<<
>>

Як укладається договір позики? У письмовій формі:

• якщо сума договору не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

• якщо позикодавцем є юридична особа.

Якщо сума договору менш ніж у десять разів перевищує вста­новлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (на сьогодні - це 17 грн.), договір позики може уклада­тись в усній формі, за винятком договорів, які підлягають нотарі­альному посвідченню та (або) державній реєстрації.

Договір позики може бути укладений як шляхом складання одного документа, так і шляхом обміну листами, телеграмами, за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного за­собу зв\'язку.

На практиці сторони часто не дотримують письмову форму, а обмежуються складанням позичальником боргового документа -розписки і передачею її позикодавцеві.

Розписка є документом, що підтверджує передачу грошей по­зикодавцем позичальнику. Однак слід мати на увазі, що розписка не є письмовою формою договору позики і не замінює її. Розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості ре­чей, є лише борговим документом, що підтверджує укладання дого­вору позики. Розписка або інший документ (акт приймання-пере-дачі, рахунок-фактура на товари тощо), якщо вони знаходяться у позикодавця, засвідчують факт отримання позики.

Передача суми позики може також посвідчуватись такими цінними паперами, як вексель та облігація.

Увага! Якщо Ви не дотримали обов\'язкової письмової форми договору позики, то це не буде наслідком недійсності договору, а лише ускладнює його підтвердження. Якщо письмової форми не було додержано, рішення суду не може ґрунтуватися на свідчен­нях свідків, але факт укладання договору позики може доводити­ся письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами.

За бажанням сторін договір може бути посвідчений нотаріу­сом.

Договір вважається таким, що вчинений у письмовій формі -

якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони або якщо воля сто­рін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншо­го технічного засобу зв\'язку, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Якщо Ви у зв\'язку з хворобою або фізичною вадою не можете підписати договір власноручно, за Вашим дорученням текст дого­вору у Вашій присутності підписує інша особа. Підпис іншої особи на тексті договору може бути засвідчений відповідною посадовою особою за місцем Вашої роботи, навчання, проживання або ліку­вання чи нотаріусом.

За користування позикою позикодавець має право на одер­жання процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором. Плата для позикодавця встановлюється у формі про­центів від суми, яка надається у позику.

Розмір і порядок одержання процентів встановлюються до­говором. Відсотки можуть нараховуватись за кожен день, місяць, квартал чи рік і сплачуватись позичальником повністю одночасно з отриманням або поверненням предмета позики, або ж періодич­но частинами.

Увага! Якщо Ви не обумовили цієї умови і не зазначили без­оплатного характеру позики, то проценти мають виплачуватись щомісяця до дня повернення позиченої суми. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рів­ні облікової ставки Національного банку України.

Договір позики вважається безпроцентним, якщо:

• він укладений між фізичними особами на суму, яка не пе­ревищує п\'ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і не пов\'язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;

• позичальникові передані речі, визначені родовими ознака­ми.

Позичальник зобов\'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в поряд­ку, що встановлені договором.

Договором може визначатися і сам порядок повернення: частинами і в певні проміжки часу. Так, на­приклад, у договорі можуть передбачатися час і місце повернення, особа, якій треба повернути позику.

За загальним правилом, якщо місце повернення позики не встановлене у договорі, повернення проводиться за місцем прожи­вання позикодавця, а якщо позикодавцем є юридична особа, - за її місцезнаходженням на момент укладання договору. Якщо пози­кодавець на момент повернення позики змінив місце проживання (місцезнаходження), на нього покладається обов\'язок сповістити про це позичальника.

Позичальник повинен повернути гроші або речі протягом три­дцяти днів від дня пред\'явлення позикодавцем вимоги про повернен­ня позики, якщо:

• в договорі відсутні умови щодо строку повернення позики;

• строк повернення позики в договорі визначений моментом пред\'явлення позикодавцем вимоги про повернення позики.

В договорі можуть бути встановлені інші умови повернення позики.

Позичальник може повернути позику, надану за договором безпроцентної позики, достроково, якщо інше не встановлено до­говором.

Не забудьте! Дострокове повернення позики допускається лише за договором безпроцентної позики. Сторони можуть прямо встановити в договорі неприпустимість дострокового повернення позики незалежно від того, нараховуються проценти чи ні.

Позика вважається повернутою з моменту фактичного пере-дання речей, визначених родовими ознаками, позикодавцеві (із рук в руки) або з моменту зарахування грошових коштів, що по­зичалися, на банківський рахунок позикодавця.

Якщо договір позики є оплатним, його належне виконання передбачає також оплату в повному обсязі процентів за користу­вання грошовими коштами.

Увага! Якщо позичальник своєчасно не повернув суму пози­ки, він зобов\'язаний сплатити на вимогу позикодавця суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час простро­чення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором.

Індекс інфля­ції за минулий місяць публікується Державним комітетом статис­тики України в „Урядовому кур\'єрі".

Нарахування двох різновидів процентів здійснюється шляхом складання процентів за користування сумою позики та процентів від простроченої суми (проценти відповідальності). Проценти за неналежне чи несвоєчасне виконання умов договору нараховують­ся на суму позики (основного боргу) без врахування вже нарахо­ваних процентів за користування основною сумою позики, якщо в договорі не встановлено інше.

Договором може бути встановлений інший розмір процентів за прострочення повернення суми позики та процентів за корис­тування.

Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені ро­довими ознаками, він повинен сплатити неустойку - грошову суму або інше майно. Неустойка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті позичальником, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних позико­давцеві. Неустойкою може бути як рухоме так і нерухоме майно.

Якщо договором встановлений обов\'язок позичальника повер­нути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення частини позики, що зали­шилася, та сплати процентів, які належні позикодавцеві.

Якщо договір позики укладений у письмовій формі, рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків для підтверджен­ня того, що гроші або речі насправді не були одержані позичаль­ником від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж встановлено договором. Це не застосовується до випадків, коли до­говір був укладений під впливом обману, насильства, зловмисної домовленості представника позичальника з позикодавцем тощо.

Увага! Виконання договору позики, тобто повернення позико­давцю майна (грошей або речей), може забезпечуватися зокрема заставою, гарантією, неустойкою, порукою. Наприклад, з метою забезпечення повернення позики може бути укладено договір по­руки, за яким поручитель поручається перед позикодавцем за ви­конання позичальником свого обов\'язку повернути позику.

У разі, якщо вказана позичальником особа відмовилася від укладання договору поруки, позикодавець має право вимагати дострокового повернення позики та сплати процентів за користування позикою (якщо інше не передбачене договором).

У договорі сторони мають право передбачити інші умови щодо забезпечення повернення позики, але умова про забезпечення повер­нення позики не є необхідною для договору зазначеного виду.

Позикодавець може вимагати дострокового повернення пози­ки, якщо позичальник не забезпечив повернення позики, зокрема не надав у встановлений договором строк гарантії, поруки, або ж забезпечення було втрачено чи погіршено за незалежних від по­зикодавця обставин (наприклад, передані в заставу цінні папери знецінились, предмет застави, який знаходився у заставодавця, був знищений внаслідок дії непереборної сили (землетрусу, аварії, воєнних дій тощо), ліквідовано юридичну особу - поручителя чи гаранта).

Іноді на практиці виникає необхідність перетворити борг, що виник з іншого договору (купівлі-продажу, оренди тощо), в по­зикове зобов\'язання. Наприклад, при купівлі товару покупець не повністю сплатив ціну і бажає отримати відстрочення платежу, -різниця між вже сплаченими коштами і коштами, які ще потрібно сплатити, буде складати предмет позики.

Заміна боргу позиковим зобов\'язанням має здійснюватися у формі, яка встановлена для договору позики. Отже, якщо борг за первісним зобов\'язанням не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму до­ходів громадян або позикодавцем є юридична особа, угода має укладатися у письмовій формі.

У багатьох може виникнути запитання: яка ж відмінність до­говору позики від кредиту?

На відміну від банківського кредиту, позика не передбачає обов\'язкового стягнення процентів чи інших форм приросту нада­них у борг грошей або речей. Позика надається, як правило, без чітко визначеного цільового призначення, що неприпустиме для кредитних договорів. Але разом з тим можливе надання „цільової позики".

<< | >>
Источник: Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора. Кредит. Позика. Банківський вклад / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора; М-во юстиції України.- К.,2006. - 41 с. - Бібліогр.: с. 40.. 2006

Еще по теме Як укладається договір позики? У письмовій формі::

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -