<<
>>

Виконання рішень щодої іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб.

При виконанні передбачених ст. З Закону рішень щодо іно­земців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, які відповідно проживають чи зареєстровані на території України або мають на території України власне майно, у тому числі яким володіють спільно з іншими особами, застосовують загальні положення виконавчого провадження (ст.

83 Закону), тобто так званий "національний режим". Виконання рішень іноземних судів і арбітражів.

Порядок виконання в Україні рішень іноземних судів і ар-°\'тражів визначають відповідні міжнародні договори, Закони

174

Глава її.

"Про виконавче провадження", "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів" тощо.

Клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду розглядає компетентний суд і після винесення ухвали про визнання та прийняття до виконання рішення іноземного суду на території України виписує виконавчий лист, що і є осно­вою для провадження виконавчих дій.

Основою для виконання рішення іноземного арбітражу є наказ арбітражного суду та ухвала компетентного суду Украї­ни про визнання та виконання рішення іноземного арбітражу на території України.

Рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України є виконавчим доку­ментом, якщо примусове виконання цього рішення має бути проведено на території України. Його виконують на підставі заяви заінтересованої особи, яку адресовано відповідному від­ділу ДВС.

Виконавчий документ, виданий в установленому порядку на підставі рішення іноземного суду чи арбітражу, може бути пред\'явлено до примусового виконання протягом трьох років із моменту набрання відповідним рішенням законної сили.

Рішення іноземного суду визнається та виконується в Укра­їні, якщо його визнання та виконання передбачено міжнарод­ними договорами України або за принципом взаємності за до­мовленістю асі Ьос з іноземною державою, рішення суду якої має виконуватися в Україні.

Рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому ви­конанню, визнається в Україні, якщо це передбачено міжнаро­дними договорами України або за принципом взаємності за домовленістю асі Ьос з іноземною державою, рішення суду якої має виконуватися в Україні (ст. 2 Закону України "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів").

Строки пред\'явлення рішення іноземного суду до примусо­вого виконання. Рішення іноземного суду може бути пред\'яв­лено до примусового виконання в Україні протягом трьох ро­ків із дня набрання ним законної сили, за винятком рішення про стягнення періодичних платежів протягом строку, що пе­ревищує три роки, яке може бути пред\'явлено до примусового виконання протягом усього строку проведення стягнення з по­гашенням заборгованості за останні три роки (ст.

З згаданого Закону).

копа11"11 рішень з іноземним елементом

175

Підсудність справ про надання дозволу на примусове вико-\\цня рішення іноземного суду. Питання про надання дозволу

примусове виконання рішення іноземного суду на клопо­тання стягувача розглядає апеляційний суд АР Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцем постійного чи тимчасово­го проживання або перебування (місцезнаходження) боржника.

Якщо боржник не має постійного чи тимчасового місця проживання або перебування (місцезнаходження) на території України або місце його постійного чи тимчасового проживан­ня або перебування (місцезнаходження) невідоме, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядає суд за місцезнаходженням в Україні майна борж­ника (ст. 4 згаданого Закону).

Порядок примусового виконання рішення іноземного суду. На підставі рішення іноземного суду та ухвали про надання дозволу на його примусове виконання, що набрала законної сили, відповідний суд України видає виконавчий лист, який надсилається для виконання в порядку, встановленому зако­ном.

Дії та заходи з примусового виконання рішення іноземного суду провадять державні виконавці у порядку, передбаченому законом (ст. 10 Закону України "Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів").

т

ЗАКОНОДАВСТВО ТА ЛІТЕРАТУРА

<< | >>
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме Виконання рішень щодої іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -