<<
>>

ДОГОВІР ПОЗИКИ

зразок

ДОГОВІР ПОЗИКИ

Місто_____________________ , року.

Гр. , проживаю в м.

по вул. ____________________________ , буд. ___________ , кв. ________

(надалі - ПОЗИКОДАВЕЦЬ), та гр.__________________________________ ,

проживаю в м.________________________ по вул.____________________ ,

буд._________ , кв.____________ (надалі - ПОЗИЧАЛЬНИК), попе- редньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, яс- ній пам\'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про наступне:

1.

ПОЗИКОДАВЕЦЬ передав, а ПОЗИЧАЛЬНИК прийняв у

власність__________ (___________________ ) гривень, що еквівалентно

_________ доларів США за офіційним курсом Національного бан- ку України станом на день укладення договору (1 долар США =

_________ гривень). Факт одержання грошей підтверджується

розпискою, власноручно написаною ПОЗИЧАЛЬНИКОМ в мо­мент передачі йому суми позики.

2. Зазначену вище суму грошей ПОЗИЧАЛЬНИК зо- бов\'язується повернути ПОЗИКОДАВЦЕВІ готівкою в строк

до______________ дві тисячі__________ р. Після повернення позики в

повній сумі ПОЗИКОДАВЕЦЬ повинен повернути ПОЗИЧАЛЬ­НИКУ розписку. У разі неможливості повернення розписки ПО­ЗИКОДАВЕЦЬ повинен вказати про це у розписці, яку він видає. Наявність розписки у ПОЗИЧАЛЬНИКА підтверджує виконан­ня ним свого обов\'язку.

3. Повернення позики має бути здійснено за адресою: м. , вул.__________ , буд.________________ , кв._____ .

4. ПОЗИЧАЛЬНИК вправі повернути, а ПОЗИКОДАВЕЦЬ

зобов\'язується прийняти позичену суму до настання строку, зазна­ченого в п. 1 цього договору.

5. В разі, коли ПОЗИЧАЛЬНИК не поверне позичені гроші у встановлений строк, ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправі стягнути заборго- ваність у безспірному порядку.

Документом, що підтверджує безспірність заборгованості ПО­ЗИЧАЛЬНИКА та встановлює прострочення виконання зобов\'я­зання, буде вважатися розписка ПОЗИЧАЛЬНИКА, котра знахо­диться у ПОЗИКОДАВЦЯ.

6. Позика вважається повернутою в момент передання ПОЗИ­КОДАВЦЕВІ грошей готівкою або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок. У разі відмови при­йняти гроші ПОЗИЧАЛЬНИК має право внести суму в депозит.

7. Якщо ПОЗИЧАЛЬНИК своєчасно не повернув суму по­зики, він зобов\'язаний сплатити на вимогу ПОЗИКОДАВЦЯ суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь

час прострочення, а також_______ процентів річних від простроченої

суми.

8. Зміст ст. ст. 1047, 1048 Цивільного кодексу України сторо­нам роз\'яснено.

9. Сторони свідчать, що:

- вони не приховують обставин, які мають істотне значення для цього договору;

- внаслідок укладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, ма­лолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких сторони зо­бов\'язані утримувати за законом чи договором;

- договір не укладається під впливом тяжкої для них обстави­ни;

- вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

- укладення договору відповідає їх інтересам;

- волевиявлення є вільним, усвідомленим і .відповідає їх вну­трішній волі;

- умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовле­ності сторін;

- договір не приховує іншого правочину і спрямований на ре­альне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

- чоловік (дружина) кожної із сторін згоден (згодна) з укла­денням цього договору.

10. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються позики. Будь-які попередні до­мовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відо­бражені у його тексті, після підписання договору не матимуть пра­вового значення.

11. Цей договір вступає в силу і вважається укладеним з мо­менту передання грошей. На підтвердження факту передачі гро­шей ПОЗИЧАЛЬНИК видає ПОЗИКОДАВЦЕВІ розписку.

12. Витрати, пов\'язані із нотаріальним посвідченням цього до­говору, сплачує ПОЗИЧАЛЬНИК.

13. Договір укладено в двох примірниках, з яких один переда­ється ПОЗИКОДАВЦЕВІ, а другий зберігається у справах при­ватного нотаріуса.

Підписи:

ПОЗИКОДАВЕЦЬ____________

ПОЗИЧАЛЬНИК_______________

Місто_________________ ,______________________________ року.

Цей договір посвідчено мною,_________________________________ ,

приватним нотаріусом ________________________________ міського

нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N____________

Стягнуто плату__________

Приватний нотаріус_______________

<< | >>
Источник: Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора. Кредит. Позика. Банківський вклад / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора; М-во юстиції України.- К.,2006. - 41 с. - Бібліогр.: с. 40.. 2006

Еще по теме ДОГОВІР ПОЗИКИ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -