<<
>>

Тема 7. Кредитні системи Методичні вказівки до вивчення теми

Слід звернути увагу на відмінності між категоріями «кредитна система» та «банківська система». Інституційний склад кредитної системи: банківська система; небанківські кредитно-фінансові установи; інвестиційні компанії; інвестиційні фонди; страхові компанії; пенсійні фонди; кредитні спілки; ломбарди; лізингові та факторингові компанії тощо.

Участь у кредитних відносинах (акумулювання та перерозподіл позичкового капіталу) на постійних засадах є загальною ознакою установи, що належить до кредитної системи. Потрібно навчитися наводити приклади та бачити перспективу розвитку кредитної системи.

Необхідно звернути увагу на небанківські кредитні установи, які існують в Україні. Вміти з’ясувати роль не- банківських кредитних установ у нагромадженні та мобілізації грошового капіталу. Звернути увагу на учасників ринку цінних паперів, які створюють істотну конкуренцію банкам під час здійснення ними інвестиційних та довірчих операцій. Охарактеризувати роль контролюючих органів та макроекономічне значення регулювання діяльності інвестиційних фондів та компаній, довірчих товариств, страхувальників.

Слід запам’ятати, що основні форми діяльності не- банківських кредитно-фінансових установ на ринку позичкових капіталів зводяться до акумуляції збережень населення, надання кредитів корпораціям та через облігаційні позички, іпотечних та споживчих позик.

Необхідно з’ясувати питання про стійкість банківської системи, тобто її здатність стабільно виконувати свої функції. Стійкість банківської системи забезпечується самими банками та з боку центрального банку. З цією метою НБУ встановлює для комерційних банків обов’язкові економічні нормативи. Класифікація кредитного портфеля банку наведена в табл.6, а розподіл банківських активів за ступенем ризику — в табл.7.

Фінансовий

стан

Погашення заборгованості
добре слабке недостатнє
А Стандартний Під контролем Субстандартний
Б Під контролем Субстандартний Сумнівний
В Суб стандартний Сумнівний Безнадійний
Г Сумнівний Безнадійний Те саме
___ а___ Безнадійний Т е саме — 1 1 —

Таблиця 7.

Розподіл банківських активів за ступенем ризику, %

з/п

Базельська угода 1988 р. НБУ
Вид активів 1994 р. 1998 р.
1 Касова готівка 0 0 0
2 Кошти на резерв- 0 0 0
3 йому рахунку в Центробанку Цінні папери уряду: до 90 днів 0 100 0
понад 90 днів 10 100 0
4 Цінні папери місце- 50 100 20
5 вих органів влади Кредити під заста- 100[1] [2] 50 100[3] [4] [5]
6 ву, гарантії Кредити бланкові, 100 100 100
7 прострочені Будівлі та споруди 100 50 100

Заняття 2

1. Банки другого рівня: походження, види, принципи побудови та функції.

2. Операції комерційних банків та їх характеристика.

3. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх призначення та види.

4. Механізм забезпечення стійкості банківської системи.

Тестові завдання

Завдання 1

Одним із способів захисту від кредитного ризику є наявність забезпечення.

Форма забезпечення зобов’язань позичальника перед банком повинна задовольняти таким вимогам:

а) висока ліквідність;

б) стабільність ціни на заставлене майно;

в) високі витрати за реалізації застави;

г) здатність до зберігання.

Завдання 2

Вкладами в статутний фонд банку можуть бути:

а) цінні папери;

б) будинки та споруди;

в) права користування, включаючи і інтелектуальну власність;

г) власні грошові кошти засновників (акціонерів).

Завдання З

Платоспроможність банку — достатність власних коштів банку для захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку. Для визначення платоспроможності банку застосовується показник співвідношення власних коштів і активів, які знижені за ступенем ризику. Нормативний показник платоспроможності банку має значення:

а) не більше 8%; б) не більше 5%; в) не менше 8%; г) не менше 5%.

Завдання 4

До функцій НБУ належать:

а) емісія наявних грошей;

б) прийняття депозитів фізичних та юридичних осіб;

в) проведення грошово-кредитної політики;

г) надання кредитів господарським суб’єктам.

Завдання 5

Національний банк — координуючий і регулюючий центр всієї банківської системи. Метою діяльності Національного банку України є:

а) отримання прибутку;

б) забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

в) розробка напрямів грошово-кредитної політики;

г) розвиток і зміцнення банківської системи України.

Завдання 6

Комерційні банки проводять операції і надають послуги з метою одержання доходу. До складу доходів банку входять:

а) проценти за наданими кредитами;

б) комісія за касові та інші операції;

в) доходи від здавання майна в оренду;

г) штрафи, пені та неустойки одержані;

д) штрафи, пені та неустойки сплачені.

Завдання 7

Зобов’язання банку становили 8 млн. грн., а активи — 10 млн. грн. Показник загальної ліквідності дорівнює:

а) 125%;

б) 80%;

в) 100%.

Завдання 8

Одним із видів депозитів є депозити до запитання. Для них характерні такі ознаки:

а) нестабільність;

б) проценти, як правило, не нараховуються;

в) вкладники розпоряджаються ними після закінчення раніше обумовленого строку;

г) можуть бути зажадані в будь-який момент тільки в повній сумі.

Завдання 9

Одним із видів депозитів є термінові депозити. Для них характерні такі ознаки:

а) поміщення на чітко обумовлений строк;

б) стрибкоподібна зміна розмірів;

в) розмір виплачуваного процента нижче, ніж за вкладами до запитання;

г) дострокове вилучення коштів не припускається.

Завдання 10

Активи з урахуванням ризику становлять 26 млн. грн. Сума основного капіталу банку — 2,4 млн. грн., а додаткового — 2,02 млн. грн. Платоспроможність банку дорівнює:

а) 17%;

б) 8%;

в) 9,2%.

Завдання 11

Є така інформація (у млн. грн.): статутний фонд — 3; резервний фонд — 1,5; доходи банку — 8; витрати банку — 6; основні кошти — 2; кошти місцевих бюджетів — 0,4. Розмір банківських ресурсів дорівнює:

а) 6,9;

б) 8,9;

в) 8,5.

Завдання 12

За наявності власного капіталу банки підтримують ліквідність свого балансу. Власний капітал банку містить:

а) статутний фонд;

б) доходи банку;

в) резервний фонд;

г) нерозподілений прибуток банку.

Завдання 13

Залучення депозитів — базова функція комерційних банків. Депозити мають такі властивості:

а) активною стороною є клієнт;

б) дотримання персоніфікації депозиту;

в) здатність до впливу;

г) встановлення норми обов’язкового резервування.

Завдання 14 Ліквідність банку забезпечують:

а) власним капіталом банку;

б) банківськими резервами;

в) прибутком банку;

г) умовами обміну грошей на золото;

д) курсом цінних паперів.

Завдання 15

Купівля—продаж центральними банками державних цінних паперів здійснюється з метою:

а) отримання доходу;

б) виконання функції агента уряду;

в) оперативного регулювання обсягу грошової маси в обігу;

г) стратегічного регулювання економіки країни.

Рекомендована література

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р., № 2121—III 11 Уряд, кур’єр. - 2001. - №8. - 17 січ.

2. Гроші та кредит: Підручник / За ред. М.І.Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. - 602 с.

3. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М.

Мороз, М.Ф. Пу- ховкіна та ін. — К.: Либідь, 1992. — 331 с.

4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. Б.С. Івасіва. — К.: КНЕУ, 1999. - 404 с.

5. Деньги, кредит, банки / Авт. колл, под рук. Г.И. Кравцовой. — Минск: Меркованне, 1994. — Гл. 7.

6. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. — М.: Банки и биржа, 1995.

7. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретикоприкладной аспект. — К.: МАУП, 1999. — 192 с.

8. Кочетков В.Н. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб, пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.

9. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. — К.: Скарби, 1998. — 288 с.

10. Ющенко В.А. Проблеми ремонетизації економіки України // Вісник НБУ. - 1997. - №6.

Термінологічний словник

Актив банку — частина бухгалтерського балансу (ліва сторона), яка характеризує склад, розміщення і використання коштів банку, згрупованих за їх економічним значенням у процесі відтворення.

Активи високоліквідні — кошти та активи, які можуть бути швидко трансформовані у наявні кошти.

Активи робочі банку — кошти на коррахунку, в касі, вкладені в майно, розміщені в інших банках, цінних паперах, надані кредити; інші кошти та інші активи, що дають прибуток банку.

Активні операції банку — фінансові операції з розміщення вільних коштів з метою отримання прибутку. До активних операцій знижку належать: надання кредитів та позичок, придбання цінних паперів, вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові, факторингові операції, операції з векселями та інші банківські операції.

Акціонерний капітал банку — сплачена частка основного капіталу, вкладеного в банк в обмін на вимогу щодо частки в будь-яких майбутніх прибутках, які розподіляються у формі дивідендів. Основними формами акціонерного капіталу в порядку черговості ставлення вимог на прибуток, що розподіляється, є привілейовані та прості акції. Використовується також для позначення статті в пасиві балансу, що вказує суму, яку внесли акціонери і яка разом із нерозподіленим прибутком та іншими фондами становить власний капітал.

Балансовий прибуток банку — загальна сума прибутку від усіх видів діяльності банку, яка відображається в балансі. Складається з прибутку від операційної діяльності та надходжень і збитків від позареалізаційних операцій.

Банк — кредитна установа, яка мобілізує кошти, надає їх у позичку, здійснює розрахунки між економічними суб’єктами.

Банківська операція — діяльність банку, пов’язана з виконанням його специфічно банківських функцій. Коло банківських операцій в Україні винятково визначене законодавством.

Банківська ліквідність — здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань. Визначається збалансованістю між строками і сумами погашення активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку.

Банківські ресурси — сукупність коштів, які знаходяться в розпорядженні банку і використовуються ним для здійснення кредитних та інших активних операцій.

Великий кредит — сукупний розмір позик комерційного банку стосовно одного позичальника, який перевищує 10% власних коштів (капіталу) банку.

Власні кошти банку — сукупність різних за призначенням фондів, які забезпечують економічну самостійність і стабільність банку.

Дворівнева банківська система — система, в якій емісійно-організаційні банківські функції відокремлені від інших і реалізуються в так званому першому (верхньому) рівні банківської системи.

Депозит банківський — грошові кошт фізичних і юридичних осіб або цінні папери, які передані на зберігання до банку за відповідну плату.

Залучені кошти банку — сукупність коштів, які акумулюються банком на різних рахунках клієнтів у вигляді депозитів або придбані на грошовому ринку міжбанківські кредити чи централізовані ресурси.

Комерційний банк — банківська установа, яка належить до другого рівня банківської системи України.

Кредитна система — сукупність установ, які реалізують кредитні відносини у конкретній державі.

Кредитна спілка — громадська організація, головною метою якої є фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування.

Кредитний портфель — сукупність усіх позик, наданих банком з метою отримання прибутку. Банк може видавати кредити безпосередньо, укладаючи угоду з позичальником, або купувати позику чи частину її, яка була видана іншим кредитором, шляхом укладення угоди з позичальником. Надання кредиту може відбуватись у формі позик, простих векселів, підтверджених авансів, векселів, строк сплати яких вже настав, рахунків факторингу, овердрафтів, короткострокових комерційних векселів, банківських акцептів та інших подібних зобов’язань. Кредитний портфель містить агреговану балансову вартість усіх кредитів, у тому числі і прострочених, пролонгованих та сумнівних до повернення кредитів. Кредитний портфель не містить: проценти нараховані, але ще не сплачені, не профінан- совані; зобов’язання видати кредит; кредитні лінії, які ще не списані; гарантії та акредитиви; депозити в інших банках.

Кредитно-інвестиційний портфель — сукупність усіх позичок, наданих банком, та придбаних цінних паперів.

Ломбард — спеціалізована небанківська кредитна установа, яка видає позички під заклад рухомого майна.

Ланка кредитної системи — група установ кредитної системи, яка функціонує за однаковими принципами чи реалізує єдину групу кредитних відносин (банки, інвестиційні компанії, страхові компанії).

Маржа банківська — різниця між курсами валют, цінних паперів, процентними ставками й іншими показниками.

Монетарна політика — те саме, що й грошово-кредитна політика.

Небанківські фінансово-кредитні інститути — фінансові посередники, діяльність яких не пов’язана з базовими операціями грошового ринку.

Нецінова конкуренція — конкуренція за кредитні ресурси та кредитні вкладення між фінансовими інститутами, що виконують неоднорідні за характером операції, за якими не можна порівняти ціну (наприклад страхування та інвестування на ринку цінних паперів).

Облікова ставка НБУ — плата (у процентах), що стягується Національним банком України за проведення

операцій за кредитування комерційних банків шляхом рефінансування їхніх активних операцій (обліковий кредит).

Обов’язкові банківські резерви — сума грошових коштів, яку повинні постійно зберігати комерційні банки на своїх рахунках в центральному банку. Визначаються у вигляді норми в процентах до банківських пасивів.

Овердрафт — дебетове сальдо за контокорентним рахунком, із яким погодився банк, різновид кредиту.

Пасив банку — одна з двох частин бухгалтерського балансу (права сторона), в якій на певну дату в грошовому вираженні відображені джерела утворення коштів банку.

Пасивні операції банків — операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для здійснення активних операцій.

Платоспроможність — здатність юридичної чи фізичної особи своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов’язання.

Процентний ризик — ризик змін процентних ставок, що негативно позначається на прибутку банку.

Ризик ліквідності — ризик, при якому в банку виявиться недостатньо грошових коштів для виконання платіжних зобов’язань у встановлені строки.

Рейтинг банку — показник, за яким проводиться порівняння банків за допомогою обраних критеріїв.

Рефінансування — погашення старої заборгованості шляхом випуску нових позик, головним чином заміною короткострокових зобов’язань довгостроковими цінними паперами.

Ризик банківський — можливість понесения втрат у разі виникнення несприятливих для банку обставин.

Ризик процентний — небезпека втрат банку через перевищення процентних ставок, що виплачуються за залученими коштами, над ставками за наданими позичками.

Статутний фонд — сукупність власних коштів акціонерів або пайових внесків засновників (учасників) у грошовій формі, які надаються ними у постійне розпорядження банку.

Страхова компанія (страховик) — установа, яка спеціалізовано займається реалізацією відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб під час окремих подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що акумулюються з отриманих ними страхових внесків (страхових премій).

Трансформаційна функція банківської системи — можливість змінювати (трансформувати) строки грошових капіталів, їх розміри та фінансові ризики, мобілізуючи грошові кошти одних суб’єктів ринку і передаючи їх різними способами іншим суб’єктам.

Факторинг — придбання права на стягнення боргів (покупка дебіторів).

Центральний банк — банк першого рівня в дворівневій банківській системі.

Якість активів банку — спроможність забезпечити повернення активів, аналіз позабалансових рахунків, а також вплив наданих проблемних кредитів на загальний фінансовий стан банку.

Якість управління банком — оцінка методів управління банком з погляду ефективності діяльності, установленого порядку праці, методів контролю дотримання наявних нормативних актів та чинного законодавства.

CAMEL — одна з рейтингових банківських систем; називається за першими (англійськими) літерами складових показників — капітал, активи, менеджмент, дохідність, ліквідність.

<< | >>
Источник: КОЧЕТКОВ В.М. та ін.. Гроші та кредит: Навч.-метод.посіб./В.М.Кочетков, Д.Г.Сироцинський, Н.ЮАнд- рушко.— К.: Вид-во Європ. ун-ту.—2001.— 84 с.. 2001

Еще по теме Тема 7. Кредитні системи Методичні вказівки до вивчення теми:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -