<<
>>

Тема 1. Суть і функції грошей Методичні вказівки до вивчення теми

Товар і його властивості — елементи економічної теорії, які слід повторити, щоб зрозуміти суть грошей у ринковій економіці. Слід з’ясувати питання про походження грошей (дві його концепції: еволюційна та раціоналістична), роль держави у формуванні феномена грошей.

Необхідно зрозуміти недоліки бартерного обміну порівняно з грошовим.

Наступним кроком буде вивчення еволюції грошового товару та функціональних форм грошей, поступової втрати золотом грошових функцій. Важливо звернути увагу на вивчення суті грошей, подумати, чим гроші відрізняються від звичайного товару. Потрібно засвоїти механізм формування вартості таких грошей, особливості прояву грошей як грошей і грошей як капіталу.

Слід з’ясувати ознаки функцій грошей як засобу обігу, переваги в процесі обміну товарами між товаровиробниками (табл. 1). Вивчаючи функції грошей як засобу платежу, необхідно звернути увагу на походження цієї функції й усвідомити основні її ознаки. Звернути увагу на форму нагромадження і заощадження та їх мотиви і вплив на розвиток економіки й добробуту народу, на генезис міжнародних розрахунків під час вивчення функції світових грошей.

Таблиця 1. Функції грошей і сфери їх використання

Функція грошей Сфери використання
Міра вартості Забезпечують впровадження та вимірювання вартості всіх товарів
Засіб обігу Виконують роль посередника в обміні товарів
Засіб платежу Обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань
Засіб нагромадження Зберігають вартість, слугують представниками абстрактної форми багатства
Світові гроші Обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті

Особливо слід з’ясувати, яку роль відіграють гроші як засіб обліку праці у функціонуванні ринку, нагромадженні та переміщенні капіталу, у стимулюванні та регулюванні суспільного виробництва.

Плани семінарських занять

Заняття 1

1. Походження грошей.

2. Суть грошей як загального еквівалента.

2.1. Гроші як загальний вартісний еквівалент.

2.2. Гроші як технічний інструментарій обміну товарів.

3. Форми грошей та їх еволюція. Демонетизація золота.

4. Вартість грошей. Ціна грошей як капіталу.

Заняття 2

1. Функції грошей. Функція міри вартості. Ціна як грошове вираження вартості товарів.

2. Функції грошей як засобу обігу і платежу. їх суть, сфери використання, відмінності.

3. Функція засобу нагромадження: суть, сфера використання, вплив часу на неї.

4. Світові гроші. Взаємозв’язок функції та вплив на них зміни вартості грошей.

5. Роль грошей як інструменту регулювання економіки. Гроші в перехідній економіці України.

Тестові завдання

Завдання 1

Функції грошей — це форми, які здобувають гроші в різноманітних секторах економіки. До функцій грошей належать:

а) світові гроші;

б) засіб нагромадження;

в) засіб платежу;

г) засіб обігу;

д) міра вартості.

Завдання 2

Визначити, які гроші перебувають в обороті в Україні у сучасних умовах?

а) повноцінні;

б) неповноцінні;

в) обидва види.

Завдання З

Які гроші належать до неповноцінних:

а) готівкові;

б) депозитні;

в) електронні;

г) золоті монети;

д) срібні монети;

е) мідні монети.

Рекомендована література

1. Гальчинський А.С. Теорія грошей. — К.: Основи, 1996. — Гл.2.5.

2. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. — К.: Основи, 1996. - Гл.1.

3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І.Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук,А.М. Мороз, М.Ф. Пу- ховкіна та ін. — К.: Либідь, 1992. — 331 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. - 404 с.

6. Деньги, кредит, банки / Авт. колл, под рук. Г.И. Кравцовой. — Минск: Меркованне, 1994. — Гл. 1.

7. Долан ЗДж., Кемпбелл КД., Кемпбелл РД. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика.

— СПб: Оркестр, 1994.

8. Жуков Е. Ф. Общая теория денег и кредита. — М.: Банки и биржи, 1995. — Разд. 11, гл.1.

9. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Современная система денежных расчетов: 2-е изд., перераб. и доп. — К.: УФИМБ, 1998. - 192 с.

10. Савлук М.І., Мороз А.М., Коряк А.М. Вступ до банківської справи. — К.: Лібра, 1998. — 334 с.

11. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. — К.: Скарби, 1998. — 288 с.

Термінологічний словник

Бартер — обмін одного товару на інший без допомоги грошей.

Білонна монета — розмінна монета з дрібного вартістю, яка карбується не з дорогоцінного металу.

Готівкові гроші — знаки вартості, виготовлені з паперу або іншого малоцінного металу.

Гроші — специфічний товар, що обмінюється на будь- який інший товар і є загальним еквівалентом.

Депозитні гроші — неповноцінні знаки вартості, які не мають речового вираження й існують лише у вигляді певних сум на рахунках у банках.

Кредитна картка — іменний грошовий документ, що видається банком власнику поточного рахунку і дає йому можливість сплатити через ЕОМ свої покупки і погасити борги, переказуючи гроші за рахунком без використання готівки.

Кредитні гроші — неповноцінні знаки вартості, які виникають і функціонують в обігу на основі кредитних відносин.

Паперові гроші — нерозмінні на метал знаки вартості, що випускаються державою (казначейством) для покриття своїх витрат і наділяються нею примусовим курсом.

Функція грошей — робота грошей щодо обслуговування руху вартості товарів.

<< | >>
Источник: КОЧЕТКОВ В.М. та ін.. Гроші та кредит: Навч.-метод.посіб./В.М.Кочетков, Д.Г.Сироцинський, Н.ЮАнд- рушко.— К.: Вид-во Європ. ун-ту.—2001.— 84 с.. 2001

Еще по теме Тема 1. Суть і функції грошей Методичні вказівки до вивчення теми:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -