно правильно сказать, что сделанное из нашей вещи является нашим. § 4. Если после начала тяжбы раб умрет, хотя бы и без злого умысла и вины его владельца, тем не менее иногда его следует прису­дить настолько, насколько это имеет значение для истца в связи с неосуществлением, так как раб не был предъявлен уже после того, как тяжба началась, тем более если выяснится, что раб умер из-за несча­стного случая, который он (все равно) не предотвратил бы, если бы раб был тогда предъявлен. § 5. Если по уважительной причине вещь сразу не может быть предъявлена, то по приказу судьи (ответчик) должен будет дать обеспечение в том, что в такой-то день она будет предъявлена. § 6. Наследник в качестве ненаследника, но от своего имени может пользоваться этим иском; также от своего имени при­влекается по этому иску наследник владельца (вещи); так что нет

igitur non procedit quaerere, an heredi et in heredem danda sit. Plane ex dolo defuncti danda est in heredem actio, si locupletior hereditas eo nomine facta sit, veluti quod pretium rei consecutus sit.

13 Gaius ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa Si liber homo detineri ab aliquo dicatur, interdictum adversus eum, qui detinere dicitur, de exhibendo eo potest quis habere: nam ad exhibendum actio in eam rem inutilis videtur, quia haec actio ei creditur competere, cuius pecuniariter interest.

14 Pomponius libro quarto decimo ad Sabinum Si vir nummos ab uxore sibi donatos, sciens suos factos non esse, pro re empta dederit, dolo malo fecit quo minus possideat et ideo ad exhibendum actione tenetur.

15 IDEM libro octavo decimo ad Sabinum Thensaurus meus in tuo fundo est nec eum pateris me effodere: cum eum loco non moveris, furti quidem aut ad exhibendum eo nomine agere recte non posse me Labeo ait, quia neque possideres eum neque dolo feceris quo minus possideres, utpote cum fieri possit, ut nescias eum thensaurum in tuo fundo esse. Non esse autem iniquum iuranti mihi non calumniae causa id postulare vel interdictum vel iudicium ita dari, ut, si per me non stetit, quo minus damni infecti tibi operis nomine caveatur, ne vim facias mihi, quo minus eum thensaurum effodiam tollam exportem. Quod si etiam furtivus iste thensaurus est, etiam furti agi potest.

16 Paulus libro decimo ad Sabinum Cum servus tenet aliquid, dominus ad exhibendum suo nomine tenetur: si autem servus citra scien­tiam domini dolo fecit quo minus habeat, vel furti actio vel de dolo malo noxalis servi nomine danda est, ad exhibendum autem utilis nulla consti­tuenda est.

17 Ulpianus libro nono de omnibus tribunalibus Si quis hominem debilitatum exhibeat vel eluscatum, ad exhibendum quidem absolvi debet: exhibuit enim et nihil impedit directam actionem talis exhibitio, poterit tamen agere actor ex lege Aquilia de hoc damno.

нужды выяснять, дается ли иск наследнику или против наследника. Разумеется, этот иск дается и против наследника в связи с злоумыш­ленными действиями умершего (завещателя), если сделанное от его имени наследство возросло, например если от этого возросла стои­мость вещи.

13. Гай в книге «Комментариев к эдикту городского претора», в титуле «Обиске, касающемся свободы». Если известно, что кто-либо держит свободного человека (в заточении), то против него можно применить интердикт о предъявлении того, (кого он удерживает), а иск о предъявлении здесь кажется бесполезным, так как считается, что этот иск подходит тому, кто имеет денежный интерес.

14. Помпоний в 14-й книге «Комментариев к Сабину». Если муж деньги, подаренные ему женой, зная при этом, что они не стали его собственностью, заплатит за купленную им вещь, то (считается), что он со злым умыслом отказался от владения, и поэтому он отвечает по иску о предъявлении.

15. Он же в 18-й книге «Комментариев к Сабину». Мое сокрови­ще зарыто на твоем участке, и ты не позволяешь мне его выкопать. Лабеон правильно говорит, что, пока ты не сдвинул его с места, я не могу подавать ни иск о краже, ни о его предъявлении, так как ты ни владеешь им, ни с дурным умыслом избегаешь владения, ведь может быть так, что ты и не знаешь, что на твоем участке есть это сокрови­ще. Однако, пожалуй, справедливо будет в случае, если я поклянусь, что требую этого не для каких-либо каверз, дать мне интердикт или определенный иск с тем, чтобы я, предварительно гарантировав тебе возмещение возможного ущерба от работ (на твоем участке), мог бы, не опасаясь более чинимых тобой препятствий, выкопать, забрать и вывезти это сокровище. Но если это сокровище украдено, то можно возбуждать иск о краже.

16. Павел в 10-й книге «Комментариев к Сабину». Когда раб держит какую-нибудь (спорную вещь), то по иску о предъявлении отвечает от своего имени его господин; если же раб без ведома госпо­дина со злым умыслом сбыл (вещь), то следует дать ход иску о краже или ноксальному иску о злом умысле этого раба, но нет никакой на­добности в подаче иска о предъявлении.

17. Ульппан в 9-й книге «О всех трибуналах». Если кто-либо предъявляет раба покалеченного или с выбитым глазом, то он, тем не менее, освобождается (от ответственности по иску о предъявлении) - он ведь все-таки предъявил раба, и такое предъявление не задержива­ет основной иск, - но об этом ущербе истец может подавать иск в соответствии с Аквилиевым законом.

18 IDEM libro sexto opinionum Solutione chirographo inani facto et pignoribus liberatis nihilo minus creditor, ut instrumenta ad eum contractum pertinentia ab alio quam debitore exhibeantur, agere potest.

19 PAULUS libro quarto epitotarum ALFENI Ad exhibendum possunt agere omnes quorum interest. Sed quidam consuluit, an possit efficere haec actio, ut rationes adversarii sibi exhiberentur, quas exhiberi magni eius interesset. Respondit non oportere ius civile calumniari neque verba captari, sed qua mente quid diceretur, animadvertere convenire. Nam illa ratione etiam studiosum alicuius doctrinae posse dicere sua interesse illos aut illos libros sibi exhiberi, quia, si essent exhibiti, cum eos legisset, doctior et melior futurus esset.

20 ULPIANUS libro secundo regularum Quaestionis habendae causa ad exhibendum agitur ex delictis servorum ad vindicandos conscios suos.

18. Он же в 6-й книге «Мнений». Если вследствие платежа доку­мент потерял силу и залоги сделались свободными, то, тем не менее, кредитор может предъявить иск о предъявлении документов, относя­щихся к этому контракту, другим лицом, а не должником.

19. Павел в 4-й книге «Извлечений из Алфена». Предъявить иск о предъявлении могут все, имеющие в этом интерес. Но некто спраши­вал совета: может ли он воспользоваться этим иском, чтобы потребо­вать предъявления счетов[379] его противника, в предъявлении которых он имел большой интерес? Было отвечено: не следует заниматься кознями в цивильном праве[380] и передергивать слова, но следует об­ращать внимание, в каком смысле что-либо сказано. Ибо в силу ука­занных выше оснований изучающий какую-либо науку мог бы ска­зать, что он заинтересован в предъявлении ему тех или других книг, так как если бы эти книги были ему предъявлены, то, прочитав их, он стал бы образованнее и лучше.

20. Ульпиан во 2-й книге «Правил». В силу деликтов рабов предъявляется иск о предъявлении для производства допроса под пыткой, чтобы были указаны сообщники.

LIBER UNDECIMUS

I. DE INTERROGATIONIBUS IN IURE FACIENDIS ET INTERROGATORIIS ACTIONIBUS

1. Callistratus libro secundo edicti monitorii Totiens heres in iure interrogandus est, qua ex parte heres sit, quotiens adversus eum actio instituitur et dubitat actor, qua ex parte is, cum quo agere velit, heres sit. Est autem interrogatio tunc necessaria, cum in personam sit actio et ita, si certum petetur, ne, dum ignoret actor, qua ex parte adversarius defuncto heres exstiterit, interdum plus petendo aliquid damni sentiat. 1. In­terrogatoriis autem actionibus hodie non utimur, quia nemo cogitur ante iudicium de suo iure aliquid respondere, ideoque minus frequentantur et in desuetudinem abierunt. Sed tantummodo ad probationes litigatoribus sufficiunt ea, quae ab adversa parte expressa fuerint apud iudices vel in hereditatibus vel in aliis rebus, quae in causis vertuntur.

2 Ulpianus libro vicensimo secundo ad edictum De interrogationi­bus ideo praetor proposuit, quia sciebat difficile esse ei, qui heredem bonorumve possessorem convenit, probare aliquem esse heredem bono- rumve possessorem,

3 Paulus libro septimo decimo ad edictum quia plerumque difficilis probatio aditae hereditatis est.

4 Ulpianus libro vicensimo secundo ad edictum Voluit praetor adstringere eum qui convenitur ex sua in iudicio responsione, ut vel confitendo vel mentiendo sese oneret, simul etiam portionis, pro qua quisque heres extitit, ex interrogatione certioretur. 1. Quod ait praetor: «qui in iure interrogatus responderit» sic accipiendum est apud ma­gistratus populi Romani vel praesides provinciarum vel alios iudices: ius enim eum solum locum esse, ubi iuris dicendi vel iudicandi gratia consistat, vel si domi vel itinere hoc agat.

5 GAIUS libro tertio ad edictum provinciale Qui interrogatur, an heres vel quota ex parte sit vel an in potestate habeat eum, cuius nomine

<< | >>
Источник: Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. Т. II. - 2-е изд., испр. - М.,2008. - 622 с.. 2008

Еще по теме Титул IV. (Об иске) о предъявлении:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -