<<
>>

Укладання договору банківського вкладу на користь третьої особи.

Громадянин або юридична особа може укласти договір банків­ського вкладу (зробити вклад) на користь третьої (іншої) особи. Особа, на користь якої зроблено вклад набуває права на вклад з моменту пред\'явлення нею до банку першої вимоги.

До цього мо­менту ці права належать особі, яка зробила вклад.

Громадянин, на ім\'я якого укладено договір, може у будь-який момент звернутися (усно або письмово) до банку виразити намір щодо набуття прав вкладника. Для набуття прав вкладника осо­бі, на користь якої укладено договір, достатньо, наприклад, звер­нутися до установи банку з вимогою виплати процентів по вкладу, самого вкладу або його частини; внести грошові кошти на вклад; оформити заповідальне розпорядження на вклад; направити листа до установи банку із зазначенням свого імені і вимогою надати ві­домості про рахунок за банківським вкладом тощо. З цього момен­ту відбувається заміна особи, яка має право на вклад і особа, що уклала договір банківського вкладу, втрачає права вкладника.

Якщо особа, на користь якої зроблено вклад, відмовилася від нього, особа, яка уклала договір банківського вкладу на користь іншої особи, тобто на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або перевести його на своє ім\'я.

Пам\'ятайте! Договір банківського вкладу, в якому відсутнє ім\'я або найменування особи, на користь якої відкритий депозит­ний рахунок, вважається нікчемним договором.

Як виплачуються проценти за договором банківського вкла­ду?

Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмі­рі, встановленому договором банківського вкладу.

Якщо договором не встановлений розмір процентів, банк зо­бов\'язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки На­ціонального банку України. Банк має право змінити розмір про­центів, які виплачуються на вклади на вимогу, тільки якщо інше не встановлено договором.

Розмір процентів на строковий вклад або на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання визначених договором об­ставин, не може бути зменшений банком.

Проценти на банківський вклад нараховуються від наступного дня після надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з ін­ших підстав.

Проценти на банківський вклад виплачуються на Вашу ви­могу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а неви-требувані у цей строк проценти залишаються на депозиті і збіль­шують суму вкладу, на яку нараховуються проценти, якщо інше не встановлено договором банківського вкладу.

У разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цьо­го моменту проценти.

Увага! Банки повинні забезпечувати і гарантувати захист банківської інформації, таємницю операцій, рахунків і вкладів своїх клієнтів і кореспондентів, а також захист коштів та майна шля­хом створення відповідних систем захисту, служб охорони банків­ських об\'єктів відповідно до законодавства України та норматив­них актів України. Всі службовці банків зобов\'язані зберігати та­ємницю операцій, рахунків та вкладів своїх клієнтів та кореспон­дентів.

Довідки про рахунки та вклади громадян видаються клієнтам та їх представникам, судам та слідчим органам по справах, що зна­ходяться в їх провадженні, у випадках, коли на грошові кошти ті інші цінності клієнтів буде накладено арешт, стягнення або засто­совано конфіскацію майна.

Довідки про рахунки та вклади у випадку смерті їх власни­ків видаються особам, які зазначені в заповітному розпорядженні власника рахунку або вкладу, державним нотаріальним конторам по спадкових справах щодо вкладів померлих вкладників, що зна­ходяться в їх провадженні, а також іноземним консульським уста­новам.

Не забудьте! Укладення договору банківського вкладу з гро­мадянином і внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом підтверджуються ощадною книжкою.

Ощадні книжки розділяються на два види:

• іменні;

• на пред\'явника.

Увага! Ощадна книжка на пред\'явника є цінним папером. В ощадній книжці вказуються;

• найменування і місцезнаходження банку (його філії);

• номер рахунка за вкладом;

• усі грошові суми, зараховані на рахунок та списані з ра­хунка, а також залишок грошових коштів на рахунку на момент пред\'явлення ощадної книжки у банк.

Для того, щоб отримати з депозиту кошти, проценти за вкладом, перерахувати гроші іншим особам Ви повинні пред\'явити в банк ощадну книжку.

Якщо Ви втратили ощадну книжку або її приведено у непри­датний для пред\'явлення стан, Ви повинні звернутися в банк з за­явою про видачу нової ощадної книжки.

При здійсненні вкладу у банк може видаватись ощадний (де­позитний) сертифікат.

Ощадний (депозитний) сертифікат - це документ, який під­тверджує суму внесеного у банк вкладу, і права вкладника (во­лодільця сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав. Сертифікати розділяються на іменні та на пред\'явника. Сертифікат не може служити розрахунковим або платіжним інструментом за продані товари або надані товари. Сер­тифікати можуть бути строковими та до запитання. Строк звер­нення за строковими сертифікатами обмежується одним роком.

У разі, якщо Ви достроково пред\'явили ощадний сертифікат до оплати, банк повинен виплатити суму вкладу та проценти, які виплачуються за вкладами на вимогу, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів.

На бланку сертифіката має бути вказано:

• найменування "депозитний (або ощадний) сертифікат";

• вказана підстава видачі сертифіката (внесення депозиту або ощадного вкладу);

• розмір депозиту або ощадного вкладу, який оформлений сертифікатом;

• безумовне зобов\'язання банку повернути суму, внесену на депозит або на вклад;

• дата витребування суми за сертифікатом;

• ставка процентів за користування депозитом або вкладом, сума належних процентів;

• найменування і адреса банку та (для іменного сертифіката) вкладника;

• підписи двох осіб, уповноважених банком на підписання такого роду зобов\'язань, скріплені печаткою банку.

<< | >>
Источник: Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора. Кредит. Позика. Банківський вклад / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора; М-во юстиції України.- К.,2006. - 41 с. - Бібліогр.: с. 40.. 2006

Еще по теме Укладання договору банківського вкладу на користь третьої особи.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -