<<
>>

Тема 10. Сутність та функції кредиту

10.1. Лекції Проблемна лекція

Тема. Ринок кредитних ресурсів в Україні — перспективи розвитку.

Тема. Необхідність кредиту для розвитку економіки.

Лекція-візуалізація

Тема.

Макро- та мікроекономічні межі кредиту.

Лекція із заздалегідь запланованими помилками

Тема. Функції кредиту в економіці.

Тема. Структура кредитних відносин.

Тема. Стадії руху кредиту.

Лекція-конференція

Тема. Роль кредиту в економіці залежно від виду кредитора.

Лекція-консультація

Тема. Теоретичні концепції кредиту.

Тема. Функції кредиту та принципи кредитування. Тема. Стадії руху кредиту.

Бінарна лекція

Тема. Співвідношення економічної категорії «кредит» та інших категорій.

Лекція-дискусія

Тема. Принципи кредитування з позицій позичальника та кредитора.

Лекція з розглядом конкретних ситуацій

Тема. Дотримання принципів кредитування українськими банками.

10.2. Семінарські заняття

Міждисциплінарні семінари

Тема. Закономірності руху кредиту на макро- та мікрорівні. Проблемні семінари

Тема. Проблеми визначення передумов необхідності кредиту. Тематичні семінари

Тема. Особливості побудови структури кредитних відносин в умовах глобалізації економіки.

Тема. Економічні чинники необхідності кредиту.

Тема. Особливості коливань потреби у кредиті в різних галузях економіки.

Орієнтаційні семінари

Тема. Трактування функцій кредиту у працях різних економістів. Тема. Стадії руху кредиту — теорія та практика.

Системні семінари

Тема. Система кредитних відносин на макро- та мікрорівні.

10.3. Ділові ігри та кейси

Завдання 1.

Аудиторія розбивається на три групи. Кожній із груп видаються тести. Час розв’язування тестів — 5 хвилин. За кожну правильну відповідь група отримує 1 бал. Члени кращої команди отримують позитивні оцінки.

Запитання.

1. Які ви знаєте форми кредиту:

а) товарна і матеріальна;

б) грошова і товарна;

в) грошова і матеріальна;

г) товарна, грошова і матеріальна?

2.

Товарна форма кредиту — це...

а) позички банків, міжнародних фінансово-кредитних установ, урядів;

б) кредит, який надається у разі продажу товарів з відстрочкою платежу, за оренди майна;

в) позички населення банкам.

3. Грошова форма кредиту — це...

а) позички банків, міжнародних фінансово-кредитних установ, урядів;

б) кредит, який надається у разі продажу товарів з відстрочкою платежу, за оренди майна;

в) правильні відповіді а) і б).

4. Залежно від суб’єктів кредитних відносин розрізняють такі види кредитів:

а) банківський, державний, особистий (приватний) кредит;

б) виробничий і споживчий;

в) короткострокові, середньострокові, довгострокові;

г) кредити у промисловість, кредити в сільське господарство, кредити у будівництво, кредити в торгівлю;

д) забезпечений і незабезпечений, прямий і опосередкований, строковий, прострочений і пролонгований;

е) правильні відповіді а), б) і г);

є) правильні відповіді а), в) і д).

5. Залежно від сфери економіки, в яку спрямовується позичена вартість, розрізняють такі види кредитів:

а) банківський, державний, особистий (приватний) кредит;

б) виробничий і споживчий;

в) короткострокові, середньострокові, довгострокові;

г) кредити у промисловість, кредит в сільське господарство, кредит у будівництво, кредит в торгівлю;

д) забезпечений і незабезпечений, прямий і опосередкований, строковий, прострочений і пролонгований;

е) правильні відповіді а), б) і г);

є) правильні відповіді а), в) і д).

6. Залежно від терміну, на який кредитор передає вільну вартість у користування позичальнику, розрізняють такі види кредитів:

а) банківський, державний, особистий (приватний) кредит;

б) виробничий і споживчий;

в) короткострокові, середньострокові, довгострокові;

г) кредит у промисловість, кредит в сільське господарство, кредит у будівництво, кредит в торгівлю;

д) забезпечений і незабезпечений, прямий і опосередкований, строковий, прострочений і пролонгований;

е) правильні відповіді а), б) і г);

є) правильні відповіді а), в) і д).

7. Залежно від галузевої спрямованості кредиту розрізняють такі види кредитів:

а) банківський, державний, особистий (приватний) кредит;

б) виробничий і споживчий;

в) короткострокові, середньострокові, довгострокові;

г) кредити у промисловість, кредити в сільське господарство, кредит у будівництво, кредит в торгівлю;

д) забезпечений і незабезпечений, прямий і опосередкований, строковий, прострочений і пролонгований, реальний, сумнівний і безнадійний, платний і безплатний;

е) правильні відповіді а), б) і г);

є) правильні відповіді а), в) і д).

8. Залежно від організаційно-правових ознак та умов надання позичок розрізняють такі види кредитів:

а) банківський, державний, особистий (приватний) кредит;

б) виробничий і споживчий;

в) короткострокові, середньострокові, довгострокові;

г) кредит у промисловість, кредит в сільське господарство, кредити у будівництво, кредит в торгівлю;

д) забезпечений і незабезпечений, прямий і опосередкований, строковий, прострочений і пролонгований, реальний, сумнівний і безнадійний, платний і безплатний;

е) правильні відповіді а), б) і г);

є) правильні відповіді а), в) і д).

9. Виробничий кредит — це такий, що...

а) використовується на формування основного й оборотного капіталу;

б) спрямовується на задоволення особистих потреб людей;

в) спрямовується у торгівлю;

г) правильні відповіді а) і в).

10. Споживчий кредит — це кредит, що...

а) використовується на формування основного й оборотного капіталу;

б) спрямовується на задоволення особистих потреб людей;

в) спрямовується у торгівлю;

г) правильні відповіді б) і в).

11. Які Ви знаєте функції кредиту?

а) Перерозподільна;

б) контрольно-стимулююча;

в) функція капіталізації вільних грошових доходів;

г) контрольна функція;

д) правильні відповіді а) і б);

е) правильні відповіді а), б) і в);

є) правильні відповіді а), в) і г).

12. Перерозподільна функція кредиту полягає в тому, що...

а) матеріальні та грошові ресурси, які вже були розподілені й передані у власність економічним суб’єктам, через кредит перерозподіляються і спрямовуються у тимчасове користування іншими суб’єктами, не змінюючи їх первинного права власності;

б) у процесі кредитування забезпечується контроль за дотриманням умов та принципів кредиту з боку суб’єктів кредитної угоди, що стимулює кредитора і позичальника ефективно розпоряджатися отриманими у позику коштами;

в) у трансформації грошових нагромаджень та заощаджень юридичних і фізичних осіб у вартість, що дає дохід, тобто в позичковий капітал.

13. Контрольно-стимулююча функція полягає в тому, що...

а) матеріальні та грошові ресурси, які вже були розподілені й передані у власність економічним суб’єктам, через кредит перерозподіляються і спрямовуються у тимчасове користування іншими суб’єктами, не змінюючи їх первинного права власності;

б) у процесі кредитування забезпечується контроль за дотриманням умов та принципів кредиту з боку суб’єктів кредитної угоди, що стимулює кредитора і позичальника ефективно розпоряджатися отриманими у позику коштами;

в) у трансформації грошових нагромаджень та заощаджень юридичних і фізичних осіб у вартість, що дає дохід, тобто в позичковий капітал.

14. Функція кредиту капіталізації вільних грошових доходів полягає в тому, що...

а) матеріальні та грошові ресурси, які вже були розподілені й передані у власність економічним суб’єктам, через кредит перерозподіляються і спрямовуються у тимчасове користування іншими суб’єктами, не змінюючи їх первинного права власності;

б) у процесі кредитування забезпечується контроль за дотриманням умов та принципів кредиту з боку суб’єктів кредитної угоди, що стимулює кредитора і позичальника ефективно розпоряджатися отриманими у позику коштами;

в) у трансформації грошових нагромаджень та заощаджень юридичних і фізичних осіб у вартість, що дає дохід, тобто в позичковий капітал.

Завдання 2.

Аудиторія розбивається на три групи. Кожній із груп видаються тести. Час розв’язування тестів — 5 хвилин. За кожну правильну відповідь група отримує 1 бал. Члени кращої команди отримують позитивні оцінки.

Запитання.

1. Кредит — це...

a) відносини, які є вартісними, оскільки виникають у зв’язку з рухом вартості (грошей чи матеріальних цінностей);

b) суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з передаванням один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності;

c) виробничі відносини, що не змінюють власника матеріальних цінностей, з приводу яких вони виникають;

d) добровільні та рівноправні відносини, що виникають з приводу руху вартості між економічними суб’єктами.

2. Процент — це...

a) повернення власникові товарів більшої вартості, ніж одержано від нього;

b) плата за користування позиченими коштами;

c) банківська послуга;

d) компенсація кредитору втрати доходу у зв’язку з передан- ням відповідної суми коштів у чуже розпорядження.

3. Об’єкт кредиту — це...

a) позичальник;

b) кредитор;

c) банк;

d) вартість, яка передається в позичку одним суб’єктом іншому.

4. Суб’єкти кредиту — це...

a) банки;

b) товари, які передаються в позичку одним суб’єктом іншому;

c) кредитори і позичальники;

d) позичальники.

5. До структури кредиту належать:

a) позичена вартість і кредитори;

b) позичена вартість і позичальники;

c) позичена вартість, кредитори і позичальники;

d) кредитори і позичальники.

6. Які ви знаєте провідні теорії кредиту...

a) натуралістична і товарна;

b) натуралістична і капіталотворча;

c) товарна і грошова;

d) капіталотворча і грошова?

7. Визначте загальну рису капіталотворчої теорії кредиту.

a) Кредит, як і гроші, є безпосередньо капіталом, багатством, а тому розширення кредиту означає нагромадження капіталу;

b) об’єктом кредиту є тимчасово вільний капітал у натурально-речовій формі;

c) пасивні операції банків є первинними порівняно з активними;

d) позичковий капітал є реальним капіталом, тобто капіталом у речовій формі.

8. Визначте загальну рису натуралістичної теорії кредиту:

a) кредит, як і гроші, є безпосередньо капіталом, багатством, а тому розширення кредиту означає нагромадження капіталу;

b) банки — це не посередники у кредиті, а «фабрики кредиту», творці капіталу;

c) об’єктом кредиту є тимчасово вільний капітал у натурально-речовій формі;

d) активні операції банків є первинними відносно пасивних.

9. Скільки існує стадій руху кредиту

a) 3;

b) 4;

c) 5;

d) 2?

10. На мікроекономічному рівні основними закономірностями руху кредиту є,..

a) зворотність руху вартості, що передана в позичку;

b) тимчасовість перебування позиченої вартості в обороті позичальника, що визначається тривалістю одного кругообороту його капіталу;

c) кількісні параметри розвитку кредиту (за динамікою зростання кредитних вкладень) мають бути адекватними динаміці обсягів ВВП;

d) збереження позиченої вартості в процесі руху і повернення її до кредитора в повному обсязі;

e) зворотність і платність кредиту робить його найбільш адекватним ринковим умовам інструментом фінансування зростання капіталу в реальному секторі економіки;

f) правильні відповіді а), Ь) і d);

g) усі відповіді правильні.

11. На макроекономічному рівні основними закономірностями руху кредиту є...

a) залежність маси наданої позички від наявних обсягів вільних коштів;

b) кількісні параметри розвитку кредиту (за динамікою зростання кредитних вкладень) мають бути адекватними динаміці обсягів ВВП;

c) оскільки кожна позичкова операція є двоякою — як вимога і як зобов’язання, як актив і як пасив, загальні суми кредитних вкладень і позичених ресурсів у макромасштабах завжди балансуються;

d) зворотність і платність кредиту робить його найбільш адекватним ринковим умовам інструментом фінансування зростання капіталу в реальному секторі економіки;

e) збереження позиченої вартості в процесі руху і повернення її до кредитора в повному обсязі;

f) правильні відповіді а), Ь) і с);

g) правильні відповіді Ь), с) і d).

12. Визначити принципи кредитування;

a) цільове призначення, строковість, платність користування;

b) цільове призначення, повернення позиченої вартості, платність користування;

c) повернення позиченої вартості, забезпеченість;

d) правильні відповіді а) і с).

13. Принцип цільового призначення позики означає, що...

а) економічні суб’єкти, котрі виявили намір вступити у кредитні відносини, повинні заздалегідь чітко визначити, на яку ціль будуть використані позичені кошти;

b) вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко визначений строк, який сторони повинні узгодити в момент вступу в кредитні відносини;

c) позичальник повинен повернути кредитору весь обсяг одержаної в позичку вартості;

d) кредитор при наданні позички мусить ужити додаткових заходів щодо гарантування повернення позички у визначені строки;

e) позичальник повертає кредитору не тільки основну суму боргу, а й сплачує додаткові кошти у формі відсотка.

14. Принцип строковості позики означає, що...

a) економічні суб’єкти, котрі виявили намір вступити в кредитні відносини, повинні заздалегідь чітко визначити, на яку ціль будуть використані позичені кошти;

b) вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко визначений строк, який сторони повинні узгодити в момент вступу в кредитні відносини;

c) позичальник повинен повернути кредитору весь обсяг одержаної в позичку вартості;

d) кредитор при наданні позички мусить ужити додаткових заходів щодо гарантування повернення позички у визначені строки;

e) позичальник повертає кредитору не тільки основну суму боргу, а й сплачує додаткові кошти у формі відсотка.

15. Принцип повернення позички означає, що...

a) економічні суб’єкти, котрі виявили намір вступити в кредитні відносини, повинні заздалегідь чітко визначити, на яку ціль будуть використані позичені кошти;

b) вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко визначений строк, який сторони повинні узгодити в момент вступу в кредитні відносини;

c) позичальник повинен повернути кредитору весь обсяг одержаної в позичку вартості;

d) кредитор при наданні позички мусить ужити додаткових заходів щодо гарантування повернення позички у визначені строки;

e) позичальник повертає кредитору не тільки основну суму боргу, а й сплачує додаткові кошти у формі відсотка.

16. Принцип забезпеченості позики означає, що...

а) економічні суб’єкти, котрі виявили намір вступити в кредитні відносини, повинні заздалегідь чітко визначити, на яку ціль будуть використані позичені кошти;

b) вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко визначений строк, який сторони повинні узгодити в момент вступу в кредитні відносини;

c) позичальник повинен повернути кредитору весь обсяг одержаної в позичку вартості;

d) кредитор при наданні позички мусить ужити додаткових заходів щодо гарантування повернення позички у визначені строки;

e) позичальник повертає кредитору не тільки основну суму боргу, а й сплачує додаткові кошти у формі відсотка.

17. Принцип платності користування позички означає, що...

a) економічні суб’єкти, котрі виявили намір вступити в кредитні відносини, повинні заздалегідь чітко визначити, на яку ціль будуть використані позичені кошти;

b) вільні кошти кредитора передаються позичальнику на чітко визначений строк, який сторони повинні узгодити в момент вступу в кредитні відносини;

c) позичальник повинен повернути кредитору весь обсяг одержаної в позичку вартості;

d) кредитор при наданні позички мусить ужити додаткових заходів щодо гарантування повернення позички у визначені строки;

e) позичальник повертає кредитору не тільки основну суму боргу, а й сплачує додаткові кошти у формі відсотка.

Завдання 3.

У групі вибирається ведучий та три судці, останні відслідковують правильність дій учасників гри та визначають найактивніших із них. Група поділяється на дві підгрупи, кожна з яких отримує завдання, на вирішення якого дається 5 хв. Представники кожної із груп після обговорення отримують по 1 хвилині на виступ. Члени кращої команди отримують позитивні оцінки.

Завдання для груп. Клієнт бере в кредит мобільний телефон вартістю 1000 грн на 6 місяців без першого внеску. Комісія банку становить 10 % від суми кредиту і сплачується одноразово. Комісія з управління банківським рахунком становить 1,99 % і нараховується щомісяця на суму кредиту, яка залишилася. Річна відсоткова ставка = 12 %.

Дані, які потрібно знайти:

1. Щомісячну плату клієнта за кредит;

2. Переплату клієнта за повний строк користування кредитом;

3. Доцільність даного кредиту.

Завдання 4.

У групі вибирається ведучий та три судді, останні відслідковують правильність дій учасників гри та визначають найактивніших із них. Група поділяється на дві підгрупи, кожна з яких отримує завдання, на вирішення якого дається 5 хв. Представники кожної із груп, після обговорення, отримують по 3 хвилини на виступ та відповіді на запитання опонентів. Члени кращої команди отримують позитивні оцінки.

Завдання для груп. Одна команда повинна записати плюси споживчого кредиту, інша — мінуси, за що і отримають відповідні бали. Пропонується записати по 10 плюсів та мінусів, після цього провести глибокий аналіз даної ситуації і зробити висновок, чи так актуальні, та чи так потрібні споживчі кредити. Навести конкретні приклади споживчих кредитів, коли вони вкрай необхідні. Зробити висновки.

10.4. Дебати

Тема. Доцільність визначення множинності функцій кредиту. Тема. Переваги та недоліки кредиту в сучасній економіці. Тема. Кредит для населення — якнайшвидший спосіб отримати все необхідне.

<< | >>
Источник: Чуб О.О.. Гроші та кредит. Інтерактивні методи викладання дисципліни : навч. посіб. / О. О. Чуб. — К.: КНЕУ,2009. — 326, [2] с.. 2009

Еще по теме Тема 10. Сутність та функції кредиту:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -