<<
>>

Тема 2. Грошовий оборот і грошова маса, що його обслуговує

2.1. Лекції

Проблемна лекція

Тема. Проблеми балансування грошових потоків у економіці України.

Тема. Проблеми регулювання маси грошей в обороті у національній економіці.

Лекція-візуалізація

Тема.

Сукупний грошовий оборот та його потоки.

Лекція із заздалегідь запланованими помилками

Тема. Грошові агрегати та грошова база.

Тема. Структура грошового обороту за економічним змістом.

Лекція-конференція

Тема. Монетизація ВВП:

—теоретичні засади;

—зарубіжний досвід;

—національна практика;

—рекомендації для Уряду України.

Лекція — прес-конференція

Тема. Практика визначення грошових агрегатів у національній економіці.

Лекція-консультація

Тема. Грошовий оборот: теорія та практика

Лекція-діалог або лекція-бесіда

Тема. Маса грошей в обороті.

Лекція з розглядом конкретних ситуацій

Тема. Швидкість обігу грошей у національній економіці — сучасний стан та напрями впливу.

І № І

2.2. Семінарські заняття Міждисциплінарні семінари

Тема. Статистичні методи визначення величини маси грошей в обороті, грошових агрегатів та грошової бази.

Тема. Законодавчі можливості впливу на величину швидкості обігу грошей.

Тема. Можливості законодавчого впливу на процеси балансування експортно-імпортних потоків.

Проблемні семінари

Тема. Проблеми балансування грошових потоків у національній економіці.

Тематичні семінари

Тема. Перспективи трансформації заощаджень домогоспо- дарств у платоспроможний попит.

Орієнтаційні семінари

Тема. Трансформація системи фіскально-бюджетного сектору в контексті прийняття бюджетного кодексу в Україні.

Системні семінари

Тема. Система регулювання маси грошей в обороті — національний досвід.

2.3. Ділові ігри та кейси

Завдання 1.

Студенти утворюють 2 команди й отримують завдання. Кожна команда пояснює причини економічної ситуації та висуває пропозиції для її подолання.

Обговорення займає 10 хвилин. Коман-

ди надаютъ результата обговорення на дошці. Опонента аналізують правильність суджень іншої команди. Члени кращої команди отримують позитивні оцінки.

Завдання для 1-ї команди. У поточному році експорт перевищив імпорт. Чому почалося зростання цін на товари на внутрішньому ринку? Які заходи можна використати для подолання цієї проблеми? Обірунтуйте відповідь.

Завдання для 2-ї команди. У поточному році імпорт перевищив експорт. Чому підприємствам стало складно продати свої товари? Які заходи можна використати для подолання цієї проблеми? Обґрунтуйте відповідь.

Завдання 2.

Аудиторія розбивається на три групи. Кожній із груп видаються тести. Час розв’язування тестів — 5 хвилин. За кожну правильну відповідь група отримує 1 бал. Члени кращої команди отримують позитивні оцінки.

1. Процес безперервного руху грошей між суб’єктами економічних відносин у суспільному відтворенні являє собою:

a) грошовий оборот

b) грошовий обіг

c) формування грошової бази

d) створення грошової маси.

2. Суб’єкти моделі грошового обороту:

a) фірми та сімейні господарства

b) уряд та фінансові посередники

c) усі відповіді неправильні.

3. Ліквідувати дефіцит платоспроможного попиту на ринку продуктів можна:

a) додатковою кредитною емісією

b) уповільненням руху грошей каналами обороту (осідання грошей у касах та на поточних і строкових рахунках фірм та сімейних господарств у банках)

c) залученням грошових коштів у внутрішній оборот зі світового ринку

d) спрямуванням частини грошових коштів із внутрішнього грошового ринку на світовий

e) правильні пункти а, с, d

f) правильні пункти а, с

g) правильні пункти b, d.

4. Уникнути загрози зростання цін можна:

а) додатковою кредитною емісією

b) уповільненням руху грошей каналами обороту (осідання грошей у касах та на поточних і строкових рахунках фірм та сімейних господарств у банках)

c) залученням грошових коштів у внутрішній оборот зі світового ринку

d) спрямуванням частини грошових коштів із внутрішнього грошового ринку на світовий

e) правильні пункти а, с, d

f) правильні пункти а, с

g) правильні пункти b, d.

5. У структурі грошового обороту за економічним змістом виділяють окремі сектори:

a) грошово-депозитний

b) фінансово-кредитний

c) валютно-обмінний

d) депозитно-кредитний

e) фондовий

f) грошового обігу

g) правильні пункти а, с, d

h) правильні пункти b, f.

6. Залежно від форми платіжних засобів, у якій відбувається грошовий оборот, він поділяється на:

a) безготівковий

b) товарний

c) резервний

d) валютний

e) золотомонетний

f) золотостандартний

g) готівковий

h) правильні пункти а, с, d, f

i) правильні пункти a, b, е, g

j) правильної відповіді немає.

7. Сектор грошового обігу — це...

a) сектор грошового обороту, в якому рух грошей здійснюєте ся нееквівалентно

b) характер відчуження, коли визначена законами частина доходів економічних суб’єктів вилучається у вигляді податків та інших обов’язкових платежів і надходить у розпорядження держави

c) характер руху грошей, що обслуговує сферу обміну

d) сектор, що обслуговує сферу перерозподільних відносин, у яких власність суб’єктів не відчужується, а лише передається у тимчасове користування.

8. Фінансово-кредитний сектор — це...

a) сектор грошового обороту, в якому рух грошей здійснюється нееквівалентно

b) характер відчуження, коли визначена законами частина доходів економічних суб’єктів вилучається у вигляді податків та інших обов’язкових платежів і надходить у розпорядження держави

c) характер руху грошей, що обслуговує сферу обміну

d) сектор, що обслуговує сферу перерозподільних відносин, у яких власність суб’єктів не відчужується, а лише передається у тимчасове користування.

9. Фіскально-бюджетний підсектор — це...

a) сектор грошового обороту, в якому рух грошей здійснюється нееквівалентно

b) характер відчуження, коли визначена законами частина доходів економічних суб’єктів вилучається у вигляді податків та інших обов’язкових платежів і надходить у розпорядження держави

c) характер руху грошей, що обслуговує сферу обміну

d) сектор, що обслуговує сферу перерозподільних відносин, у яких власність суб’єктів не відчужується, а лише передається у тимчасове користування.

10. Кредитний оборот — це...

a) сектор грошового обороту, в якому рух грошей здійснюється нееквівалентно

b) характер відчуження, коли визначена законами частина доходів економічних суб’єктів вилучається у вигляді податків та інших обов’язкових платежів і надходить у розпорядження держави

c) характер руху грошей, що обслуговує сферу обміну

d) сектор, що обслуговує сферу перерозподільних відносин, у яких власність суб’єктів не відчужується, а лише передається у тимчасове користування.

11. Уся сукупність запасів грошей у всіх їхніх формах, які перебувають у розпорядженні суб’єктів грошового обороту в певний момент часу, — це...

a) грошова маса

b) грошова база

c) грошовий агрегат

d) грошовий агрегат М2

e) правильні пункти а, с, d

f) правильні пункти а, с

g) правильні пункти b, d.

12. Специфічний показник грошової маси, що характеризує певний набір її елементів залежно від їх ліквідності, — це...

a) грошова маса

b) грошова база

c) грошовий агрегат

d) грошовий агрегат М2

e) правильні пункти а, с, d

f) правильні пункти а, с

g) правильні пункти b, d.

13.Показник, який характеризує масу грошей з боку прояву її на балансі центрального банку, — це...

a) грошова маса

b) грошова база

c) грошовий агрегат

d) грошовий агрегат М2

e) правильні пункти а, с, d

f) правильні пункти а, с

g) правильні пункти b, d.

14.Який грошовий агрегат включає в себе вклади в банках, які можуть бути використані власниками їх негайно:

a) агрегат МО

b) агрегат МІ

c) агрегат М2

d) агрегат М3

e) грошова база

f) немає правильної відповіді.

15. Який грошовий агрегат відображає масу готівки, що перебуває поза банками:

a) агрегат МО

b) агрегат МІ

c) агрегат М2

d) агрегат М3

e) грошова база

f) немає правильної відповіді.

16.Який грошовий агрегат відображає кошти на поточних рахунках:

a) агрегат МО

b) агрегат МІ

c) агрегат М2

d) агрегат М3

e) грошова база

f) немає правильної відповіді.

17.Який грошовий агрегат відображає кошти на вкладах за трастовими операціями банків:

a) агрегат МО

b) агрегат МІ

c) агрегат М2

d) агрегат М3

e) грошова база

f) немає правильної відповіді.

18.Який грошовий агрегат відображає резерви комерційних банків:

a) агрегат МО

b) агрегат МІ

c) агрегат М2

d) агрегат М3

e) грошова база

f) немає правильної відповіді.

19. Який грошовий агрегат відображає валютні рахунки:

a) агрегат МО

b) агрегат МІ

c) агрегат М2

d) агрегат М3

e) грошова база

f) немає правильної відповіді.

20. Який грошовий агрегат відображає готівку в касі банків:

a) агрегат МО

b) агрегат МІ

c) агрегат М2

d) агрегат М3

e) грошова база

f) немає правильної відповіді.

21. Швидкість обігу грошей — це...

a) сектор грошового обороту, в якому рух грошей здійснюється досить швидко порівняно з іншими

b) частота, з якою кожна одиниця наявних в обороті грошей (гривня, долар тощо) використовується в середньому для реалізації товарів і послуг за певний період

c) швидкість відчуження, коли визначена законами частина доходів економічних суб’єктів обертається швидше, ніж неви- значена частка доходів

d) характер руху грошей, за якого готівкові гроші обертаються набагато швидше, ніж безготівкові

___ І ПО І

е) швидкість обслуговування сфери перерозподільних відносин, у яких власність суб’єктів не відчужується, а лише передається у тимчасове користування.

22. Показник швидкості обігу грошей V характеризує:

a) інтенсивність використання запасу грошей в обороті

b) уповільнення руху грошей каналами обороту (осідання грошей у касах та на поточних і строкових рахунках фірм та сімейних господарств у банках)

c) інтенсивність залучення грошових коштів у внутрішній оборот зі світового ринку

d) спрямування частини грошових коштів із внутрішнього грошового ринку на світовий з метою прискорення обігу

e) правильні пункти а, с, d

f) правильні пункти а, с

g) правильні пункти b, d.

23. Закон грошового обігу:

a) М„ Мф

b) М„ >Мф

c) Мн ^

d) М„ > Мф

e) М„ < Мф

f) М„ = 1,2МФ

g) 1,5М„ = Мф.

24. Грошово-кредитний мультиплікатор — це...

a) процес створення нових банківських депозитів

b) додаткова кредитна емісія

c) кредитування банками клієнтури на основі вільних резервів, що надійшли в банк ззовні

d) правильні пункти а, б

e) правильні пункти а, с.

25. Випуск центральним банком безготівкових грошей здійснюється такими способами:

a) над анням позичок комфційним банкам шляхом їх рефінансування

b) способом купівлі у комерційних банків цінних паперів

c) способом купівлі у комерційних банків іноземної валюти. Додатковою кредитною емісією

d) правильні пункти а, Ь, с

e) правильні пункти а, с

f) правильні пункти Ь, с.

26. Комерційний банк емітує:

a) готівкові гроші

b) безготівкові гроші

c) правильні пункти а, Ь.

27. Вільний резерв — це...

a) сукупність грошових коштів комерційного банку, які в даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для активних операцій (надання кредиту, купівля цінних паперів тощо)

b) уся сума грошових коштів, які є в даний момент у розпорядженні банку і не використані для активних операцій

c) сума коштів, яку банки повинні зберігати у грошовій формі і не використовувати для поточних потреб.

28. Обов’язковий резерв — це...

a) сукупність грошових коштів комерційного банку, які в даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для активних операцій (надання кредиту, купівля цінних паперів тощо)

b) уся сума грошових коштів, які є в даний момент у розпорядженні банку і не використані для активних операцій

c) сума коштів, яку банки повинні зберігати у грошовій формі і не використовувати для поточних потреб.

29. Загальний резерв — це...

a) сукупність грошових коштів комерційного банку, які в даний момент є в розпорядженні банку і можуть бути використані ним для активних операцій (надання кредиту, купівля цінних паперів тощо)

b) уся сума грошових коштів, які є в даний момент у розпорядженні банку і не використані для активних операцій

c) сума коштів, яку банки повинні зберігати у грошовій формі і не використовувати для поточних потреб.

Завдання 3.

У групі вибирається ведучий та три судці, останні відслідковують правильність дій учасників гри та визначають найактивніших із них. Інші студенти по черзі витягують рольові картки — «Фірми», «Уряд», «Центробанк», «Сімейні господарства», «Фінансові посередники», «Ринок ресурсів», «Ринок продуктів». Сформовані таким чином групи реалізують модель сукупного грошового обороту, коментуючи свої дії та пояснюючи вплив їх на сукупний грошовий оборот. Найактивніші учасники отримують позитивні оцінки.

Завдання 4.

У групі вибирається ведучий та три судді, останні відслідковують правильність дій учасників гри та визначають переможців. Група поділяється на дві підгрупи, кожній видається завдання.

На вирішення завдання дається 5 хв: 2 хв для надання результатів обговорення та 3 хв на запитання. Найактивніші учасники отримують позитивні оцінки.

Завдання для першої групи. Швидкість обігу грошей за останній період зросла у 2 рази. Визначити ймовірні причини та наслідки такого явища.

Завдання для другої групи. Швидкість обігу грошей за останній період зросла у 2 рази. Визначити можливі методи зменшення швидкості обігу грошей.

2.4. Дебати

Тема. Необхідність балансування грошових потоків у сучасній економіці.

Тема. Доцільність визначення величини грошових агрегатів у економіці.

<< | >>
Источник: Чуб О.О.. Гроші та кредит. Інтерактивні методи викладання дисципліни : навч. посіб. / О. О. Чуб. — К.: КНЕУ,2009. — 326, [2] с.. 2009

Еще по теме Тема 2. Грошовий оборот і грошова маса, що його обслуговує:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -