<<
>>

§ 1. Загальні засади виконання рішення про обов\'язок вчинити певну дію чи утриматися від її вчинення

Відповідно до ст. 16 ЦК способами захисту особистого немай-нового або майнового права та інтересу є, серед інших: при­пинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов\'язку в на­турі; припинення правовідносин.

Подібні способи захисту пе­редбачено й іншими, спеціальними правовими нормами циві­льного, господарського, сімейного, житлового, трудового, зе­мельного законодавства, зокрема, ст. 432 ЦК: зупинення про­пуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуаль­ної власності та ін.

Особливістю виконання рішень за таких способів захисту є об\'єкт виконання, — дії боржника. Законодавство про вико­навче провадження встановлює загальні правила щодо вико­нання рішення, якими зобов\'язано боржника вчинити певну дію або утриматися від її вчинення. У спеціальних випадках, зумовлених особливостями дії, яка становить предмет вико­нання, законодавством встановлено певні додаткові умови,

специфічні риси проведення виконання або непоширення пев­ного загального правила виконавчого провадження.

Після отримання виконавчого документа, який відповідає вимогам ст. 19 Закону, державний виконавець виносить поста­нову про відкриття виконавчого провадження, у якій встанов­лює строк для його добровільного виконання відповідно до ст. 24 Закону. У цьому випадку застосовують загальне прави­ло (не більше 7 днів), однак в одній із справ немайнового ха­рактеру — про виселення — встановлено спеціальний строк добровільного виконання (не більше 15 днів).

у разі добровільного виконання рішення боржником, дер­жавний виконавець складає про це акт, який підписують він та сторони виконавчого провадження, що є підставою для за­кінчення виконавчого провадження.

Якщо ж боржник не виконав рішення протягом строку, встановленого державним виконавцем, вирішують питання про застосування санкцій штрафного характеру, а також встанов­люють новий строк для виконання.

У подальшому, якщо рішення не виконано, державний ви­конавець вирішує питання про застосування заходів приму­сового виконання, а також притягнення винних осіб до відпові­дальності.

У разі невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рішення, що зобов\'язує боржни­ка виконати певні дії, які може виконати лише він, а також рі­шення про поновлення на роботі, державний виконавець вино­сить постанову про накладення штрафу на боржника-фізичну особу в розмірі від двох до десяти неоподатковуванії мініму­мів доходів громадян, на посадових осіб — від десяти до двад­цяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на борж-чика-юридичну особу — від двадцяти до тридцятії неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян та призначає новий строк Для виконання.

Постанову державного виконавця про накладення штрафу затверджує начальник відповідного відділу ДВС, її може бути оскаржено до суду в 10-денний строк.

У разі повторного невиконання рішення боржником без по­важних причин державний виконавець у тому самому порядку Накладає штраф на боржника у подвійному розмірі, за подаль­шого невиконання — порушує клопотання перед правоохорон­ними органами про кримінальну відповідальність боржника.

140

Глава 9.

Виконання рішення у іісмашіовнх справах

141

Подальший хід виконавчого провадження залежить від того, чи можливо виконати рішення без особистої участі боржника:

- якщо рішення можна виконати без особистої участі борж­ ника, то державний виконавець організовує виконання від­ повідно до повноважень, наданих йому законом, а з борж­ ника стягують двократний розмір витрат на проведення ви­ конавчих дій;

— якщо виконати рішення без участі боржника неможливо, виконавчий документ за постановою державного виконав­ ця, затвердженою начальником відповідного відділу ДВС, повертають до суду чи іншого органу, що видав виконав­ чий документ (ст. 76 Закону).

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме § 1. Загальні засади виконання рішення про обов'язок вчинити певну дію чи утриматися від її вчинення:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -