<<
>>

Нарахування процентів за користування кредитом.

Увага! Проценти за користування кредитом нараховуються з моменту зарахування коштів на рахунок позичальника, а не з мо­менту укладення договору або дати, з якої кредитодавець зобов\'я­заний був надати грошові кошти.

Якщо за кредитним договором були передані банківські мета­ли, то погашення основного боргу здійснюється лише банківськи­ми металами, а відсотки можуть сплачуватися як в банківських металах, так і в гривнях, що має бути обумовлено в кредитному договорі.

За умовами кредитного договору банк може нести відпові­дальність за несвоєчасне перерахування кредитних коштів на ра­хунок позичальника чи визначений позичальником рахунок іншої особи. Крім того, позичальник вправі вимагати відшкодування за­вданих цим порушенням збитків - як реальних, так і упущеної ви­годи.

Кредитодавець також може нести відповідальність і за необ-ґрунтовану відмову від надання кредиту.

Відповідальність позичальника може виражатися у формі від­шкодування збитків, завданих кредитодавцю та сплати неустойки. Включення до договору умови щодо неустойки має вирішуватися сторонами договору, тобто кредитодавцем і позичальником. Поряд зі сплатою неустойки кредитодавець має право вимагати від пози­чальника за прострочення виконання зобов\'язання сплати закон­них відсотків - суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встанов­лений договором або законом для окремого виду кредиту. Такі від­сотки для кредитодавця є сукупністю реальних збитків та упуще­ної вигоди.

Банк може прийняти рішення про відстрочення погашення кредиту з підвищенням відсоткової ставки у виняткових випад­ках: у разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень через непередбачені обставини, але якщо позичальник вжив відповідні заходи, щоб їх усунути. Це відстрочення має бути оформлене додатковим договором між позичальником та банком, який є невід\'ємною частиною кредитного договору.

Якщо Ви несвоєчасно погашаєте борг за кредитним договором та сплачуєте відсотки, при відсутності домовленості про відстро­чення погашення кредиту, банк має право на застосування штраф­них санкцій у розмірах, передбачених договором.

Крім підвищених відсотків, штрафів або пені за несвоєчасне повернення кредиту, договір може передбачати ряд санкцій ін­шого характеру. При погіршенні фінансово- стану клієнта або при раптово виявленій відсутності забезпечення кредиту комерційний банк у відповідності з умовами кредитного договору, отримує пра­во на дострокове одностороннє розірвання договору, тобто на до­строкове стягнення вже виданого кредиту та припинення видачі грошей.

Кредитодавець має право відмовитися від надання позичаль­никові кредиту частково або повністю, якщо є обставини, які явно свідчать про те, що наданий позичальникові кредит своєчасно не буде повернений.

Кредитодавець може відмовитися від передачі коштів, якщо дізнається про наявні у позичальника борги за такими ж догово­рами з іншими кредитними організаціями, про порушення кримі­нальної справи чи за інших обставин, хоч позичальник ще й не по­рушив умов зазначеного кредитного договору.

Увага! Ви маєте право відмовитися від одержання кредиту частково або в повному обсязі незалежно від будь-яких умов, по­відомивши про це кредитодавця, якщо інше не передбачено самим договором, але лише до отримання суми кредиту.

Сума кредиту вважається отриманою:

• з моменту зарахування коштів у безготівковій формі на ра­хунок позичальника;

• з моменту отримання позичальником готівки у касі креди-тодавця.

Якщо Ви порушите встановлений кредитним договором обов\'я­зок цільового використання кредиту, кредитодавець має право та­кож відмовитися від подальшого кредитування.

Відповідальність клієнта і банку є повною, тобто винна сторо­на зобов\'язана відшкодувати збитки у повному обсязі, завдані ін­шій стороні, включаючи неотримані доходи, якщо кредитний до­говір не містить умов, які передбачають обмежений характер від­повідальності сторін.

У кінцевій частині кредитного договору обов\'язково має міс­титися повний перелік реквізитів кредитора і позичальника:

• повне найменування сторін (як у ввідній частині);

• юридична адреса (місцезнаходження);

• поштова адреса;

• телефон (факс, телефакс).

Крім цього, бажано помістити відомості про банківські рекві­зити сторін (розрахункові і валютні рахунки), ідентифікаційний номер платника податку, - все, що набуває особливо важливого значення при пред\'явленні позову.

Кредитний договір вимагає належного оформлення для того, щоб запобігти ускладненням при його реалізації, розгляду в суді або навіть можливої фальсифікації.

Слід зазначити, що на сьогоднішній день існує чимало банків, кредитних спілок та інших фінансових установ, які пропонують послуги з кредитування, тому потрібно мати на увазі, що умови надання кредитів в кожному банку чи страховій компанії можуть дещо відрізнятися.

<< | >>
Источник: Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора. Кредит. Позика. Банківський вклад / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора; М-во юстиції України.- К.,2006. - 41 с. - Бібліогр.: с. 40.. 2006

Еще по теме Нарахування процентів за користування кредитом.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -