<<
>>

ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ

зразок

ДОГОВІР

БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ

м.___________________ " " 200_ р.

(вказати найменування банку) (надалі іменується «Банк») в особі__________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім\'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________ ,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку, та

(вказати прізвище, ім\'я та по батькові)

що проживає за адресою: ________________________________________ ,

(вказати місце проживання ) (надалі іменується «Вкладник»), з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цей Договір банківського вкладу (надалі іменується "До­говір") про таке.

1. Вкладник передає Банку грошову суму у розмірі

________________________ грн. (сума прописом і літерами) (надалі

іменується «вклад») в день підписання цього Договору шляхом _______________________________ , а Банк приймає вклад і зобов\'я- зується виплачувати Вкладникові суму вкладу та проценти на неї в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

2. Вид вкладу - строковий.

3. Вклад вноситься та оформлюється у відповідності із банків­ськими правилами, встановленими для вкладів цього виду. Вне­сення вкладу за цим Договором підтверджується шляхом видачі Вкладникові_ .

4. Строк вкладу встановлюється наступним чином:_________________

місяців з дня, наступного за днем укладення цього Договору.

5. Реквізити депозитного рахунку, який відкривається за цим Договором: .

6. Розмір процентів на вклад становить __________________________ .

Умови перегляду розміру процентів за вкладом_______________________ .

7. Проценти на вклад нараховуються з дня, наступного за днем укладення цього Договору, і до дня, що передує її поверненню.

8. Проценти на вклад виплачуються Вкладникові на його ви­могу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а не витребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти.

9. При поверненні вкладу Вкладникові одночасно виплачу­ються усі нараховані проценти на дату повернення вкладу.

10. Виплата Вкладникові процентів на суму вкладу провадить­ся шляхом .

11. Банк зобов\'язується повернути вклад зі спливом строку вкладу.

12. Банк також зобов\'язується видати вклад (або його части­ну) на першу вимогу Вкладника. У такому разі проценти виплачу­ються у розмірі .

13. Вклад повертається Вкладнику при пред\'явленні________________

шляхом_____________________________________________ .

14. Якщо Вкладник не вимагає повернення вкладу зі спли- вом строку вкладу, цей Договір вважається продовженим на таких умовах: .

15. Банк зобов\'язується забезпечити повернення вкладу Вкладникові шляхом страхування ризику неповернення вкладу на таких умовах________________ в строк_________________________ .

16. Банк зобов\'язується надати Вкладнику інформацію про за- безпеченість повернення вкладу шляхом______________________________

в строк____________________ .

17. Вкладник має право розпоряджатися вкладом як особисто, так і через свого представника.

18. У випадку порушення зобов\'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

18.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналеж­не виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

18.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Догово­ру, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

18.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідаль­ності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх за­лежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

19. Банк несе наступну відповідальність за цим Договором

20. Вкладник несе наступну відповідальність за цим Догово­ром .

21. Цей Договір підписується Сторонами та скріплюється пе­чаткою Банку.

22.

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту внесення вкладу Вкладником.

23. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, ви­значений у п. 19 цього Договору та закінчується

24. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цьо­го Договору.

25. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чин­ним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додат­ковою угодою до цього Договору.

26. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належ­ного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цьо­го Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

27. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чин­ним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

28. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього До­говору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

29. Умови дострокового розірвання цього Договору________________ .

30. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов\'язані із ним, у тому числі пов\'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумачен­ням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нор­мами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі прин­ципів добросовісності, розумності та справедливості.

31. Сторона несе повну відповідальність за правильність вка­заних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов\'язується своєчас­но у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов\'язаних із ним не­сприятливих наслідків.

32. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його не­від\'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони ви­кладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені пе­чаткою Банку.

33. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скрі- плені печаткою Банку.

34. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами

його умов та термінології українською мовою у___________ автентичних

примірниках, які мають однакову юридичну силу.

реквізити сторін

БАНК

ПОЗИЧАЛЬНИК

ПІДПИСИ СТОРІН

За БАНК

За ПОЗИЧАЛЬНИКА

Керівник________ /__________ / Керівник___________ /__________ /

м. п.

м. п.

<< | >>
Источник: Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора. Кредит. Позика. Банківський вклад / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора; М-во юстиції України.- К.,2006. - 41 с. - Бібліогр.: с. 40.. 2006

Еще по теме ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -