<<
>>

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

Методичні вказівки до вивчення теми

У цій темі потрібно звернути увагу на кількісну теорію грошей, а саме на те, що вона є основною. Відповідно до цієї теорії вартість грошей і рівень товарних цін змінюються залежно від кількості грошей в обігу: чим їх більше, тим ціни на товари вищі, а вартість грошей нижча, і навпаки.

Пройшовши тривалий шлях свого розвитку, кількісна теорія грошей поділяється на ранню та сучасну теорії.

Потрібно з’ясувати, хто з фахівців зробив спробу чіткіше сформулювати взаємозв’язок різноманітних ключових факторів грошової і негрошової сфер щодо кількісної теорії грошей. Вивчити версії, формули, які запропонував американський економіст І.Фішер,

де М — маса грошей, що знаходяться в обігу протягом певного періоду;

V — швидкість обігу грошової одиниці;

Р — ціна індивідуального товару, реалізованого за вказаний період;

Q — загальна маса товарів (фізична), що реалізуються у вказаному періоді.

Економісти Кембриджу запропонували таку формулу зв’язку маси грошей та цін:

М = kRP,

де М — касовий залишок (маса) грошей у економічних суб’єктів;

R — виробництво продукції у фізичному вираженні за певний період;

Р — середня ціна одиниці виробленої продукції; к — частина RP.

Кембриджські економісти зробили висновок, що між М і Р існує зв’язок і на цей зв’язок діє к.

Внесок у розвиток кількісної теорії грошей зробив і Дж.Кейнс. У теорії Дж.Кейнса обґрунтовано, що маса грошей пов’язана з масою доходу і нормою процента:

M = L](q)+L2U),

де М — маса грошей; q — загальний дохід;

j — дохід, який сформувався у зв’язку з нормою процента;

Lj і Ь2 — попит на гроші.

Плани семінарських занять

Заняття 1

1. Кількісна теорія грошей.

2. Теорія грошей класичної школи.

3. Маржиналізм як методологічна основа сучасних теорій грошових відносин.

4. Основні постулати класичної кількісної теорії грошей.

5. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей.

6. Внесок Дж.Кейнса в розвиток теорії грошей.

Заняття 2

1. Науковий внесок К.Маркса у розвиток теорії грошових відносин.

2. Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії.

3. Кейнсіансько-неокласичний синтез.

4. Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних монетаристських теорій.

Тестові завдання

Завдання 1

Визначити послідовність у розвитку монетаризму:

а) кейнсіансько-неокласичний синтез;

б) неокласичний напрям;

в) класична кількісна теорія грошей;

г) неокейнсіанський напрям.

Завдання 2

Як впливає зміна кількості грошей в обігу на вартість грошей і рівень товарних цін:

1) ріст кількості грошей веде до:

а) збільшення вартості грошей;

б) росту цін;

в) зменшення вартості грошей;

г) зниження цін;

2) зменшення кількості грошей спричиняє:

а) зменшення вартості грошей;

б) зниження цін;

в) ріст цін;

г) збільшення вартості грошей.

Завдання З

На сучасному етапі розвитку світової економіки кон- вертованість валют визначається:

а) обсягом національного золотого запасу;

б) обсягом національного валютного запасу;

в) умовами обміну національної валюти на золото;

г) умовами спеціальних міждержавних угод;

д) конкурентоспроможністю національних товарів на світовому ринку.

Рекомендована література

1. Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи, 1996. — Гл.2.5.

2. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. — К.: Основи, 1996. - Гл.1.

3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І.Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук,А.М. Мороз, М.Ф. Пу- ховкіна та ін. — К.: Либідь, 1992. — 331 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. - 404 с.

6. Жуков Е. Ф. Общая теория денег и кредита. — М.: Банки и биржи, 1995. — Разд. 11, гл.1.

7. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег.

— М.: Прогресс, 1978.

8. Косолапова А.Г. Грошово-кредитна політика —гарант стабілізації економіки України // Фінанси України. — 1997. — №7.

9. Кочетков В. Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Современная система денежных расчетов: 2-е изд., перераб. и доп. — К.: УФИМБ, 1998. - 192 с.

10. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. — К.: Скарби, 1998. — 288 с.

11. Ющенко В.А. Монетарна політика України: результати і перспективи // Вісник НБУ. — 1996. — №4.

Термінологічний словник

Грошові агрегати — показники грошової маси в обігу від вузького М0 до широкого М5.

Дефіцитне фінансування — спосіб розширення сукупного попиту шляхом застосування державного регулювання. Зазвичай, це здійснюється шляхом перевищення державних видатків над доходами, наслідком чого є створення бюджетного дефіциту.

«Дешеві» гроші — грошово-фінансова політика утримання процентних ставок на низькому рівні, що проводиться з метою стимулювання економічної діяльності шляхом зниження вартості кредитів та інвестицій.

«Дорогі» гроші — кредитно-фінансова політика, що припускає стримування отримування кредитів та високі процентні ставки за кредитами.

Інвестиції — придбання засобів виробництва з метою виробництва товарів для майбутнього споживання, придбання активів, наприклад, цінних паперів, депозитів у банках з метою отримання прибутку чи збільшення капіталу.

Капіталовкладення — витрати на придбання об’єктів основного капіталу.

Монетаризм — школа в економічній науці, яка ставить гроші у центр макроекономічної політики; базується на кількісній теорії грошей, що пов’язує рівень цін з кількістю грошей у народному господарстві країни.

Монетизація — продаж урядом цінних паперів банкам з метою фінансування дефіциту бюджету.

Трансакція — операція, угода, що супроводжується взаємними поступками.

Фінансовий інструмент — засіб, який використовується урядом для досягнення своєї макроекономічної мети. Наприклад, державні видатки та оподаткування можуть розглядатися як інструменти, спрямовані на досягнення повної зайнятості.

<< | >>
Источник: КОЧЕТКОВ В.М. та ін.. Гроші та кредит: Навч.-метод.посіб./В.М.Кочетков, Д.Г.Сироцинський, Н.ЮАнд- рушко.— К.: Вид-во Європ. ун-ту.—2001.— 84 с.. 2001

Еще по теме Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм:

 1. Теорії грошей
 2. ТЕМА 6. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
 3. Теорії грошей
 4. ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
 5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Гроші та кредит»
 6. 1.2 Зміст навчальної дисципліни «Гроші та кредит»
 7. ТЕМА 2. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ
 8. Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
 9. Тема Грошовий обіг та грошова маса. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.
 10. Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
 11. Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
 12. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ з дисципліни “ГРОШІ ТА КРЕДИТ”
 13. 2. ПРОГРАМА КУРСУ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»
 14. Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
 15. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 16. ТЕМА 7. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ
 17. 7.1. Металістична теорія грошей
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -