<<
>>

Тема 1. Сутність і функції грошей

1.1. Лекції

Проблемна лекція

Тема. Цінність грошей у світовій економічній системі у світлі глобальних фінансових криз.

Тема. Функції грошей: первинні та вторинні.

Лекція-візуалізація

Тема.

Спільні та відмінні риси грошей як грошей та грошей як капіталу.

Лекція із заздалегідь запланованими помилками

Тема. Теоретичні підходи до визначення концепцій походження грошей.

Тема. Еволюція форм грошей.

Тема. Повноцінні та неповноцінні гроші.

Лекція — прес-конференція

Тема. Функції грошей: трансформація в сучасності

• Міра вартості

• Засіб платежу

• Засіб обігу

• Засіб нагромадження

• Світові гроші

Лекція-консультація

Тема. Гроші — історія, сучасність, Класифікація та властивості.

Бінарна лекція

Тема. Концепції походження грошей.

Лекція-дискусія

Тема. Якісні властивості грошей — питання ранжування у контексті макроекономічного та особистісного значення.

Лекція з розбором конкретних ситуацій

Тема. Цінність та функції грошей в умовах інфляції.

1.2. Семінарські заняття

Міждисциплінарні семінари

Тема. Еволюція форм грошей в історичному та економічному аспектах.

Проблемні семінари

Тема. Трансформація поняття цінності грошей у сучасних умовах розвитку глобальної економіки.

Тематичні семінари

Тема. Особливості прояву функцій грошей у сучасних умовах.

Орієнтаційні семінари

Тема. Особливості використання електронних грошей в Україні та світі.

Системні семінари

Тема. Системна характеристика форм грошей протягом історії їх існування.

1.3. Ділові ігри та кейси

Завдання 1.

Аудиторія розбивається на три групи. Кожній із груп роздається кросворд. На розв’язування кросворду дається 10 хвилин. За кожну правильну відповідь група отримує 1 бал, група переможців отримує позитивні оцінки.

По горизонталі:

1. Гроші, що мали внутрішню реальну вартість, адекватну вартості товару, який виконував функції грошей, чи вартості матеріалу, з якого гроші були виготовлені.

2. Гроші, які є неповноцінними знаками вартості, які емітуються банками на основі кредитування реальної економіки.

3. Зливки металу, вага і проба яких засвідчувалася штемпелем держави, у котрій їх виготовляли.

4. Специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом.

5. Інша назва неповноцінних грошей.

6. Простий вексель емісійного банку.

7. Гроші, які обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті та забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.

8. Розмінна монета з дрібного вартістю.

9. Гроші, які є нематеріальними носіями своєї суті.

10. Різновид банківських грошей, який існує у вигляді певних сум, записаних на рахунках економічних суб’єктів у банках.

11. Гроші, які були початковою висхідною формою повноцінних грошей.

12. Властивість грошей, яка дає змогу суспільству мінімізувати витрати на виготовлення грошей і забезпечити ними потреби обороту.

По вертикалі:

1. Специфічні грошові форми, в яких грошова суть істотно послаблена, відхиляється від загальноприйнятих, стандартних форм.

2. Певна дія чи «робота» грошей щодо обслуговування руху вартості в процесі суспільного відтворення.

3. Гроші, які набувають своєї вартості виключно в обігу.

4. Грошові нагромадження населення.

5. Той, хто першим почав думати, що гроші виникли внаслідок угоди між людьми або запроваджені законодавчими актами держави задля полегшення обміну товарів.

6. Властивість, яка вимагається від усіх форм грошей.

7. Гроші за походженням.

8. Різновид депозитних грошей, коли переказування грошових сум за рахунках у банках здійснюється автоматично за допомогою комп’ютерних систем за безпосередніми розпорядженнями власників поточних рахунків.

Завдання 2.

Аудиторія розбивається на три групи. Кожній із груп видаються тести. Час розв’язування тестів — 10 хвилин. За кожну правильну відповідь група отримує 1 бал.

Члени кращої команди отримують позитивні оцінки.

1. Повноцінні гроші — це...

a) гроші, які не мають власної субстанціональної вартості;

b) нематеріальні носії грошової суті;

c) гроші, що мають внутрішню реальну вартість, адекватну вартості товару;

d) простий вексель емісійного банку.

2. Характерними ознаками «класичної» банкноти є:

a) випуск її емісійним банком замість комерційних векселів;

b) обов’язковий багаторівневий захист;

c) вартість банкноти мусить відповідати її мірі вартості;

d) обов’язковий обмін на золото за першою вимогою власників;

e) подвійне забезпечення: золоте і товарне.

3. Основними функціями грошей є:

a) міра вартості;

b) міра цінності;

c) світові гроші;

d) засіб обміну;

e) засіб нагромадження;

f) засіб платежу;

g) засіб обігу.

4. Засіб платежу — це...

a) функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг;

b) функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни;

c) функція, в якій гроші обслуговують нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі в процесі розширеного відтворення;

d) функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин.

5. Товарними грошима є:

a) куски металу;

b) предмети першої необхідності;

c) білонна монета;

d) золота монета;

e) прикраси.

6. Кредитні гроші поділяються на:

a) повноцінні гроші;

b) квазігроші;

c) депозитні гроші;

d) товарні гроші;

e) паперові гроші.

7. Обіг товару у функції «засіб обігу» здійснюється за схемою

a) Т —Т

b) Т — Т — Г

c) Т —Г —Т

8. Квазігроші — це...

a) гроші, які не мають власної субстанціональної вартості;

b) різновид банківських грошей, який існує у вигляді певних сум, записаних на рахунках економічних суб’єктів у банках;

c) специфічні грошові форми, в яких грошова суть істотно послаблена, відхиляється від загальноприйнятих, стандартних форм.

9. Вид грошей, який використовується в сучасному світі:

a) неповноцінні гроші;

b) повноцінні гроші.

10.Розташуйте у правильній послідовності еволюцію форм грошей:

a) змішані форми;

b) повноцінні гроші;

c) неповноцінні гроші.

11.3 наведених нижче визначень найбільш повно виражає сутність грошей таке: гроші — це:

a) Мірило вартості

b) Ліквідний актив

c) Знаряд дя обміну

d) Загальний еквівалент

e) Речова форма суспільних відносин

f) Усе те, що використовується як гроші.

12. Неповноцінні гроші — це...

a) Гроші, які знецінюються

b) Гроші, які виготовлені не з дорогоцінного металу

c) Грошові знаки, які не розмінюються на дорогоцінний метал

d) Гроші, які емітуються для фінансування витрат державного бюджету.

13. Казначейські білети — це...

a) Гроші, які знецінюються

b) Гроші, які виготовлені не з дорогоцінного металу

c) Грошові знаки, які не розмінюються на дорогоцінний метал

d) Гроші, які емітуються для фінансування витрат державного бюджету.

14. Кредитні гроші — це...

a) Гроші, які емітуються для фінансування витрат державного бюджету

b) Будь-які неповноцінні гроші

c) Гроші, які емітуються банками для кредитування потреб реальної економіки

d) Гроші, що емітує центральний банк для фінансування державного дефіциту.

15. Вирішальним фактором демонетизації грошей було:

a) Недостатня маса грошових запасів у країні

b) Недостатня кількість запасів золота у природі

c) Інтенсивне використання золота у промисловому виробництві

d) Прагнення урядів сконцентрувати золото у стратегічних запасах

e) Бажання урядів перебрати на себе емісію нерозмінних грошей заради покриття своїх фінансових потреб.

16.Готівкові грошові знаки, які випускаються емісійним банком, мають назву:

a) Казначейські білети

b) Банкноти

c) Векселі

d) Чеки

e) Немає правильної відповіді.

17.Готівкові грошові знаки, які випускаються урядом, мають назву:

a) Казначейські білети

b) Банкноти

c) Векселі

d) Чеки

e) Немає правильної відповіді.

18. До кредитних грошей належать:

a) Кредитна картка

b) Банкнота

c) Вексель

d) Чек

e) Електронні гроші

f) Казначейські зобов’язання

g) Усі відповіді правильні £) Пункти а, с, d, f.

19. До повноцінних грошей належать:

a) Казначейські білети

b) Банкноти

c) Векселі

d) Монета. -

20. До квазігрошей належать:

a) Казначейські білети

b) Банкноти

c) Чеки

d) Усі відповіді правильні.

21. Використання електронних грошей пов’язане з функцією грошей:

a) Міри вартості

b) Засобу накопичення

c) Засобу обігу

d) Світових грошей.

22. В якій формі гроші обслуговують процес ціноутворення:

a) Міри вартості

b) Засобу накопичення

c) Засобу обігу

d) Світових грошей.

23. В якій функції гроші найбільше потерпають від інфляції:

a) Міри вартості

b) Засобу накопичення

c) Засобу обігу

d) Світових грошей.

24. Розмінна банкнота — це...

a) Депозитні гроші

b) Товарні гроші

c) Квазігроші

d) Паперові гроші.

25. Функцією грошей є:

a) Розподіл вартості

b) Створення фінансових фондів

c) Засіб обігу

d) Надання ділової інформації

e) Гальмування інфляції.

26.Прибічники якої концепції виникнення грошей стверджують, що «гроші виникли внаслідок угоди між людьми»:

a) Раціоналістичної концепції

b) Еволюційної концепції

c) Усі відповіді правильні

d) Усі відповіді неправильні.

27.Прибічники якої концепції виникнення грошей стверджують, що «стихійне закріплення за одним із товарів першої необ

хідності ролі загального еквівалента в обміні, призвело до появи грошей»:

a) Раціоналістичної концепції

b) Еволюційної концепції

c) Усі відповіді правильні

d) Усі відповіді неправильні.

28. Роль держави у творенні грошей:

a) Надає грошам точно визначену форму

b) Установлює швидкість обігу грошей

c) Запроваджує контроль за виробнищвом грошей

d) Визначає ціну на гроші

e) Організовує боротьбу з фальшуванням грошей, регулює масу грошей в обороті

f) Обмінює гроші на золото та у зворотному напрямі

g) Усі відповіді правильні

h) Усі відповіді неправильні

i) Правильні пункти а, с, е

j) Неправильні пункти b, с, f.

29. Гроші як гроші використовуються при:

a) Нагромадженні

b) Зберіганні

c) Реалізації наявної споживної вартості

d) Продажу на грошовому ринку

e) Усі відповіді правильні

f) Правильні пункти а, с, d.

30. Гроші як капітал використовуються при:

a) Нагромадженні

b) Зберіганні

c) Реалізації наявної споживної вартості

d) Продажу на грошовому ринку

e) Усі відповіді правильні

f) Усі відповіді неправильні

g) Правильні пункти а, с, d.

31. Гроші як капітал набувають своєї вартості на:

a) Грошовому ринку

b) Товарному ринку

c) Строковому ринку

d) Валютному ринку

e) Усі відповіді неправильні.

32. Гроші як гроші набувають своєї вартості на:

a) Грошовому ринку

b) Товарному ринку

c) Строковому ринку

d) Валютному ринку

e) Усі відповіді неправильні.

33. Вартість грошей як грошей визначається як:

a) Процент

b) Купівельна спроможність

c) Обмінний валютний курс

d) Норма резервування

e) Усі відповіді правильні

f) Усі відповіді неправильні

g) Правильні пункти а, с, d.

34. Вартість грошей як капіталу визначається як:

a) Процент

b) Купівельна спроможність

c) Обмінний валютний курс

d) Норма резервування

e) Усі відповіді правильні

f) Усі відповіді неправильні

g) Правильні пункти a, b, d.

35.Функція, в якій гроші обслуговують рух вартості та забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами:

a) Світові гроші

b) Засіб нагромадження

c) Засіб платежу

d) Засіб обігу

e) Міра вартості.

36.Функція, в якій гроші обслуговують нагромадження вартості в її загальній абстрактній формі в процесі розширеного відтворення:

a) Світові гроші

b) Засіб нагромадження

c) Засіб платежу

d) Засіб обігу

e) Міра вартості.

37.Функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами економічних відносин:

a) Світові гроші

b) Засіб нагромадження

c) Засіб платежу

d) Засіб обігу

e) Міра вартості.

38.Функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни:

a) Світові гроші

b) Засіб нагромадження

___ І 100 І

c) Засіб платежу

d) Засіб обігу

e) Міра вартості.

39. Функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг:

a) Світові гроші

b) Засіб нагромадження

c) Засіб платежу

d) Засіб обігу

e) Міра вартості.

40. Якісні властивості грошей:

a) Стабільність вартості

b) Економічність

c) Тривалість використання

d) Однорідність

e) Усі відповіді правильні

f) Усі відповіді неправильні

g) Правильні пункти а, с, d.

Завдання 3.

Аудиторія розбивається на три групи. Кожній із груп роздають окремі схеми. Наприклад: 1-й групі — 2-гу схему, 2-й групі — 3-ю схему, 3-й групі — 1 схему. На розв’язання завдань, поставлених в умовах, надається 2 хвилини. Група, яка знаходить найбільшу кількість відповідей, отримує найвищу оцінку.

1) Поєднайте етапи еволюції грошей з видами грошей, які використовувались у кожному з цих етапів

прикраси

Неповноцінні

гроші

векселі

куски металу

Повноцінні

гроші

чеки

білонна монета

монета

З) Поєднайте сучасні види грошей з їх класифікаційними ознаками.

Завдання 4.

У групі вибирається ведучий та три судці. Ведучий задає групі запитання, судді слідкують за дотриманням черговості у відповідях та разом із ведучим визначають правильність відповідей. Три студенти, які дадуть найбільше правильних відповідей, отримують позитивні оцінки.

Запитання.

1. Дайте визначення грошей.

2. Поясніть виникнення грошей унаслідок розвитку товарного обміну.

3. Назвіть концепції походження грошей.

4. Поясніть сутність раціоналістичної концепції.

5. Висвітліть специфіку споживчої та мінової вартості грошей.

6. У чому полягає відмінність між грошима як грошима і грошима як капіталом?

1. Коли використовують гроші як капітал?

2. Назвіть форми грошей.

3. Перелічіть і схарактеризуйте властивості грошей.

4. Назвіть причини демонетизації золота.

5. Яку функцію гроші виконують ідеально і чому?

6. Яка різниця між функцією грошей ж засобу обігу і функцією грошей як засобу платежу?

7. Сфера використання грошей як засобу обігу.

8. В якій функції гроші найбільше потерпають від інфляції?

9. Які функції здійснюють світові гроші?

10.Чи всі національні грошові одиниці здійснюють функцію світових грошей?

11. Які гроші належать до кредитних?

12. Яка різниця між кредитними і паперовими грошима?

13.Поясніть зв’язок між вартістю сучасних грошей і купівельною спроможністю.

14. У чому полягає суть ціни грошей?

15.Поясніть поняття «гроші дешевшають» і «гроші знецінюються».

16. Яка різниця між повноцінними й неповноцінними грошима?

17. Які гроші входять до грошової бази?

18. До якого грошового агрегату належить готівка в касах банків?

1.4. Дебати

Тема. Трудове походження вартості (представники марксистської й класичної теорій та представники сучасних економічних теорій). Тема. Суперечності підходів до визначення сутності грошей.

<< | >>
Источник: Чуб О.О.. Гроші та кредит. Інтерактивні методи викладання дисципліни : навч. посіб. / О. О. Чуб. — К.: КНЕУ,2009. — 326, [2] с.. 2009

Еще по теме Тема 1. Сутність і функції грошей:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -