<<
>>

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

5.1. Тематика контрольних робіт

1. Походження і розвиток форм грошей.

2. Необхідність і суть грошей.

3. Функції грошей.

4. Роль грошей у період переходу економіки України до ринкових відносин.

5. Суть і види кредитних грошей.

6. Закон грошового обігу.

7. Основи забезпечення сталості грошей.

8. Суть інфляції, її розвиток та перспективи подолання в Україні.

9. Діяльність комерційного банку в умовах інфляції.

10. Методи регулювання грошового обігу.

11. Грошово-кредитна політика НБУ.

12. Грошовий ринок України та перспективи його розвитку.

13. Фондовий ринок України та перспективи його розвитку.

14. Грошові реформи: необхідність та методи проведення.

15. Монетаризм та наслідки його застосування на практиці.

16. Необхідність і суть кредиту.

17. Форми кредиту та перспективи їх розвитку.

18. Функції кредиту.

19. Роль кредиту в становленні ринкової економіки України.

20. Межі кредиту.

21. Закони та закономірності кредиту.

22. Комерційний кредит та перспективи його розвитку в Україні.

23. Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні.

24. Банківський кредит — основна форма кредиту.

25. Роль кредиту для розвитку економіки.

26. Позичковий процент та його роль у розвитку економіки.

27. Кредитна система України та проблеми її розвитку.

28. Банківська система України в умовах переходу до ринкової економіки.

29. Національний банк України та його функції.

30. Комерційні банки України: управління та операції.

31. Функції комерційних банків.

32. Операції комерційних банків.

33. Натуралістична теорія кредиту, її суть.

34. Капіталотворча теорія кредиту, її суть.

35. Небанківські фінансово-кредитні установи.

36. Дотримання економічних нормативів комерційними банками.

37. Організація міжбанківських розрахунків.

38. Банкрутства банків.

39.

Ринки капіталів.

40. Система безготівкових електронних платежів.

41. Процентна політика НБУ.

42. Операції НБУ з цінними паперами на відкритому ринку.

5.2. Методичні вказівки до виконання контрольних

робіт

Загальна частина

Контрольна робота як важлива форма навчального процесу має навчити студентів самостійно узагальнити і викладати літературні джерела, статистичні та інші матеріали, взяті з практики роботи комерційних банків, установ НБУ, фінансових органів, податкових інспекцій, підприємств.

Контрольна робота визначає, на скільки глибоко студент засвоїв курс і вміє самостійно викладати окремі питання в рамках вибраної теми.

У контрольній роботі студент має показати:

• знання і правильне розуміння закономірностей і процесів, що здійснюється у сфері оподаткування;

• вміння використовувати літературні джерела, аналізувати практичний матеріал і викладати свої міркування з того чи іншого питання;

• вміння використовувати теоретичні знання у процесі аналізу конкретних цифрових даних.

Теми контрольних робіт вибираються залежно від початкової літери прізвища студента. Студенти, прізвища яких починаються з букви:

А, Б, В, Г, Д пишуть роботи на одну з тем 1—7 Е, Є, Ж, І, З, ї, К - " тем 8-14

Л, М, Н, тем 15-21

О, П, Р, С —" — тем 22—28

Т, У, Ф, X -" - тем 29-35

Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я - - тем 36-42

Тематику контрольних робіт наведено вище. Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу на іншу тему згідно з напрямом їх практичної діяльності, але в цьому випадку вибрана тема та план роботи повинні бути узгоджені з викладачем.

При написанні контрольних робіт необхідно використати статистичний матеріал. Можливе також використання практичного матеріалу, зібраного за місцем роботи. Зібраний практичний матеріал повинен бути представлений у формі таблиць, схем, діаграм, графіків.

Вимоги до змісту контрольної роботи

При написанні контрольної роботи слід дотримуватись таких вимог:

• відповідність основних положень роботи законам України, указам Президента України, постановам Уряду України та нормативним документам НБУ;

• змістовність і конкретність викладання;

• достатня повнота викладення питання, тобто слід повністю розкрити явище або елементи досліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми;

• завершеність викладення кожної думки;

• усунення повторів;

• економічна грамотність;

• акуратне оформлення контрольної роботи.

Контрольна робота виконується самостійно.

Вона повинна мати чітку й логічну структуру. Якщо в ній наводяться окремі цитати з наукових статей чи монографій, то слід вказати автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Те саме стосується й тих цифрових даних, які наводяться в контрольній роботі. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід вказати конкретний об’єкт аналізу.

Особливу увагу слід приділяти правильній побудові і наочності таблиць, графіків і діаграм. Вони мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і слугувати основою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, схем, графіків і діаграм повинні відображати основний зміст викладеного матеріалу. У таблицях мають бути вказані одиниці виміру, назва об’єкта і часовий простір дослідження, а в графіках та діаграмах — масштаб. Таблицям та іншим видам графічного матеріалу рекомендується давати окрему нумерацію.

Необхідно простежити, щоб у роботі не було повторів і суперечностей між окремими її положеннями.

Обсяг контрольної роботи має бути в межах 15—20 с. стандартного формату А4. Зміст роботи має відповідати плану, який, у свою чергу, має відображати суть теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.

При написанні контрольної роботи слід ознайомитись із законодавчими і нормативними документами з вибраної теми, публікаціями в періодичних виданнях, підібрати монографічну літературу.

Оформлення контрольної роботи

Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим почерком або надрукована на машинці чи набрана на комп’ютері.

При оформленні контрольної роботи слід дотримуватись встановлених стандартом вимог: текст пишеться з одного боку білого паперу формату А4; шрифт — 14, інтервал між рядками — 1,5. Кожна сторінка обмежується полями: зліва — не менше ЗО мм, справа — 10 мм, зверху — 15 мм, знизу — 20 мм. Нумерація сторінок проставляється починаючи з плану роботи. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться (зразок титульного аркуша контрольної роботи наведено у додатку 2).

Наприкінці текстової частини роботи студент ставить свій підпис і дату.

Бібліографія містить перелік літератури та інших джерел, використаних при написанні роботи. Список використаної літератури оформляють у такому порядку:

1. Законодавчі матеріали.

2. Укази Президента України.

3. Постанови і декрети Уряду.

4. Статистичні збірники.

5. Інструктивні матеріали (інструкції, службові листи і роз’яснення тощо) у хронологічній ПОСЛІДОВНОСТІ.

6. Спеціальна економічна література та публікації в періодичних виданнях (в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а колективні монографії — за назвою роботи).

Всі джерела, включені до списку літератури, нумеруються послідовно. Список рекомендованої літератури наведено наприкінці навчально-методичного посібника.

Завершену контрольну роботу студенти заочної форми навчання здають методисту згідно із встановленим терміном. Захист виконаних контрольних робіт проводиться згідно з розкладом.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з вказаної дисципліни.

Роботи, які не відповідають встановленим нормативам, повертаються на доопрацювання.

6.

<< | >>
Источник: КОЧЕТКОВ В.М. та ін.. Гроші та кредит: Навч.-метод.посіб./В.М.Кочетков, Д.Г.Сироцинський, Н.ЮАнд- рушко.— К.: Вид-во Європ. ун-ту.—2001.— 84 с.. 2001

Еще по теме ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -