<<
>>

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

зразок

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР

м.______________________________ "___ "________________ 200_ р.

(вказати найменування сторони та необхідні відомості про неї) (надалі іменується «Банк») в особі__________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім\'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку, та

(вказати найменування сторони) (надалі іменується «Позичальник") в особі____________________________

(вказати посаду, прізвище, ім\'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з другого боку,

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона») уклали цей Кредитний договір (надалі іменується «Договір») про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Банк зобов\'язується надати Позичаль- нику грошові кошти (надалі іменується "кредит") для ___________________

(вказати цільове призначення кредиту)

в сумі __________________________________________________________

(сума цифрами і літерами)

строком на ___________________ місяців з ________ до _______ року зі

сплатою______________ процентів річних від наданої та неповерну-

тої суми кредиту.

1.2. Кожна із Сторін гарантує, що на момент укладання цьо­го Договору вона не є жодним чином обмеженою законом, іншим нормативним чи правозастосовчим актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим відповідним чинним законодавством, спосо­бом в своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому.

2. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ

2.1. На забезпечення обов\'язків Позичальника за цим Догово- ром Банком прийняті:____________________________________________

(вказати конкретно: укладений договір іпотеки, застави, договір поруки, гарантія)

2.2.

Кредит забезпечується належним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, вста- новленому чинним в Україні законодавством.

3. ОБОВ\'ЯЗКИ БАНКУ

3.1. Банк зобов\'язується відкрити Позичальникові рахунок N________ для зарахування на нього кредиту та перерахува­ти на нього кредит в строк шляхом_ .

3.2. Банк зобов\'язується надавати Позичальникові консульта­тивні послуги з питань виконання цього Договору, а саме:

шляхом_____________ в строк_______________ .

4. ОБОВ\'ЯЗКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА

4.1. Позичальник зобов\'язується використовувати кредит із дотриманням його цільового призначення.

4.2. Позичальник зобов\'язується повернути кредит та одночас­но сплатити усі нараховані проценти за користування кредитом не пізніше шляхом .

4.3. За порушення строків повернення кредиту і процентів за користування кредитом Позичальник зобов\'язується сплачувати

Банку пеню у розмірі_______ % від простроченої суми за кожен день

прострочення.

4.4. Позичальник зобов\'язується самостійно надавати Банку до повну і достовірну інформацію з

(вказати строк)

питань ________________ , а також забезпечити ____________________ .

4.5. Позичальник зобов\'язується періодично, в строк ,

інформувати Банк про хід виконання цього Договору шляхом ___

5. ПРАВА БАНКУ

5.1. Банк має право відмовитися від надання Позичальни­кові кредиту частково або у повному обсязі у разі порушення про­цедури визнання Позичальника банкрутом або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальникові кредит своєчасно не буде повернений.

5.2. Банк має право на свій розсуд дозволяти за клопотанням Позичальника в окремих випадках відстрочення повернення кре­диту на зі стягненням підвищеної про­центної ставки в розмірі процентів річних.

5.3. Банк має право проводити перевірку на місці забезпечен­ня кредиту, а у разі потреби - і попередню перевірку можливостей Позичальника та третіх осіб, які гарантують (поручаються за) по­вернення кредиту, щодо забезпечення кредиту шляхом

в строк __________________ .

5.4. Банк має право проводити перевірку цільового викорис- тання кредиту на місці шляхом __________________ в строк __________ .

5.5. В разі виявлення нецільового використання кредиту Банк

має право стягнути з Позичальника неустойку в розмірі_________________

та відмовитися від цього Договору.

5.6. Банк має право на підставі даних бухгалтерської звітності (місячної, квартальної) аналізувати кредитоспроможність Пози- чальника і вносити пропозиції про подальші відносини з Пози- чальником шляхом_____________________ в строк___________________ .

6. ПРАВА ПОЗИЧАЛЬНИКА

6.1. Позичальник має право відмовитися від одержання креди­ту частково або у повному обсязі, повідомивши про це Банк до мо­менту .

6.2. Позичальник має право порушити перед Банком питан­ня про відстрочення повернення кредиту у разі виникнення тим­часових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього

причин, пов\'язаних з виконанням___________________________ , шляхом

__________________________ в строк____________________ .

6.3. Позичальник має право достроково частинами або повніс- тю повертати кредит і проценти за користування кредитом шля- хом .

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов\'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом пе­реговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатка­ми Сторін.

8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, ви­значений у п. 8.1 цього Договору та закінчується .

8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чин­ним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додат­ковою угодою до цього Договору.

8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належ­ного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цьо­го Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чин­ним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього До­говору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов\'язані із ним, у тому числі пов\'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумачен­ням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нор­мами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі прин­ципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Після підписання цього Договору всі попередні перегово­ри за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридич­ну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вка­заних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов\'язується своєчас­но у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов\'язаних із ним не­сприятливих наслідків.

9.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається ви­ключно за умови письмового погодження цього із іншою Сторо­ною.

9.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його не­від\'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони ви­кладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скрі­плені їх печатками.

9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у автентич­них примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Місцезнаходження і реквізити сторін БАНК ПОЗИЧАЛЬНИК

ПІДПИСИ СТОРІН

За БАНК За ПОЗИЧАЛЬНИКА Керівник________ /__________ / Керівник___________ /__________ /

м. п.

м. п.

<< | >>
Источник: Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора. Кредит. Позика. Банківський вклад / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора; М-во юстиції України.- К.,2006. - 41 с. - Бібліогр.: с. 40.. 2006

Еще по теме КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -