<<
>>

§ 7. Загальні умови виконання рішення про заборону діяльності об\'єднання громадян

Ст. 37 Конституції України встановлює, що заборонено утво­рення і діяльність політичних партій та громадських організа­цій, програмні цілі або дії яких спрямовано на ліквідацію не­залежності України, зміну конституційного ладу насильниць­ким шляхом, порушення суверенітету і територіальної ціліс­ності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалю­вання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров\'я населення.

Діяльність об\'єд­нань громадян може бути заборонено лише в судовому порядку.

Діяльність об\'єднання громадян може бути припинено шля­хом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусо­вого розпуску). Ліквідацію об\'єднання громадян здійснюють на підставі статуту або рішення суду (ст. 19 Закону України "Про об\'єднання громадян").

До об\'єднань громадян може бути застосовано, серед ін­ших, такі санкції, як тимчасова заборона (зупинення) окремих видів або усієї діяльності об\'єднань громадян (ст. 31 згаданого Закону) або примусовий розпуск (ліквідація) об\'єднання гро­мадян (ст. 32). Наприклад, із метою припинення незаконної ді­яльності об\'єднання громадян за поданням органу з легалізації або прокурора суд може тимчасово заборонити окремі види Ляльності або тимчасово заборонити діяльність об\'єднання гРомадян на строк до трьох місяців.

Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2000. — № 11.

152

Глава

РішеиІМ У "емаПіІ0Ів

..х справах

153

Може бути тимчасово заборонено проведення масових за-ходів (зборів, мітингів, демонстрацій тощо), здійснення видав, ничої діяльності, проведення банківських операцій, операцій із матеріальними цінностями тощо.

За поданням органу, який звертався до суду щодо тимчасової заборони окремих видів або всієї діяльності об\'єднання громадян, суд може продовжи­ти цей термін, причому загальний термін тимчасової заборони не повинен перевищувати шести місяців. За усунення причин що були підставою для тимчасової заборони, за клопотанням об\'єднання громадян його діяльність може бути відновлено судом у повному обсязі.

За поданням легалізую чого органу або прокурора рішен­ням суду об\'єднання громадян примусово розпускають (лікві­дують) у випадках:

1) вчинення дій, передбачених ст. 4 Закону України "Про об\'­ єднання громадян" (не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих об\'єднань громадян забороняється у судово­ му порядку, якщо їх метою є: зміна шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій протизаконній формі те­ риторіальної цілісності держави; підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на користь іноземних держав; пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та неофашизму; розпалювання національної та релігійної во­ рожнечі; створення незаконних воєнізованих формувань; обмеження загальновизнаних прав людини);

2) систематичного або грубого порушення вимог ст. 22 Зако­ ну України "Про об\'єднання громадян" щодо джерел одер­ жання коштів та іншого майна політичними партіями, їх установами та організаціями;

3) продовження протиправної діяльності після накладення стяг­ нень, передбачених Законом України "Про об\'єднання гро­ мадян";

4) зменшення кількості членів політичної партії до числа, ко­ ли її не визнають як таку.

Суд одночасна вирішує питання про припинення випуску друкованого засобу масової інформації об\'єднання громадян. яке примусово розпускають. Про примусовий розпуск (ліквіДа\' цію) об\'єднання громадян реєструючий орган протягом п\'ятнаД цяти днів після набрання рішенням суду законної сили повід°м ляє у засобах масової інформації. Рішення про примусовий р°3

І

пуск всеукраїнських та Міжнародних громадських організацій на території України прийі^ає суд (стхт_ зі—32 Закону).

Діяльність політичної %рТії може бути заборонено лише за рішенням СУДУ- В першій інстанції справу про заборону полі­тичної партії розглядає В^рховний Суд україни (ст 5 Закону України "Про політичні п[арТ|1- в Україні"). Політичну партію може бути за поданням ^інюсту чи Генерального прокурора України заборонено в судс,В0Му ПОрЯДКу у разі порушення ви­мог шодо створення і Діяльності політичних партій, встановле­них Конституцією та закоН[ами україни про створення та діяль­ність об\'єднань громадян ^ політичні партії.

Заборона діяльності по.літичної партії тягне за собою при­пинення її діяльності, розг1уСК керівних органів, обласних, мі­ських, районних організація політичних партій, її первинних осередків та інших стРУкт)фних утворень, передбачених стату­том партії, припинення чле,нства в політичній партії (ст. 21, 24 Закону України "Про полпгичні партії в україні»).

Державний виконавець рОзпочинає виконання рішення про заборону діяльності об\'єднання громадян за заявою органу, уповноваженого відповідне, до закону здійснювати легалізацію такого об\'єднання, на осне^ виконавчого документа про при­мусовий розпуск цього о,б.єднання громадян. Легалізуючий орган подає цю заяву до ^вс після офіційного повідомлення у друкованих засобах масоіВОЇ інформації про набрання чинно­сті рішенням щодо заборіони діяльності певного об\'єднання громадян.

Державний виконавець виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, встаНовлює строк для добровільно- го виконання пішення та ■: .... г

иішл рішення іа -здійснює виконавчі дії, передбачені Рішенням суду про заборо діяльності об\'єднання громадян, у встановленому порядку.

Він повинен витребувати від керівників або засновників

Рацію таНЯСР0ШДЯН ТНінали свідоцтва про державну реєст-внУтріш \' тат^тУ . єд"%ння громадян, документи органів штаіиг,; справ, які потверджують знищення печаток та

ш|аМП1В, дані вігт йянк-ікгі-1

акт ь г, исшиші,ь^их уСтанов Про закриття рахунків,

1 13 податкової інспекції • ■ •

ганом об\' щілисті про здавання звітності керівним ор-

МаДян заз тощо.

У раз| невиконання об\'єднанням гро-

ходів л ени* вимог Державний виконавець сам уживає за-

Штамп-7„- Виконання (ВИІіучає свідоцтво, статут, печатку,

м іа ^іаіУ1* передає легалізуючому органу, пе~

154

Глава 10.

пянтії захисту прав учасників виконавчого проваджений

155

чатку та штамп — до органів внутрішніх справ тощо) (п. 8.7.3 Інструкції про проведення виконавчих дій).

Про виконання рішення суду про заборону діяльності об\'­єднання громадян державний виконавець складає акт, який підписують державний виконавець і представник легалізуючо­го органу. Копії акта надсилають до суду, який постановив рі­шення, та легалізуючого органу (ст. 82 Закону).

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме § 7. Загальні умови виконання рішення про заборону діяльності об'єднання громадян:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -