<<
>>

Тема 5. Грошові системи Методичні вказівки до вивчення теми

Грошова система створюється державою і має нормативно-правовий характер. Необхідно усвідомити, що це явище суб’єктивне на відміну від грошового обігу, який є об’єктивним. Грошова одиниця та її найменування, масштаб цін, валютний курс, види законних платіжних засобів, платіжний оборот та його організація, інструменти регулювання грошового обігу, органи, що здійснюють таке регулювання — це ті складові елементи грошової системи, на які слід звернути увагу.

Під час вивчення теми необхідно чітко засвоїти визначення цих елементів грошової системи.

У грошовій системі неринкового типу вирішальна роль належить уряду. Уряд визначає влаштування грошового обігу, а банки стають виконавцями уряду, їх роль підпорядкована урядові. Вирішальну роль в організації та функціонуванні грошової системи відіграють законодавчі органи держави та центральний банк. Частку держави в капіталі центрального банка наведено в табл.2. Організаційна структура Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ) наведена на рис.6, а регулятивно- наглядові банківські органи — у табл.З. Грошова система ринкової економіки характеризується тим, що тут до мінімуму зведено втручання державних органів у грошову сферу.

Країна Частка участі співвласників у капіталі центрального банку
Україна, Велика Британія, Данія, Франція, Нідерланди, Німеччина, Росія 100%— власність держави
Швейцарія 43% — власність приватних осіб 57% — власність кантонів
Італія 100% — власність банків та страхових компаній
США 100% — власність банків — членів Федеральної резервної системи
Австрія 50% — власність федерації 50% — власність фізичних та юридичних осіб
Японія 55% — власність держави 45% — власність приватних осіб

Рис.

6. Організаційна структура ЄСЦБ: ЄСЦБ — Європейська система центральних банків, ЄЦБ — Європейський центральний банк

ЗО

Грошові системи різних держав класифікуються за певними критеріями. Залежно від типу економіки розрізняють грошову систему ринкової економіки та грошову систему, що обслуговує неринкову економіку.

Серед комплексу заходів особливе місце належить грошовій реформі, пов’язаних з оздоровленням і впорядкуванням грошового обігу, яку проводить держава. Грошова реформа — це повна чи часткова перебудова грошової системи стосовно нових соціально-економічних умов. За глибиною реформування грошових систем грошові реформи класифікуються за такими типами: створення нової грошової системи; часткова зміна грошової системи; проведення спеціальних стабілізаційних заходів з метою отримання інфляції чи подолання її наслідків. Головною метою грошової реформи є стабілізація валюти. Світовий досвід знає три методи стабілізації валюти: нуліфікація, девальвація та ревальвація (реставрація). Створення власної грошової системи в Україні та проведення грошової реформи — об’єктивна необхідність, що забезпечує її повну незалежність. Побудова служби банківського нагляду НБУ наведена на рис.7.

Потрібно звернути увагу на такі поняття:

• інструменти прямого та опосередкованого впливу на основні параметри грошового ринку;

• операції на відкритому ринку;

• управління обов’язковими резервами;

• інфляція попиту, інфляційний цикл;

• взаємозв’язок інфляції і перерозподілу доходів;

• інфляція та безробіття;

• вплив інфляції на обсяг виробництва національного продукту;

• грошові реформи у вузькому розумінні;

• реформи паралельного типу;

• грошові реформи в широкому розумінні.

Рис. 7. Побудова служби банківського нагляду НБУ

Плани семінарських занять

Заняття 1

1. Суть грошової системи та її елементи.

2. Основні типи грошових систем та їх еволюція.

3. Створення і розвиток грошової системи України.

5. Державне регулювання грошової сфери: суть та методи регулювання.

6. Поняття, цілі та типи грошово-кредитної політики.

7. Фіксально-бюджетна і грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки.

Заняття 2

2. Суть інфляції, її причини, форми прояву та закономірності розвитку.

3. Соціально-економічні наслідки інфляції.

4. Особливості інфляції в Україні.

5. Поняття, цілі та види грошових реформ.

6. Особливості проведення грошової реформи в Україні в 1996 р.

Тестові завдання

Завдання 1

Загальна сума вкладів комерційного банку становить 100 000 грн., а норма обов’язкових резервів — 10%. Тоді розмір позичок, які може надати банк, буде становити:

а) 90 000 грн.;

б) 85 000 грн.;

в) 100 000 грн.;

г) 110 000 грн.

Завдання 2

Багато країн у своєму розвитку зіткнулись з економічною кризою. Стагфляції! — явище, для якого характерне:

а) знецінювання грошей при зростанні цін;

б) одночасне зростання цін і безробіття;

в) знецінювання грошей за відсутності зростання цін;

г) криза перевиробництва.

Завдання З

Грошова система — форма організації грошового обігу, яка установлена законом даної країни. Грошова система має забезпечити:

а) стійкість грошової одиниці;

б) еластичність грошового обігу;

в) оптимальну структуру виробництва;

г) оперативне і ефективне регулювання грошової маси в країні у відповідності з потребами грошового обігу;

д) демонополізацію економіки країни.

Завдання 4

До саморегулювальних грошових систем належать системи металевого обігу. Серед них виділяються такі стандарти:

а) золотомонетний;

б) золотозливковий;

в) золотодевізний.

Завдання 5

Інфляція — властивість паперових нерозмінних грошей. У відповідності з темпами виділяють такі різновиди інфляції:

а) повзуча;

б) галопуюча;

в) гіперінфляція;

г) суперінфляція.

Завдання 6

Зміна норми обов’язкового резервування найбільше впливає на:

а) обсяг експорту;

б) споживчі видатки;

в) державні видатки;

г) інвестиції.

Завдання 7

Для обмеження готівкового грошового обігу НБУ використовує такі методи його регулювання:

а) лімітування залишку грошей у касах суб’єктів господарювання;

б) лімітування видачі заробітної плати готівкою;

в) контроль за проведенням безготівкових розрахунків;

г) лімітування залишку грошових коштів у касах комерційних банків;

д) контроль за порядком оплати громадянами всіх видів товарів та послуг готівкою.

Завдання 8

Регулювання готівкового грошового обігу в Україні полягає в регламентації Національним банком:

а) безготівкових розрахунків;

б) касових оборотів комерційних банків;

в) касових операцій установ банку;

г) касових операцій підприємств та організацій;

д) платежів готівкою громадян;

е) міжбанківських розрахунків.

Завдання 9

Зовнішній державний борг України складається із:

а) кредитів населення;

б) кредитів комерційних банків;

в) кредитів міжнародних фінансових організацій;

г) кредитів НБУ;

д) заборгованості перед іншими державами.

Завдання 10

Обслуговуючи внутрішній державний борг уряду, НБУ виконує функції:

а) емітенти державних цінних паперів;

б) депозитарій державних цінних паперів;

в) дилера на вторинному ринку державних цінних паперів;

г) агента уряду з обслуговування емісії державних цінних паперів;

д) контролюючого органу.

Завдання 11

Визначити, з яких секторів складається грошовий оборот:

а) грошового обігу та фінансів;

б) грошового обігу, фінансів та кредитного сектора;

в) грошового та кредитного секторів.

Рекомендована література

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.№ 2121—III//Уряд, кур’єр. -2001. - №8. - 17 січ.

2. Указ Президента України «Про грошову реформу в Україні» // Вісник НБУ. - 1996. - №5.

3. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пу- ховкіна та ін. — К.: Либідь, 1992. — 331 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. - 404 с.

5.

Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І.Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

6. Кочетков В.Н., Бондарева О.В., Басюк Н.Б. Современная система денежных расчетов: 2-е изд., перераб. и доп. — К.: УФИМБ, 1998. - 192 с.

7. Никитин С.М. Теории инфляции и их эволюция //Деньги и кредит. — 1995. — № 1.

8. Симановский А.Ю. О направлениях и инструментах денежной политики // Деньги и кредит. — 1992. — №11.

9. Чухно А. Створення грошової системи України // Економіка України. — 1994. — № 11.

10. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. — К.: Скарби, 1998. — 288 с.

11. Ющенко В.А. Проблеми ремонетизацїї економіки України // Вісник НБУ. - 1997. - №6.

Термінологічний словник

Гривня — грошова одиниця незалежної держави Україна. «Гривня» як грошова й вагова одиниця Київської Русі походить від найменування обруча — прикраси із золота чи срібла, який носили на шиї («загривку»). Частина цього обруча (рублена гривна), що оберталася в роль грошей, стала основою найменування грошової одиниці «рубль».

Грошова система — форма організації грошового обігу, що встановлюється державними законами або рішеннями міжнародних органів.

Девальвація — офіційне зниження державного металевого вмісту та валютного курсу (чи тільки курсу) національної грошової одиниці щодо іноземних валют.

Інфляція — знецінення нерозмінних на золото паперових грошей внаслідок надмірного їх випуску і переповнення ними каналів обігу.

Масштаб цін — вагова кількість грошового металу, що законодавче закріплена за грошовою одиницею. Так, ваговий вміст одного рубля Росії, що був установлений грошовою реформою 1895—1897 рр. С.Ю. Вітте, дорівнював 0,774234 г чистого золота, а ваговий вміст рубля СРСР з 1.01.1961 р. — 0,987412 г чистого золота. Ваговий вміст одного долара СІЛА у 1934 р. дорівнював 0,888671 г чистого золота. Валютною реформою 1976—1978 рр., проведеною згідно з рішеннями країн Ямайської валютної системи, золотий вміст грошових одиниць країн-учасниць МВФ скасовано.

Норма обов’язкового резервування — кошти, котрі комерційні банки зобов’язані зберігати у центральному банку. Підвищення або зниження норми відповідно зменшує чи збільшує суму вільних грошових коштів комерційного банку для активних операцій.

Нуліфікація — оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними або обмін знецінених паперових грошей на нові грошові знаки у надзвичайно низькій пропорції, так що плата за такі гроші має суто символічне значення.

Облікова ставка процента — плата, що оголошується й стягується центральним банком за кредитні ресурси, які надаються комерційним банкам.

Операції на відкритому ринку — купівля і продаж центральним банком державних цінних паперів. Купівля цих паперів комерційними банками скорочує їх кредитні ресурси, а викуп цінних паперів центральним банком розширює кредитні ресурси комерційних банків. Відповідно це впливає на грошову масу в обігу.

Платіжний оборот — уся сукупність платежів грошима у готівковій та безготівковій формах щодо погашення всіх грошових зобов’язань, які виникають між економічними суб’єктами.

Ревальвація (реставрація) — офіційне підвищення державного золотого вмісту та валютного курсу або тільки валютного курсу національної грошової одиниці щодо іноземних валют.

<< | >>
Источник: КОЧЕТКОВ В.М. та ін.. Гроші та кредит: Навч.-метод.посіб./В.М.Кочетков, Д.Г.Сироцинський, Н.ЮАнд- рушко.— К.: Вид-во Європ. ун-ту.—2001.— 84 с.. 2001

Еще по теме Тема 5. Грошові системи Методичні вказівки до вивчення теми:

  1. Методичні вказівки
  2. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  3. Тема 1. Суть і функції грошей Методичні вказівки до вивчення теми
  4. Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм
  5. Тема 3. Грошовий оборот і грошові потоки
  6. Тема 4. Грошовий ринок Методичні вказівки до вивчення теми
  7. Тема 5. Грошові системи Методичні вказівки до вивчення теми
  8. Тема 7. Кредитні системи Методичні вказівки до вивчення теми
  9. Тема 8. Валютні відносини та валютні системи Методичні вказівки до вивчення теми
  10. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -