<<
>>

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

4.1. Тематика курсових робіт

1. Розвиток форм грошей.

2. Економічна суть та походження грошей.

3. Функції грошей у національному обігу.

4. Роль грошей у період переходу економіки України до ринкових відносин.

5. Суть і види кредитних грошей.

6. Маса і швидкість обігу грошей.

7. Закон грошового обігу та особливості його прояву.

8. Основи забезпечення сталості грошової одиниці.

9. Інфляція: суть, розвиток та перспективи подолання її в Україні.

10. Поняття грошового обороту, економічна основа і структура.

11. «Сеньйораж» і монетизація бюджетного дефіциту.

12. Методи регулювання грошового обігу.

13. Грошово-кредитна політика України.

14. Заощадження й інвестиції в ринковій економіці.

15. Грошовий ринок України та перспективи його розвитку.

16. Монетизаціїї валового внутрішнього продукту.

17. Вексельний обіг.

18. Суть та особливості обігу депозитних грошей, векселів і чеків.

19. Механізм поповнення маси грошей в обороті.

20. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні.

21. Проблеми забезпечення рівноваги на грошовому ринку.

22. Суть та формування попиту на гроші.

23. Грошові реформи: необхідність та методи проведення.

24. Кількісна теорія грошей.

25. Кейнсіанські й неокейнсіанські теорії грошей.

26. Сучасний монетаризм та його вплив на грошово- кредитну політику.

27. Необхідність і суть кредиту.

28. Форми, види і функції кредиту та перспективи його розвитку.

29. Роль кредиту в становленні ринкової економіки України.

30. Державний кредит та його розвиток в Україні.

31. Міжнародний кредит, перспективи його розвитку в Україні.

32. Банківський кредит — основна форма кредиту.

33. Позичковий процент та його роль у розвитку економіки.

34. Процентна політика в умовах інфляції.

35. Кредитна система України та проблеми її розвитку.

36.

Основи організації та функції банківської системи, забезпечення її стійкості.

37. Національний банк України та його функції.

38. Комерційні банки України.

39. Операції комерційних банків та їх характеристика.

40. Стан та перспективи розвитку кредитних операцій комерційних банків України.

41. Іпотечний кредит та перспективи його розвитку.

42. Банківські операції, пов’язані з векселями.

43. Лізинг в Україні, стан та перспективи його розвитку.

44. Становлення і розвиток грошової системи України.

45. Основні напрями формування антиінфляційної політики в Україні.

46. Грошова реформа в Україні.

47. Банківські послуги.

48. Фінансово-кредитні установи небанківського типу.

49. Ліквідність комерційного банку та шляхи її забезпечення.

50. Необхідність і методи стабілізації валюти.

51. Закономірності формування конвертованості національної грошової одиниці.

52. Валютна система України та перспективи її розвитку.

53. Валютний ринок та механізм його регулювання.

54. Валютний курс, основи його формування та регулювання.

55. Платіжний баланс та його роль у системі валютного регулювання.

56. Міжнародні фінансово-кредитні організації.

57. Золотовалютні резерви в системі державного регулювання.

4.2. Методичні вказівки щодо написання курсових

робіт

Метою курсової роботи є перевірка засвоєння студентами знань, що необхідні їм як майбутнім фахівцям. Студент має скласти план курсової роботи і угодити його з керівником. Назва і зміст окремих питань курсової роботи, а також співвідношення окремих питань визначаються з урахуванням характеру теми роботи. Структура курсової роботи та обсяг її окремих частин може мати такий вигляд (зразок титульного аркуша курсової роботи наведено в додатку 1):

• передмова, в якій мотивують актуальність та значення вибраної теми (обсяг — до 2 с.);

• перше питання має розкривати основні теоретичні положення теми; особлива увага приділяється новітнім теоретичним розробкам аналізу різних точок зору економістів з того чи іншого питання, аргументації свого погляду (обсяг — до 10 с.);

• друге питання повинне містити аналіз наявної практики на ділянці, яка відповідає темі дослідження; особливу увагу слід приділити підбору фактичного матеріалу і використати тільки той, що найповніше характеризує об’єкт дослідження (обсяг — до 15 с.);

• третє питання роботи присвячується розробці та обґрунтуванню рекомендацій з метою поліпшення окремих сторін діяльності об’єктів дослідження (обсяг — до 10 с.);

• висновки, в яких підводяться головні результати дослідження (обсяг — ДО З с.).

Наприкінці курсової роботи наводиться список використаних нормативних документів та літературних джерел в алфавітній послідовності із зазначенням прізвища та ініціалів авторів, повної назви роботи, місця видання, назви видавництва, року видання і кількості сторінок.

Починаючи роботу, студент має ознайомитися з літературою по темі дослідження, ретельно вивчити висвітлення теми в підручниках, навчальних посібниках, словниках. Поради відносно підбору літератури можна одержати у наукового керівника і працівників бібліотеки. Рекомендується користуватися предметними каталогами бібліотек, бібліографічними довідниками.

При написанні курсової роботи студент має вивчити нормативні і методичні документи. Матеріал із літературних джерел, який наводиться у тексті роботи у вигляді цитат і статистичних даних, має мати відповідні посилання на першоджерела. Зміст питань роботи необхідно висвітлювати лаконічно, без повторів та відступів від основної теми. Курсова робота має бути написана чорнилом одного кольору, грамотно, розбірливо, без скорочення термінів (крім загальновизначених) з одного боку аркуша паперу стандартного формату. Всі сторінки роботи повинні бути пронумеровані. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис.

Студент здає курсову роботу на кафедру у визначений навчальним планом строк. Після перевірки роботи вирішується питання про допущення її до захисту перед комісією, склад якої затверджується рішенням кафедри. Оцінку курсової роботи визначає комісія. Відповідальність за несвоєчасне виконання та зміст роботи несе студент.

5.

<< | >>
Источник: КОЧЕТКОВ В.М. та ін.. Гроші та кредит: Навч.-метод.посіб./В.М.Кочетков, Д.Г.Сироцинський, Н.ЮАнд- рушко.— К.: Вид-во Європ. ун-ту.—2001.— 84 с.. 2001

Еще по теме ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -