<<
>>

§ 2. Поняття пропозиції і чинники впливу на пропозицію

На ринку попиту є певна пропозиція товарів. Під пропозицією економісти розуміють будь-яку готовність продати товар. Основними постачальниками товарів на ринок є виробники. Їх збутова і цінова політика підкоряється декільком цілям, головна з якої — максимізація прибутку.

Обсяг прибутку, що вони одержують після реалізації продукції, напряму залежить від її ціни. Дуже висока ціна зупинить потенційних покупців, а дуже низька — або принесе збитки власнику товару, або послужить підставою для звинувачення в несумлінній конкуренції.

Якщо ринкова ціна на товар має тенденцію до підвищення, то виробники будуть зацікавлені в розширенні обсягів виробництва. І навпаки, стійка тенденція до зниження цін спонукає підприємців скорочувати об’єми поставок або навіть шукати іншу — більш вигідну сферу діяльності.

Окрім ціни, на рівень пропозиції якого-небудь товару роблять вплив наступні фактори: наявність виробничих потужностей і природних ресурсів, робочої сили (R, resources); характер технології (K); податки і дотації (TS, tax and subsidy); природно- кліматичні умови (C, conditions); ціни на ресурси і інші товари (від Pa до Pz); і так далі.

Отже, обсяг пропозиції — ця максимальна кількість якогось товару, яку згоден виставити на продаж продавець або група продавців в одиницю часу за певних умов, перерахованих вище. Залежність обсягу пропозиції від визначаючих його факторів називається функцією пропозиції. В загальному вигляді функція пропозиції має вигляд:

QSx = f(Px, Pa...Pz, R, До,С, TS і ін.).

Якщо всі фактори, окрім ціни даного товару, прийняти за незмінні, то функція відображатиме залежність кількості пропонованої продукції тільки від її ціни:

QSx = f(px) де QSx — обсяг пропозиції товару «x»,

Px — ціна товару «x».

Як і функція попиту, функція пропозиції показує не тільки ту кількість товару, яка виробники готові запропонувати за якоюсь певною ціною, але і кількості, які вони готові представити на ринку за кожної можливої ціни.

Залежність обсягу пропозиції від ціни може бути різною, проте найтиповішої є наступна: чим вище ринкова ціна, тим більше обсяг пропозиції, і навпаки (тобто має місце пряма залежність).

Функція пропозиції від ціни також може задаватися трьома способами:

 1. Аналітичним:

QSx = -a + b х Px (наприклад: QSx = -2 + 2P).

 1. За допомогою таблиці:

Таблиця 13.2

Функція пропозиції

P (ціна в грн) Q, (обсяг пропозиції, од.)
5 110
4 100
3 80
2 50
1 10

3. Графічним: Крива пропозиції

Рис. 13.4. Крива пропозиції

Отримана лінія називається кривою пропозиції. Має звичайно позитивний нахил і опукла у бік об’єму (лінія попиту, як правило, опукла до початку координат). Як окремий випадок може використовуватися лінійний характер функцій попиту і пропозиції (прямі лінії).

Звернемося тепер до нецінових факторів, що впливають на обсяг пропозиції. До них відносяться:

 • ціни на початкові ресурси;
 • технологічні можливості виробника;
 • ціни на інші товари;
 • податки і дотації;
 • число продавців на ринку;
 • очікування виробників.

Ціни на початкові ресурси. Чим нижче ціна за витрати виробника на початкову сировину, матеріали, паливо, а також робочу силу, тим більшу кількість продукції за більш низькою ціною підприємець зможе запропонувати на ринок. Таким чином крива пропозиції зміститься управо і вниз.

Технологічні можливості виробників залежать від розвитку науково-технічного прогресу. Чим вищий рівень прогресу, тим ефективнішим стає виробництво, тобто на кожну одиницю ресурсів, що затрачують, виробляється все більше кінцевої продукції.

Крива пропозиції, отже, зміщується управо і вниз.

Ціни на інші товари. Товари можуть знаходитися між собою відносно взаємозамінності і взаємодоповнюваності як в споживанні, так і у виробництві. Зокрема, зниження ціни на яловичину може спонукати фермерів більше вирощувати і пропонувати до продажу м’ясо птиці. І навпаки, підвищення ціни на яловичину приведе до скорочення пропозиції м’яса птиці. Отже, зміна цін на інші товари здатна зміщувати криву пропозиції.

Число продавців. Чим більше виробників випускають даний вид товару, тим більше ринкова пропозиція зміщує криву управо. У міру зменшення числа виробників в галузі крива пропозиції зміщуватиметься вліво і вгору.

Очікування виробників. Якщо в певній ситуації, наприклад, виробники зерна не хочуть продавати його ні державі, ні населенню, оскільки чекають, що надалі ціни на зерно підвищаться, і вони більш вигідно його реалізують, то крива пропозиції зерна в даний момент зміститься вліво і вгору. Але може виникнути і зворотна ситуація, коли виробники чекають падіння цін на зерно. Тоді вони старатимуться швидше його реалізувати, і на якийсь час пропозиція цього товару на ринку збільшиться, що зсуне криву пропозиції управо і вниз.

Податки і дотації. Більшість підприємств розглядає податки як витрати свого виробництва. Тому підвищення податків збільшуватиме витрати виробника і скорочуватиме пропозицію, що у свою чергу викличе зсув кривої пропозиції вліво і вгору. Водночас дотації вважаються як би податком навпаки. Державні дотації фактично знижують витрати на виробництво продукції, тим самим збільшуючи пропозицію і зміщуючи його криву управо і вниз.

При формуванні пропозиції велике значення має тип ринку (досконалої або недосконалої конкуренції). На експортних ринках важливу роль у визначенні обсягів пропонованої продукції грає курс національної валюти.

<< | >>
Источник: Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Костюк В. С. та ін.. Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,2009. — 520 с.. 2009

Еще по теме § 2. Поняття пропозиції і чинники впливу на пропозицію:

 1. § 2. Поняття пропозиції і чинники впливу на пропозицію
 2. Попит та пропозиція. Механізм досягнення рівноваги.
 3. Розділ 15 i ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПРОПОЗИЦІЮ ГРОШЕЙ
 4. АНАЛІЗ СУКУПНИХ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
 5. Грошово-кредитна політика в системі економічної політики держави і механізм її впливу на макроекономічні показники
 6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
 7. Кримінологічний та кримінально-правовий аспекти визначення поняття особи злочинця, яка вчинила злочин на релігійному ґрунті
 8. 4.1. Поняття правничої етики
 9. Поняття та види стягнень за правопорушення у сфері архітектурно-будівельної діяльності
 10. 1.3. Право держав на самооборону в контексті юридичного поняття "право на захист"
 11. Поняття та структура адміністративно-правового механізму впровадження інноваційних технологій управління в діяльність органів місцевого самоврядування
 12. Оцінні поняття, які використовують у кримінальному провадженні на підставі угод
 13. Поняття плагіату за законодавством України
 14. 1.1 Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення функціонування системи електронних закупівель в Україні
 15. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 16. Поняття та види охоронних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності. Захист прав пацієнтів та лікарів
 17. Поняття, сутність та ознаки культурних цінностей як об’єктів цивільних прав
 18. Поняття та сутність публічного адміністрування у сфері економіки на місцевому рівні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -