<<
>>

Тема 4. Грошовий ринок Методичні вказівки до вивчення теми

Потрібно навчитися розрізняти поняття «ринок грошей» і «грошовий ринок». Одним із основних завдань студента є чітке визначення суті грошового ринку та усвідомлення його взаємозв’язку з грошовим оборотом.

Під час вивчення цієї теми слід приділити увагу механізму фінансування. Навчитися розрізняти пряме і опосередковане фінансування.

При прямому фінансуванні діють два канали: капітальне фінансування, при якому продавець передає покупцеві акції (канал акціонерного фінансування); позики, коли гроші передаються кредитором позичальнику на наперед визначений строк і під певний процент.

При опосередкованому (непрямому) фінансуванні між покупцем і продавцем є фінансовий посередник — юридична особа, яка сама купує гроші у продавців, а потім продає їх покупцям від свого імені. Посередниками при цьому виступають банки і небанківські фінансово- кредитні установи.

Звернути увагу на такі терміни: пропозиція грошей — така їх кількість, яка є сьогодні вільною в усіх економічних суб’єктів, включаючи і додаткові кошти, які пускає в оборот банківська система (це також явище грошового залишку); попит на грошовому ринку — прояв грошового

залишку, що фінансується на якийсь момент; попит — намір чи бажання економічного суб\'єкта мати відповідну суму грошей у вказаний момент (попит на гроші слід відрізняти від доходу, що є явищем грошового потоку).

У загальному попиті розрізняють дві його частини: поточна каса — частина, пов\'язана з необхідністю здійснювати поточні витрати; частина попиту, яка формується як ліквідний актив. Ця частина залежить від дохіОдності активів і насамперед від норми процента, який склався на фінансовому ринку, зокрема процента на цінні папери (рис.З).

Попит і пропозицію на грошовому ринку урівноважує процент, при певній величині якого всі гроші, запропоновані на ринок, знайдуть покупця. До зміни величини процента веде те, що увесь час змінюються попит і пропозиція грошей (рис.4 і 5).

Стабільність процента, який є ціною грошей на ринку, — важлива передумова стійкості всієї економічної системи.

Рис. 3. Структура фінансового ринку

Плани семінарських занять

Заняття 1

1. Суть грошового ринку.

2. Економічна структура і характеристика складових частин грошового ринку.

3. Індустріальна модель грошового ринку, його суб’єкти та канали фінансування.

4. Графічна модель грошового ринку.

Заняття 2

1. Суть і форми попиту на гроші.

2. Суть і механізм формування пропозиції грошей.

3. Попит на гроші як форму багатства.

4. Рівновага на грошовому ринку та норма процента.

5. Фактори, які визначають рівновагу на грошовому ринку.

Тестові завдання

Завдання 1

На фінансовому ринку юридичні та фізичні особи здійснюють посередницьку діяльність. На Українській фондовій біржі за власний рахунок діють:

а) агенти;

б) інвестиційні консультанти;

в) дилери;

г) брокери.

Завдання 2

Клієнт вносить у банк 4000 грошових одиниць готівкою. Після цього комерційний банк збільшує свої резерви на таку саму суму і видає позичку в розмірі 2000 одиниць. Яким чином після проведених трьох операцій (абстрагуючись від усіх інших) зміниться грошова пропозиція?

а) зменшиться на 2000 грошових одиниць?

б) збільшиться на 2000 грошових одиниць?

в) зменшиться на 4000 грошових одиниць?

г) збільшиться на 4000 грошових одиниць?

д) збільшиться на 6000 грошових одиниць?

Завдання З

Чим нижча ставка позичкового процента:

а) тим вищий інвестиційний попит на гроші?

б) тим вища частка заощаджень?

в) тим нижчий попит на гроші?

г) тим більша перевага віддається ліквідності?

Рекомендована література

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000р.,№ 2121—Ш//Уряд, кур’єр. — 2001. — №8. — 17 січ.

2. Указ Президента України «Про грошову реформу в Україні»// Вісник НБУ.

- 1996. - №5.

3. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І.Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук,А.М. Мороз, М.Ф. Пу- ховкіна та ін. — К.: Либідь, 1992. — 331 с.

5. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. - 404 с.

6. Кочетков В. Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Современная система денежных расчетов: 2-е изд., перераб. и доп. — К.: УФИМБ, 1998. - 192 с.

7. Никитин С.М. Теории инфляции и их эволюция // Деньги и кредит. — 1995. — № 1.

8. Симановский А.Ю. О направлениях и инструментах денежной политики // Деньги и кредит. — 1992. — №11.

9. Чухно А. Створення грошової системи України // Економіка

України. — 1994. — № 11.

10. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції

в Україні. — К.: Скарби, 1998. — 288 с.

11. Ющенко В.А. Проблеми ремонетизацїї економіки України //

Вісник НБУ. - 1997. - №6.

Термінологічний словник

Банківський процент — процент, установлений як плата за здійснювані банком операції.

Грошовий ринок — сукупність грошових інститутів, що спрямовують потоки грошових коштів від власників до позичальників.

Депозитний процент — ставка процента, який виплачується за вкладами населення та юридичних осіб.

Ефект витіснення — зниження обсягів інвестицій внаслідок зростання процентної ставки.

Ефект доходу — зміна співвідношення між поточним та майбутнім споживанням як реакція на зміну сукупного доходу, що спричинений зміною процентної ставки.

Інвестиційні можливості фірм — дохідність інвестицій, що визначає попит.

Індивідуальна пропозиція заощаджень — залежність між процентною ставкою та обсягом заощаджень.

Конкурентний ринок — ринок, на якому жоден з учасників не має змоги впливати на ціну.

Маржа — різниця між ставками позичкового та депозитного процента, яка є прибутком банку.

Міжбанківський процент — процент за кредитами, що видаються одним комерційним банком іншому.

Мобільність капіталу — ступінь свободи, з якою капітали переміщуються з країни в країну під впливом зміни процентних ставок.

Нейтральність грошей — проявляється, коли кількість грошей в економіці впливає тільки на рівень цін, не впливаючи на зміну процентних ставок, рівень зайнятості та інші реальні показники.

Обліковий процент — процент, установлений як плата за кредити, що надаються центральним банком комерційним банкам.

Опосередковане фінансування — переміщення грошей між суб’єктами ринку через фінансових посередників.

Позичковий процент — ставка процента, що виплачується позичальником банку за користування позичкою.

Попит на гроші — потреба суб’єктів економіки в певній сумі грошових КОШТІВ.

<< | >>
Источник: КОЧЕТКОВ В.М. та ін.. Гроші та кредит: Навч.-метод.посіб./В.М.Кочетков, Д.Г.Сироцинський, Н.ЮАнд- рушко.— К.: Вид-во Європ. ун-ту.—2001.— 84 с.. 2001

Еще по теме Тема 4. Грошовий ринок Методичні вказівки до вивчення теми:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -