<<
>>

§ 1. Право на звернення про виконання рішення

Передумовою для початку діяльності державного виконавця щодо проведення виконавчих дій (відкриття виконавчого про­вадження) є наявність права на звернення про виконання, яке підтверджує відповідний виконавчий документ.

Крім цього, стягувач, який бажає реалізувати своє право на звернення ви­конавчого документа до виконання, повинен дотриматися по­рядку його реалізації, а саме: мати відповідний обсяг дієздат­ності; звернутися до належного відділу ДВС у межах строків пред\'явлення виконавчого документа до виконання (виконав­чої давності).

Право на звернення із заявою про відкриття виконавчого провадження має стягувач або його представник (законний чи договірний). Це повноваження є виявом принципу диспозитив-ності, однак його може бути "стимульовано" діяльністю упов­новажених на те державних органів та осіб.

Наприклад, правом на звернення із заявою про відкриття виконавчого провадження наділено прокурора, за умови його представництва інтересів громадянина або держави в суді (ст. 18 Закону). У випадках, передбачених законом, суд зобо­в\'язаний переслати виконавчий документ до державного вико­навця, а саме, якщо йдеться про захист інтересів держави чи дію принципу публічності.

Відповідно до п. 3.1 Інструкції про проведення виконавчих дій виконавче провадження відкривається у разі надходження виконавчих документів: із судів щодо справ про стягнення алі­ментів, про відшкодування збитків, завданих злочином, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкод­женням здоров\'я або втратою годувальника, про стягнення грошових сум із посадових осіб, винних у незаконному звіль­ненні чи переведенні працівників або в невиконанні рішення суду про поновлення на роботі, про конфіскацію майна, а та­кож про стягнення сум до державного бюджету; із відділів ДВС та інших органів (посадових осіб), яким згідно з законом надано право приймати рішення, що підлягають примусовому виконанню, у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Тобто у цьому випадку об\'єднані дві групи вимог щодо вико-

іих документів. По-перше, це вимоги держави, по-друге,

соціально зумовлені вимоги, які визначають дію принципу ублічності (державного сприяння у реалізації та захисту прав фізичних та юридичних осіб).

Подання заяви за місцем виконання. Відповідно до ст. 20 Закону виконавчі дії провадить державний виконавець за міс­цем проживання, роботи боржника або за місцеперебуванням Його майна. Якщо боржник є юридичною особою, то виконан­ня провадиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або майна. Право вибору місця виконання між кілько­ма відділами ДВС, які можуть вчиняти виконавчі дії з вико­нання рішення на території, на яку поширюються їх функції, належить стягувачеві.

Виконання рішення, яке зобов\'язує боржника вчинити пев­ні дії, провадить державний виконавець за місцем здійснення таких дій.

Державний виконавець має право проводити виконавчі дії щодо виявлення та звернення стягнення на кошти, що є на ра­хунках та вкладах боржника в установах банків чи інших фі­нансових установах, на рахунках у цінних паперах у депозита­ріях на території, на яку поширюється юрисдикція України.

Якщо у процесі виконавчого провадження змінилися місце проживання чи місцеперебування боржника, місце його роботи або з\'ясувалося, що майна боржника, на яке можна звернути стягнення, немає, державний виконавець негайно складає про це акт і не пізніше наступного дня надсилає виконавчий доку­мент разом із копією цього акта до відділу ДВС за новим міс­цем проживання чи місцеперебуванням боржника, місцем його роботи чи місцем перебування майна боржника, про що одно­часно повідомляє стягувача та орган, який видав виконавчий Документ.

Якщо у процесі виконавчого провадження з\'ясувалося, що майна боржника, на яке можливо звернути стягнення, недостат­ньо для повного задоволення вимог стягувача, однак майно боржника виявлено на території іншого відділу ДВС, держав­ний виконавець звертає стягнення на таке майно в порядку, передбаченому Законом, за погодженням з начальником відді-ЛУ ДВС, якому він підпорядкований, та за умови, якщо стягу-вач авансує витрати на організацію і проведення виконавчих Дій.

Про вчинення виконавчих дій на території іншого відділу ДВС державний виконавець повідомляє начальника цього від-

64

Глава 5. ядії виконавчого провадження

65

ділу.

У разі, якщо стягувач не здійснить авансування витрат на організацію і проведення виконавчих дій на території іншо­го відділу ДВС, державний виконавець звертає стягнення на наявне майно боржника і після розподілу стягнутих коштів, у разі їх недостатності для повного задоволення вимог стягува-ча, направляє виконавчий документ до відділу ДВС за місце­перебуванням іншого майна боржника.

Порядок передачі виконавчого провадження з одного орга­ну ДВС до іншого, від одного державного виконавця до іншо­го здійснюється у порядку, встановленому наказом Мінюсту від 17 травня 2004 р.\' Також допускається вчинення виконав­чих дій на території, на яку не поширюється юрисдикція від­повідного відділу ДВС, причому розрізняють порядок отри­мання такого дозволу залежно від того, чи відділ ДВС є в ме­жах області чи поза межами області, але у межах території України.

Пред\'явлення виконавчого документа у межах виконавчої давності. У разі порушення встановленого строку виноситься постанова про відмову у відкритті виконавчого провадження.

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме § 1. Право на звернення про виконання рішення:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -