<<
>>

Тема 8. Валютні відносини та валютні системи Методичні вказівки до вивчення теми

Опрацьовуючи тему, слід звернути увагу на те, що основним елементом зовнішньоекономічної діяльності є валютні відносини, які виникають при функціонуванні грошей у міжнародному обороті.

На світовому ринку економічні зв’язки безпосередньо залежать від розвитку поділу праці й формування спеціалізації та кооперування виробництва, завдяки цьому формуються такі об’єктивні взаємозалежності та взаємодоповнення національних економік, за яких вони втрачають свою особливість і самостійність. Так вони перетворюються на інтегральні ча- стани єдиного структурно цілісного міжнародного економічного організму.

Лише за умови функціонування на світовому ринку загального, інтернаціонального за змістом вартісного еквівалента можлива реалізація еквівалентності міжнародного обміну товарів та послуг. Гроші реалізують себе у функціях світових грошей, коли вони обслуговують міжнародні економічні відносини і використовуються як міжнародна розрахункова одиниця чи міжнародний засіб обігу і платежу. Функціональною формою останніх є валюта.

Завдяки своїм якостям золото виступало в ролі світових грошей протягом тривалого часу. Базою вартісних відносин була національна вартість, що формувалася в межах кожної країни, але золото поступово втратило свої монетарні функції. Спочатку відбулася демонетизація золота на рівні функціонування національних грошей, а з часом і міждержавних відносин. Змінюються природа і функціональна роль світових грошей; вони перетворюються на самостійну грошову форму і є матеріальним носієм інтернаціональної вартості. Національні гроші втрачають свою самостійність при обслуговуванні міжнародних відносин, але продовжують виконувати весь комплекс функцій, пов’язаний з обслуговуванням обігу товарів і послуг на внутрішньому ринку.

Головною метою світових грошей є виконання функції інтернаціональної міри вартості, за нею порівнюються не безпосередньо вартості окремих товарів, а купівельні спроможності національних валют.

Таким чином, вони поєднують національні грошові знаки вартості.

Характеристика і режими валютних курсів наведені в табл.8 і 9. Види валютних курсів показані на рис.9. Слід звернути також увагу на класифікацію валюти (рис. 10) та валютних ринків (рис.11), розібратися в сутності конверсійних операцій (рис. 12).

Режим валютного курсу Характеристика Примітки
Вільно плаваючий курс Повна свобода для ринкових сил Теоретично можливий, однак на практиці зустрічається рідко. Центральний банк намагається проводити інтервенції
Керований плаваючий курс Центральний банк проводить інтервенції з метою підтримання рівноваги Застосовується часто
«Повзуча прив’язка» (crawling peg) Центральний банк проводить інтервенції для досягнення певних цілей у сфері контрольованого коригування курсу Результат досягається у разі відповідності дій ринку прогнозам центрального банку щодо динаміки руху валютного курсу
Фіксований курс у межах валютного коридору Центральний банк проводить інтервенції з метою утримання курсу в установлених межах У разі наближення курсу до верхньої чи нижньої межі перед центральним банком постають ті самі проблеми, що й за системи фіксованого курсу
«Фіксована прив\'язка» (fixed peg) Курс не може відхилятися за визначені цільові орієнтири Характерний для Бреттон- вудської системи. Якщо курс вчасно не коригується, то інтервенції можуть виявитися надто дорогими
Валютна рада Грошова база має бути цілком покритою іноземною валютою зафіксованим курсом Сувора дисципліна, достатність валютних резервів центрального банку

Таблиця 9.

Режими валютних курсів у деяких європейських

країнах

Країна Режим валютного курсу Котик Рівень відхилень, %
Албанія Вільно плаваючий курс
Боснія Валютна рада Німецька марка 0
Болгарія Валютна рада Німецька марка 0
Хорватія Керований плаваючий курс
Чехія Керований плаваючий курс
Естонія Валютна рада Німецька марка (70%) 0
Угорщина «Повзуча прив’язка» (crawling peg) Німецька марка (70%) ±2,25
Латвія «Фіксована прив’язка» (fixed peg) СДР ±2
Литва Валютна рада Долар СІНА 0
Македонія Керований плаваючий курс Долар США (45%) ±7%
Польща «Повзуча прив’язка» (crawling peg) Німецька марка (35%), фунт стерлінг (10%), франц. франк (5%), швейц. франк (5%)
Румунія Вільно плаваючий курс
Словаччина «Фіксована прив’язка» Німецька марка (60%)
(fixed peg) Долар США (40%)
Словенія Керований плаваючий курс
Україна Фіксований курс у межах валютного коридору

Рис. 9.

Види валютних курсів

Рис. 10. Класифікація валюти

Рис. 11. Класифікація валютних ринків

Рис. 12. Конверсійні операції

Плани семінарських занять

Заняття 1

1. Суть валютних відносин. Поняття і види валюти.

2. Валютні курси та конвертованість валюти.

3. Валютний ринок: суть і характеристика складових елементів.

4. Механізм регулювання валютного курсу.

Заняття 2

1. Поняття валютної системи, її структура, призначення і види.

2. Платіжний баланс, його зміст і роль у механізмі валютного регулювання.

3. Розвиток валютної системи України.

4. Характеристика сучасної світової системи та роль МВФ в її функціонуванні.

Тестові завдання

Завдання 1

Чим поняття «валюта» відрізняється від поняття «гроші»? Поясніть.

Завдання 2

Валютні операції означають:

а) будь-які платежі, пов’язані з переміщенням валютних цінностей між суб’єктами валютного ринку;

б) страхування валютних ризиків;

в) забезпечення умов та механізм для реалізації валютної політики держави;

г) забезпечення прибутку учасниками валютних відносин.

Завдання З

Поясніть поняття «валютні відносини» і назвіть їх учасників (суб’єктів). Чи обмежуються валютні відносини тільки зовнішньоекономічними відносинами ?

Завдання 4

Суб’єктами валютного ринку є:

а) хеджери, які здійснюють операції на валютному ринку для захисту від несприятливої зміни валютного курсу;

б) підприємці, які купують і продають валюту для забезпечення своєї комерційної діяльності;

в) інвестори, які вкладають капітал у валютні цінності з метою одержання процентного доходу.

Завдання 5

Дайте визначення валютного ринку. Які види валютних ринків Ви знаєте? У чому полягають переваги децентралізованого валютного ринку перед централізованим?

Завдання 6

За механізмом здійснення операцій виділяють такі валютні операції:

а) спот;

б) форвардні;

в) ф’ючерсні;

г) опціонні;

д) оптові чи роздрібні.

Завдання 7

Валютний курс означає:

а) співвідношення, за яким одна валюта обмінюється на іншу;

б) ціна грошової одиниці однієї країни, що визначена в грошові одиниці іншої країни;

в) обидва визначення є правильні.

Завдання 8

До методів валютного регулювання належать такі:

а) девальвація;

б) ревальвація;

в) інфляція.

Завдання 9

Основними елементами національної валютної системи є:

а) назва, купюрність та характер емісії національної валюти;

б) ступінь конвертованості національної валюти;

в) режим курсу національної валюти;

г) режим формування і використання державних золотовалютних резервів.

Завдання 10

Чим різняться Бреттонвудська та Ямайська валютні системи? Поясніть.

Рекомендована література

1. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система — К.: Лібра, 1993.

2. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І.Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук,А.М. Мороз, М.Ф. Пу- ховкіна та ін. — К.: Либідь, 1992. — 331 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. - 404 с.

5. Деньги, кредит, банки / Авт. колл, под рук. Г.И. Кравцовой. — Минск: Меркованне. 1994. — Гл. 4.

6. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретикоприкладной аспект. — К.: МАУП, 1999. — 192 с.

7. Кочетков В.Н. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб, пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.

8. Лукина И.В. МВФ: история и современность // Деньги и кредит. — 1992. — №4.

9. Мусіенко Г. Проблеми міжнародних розрахунків країн СНД та перспективи їх розв’язання //Банківська справа. — 1995. — №1.

10. Приєднання України до статті VIII Статуту МВФ // Вісник НБУ. - 1997. - №7.

11. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. — К.: Скарби, 1998. — 288 с.

12. Ющенко В., Лисицький В. Курсоутворення в Україні та уроки інших країн із перехідною економікою //Вісник НБУ. — 1997. — №6.

Термінологічний словник

Валюта — грошова одиниця, що використовується у функціях світових грошей.

Валютний курс — ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої країни.

Валютний ринок — сукупність обмінних та депозитно- кредитних операцій в іноземних валютах, які здійснюються між юридичними та фізичними особами за ринковим курсом або за процентною ставкою.

Валютні відносини — відносини, що виникають під час функціонування грошей у міжнародному обороті.

Валютні обмеження — законодавчо визначені обмеження на здійснення валютних операцій у країні (для певних груп економічних суб’єктів, для певних видів операцій, валют тощо).

Конвертованість — здатність вільного обміну національної грошової одиниці на інші валюти.

Котирування — визначення офіційними державними органами (чи іншою фінансовою установою) курсу (ціни) іноземної валюти.

Купівельна спроможність — «сила» валюти, що виражається як сума товарів та послуг, які можна придбати на дану грошову одиницю.

Платіжний баланс — відображення співвідношення всієї сукупності надходжень із-за кордону та платежів за кордон за певний відрізок часу (рік, квартал, місяць).

4.

<< | >>
Источник: КОЧЕТКОВ В.М. та ін.. Гроші та кредит: Навч.-метод.посіб./В.М.Кочетков, Д.Г.Сироцинський, Н.ЮАнд- рушко.— К.: Вид-во Європ. ун-ту.—2001.— 84 с.. 2001

Еще по теме Тема 8. Валютні відносини та валютні системи Методичні вказівки до вивчення теми:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -