<<
>>

Діяльність Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Діяльність Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначається Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 26 січня 2015 р.

№ 18. У тексті Положення слова «єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» замінено словами «єдиної державної системи цивільного захисту» згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 262 від 27.03.2013 р.

Згідно цього положення Державна комісія з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - Комісія) є постійно діючим органом, який забезпечує координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, організаційних заходів протидії терористичній діяльності та воєнній загрозі, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

Державна надзвичайна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) у режимі повсякденної діяльності:

- готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення прав і обов’язків у сфері техногенно-екологічної безпеки центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

- координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов’язану з розробленням та виконанням цільових і науково-технічних програм, здійсненням заходів у сфері цивільного захисту;

- здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

- бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо), і подає Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції;

- сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

- здійснює методичне керівництво і контроль за роботою комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних, Київської міської держадміністрації та за їх підготовкою до дій під час виникнення надзвичайної ситуації;

- здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у межах зобов’язань України згідно з міжнародними договорами за дорученням Кабінету Міністрів України;

- координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення;

2) у режимі підвищеної готовності:

- здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контроль за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

- організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій в разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

- забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації державного і регіонального рівня;

- готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

- координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

- забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

- забезпечує покращення державного управління у разі виникнення негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

- забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських, міжнародних організацій щодо надання допомоги постраждалому населенню;

- організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації державного рівня, у тому числі з транскордонним впливом;

- залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

- вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

- забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

- взаємодіє з відповідними організаціями країн, територія яких зазнала негативної дії внаслідок виникнення в Україні надзвичайної ситуації;

- встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації державного рівня;

- організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації державного рівня, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

- вивчає обставини, що склалися, та готує інформацію Президентові України і Кабінетові Міністрів України про здійснені заходи, пов’язані з реагуванням на надзвичайну ситуацію державного рівня, та причини її виникнення;

4) у режимі надзвичайного стану:

- забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про правовий режим надзвичайного стану», а також інших нормативно-правових актів;

- здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

5) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

6) доручає аварійно-рятувальній службі вводити тимчасову заборону або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації відповідно до статті 23 Кодексу цивільного захисту України;

7) здійснює координацію діяльності Антикризового енергетичного штабу та Міжвідомчого координаційного штабу з питанъ, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

Державна надзвичайна комісія має право:

- застосовувати без попереднього узгодження з відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади сили і засоби, призначені виконувати завдання із запобігання виникненню надзвичайної ситуації та реагування на неї (крім запасів державного матеріального резерву);

- заслуховувати керівників (представників) центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції, і давати їм відповідні доручення;

- одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

- залучати у разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, всі функціональні і територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

- розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

Роботою Державної надзвичайної комісії керує її голова, а у разі відсутності голови - за його дорученням перший заступник. Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є заступник голови Державної надзвичайної комісії або інша визначена головою Комісії особа.

Г олова Державної надзвичайної комісії і його заступники призначаються Кабінетом Міністрів України. Посадовий склад Державної надзвичайної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України, а персональний склад визначається головою Комісії.

Робочим органом Державної надзвичайної комісії, що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є секретаріат Комісії.

До складу комісії входять всі члени уряду, керівники центральних органів виконавчої влади, а також голова правління НАК «Нафтогаз України», директор держхолдингу «Укренерго», президент НАЕК «Енергоа- том», голова правління державного банку «Ощадбанк» і гендиректор держ- концерну «Укроборонпром».

Державна надзвичайна комісія проводить засідання на постійній основі. Рішення Державної надзвичайної комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів з числа присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом, який підписується головою та відповідальним секретарем Державної надзвичайної комісії. Рішення Державної надзвичайної комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади.

До виконання завдань Державної надзвичайної комісії можуть залучатися в установленому порядку спеціалісти з урахуванням складності надзвичайної ситуації.

Члени Державної надзвичайної комісії, посадові особи та фахівці, які залучаються до роботи Державної надзвичайної комісії, забезпечуються всіма видами зв’язку, зокрема урядовим, транспортом. На період проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі потреби забезпечуються спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту за рахунок ДСНС.

5.3

<< | >>
Источник: М.В. Сарапіна. Забезпечення екологічної безпеки: курс лекцій / Укладач: М.В. Сарапіна. - Х: НУЦЗУ,2015. - 195 с.. 2015

Еще по теме Діяльність Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -