<<
>>

§ 1. Поняття та класифікація суб\'єктів виконавчих правовідносин

Суб\'єкти виконавчого провадження (суб\'єкти виконавчих пра­вовідносин, учасники виконавчого провадження) — це носії процесуальних прав та обов \'язків у виконавчому провадженні.

Відповідно до ст. 10 Закону учасниками виконавчого про­вадження є державний виконавець, сторони, представники сто­рін, експерти, спеціалісти, перекладачі. Таке визначення є, на наш погляд, неточним, оскільки фактично перераховує суб\'єк­тів виконавчих правовідносин, причому в один ряд ставить як державного виконавця, котрий, своєю чергою, є доволі специ­фічним суб\'єктом, осіб, які мають у справі певну юридичну заінтересованість, так і суб\'єктів, що такої заінтересованості позбавлені (не мають і не повинні мати). У ч. 2 ст. 10 Закону визначено, шо для проведення виконавчих дій державний ви­конавець у необхідних випадках залучає понятих, а також пра­цівників органів внутрішніх справ, органів опіки і піклування, інших органів і установ у порядку, встановленому законом. У цьому випадку до цих осіб закон відносить, окрім інших, і до­волі важливих суб\'єктів виконавчих правовідносин, котрі наді­лені юридичною заінтересованістю у виконанні.

Тому доречнішою є класифікація суб\'єктів (учасників) вико­навчого провадження саме за ознакою того, чи мають вони юри­дичну заінтересованість у справі. Зважаючи на викладене, су­б\'єктів виконавчих правовідносин слід поділити на три групи: "а) державний виконавець;

б) особи, які беруть участь у виконанні;

в) особи, які не беруть участі у виконанні, але сприяють йому. Проблема участі суду у виконавчому провадженні полягає у

тому, чи є суд суб\'єктом виконавчих правовідносин. Дійсно, діяльність суду іноді має важливе значення для виконання, зо­крема, у тих випадках, коли законом до юрисдикції суду від­несено вирішення низки питань, які мають значення для роз­витку виконавчого провадження. Суд може розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця, однак

ці правовідносини здебільшого мають цивільний лицесуаль- ний чи інший відповідний характер. * \'

8 2. Державний виконавець

Роль державного виконавця є визначальною, лМДносин. У першому випадку державний виконавець є Лсктом ад­ міністративних правовідносин, які складаються у\\ с> леемі орга­ нів державної виконавчої влади. У другому — ц Орши, упов­ новажений на повне, своєчасне, неупереджене ^ \'лнання рі­ шень, визначених законом. ^и

Для реалізації мети виконавчого проваджен виконання завдань та призначення інституту виконавчого^1 ял№адження необхідним є наділення його учасників відповів ^\\і правами та обов\'язками, задля успішного виконання посг\\^и,(Иііих перед ними завдань. йвГ

Основною структурою, що займається виконч ^ : судових рішень та інших виконавчих документів, є Деі/Н1/ішя вико-

навча служба, яка належить до системи ор^1"^ І Мінюсту України і здійснює виконання рішень судів, тре ан

<< | >>

Еще по теме § 1. Поняття та класифікація суб'єктів виконавчих правовідносин:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -