<<
>>

Як укладається договір банківського вкладу:

• у письмовій формі (вважається додержаною, якщо внесен­ня грошової суми підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, іншими норматив­но-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськи­ми правилами) та звичаями ділового обороту;

• договір вважається укладеним з моменту прийняття бан­ком від вкладника або третьої особи на користь вкладника гро­шової суми (вкладу).

Грошові кошти, що передаються Вами у готівковій формі, приймаються в касі банку та обліковуються на іменному вкладному (депозитному) рахунку. Передання грошових коштів у безготівковій формі відбувається шляхом їх переказу з Вашого поточного рахунка на вкладний (депозитний). Зазначення сторонами виду вкладу є одною з істотних умов договору банків­ського вкладу.

Увага! У разі недодержання письмової форми договору бан­ківського вкладу цей договір буде вважатися нікчемним.

Що потрібно мати громадянину при собі, щоб укласти дого­вір банківського вкладу:

• паспорт чи документ, який його замінює (наприклад, водій-ські права);

• ідентифікаційний код.

Якщо договір укладає особа, якій не виповнилося 16 років, вона подає:

• свідоцтво про народження;

• довідку із зразком свого підпису, видану навчальним за­кладом, де він навчається, або картку із зразком підпису. Крім того договір може бути укладено в присутності одного з батьків, який повинен пред\'явити свій паспорт та свідоцтво про народження не­повнолітньої дитини.

Коли повертається вклад:

• на першу вимогу (на практиці, як правило, застосовується термін "вклад (депозит) до запитання"), тобто коли Ви забажаєте;

• зі спливом встановленого договором строку (строковий вклад);

• на інших умовах повернення (наприклад, за домовленістю сторін може передбачатися, що вклад повертається з настанням певних обставин).

Незважаючи на вид вкладу, банк зобов\'язаний видати Вам суму вкладу у повному обсязі на першу вимогу.

Якщо вклад повертається на Вашу вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений більш високий процент.

Вкладник, бажаючи відкрити депозитний рахунок у банку, як правило, переслідує дві цілі: по-перше, зберегти свої заощадження, по-друге, по можливості примножити їх.

За договором банківського вкладу банк не бере на себе зо­бов\'язання зберігати гроші у схоронності, тобто не допустити зменшення їх кількості, втрати властивостей, псування, заміни ку­пюр тощо, а вкладник не зобов\'язаний сплачувати банку винагоро­ду. Отримуючи від вкладника певну суму грошей, банк не зобов\'я­заний тримати її напоготові для оплати зобов\'язань вкладника, як, наприклад у договорі банківського рахунка. Коштами вкладу банк володіє, користується і розпоряджається на власний розсуд.

За договором банківського вкладу, банк бере на себе обов\'язок повернути вкладнику ту ж саму суму, а не ті самі грошові знаки.

Увага! Банк не має права відмовитися укласти з Вами договір банківського вкладу за наявності у нього можливостей надання фінансових послуг:

• наявності банківської ліцензії;

• технічного оснащення для прийняття вкладів;

• економічних нормативів, що встановлюються НБУ відпо­відно до вимог чинного законодавства;

• відсутності інших причин, що позбавляють банк прийняти вклад.

Банк не має права надавати перевагу одному вкладнику перед іншим щодо укладення договору банківського вкладу.

Банк має право змінювати свої процентні ставки в залежнос­ті від строку дії договору, суму вкладів, видів вкладів, умов повер­нення вкладу та інших умов.

Пам\'ятайте! У разі необгрунтованої відмови банку від при­йняття вкладу громадянин має право звернутись до суду з позо­вом про відшкодування збитків, завданих такою відмовою.

Істотною умовою договору банківського вкладу є визначен­ня імені громадянина, яка робить вклад або на користь якої зро­блений вклад. Ім\'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить.

Будь-який громадянин або юридична особа може внести гро­шові кошти на рахунок, який відкритий Вами відповідно до дого­вору банківського вкладу. При цьому вважається, що Ви погоди­лись на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про рахунок за вкладом. Але Ви можете передбачи­ти у договорі умову про заборону банком зараховувати кошти на Ваш рахунок від інших осіб.

Якщо третя особа надасть всі необхідні відомості про Ваш ра­хунок і тим самим підтвердить факт Вашої згоди на одержання коштів від третьої особи, банк зобов\'язаний прийняти грошові ко­шти та зарахувати їх на Ваш рахунок. Розпорядження грошовими коштами, що внесені на рахунок відповідно до договору банків­ського вкладу, може здійснюватись лише Вами особисто.

Кошти, зараховані на Ваш рахунок підлягають поверненню внаслідок помилки банку чи особи, яка вносить грошові кошти на рахунок.

<< | >>
Источник: Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора. Кредит. Позика. Банківський вклад / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора; М-во юстиції України.- К.,2006. - 41 с. - Бібліогр.: с. 40.. 2006

Еще по теме Як укладається договір банківського вкладу::

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -