<<
>>

Роль і місце фінансової безпеки банків у системі забезпечення фінансової безпеки держави

Із прискоренням розвитку людства зменшуються періоди виникнення глобальних економічних криз, зростають їх масштаби, а головне - вони із сфери виробництва зміщуються в сферу фінансів, а в цій сфері, у свою чергу, акцент зміщується в банківський сектор.

Таким чином, проблеми забезпечення фінансової безпеки банків сьогодні є найважливішими чинниками не тільки національної, але й міжнародної економіки.

Щодо банківської системи України, то в міру залучення економіки нашої країни до світової, із збільшенням ступеня її інтеграції в світову фінансову систему, залежність від нестабільності на світових фінансових ринках зростає. Зокрема, вплив останньої світової кризи все сильніше позначається на банківській системі України - починають виникати проблеми з ліквідністю, зростає вартість ресурсів для банків, згортаються перспективні проекти через нестачу фінансових ресурсів і неможливість їх отримання на зовнішніх ринках.

Схематично місце фінансової безпеки банків у фінансовій безпеці країни можна зобразити таким чином (рис. 2.1).

Структура фінансової безпеки

Рис. 2.1. Структура фінансової безпеки [28]

Таким чином, безпека банків є частиною фінансової безпеки країни. Необхідно відзначити той факт, що банківська система є найважливішою складовою фінансово-кредитної сфери держави. Тобто, по суті, саме стан банківського сектора і визначає рівень фінансово- кредитної безпеки, а отже, багато в чому і рівень фінансової безпеки держави.

С.І. Адаменко відзначає, що “проблеми банківської сфери є одночасно і проблемами фінансової безпеки держави”. Він також підкреслює, що “саме стабільність і надійність банківської системи, удосконалення банківського менеджменту і зміцнення його стратегічної складової можуть забезпечити фінансову безпеку держави” [4].

У цілому, можна констатувати, що проблемам забезпечення фінансової безпеки банківських установ присвячено достатньо невелику кількість досліджень. Як бачимо, дана наукова проблематика на сьогоднішній день залишається малорозробленою. Цим, зокрема, пояснюється відсутність єдиного загальноприйнятого підходу до визначення даного поняття. Також потрібно відзначити, що досить велика кількість авторів взагалі ігнорують питання фінансової безпеки і, як правило, розглядають або економічну безпеку банку, або безпеку взагалі.

Автори, які займаються дослідженням фінансової безпеки, вказують на те, що дана проблема має два аспекти. З одного боку, необхідно працювати над забезпеченням фінансової безпеки банківської системи в цілому, а з іншого, потрібно також досліджувати питання забезпечення фінансової безпеки окремої банківської установи.

Розглянемо ключові визначення в даній сфері та їх співвідношення. Насамперед розглянемо існуючі визначення економічної та фінансової безпеки банківської системи.

Поняття економічної безпеки банківської системи, як правило, визначається як стан, при якому фінансова стабільність і репутація банківських установ не може бути втрачена внаслідок цілеспрямованих дій певної групи осіб або організації як всередині, так і за межами держави, а також через негативні макроекономічні та політичні фактори [113].

Щодо фінансової безпеки банківської системи, то її розглядають у двох аспектах:

з погляду фінансових наслідків їх діяльності для країни в цілому та окремих клієнтів і контрагентів;

з погляду недопущення та запобігання явним і потенційним загрозам фінансовому стану всієї банківської системи країни, Національного банку України й окремих банківських установ [28, с. 228].

Розглянемо існуючі підходи до визначення безпеки в цілому і фінансової безпеки окремо взятого банку зокрема.

Фінансова безпека окремого банку тісно пов’язана з безпекою банківської системи в цілому. Вони взаємно впливають одна на одну.

З одного боку, проблеми, що виникли в одному банку, здатні викликати ефект доміно і привести до системної банківської кризи. Пояснюється це самою природою банківської діяльності. Банки працюють переважно на чужих грошах на відміну, наприклад, від промислових підприємств, і тому будь-яка недовіра з боку населення до окремого банку (особливо великого) може викликати масовий відтік депозитів з банківської системи. З іншого боку, структурні проблеми банківського сектора підривають довіру до будь-якого окремо взятого банку. Все це пояснює ту важливу роль, яку відіграє забезпечення фінансової безпеки банків.

Великий економічний словник дає таке визначення. Безпекою банку є стан захищеності його життєво важливих інтересів від недобросовісної конкуренції, протиправної діяльності кримінальних формувань і окремих осіб, здатність протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, зберігати стабільність функціонування і розвитку відповідно до статутних цілей [49, с. 75]. При цьому поняття фінансової безпеки банків у даному словнику не розглядається.

М.І. Зубок і Л.В. Ніколаєв у спільній роботі “Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні” виділяють такі види банківської безпеки:

Особиста безпека - забезпечення ритмічної роботи, вільного переміщення та відпочинку кожного працівника банку.

Колективна безпека - забезпечення планового й ефективного ритму роботи підрозділів банку.

Економічна безпека - забезпечення умов для ефективного проведення банком операцій і здійснення угод, зберігання та раціонального використання кредитних і фінансових ресурсів банку, надійного зберігання і транспортування готівки та цінностей.

Інформаційна безпека - формування інформаційних ресурсів банку й організація гарантованого їх захисту [114, с. 4-5].

Питання фінансової безпеки М.І. Зубок і Л.В. Ніколаєв не розглядають.

П.А. Герасимов також робить акцент лише на економічній безпеці банку, не розглядаючи окремо фінансову безпеку банку.

На його думку, економічна безпека банку - “це не лише стан захищеності інтересів самого банку та його акціонерів, матеріальних, фінансових, інформаційних та інших ресурсів від існуючих і потенційних загроз, але й забезпечення поступального розвитку банку і абсолютного виконання контрагентами прийнятих ними перед банком зобов’язань” [71, с. 21].

У той же час кількість робіт, в яких розглядається поняття “фінансова безпека банків”, значно менша. У результаті, як ми підкреслювали раніше, дотепер не існує єдиного, загальноприйнятого визначення даного поняття.

На думку О.І. Хитріна, фінансову безпеку банку можна визначити як динамічний стан, при якому він:

юридично і технічно здатний виконувати та реально виконує властиві йому функції;

забезпечує стійкий захист життєво важливих соціально-економічних інтересів громадян, господарюючих суб’єктів, суспільства та держави від негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз;

володіє потенціалом як для кількісного, так і для якісного зростання і має в своєму розпорядженні механізми для реалізації даного потенціалу [285, с. 122].

Також він вказує на те, що головною метою фінансової безпеки банку є усунення можливостей нанесення шкоди банку або упущення ним вигоди, забезпечення його стійкого та максимально ефективного функціонування в даний момент часу та накопичення достатнього потенціалу розвитку і зростання в майбутньому, якісна реалізація операцій і угод [285, с. 123].

Даний підхід, на наш погляд, є не зовсім вдалим і викликає достатньо велику кількість питань. По-перше, надлишковим є використання терміна “динамічний стан”. По-друге, перший пункт визначення належить до організаційно-правових основ безпеки банків. По-третє, другий пункт стосується більшою мірою банківської системи, а не окремо взятого банку. Таким чином, пропоноване визначення не може вважатися повним та точним.

Д.А. Артеменко у своїй дисертаційній роботі в складі економічної безпеки банку виділяє такі її складові: фінансову, технічну, правову, інформаційно-технологічну, соціально-психологічну, організаційну.

Він підкреслює, що фінансова складова є основою забезпечення економічної безпеки банківської діяльності, тому що в стійкому, ефективно працюючому банку, є достатньо коштів для вирішення завдань щодо захисту інформації, охорони співробітників, залучення у всі структури висококваліфікованих співробітників.

Сутність фінансової безпеки банківської діяльності, на думку Д.А. Артеменка, полягає в забезпеченні організаційно-управлінських, режимних, технічних і профілактичних заходів, що гарантують якісний захист прав та інтересів банку, зростання статутного капіталу, підвищення ліквідності активів, забезпечення поворотності кредитів, збереження фінансових і матеріальних цінностей [17]. У даному визначенні автор не зовсім правильно розуміє сутність безпеки, оскільки безпека - це певний стан, а не забезпечення заходів. Також є підстави і для критики другої частини визначення, де, по суті, наводиться перелік результатів, які можуть бути досягнуті, що не має відношення до визначення фінансової безпеки.

Головним недоліком розглянутих вище підходів до розуміння сутності фінансової безпеки банківської діяльності є ігнорування авторами того факту, що фінансова безпека безпосередньо пов’язана та визначається саме фінансовими складовими діяльності банку - рівнем фінансових ресурсів, їх достатністю й ефективністю використання, а також спрямована в першу чергу на фінансові аспекти діяльності банку. Саме цим і відрізняється фінансова безпека від економічної.

Інше трактування дає відомий дослідник проблем економічної без - пеки О.І. Барановський. На його думку, фінансова безпека банку - це:

сукупність умов, при яких потенційно небезпечні для фінансового стану банківської установи дії або обставини ліквідовані або зведені до такого рівня, при якому вони не можуть завдати збитку встановленому порядку функціонування банку, збереженню і відтворенню його майна, інфраструктури, а також перешкоджати досягненню банком статутних цілей;

стан захищеності фінансових інтересів комерційного банку, його фінансової стійкості, а також середовища, в якому він функціонує [26, с.

12-13].

Дане визначення, на нашу думку, краще відображає сутність фінансової безпеки банку. У той же час хотілося б відзначити ряд дискусійних моментів, наявних у цьому варіанті визначення.

По-перше, О.І. Барановський пише, що фінансова безпека - це умови, при яких потенційні загрози можуть бути ліквідовані. Більш правильно говорити не тільки і не стільки про запобігання загрозам, а про те, аби досягти такого стану банку, при якому він здатний протистояти і загрозам, що вже настали.

По-друге, автор вказує, що фінансова безпека - це стан захищеності середовища, в якому функціонує банк. На наш погляд, необхідно було уточнити, про яке саме середовище йде мова (внутрішнє, зовнішнє) і від чого має бути захищений банк.

Проведений аналіз дозволяє нам зробити висновок, що фінансова безпека є невід’ємною і важливою складовою частиною економічної безпеки банківської установи, оскільки успішно працюючий банк генерує достатній обсяг коштів для того, щоб бути застрахованим від зовнішніх і внутрішніх загроз.

Таким чином, виходячи з різних трактувань сутності фінансової безпеки, проаналізованих нами вище, можемо виділити такі ключові характеристики фінансової безпеки банків:

забезпечує рівноважний і стійкий фінансовий стан банку;

сприяє ефективній діяльності банку;

дозволяє на ранніх стадіях визначити проблемні місця в діяльності банку;

нейтралізує кризи і запобігає банкрутствам.

Базуючись на ключових характеристиках фінансової безпеки банків, враховуючи трактування даного поняття в роботах учених- економістів, ми пропонуємо таке визначення фінансової безпеки банку, під яким слід мати на увазі такий стан банківської установи, який характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, його здатністю досягати поставлених цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стійкого розвитку.

При цьому для забезпечення фінансової безпеки банку необхідно вирішити такі завдання, як:

забезпечення достатньої фінансової стійкості й незалежності комерційного банку;

підтримка технологічної незалежності та конкурентоспроможності, формування високого технічного та технологічного потенціалу;

оптимізація організаційної структури, постійне удосконалення виконання функцій менеджменту;

правовий захист всіх видів діяльності банку;

створення захисту інформаційного середовища банку, його комерційної таємниці;

формування умов для безпечної роботи співробітників банку;

збереження й ефективне використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів банку [285, с. 123].

Базуючись на дослідженнях М.М. Єрмошенка і О.І. Барановсько- го, можна зробити висновок, що основна мета фінансової безпеки банку полягає в безперервній і стійкій підтримці такого стану, який характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз [28; 106].

Проведений аналіз наукових робіт [17; 26; 28; 71; 106; 114; 285] показав, що фінансова безпека банку визначається:

стабільністю і стійкістю фінансового стану банку;

ступенем ефективності його фінансово-економічної діяльності;

рівнем контролю за зовнішніми і внутрішніми ризиками;

рівнем достатності власного капіталу;

ступенем захищеності інтересів акціонерів.

Сутнісні характеристики фінансової безпеки банку можуть бути подані таким чином:

Фінансова безпека є одним з основних елементів економічної безпеки банку.

Фінансова безпека може бути охарактеризована за допомогою системи кількісних та якісних показників.

Показники фінансової безпеки повинні мати порогові значення, за якими можна судити про ступінь фінансової безпеки банку.

Фінансова безпека банку повинна забезпечувати його розвиток і стійкість. Показником розвитку банку є зростання його ринкової вартості, а показником стійкості - фінансова рівновага банку як в довгостроковому, так і в короткостроковому періодах.

Фінансова безпека забезпечує захищеність фінансових інтересів банку, його клієнтів та акціонерів.

Перед фінансовою безпекою банків поставлені такі завдання:

ідентифікація ризиків і пов’язаних з ними потенційних небезпек;

визначення індикаторів фінансової безпеки банку;

впровадження системи діагностики та моніторингу стану фінансової безпеки;

розробка заходів, спрямованих на забезпечення фінансової безпеки банку як в короткостроковому, так і в довгостроковому періодах;

контроль за виконанням запланованих заходів;

аналіз виконання заходів, їх оцінка, коректування;

ідентифікація загроз банку і коректування індикаторів залежно від зміни стану зовнішнього середовища, цілей і завдань банку.

Таким чином, фінансова безпека банку є важливою складовою фінансової, а отже, і національної безпеки, і є таким станом банківської установи, що характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, її здатністю досягати поставлених цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стійкого розвитку.

<< | >>
Источник: А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін]. Фінансова безпека підприємств і банківських установ [Текст] : Ф59 монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова, [А. О. Єпіфанов, О. Л. Пластун, В. С. Домбровський та ін]. - Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”,2009. - 295 с.. 2009

Еще по теме Роль і місце фінансової безпеки банків у системі забезпечення фінансової безпеки держави:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -