<<
>>

§ 4. Особи, які сприяють виконанню

Третя група суб\'єктів виконавчого провадження об\'єднує учас­ників, які не мають і не повинні мати у виконанні жодної юридичної заінтересованості, ані матеріально-правової, ані процесуальної.

До них належать:

експерт, \' " \' ■

спеціаліст, \' -.,.-,.. \'■■■■ а-- ■■\' -\'■■-

перекладач, • •\' ;\'\' • •\' ■ ■ \'■\' ■ \' ■■.\'■■ ь\'

ПОНЯТІ, \' \';\' \' \' ■•■■■-■■ , ■.•;.■ -.!...\'

співробітники органів внутрішніх справ, інші особи, яких залучає державний виконавиць до вчинен­ня виконавчих дій.

Експерт — це особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об\'єктів, явищ і процесів, що мають значення для проведення виконавчих дій і стосуються сфери її спеціаль­них знань. Спеціаліст — це особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних засобів і може надати консультації під час проведення виконавчих дій із Пи­тань, що потребують спеціальних знань і навичок.

Для з\'ясування та роз\'яснення питану що виникають при здійсненні виконавчого провадження і потребують спеціальних знань, державний виконавець із власної ініціативи або за за­явою сторін призначає своєю постановок) експерта або спеціа­ліста, а за необхідності — кількох спеціалістів а§0 експертів. ; Як експерта або спеціаліста може бути запрошено будь-яку ; дієздатну особу, яка має необхідні знання, кваліфікацію, до-/ свід роботи у відповідній галузі. Експеьта має бути внесено \'( до Реєстру атестованих судових експертів державних і підпри-( ємницьких структур та громадян.

V Експерт або спеціаліст зобов\'язані д^ти письмовий висно­вок із питань, що поставлені йому дер>кавним виконавцем у постанові, а також усні рекомендації щоі1о дій, які виконують­ся в його присутності.

Експерт або спеціаліст мають право н,а винагороду за нада­ні ними послуги.

Розмір винагороди за послуги експерта або спеціаліста визначається в порядку, вст^новленоМу інструкці­єю про порядок і розміри відшкодування ВИтрат та виплати винагороди особам, що викликаються до, органів дізнання, по­переднього слідства, прокуратури, суду дбо до органів, у про­вадженні яких перебувають справи про адміністративні право­порушення, та виплати державним науково-дослідним устано­вам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. ^о 710і. Ця винагорода та інші витрати на проведення експертиз,*, належать до витрат, пов\'язаних із провадженням виконавчим дій. Збитки завдані сторонам неправдивим висновком ексгіерта або спеціаліста підлягають відшкодуванню (ст. 14 ЗаксЖу). Копія постанови державного виконавця про призначення ^ виконавчому провад­женні експерта або спеціаліста у З-денні^ строк з дня її вине­сення надсилається сторонам. Заявлений сторонами відвід екс­перту або спеціалісту вирішується в пс)рядку! передбаченому ст. 17 Закону.

\'" Перекладач — це особа, що володіє мовами, знання яких необхідні для перекладу у ході проведеьшя виконавчих дій. За необхідності під час провадження виконавчих дій державний виконавець або сторони (їх представники) можуть запросити перекладача. Особі, якій потрібні послугу перекладача, держав-

Бюлєтень законодавства і юридичної практику України 2004 __ № 5

60

Главя 4. Суб\'єкт" виконавчого провадження (виконавчих правовідносин)

61

ний виконавець надає строк для його запрошення, Що не може перевищувати 10 днів. Якщо зазначена особа не забезпечить участі перекладача у визначений строк, його може призначити своєю постановою державний виконавець (ст.

15 Закону). ~ Перекладач має право на винагороду за виконану роботу, що належить до витрат, пов\'язаних із провадженням виконав­чих дій. Розмір винагороди за послуги перекладача визнача­ється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Для забезпечення неупередженості експерта, спеціаліста, перекладача щодо їх участі законодавством про виконавче провадження передбачено дію норми про відвід (самовідвід). Це питання вирішується в такому самому порядку, що й відвід (самовідвід) державного виконавця, лише з тими відмінностя­ми, що для відводу експерта, спеціаліста чи перекладача по­трібна вмотивована постанова самого державного виконавця, відмову в задоволенні відводу експерта, спеціаліста, перекла­дача може бути оскаржено до начальника відповідного відділу ДВС, а у разі його відмови — до суду.

^ Понятий — це дієздатна фізична особа, яку залучає держав­ний виконавець для участі у проведенні виконавчої дії з ме-Ітою фіксації ходу її проведення.

(__ Виконавчі дії можуть провадитися у присутності понятих, причому вона може бути обов\'язковою або факультативною. За обов\'язкової участі державний виконавець зобов\'язаний за­лучити понятих, в інших випадках він може, зважаючи на об­ставини справи, характер виконавчої дії, що проводиться, ви­знати за необхідне їх участь. Основним завданням участі по­нятих у виконавчому провадженні є підтвердження, фіксація ходу проведеної виконавчої дії.

Присутність понятих є обов\'язковою при вчиненні виконав­чих дій, пов\'язаних із примусовим входженням до нежилих приміщень і сховищ, в яких зберігається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути по-вернено-йому в натурі; примусовим входженням до жилих бу­динків, квартир для забезпечення примусового виселення та вселення в них; примусовим входженням до будинків, квартир та інших приміщень, в яких перебуває дитина, яку має бути передано іншим особам відповідно до рішення суду; при про­веденні огляду, арешту, вилучення і передачі майна.

Як понятих може бути запрошено будь-яких дієздатних громадян, які не мають особистої заінтересованості в провад-

ясенні виконавчих дій і не пов\'язані між собою або з учасни­ками виконавчого провадження родинними зв\'язками, підлег­лістю чи підконтрольністю.

Кількість понятих при вчиненні виконавчих дій не може бути менше двох.

Понятий має право знати, для участі в провадженні яких виконавчих дій його запрошено, на підставі якого виконавчого документа вони здійснюються, а також робити зауваження з приводу вчинення виконавчих дій, що підлягають занесенню до акта відповідної виконавчої дії. Понятий зобов\'язаний за­свідчити факт, зміст і результати виконавчих дій, під час про­вадження яких він був присутній. Перед початком виконавчих дій, в яких беруть участь поняті, державний виконавець роз\'­яснює їх права та обов\'язки.

Поняті мають право на компенсацію витрат, пов\'язаних із виконанням їх обов\'язків, що належать до витрат на проведен­ня виконавчих дій (ст. 16 Закону).

Інші особи, яких залучає державний виконавець до прове­дення виконавчих дій та виконання рішення, — це такі учасни­ки, які беруть участь у виконавчих діях, для забезпечення за­конності, ефективності та повноти їх проведення. Найчастіше такими особами є співробітники органів внутрішніх справ (щодо забезпечення входження у приміщення, приводу борж­ників тощо); адміністрації юридичних осіб, які зобов\'язані проводити відрахування із доходів фізичної особи; особи, в яких перебуває майно боржника, тощо. Працівників податкової міліції державні виконавці залучають при проведенні примусо­вих заходів виконання рішень судів про стягнення коштів на користь держави, винесених за позовами податкових органів, із метою надання допомоги державним виконавцям щодо виїз­ду на місця виконання рішень та супроводження "працівників органів державної виконавчої служби при примусовому вхо­дженні до приміщень та сховищ підприємств-боржників1.

1 Див.: Порядок взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів державної податкової служби, затверджений наказом Мінюсту, Державної податкової адміністрації України від 3 липня 2002 р. № 60/5; зареєстровано в Мінюсті 4 липня 2002 р. за № 555/6843 // ОВУ. — 2002. — № 28. — Ст. 1340.

62

Глава 5.

СтаД"

виконавчого провадження

63

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме § 4. Особи, які сприяють виконанню:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -