<<

СПИ СОЖ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВЗВР— Відомості Верховної Ради України \';..•

• ] ГК — Господарський кодекс України

ГҐПК — Господарський процесуальний кодекс України ДДВС — Державна виконавча служба України Заккон — тут: Закон України "Про виконавче провадження" • \' 5РКК — Житловий кодекс України *\'

ЗК— Земельний кодекс України К£ВК — Кримінально-виконавчий кодекс України ( ., .

]КК— Кримінальний кодекс України

КЛМУ — Кабінет Міністрів України \'

Кп/іАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення

КШК — Кримінально-процесуальний кодекс України МЇВС — Міністерство внутрішніх справ України Міниюст — Міністерство юстиції України Мінс)фін — Міністерство фінансів України НІБУ — Національний банк України О)ВУ — "Офіційний вісник України" і СК — Сімейний кодекс України ] ЦК — Цивільний кодекс України

ЩПК — Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 року

ЦПК 20044 р. — Цивільний процесуальний кодекс України від 16 березня 2004 року

1. Конституція України: Прийнята на п"ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // ВВР. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу­ ційним зверненням спільного підприємства "Мукачівський плодоово­ чевий консервний завод" про офіційне тлумачення положення пункту 10 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" (справа про виконання рішень третейських судів) від 24.02.2004 р. // ОВУ. — 2004. — № 9. — Ст. 536.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конститу­ ційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про введен­ ня мораторію на примусову, реалізацію майна" (справа про мораторій на примусову реалізацію майна) від 10.06.2003 р.

// ОВУ. — 2003. — №25. — Ст. 1217.

4. Кримінальний кодекс України, прийнятий 05.04.2001 р. // ВВР. — 2001.— №25-26. — Ст. 131.

5. Кримінально-викопавчий кодекс України, прийнятий

11.07.2003 р. //ВВР. — 2004. — № 3-4. — Ст. 21. :

6. Кримінально-процесуальний кодекс України, прийнятий :> 28.12.1960 р. (із наступними змінами та доповненнями).

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення, прийня­ тий 07.11.1984 р. (із наступними змінами та доповненнями).

8. Сімейний кодекс України, прийнятий 10.01.2002 р. // ВВР. —

2002. — № 21-22. — Ст. 135.

9. Цивільний кодекс України, прийнятий 16.01.2003 р. // ОВУ. —

2003. — № 11. —Ст. 461.

10. Цивільний процесуальний кодекс України, прийнятий 18.07.1963 р. (із змінами та доповненнями)

11. Цивільний процесуальний кодекс України, прийнятий

18.03.2004 р. // ОВУ. — 2004. — № 16. — Ст. 1088.

12. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. — 200. — № 5-6. — Ст. 30.

13. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995 р. // ВВР. — 1995. — № 34. — Ст. 266.

12—4-1965

178

Законодавство та

179

14. Про введення мораторію на примусову реалізацію майн кон України від 29.11.2001 р. // ВВР.

— 2002. — № :ю. — ст. 77

15. Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних с • Закон України від 29.11.2001 р. // ВВР. — 2002. — ЛЦ» 10. — Ст к

16. Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 // ВВР. — 1999. — № 24. — Ст. 207 (із наступними Змінами та дОПОв неннями).

17. Про відновлення платоспроможності боржнкка або визнай його банкрутом: Закон України від 14.05.2002 р. у редакції Закону України від 30.06.1999 р. // ВВР. — 1999. — № 42-43. — Ст. 378.

18. Про впорядкування питань, пов\'язаних із за5.езпеченням ядер­ ної безпеки: Закон України від 24.06.2004 р. // ОВУ. — 2004 — № 30. — Ст. 1982.

19. Про державний бюджет України на 2004 рі«: Закон України від 27.11.2003 р. // ОВУ. — 2003. — № 49. — Ст. 2552.

20. Про державну виконавчу службу України: Зіакон України від 24.03.1998 р. // ВВР. — 1998. — № 36-37. — Ст. 243 (із наступними змінами та доповненнями).

21. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. // ВВР. — 1993. — № 52. — Ст. 490.

22. Про державну реєстрацію речових прав на н ^рухоме майно та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004 р. // ОВУ. — 2004. — № 30. — Ст. 1993.

23. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11.2003 р. // ОВУ. — 20ОЗ. — № 52. — Ст. 2734.

24. Про загальнообов\'язкове державне пенсійне: страхування: За­ кон України від 09.07.2003 р. // ОВУ. — 2003. — №з 33. — Ст. 1770.

25. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 р. // ВВР. — 1992. — № 47. — Ст. 642.

26. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. // ВВР. — 1996. — № 36. — Ст. 1©4.

27. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. // ВВР. — 2001. — № 12. — Ст. 64.

28. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р- ВВР. — 1996. — № 47. — Ст. 256.

29. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. П ВВР. — 2003." №38. — Ст. 313.

30. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпоте ним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 г // ВВР. — 2004.

— № 1. — Ст. 1.

,^ гіро міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від о2 1994 Р- // ВВР. — 1994. — № 25. — Ст. 198

32 Пр° нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // ВВР. —

993 \'— & 39\' ~ Ст- 383-

33 Пр° оплату праці: Закон України від 23.05.1995 р. // ВВР. — .р, |7,___ Ст. 121

34 Пр0 оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль- •сть в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. // ВВР. — 2001. —

Ї47.-СГ-251-

35 Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб началь­ ницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб: Закон України від 09.04.2002 р. // ВВР. — 1992. — № 29. —

Ст. 399.

36. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 р. // ВВР. _ 1992. — № 3. — Ст. 10.

37. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17.07.1997 р. // ВВР. — 1997. — № 40. — Ст. 263.

38. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 р. // ВВР. — 1991. — № 25. — Ст. 283.

39. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. // ВВР. — 1994. — № 28. — Ст. 232.

40. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. // ОВУ. — 2004. — № 23. — Ст. 1540.

41. Про порядок тимчасової дії на території України окремих ак­ тів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12.09.1991 р. // ВВР. — 1991. — № 46. — Ст. 621.

42. Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та ви­ плати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, по­ передньо^ слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та ви­ плати де[)жавним науково-дослідним установам судової експертизи за

иконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затверд­жена постановою кму від 01.07.1996 р. № 710 // Бюлетень законо-вства і юридичної практики України. — 2004. — № 5.

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості прова­ диться V «Г • ■ • • •

У безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотарі-І99д3а™-Рджений постановою КМУ від 29.07.1999 р.

№ 112 // ОВУ. —

~~ № 26. — Ст. 69 12»

Законодавство та література

Законодавство та література

181

44. Питання стипендіального забезпечення: постанова КМУ від 1 2.07.2004 р. // ОВУ. — 2004. — № 28. — Ст. 1871.

45. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних тор­ гів) з реалізації заставленого майна, затверджене постановою КМУ від 22.12.1997 р. № 1448 // ОВУ. — 1998. — № 2. — Ст. 50.

46. Положення про спеціальний фонд виконавчого провадження, затверджене постановою КМУ від 26.07.1999 р. № 1351 // ОВУ. — 11999. — № 30. — Ст. 1538.

47. Порядок накладення арешту на цінні папери, затверджений іпостановою КМУ від 22.09.1999 р. № 1744 // ОВУ. — 1999. —

.№ 38. — Ст. 1912.

48. Правила обміну жилих приміщень в Українській РСР, затверд­ жені постановою Ради Міністрів УРСР від 31.01.1986 р. № 31 // ЛІГА: Еліт 7.5.1. — ІАЦ "Ліга", ЛІГАБізнесінформ, 2003.

49. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтя­ жень рухомого майна: постанова КМУ від 05.07.2004 р. № 830 // ОВУ. — 2004. — № 27. — Ст. 1770.

50. Про затвердження Порядку використання коштів виконавчого провадження та виконавчого збору, стягнутого з боржника: постанова КМУ від 29.04.2004 р. № 554 // ОВУ. — 2004. — № 17. — Ст. 1184.

51. Про затвердження порядку розпорядження майном, конфіско­ ваним за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби: Постанова КМУ від 11.07.2002 р. № 985 // ОВУ. — 2002. —

№ 29. — Ст. 1371.

52. Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби: постанова КМУ від 29.07.2002 р. № 1087 // ОВУ. — 2002. — № 31. — Ст. 1479.

53. Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб: постанова КМУ від 26.02.1993 р.

№ 146 в редакції постанови КМУ від 01.07.2002 р. № 869 // Зібрання постанов Уряду України. — 1993. — № 8. — Ст. 161; ОВУ. — 2002. — № 27. — Ст. 1254.

54. Про порядок використання коштів, отриманих органами дєР\' жавної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри: постанова КМУ від 25.06.2001 р. № 702 // ОВУ. ~~ 2001. — №26. — Ст. 1178.

55. Про створення спеціалізованого державного підприємства Укр\' спецюст: постанова КМУ від 14.07.1999 р. № 1270 // ОВУ. — 19"- "" № 29. — Ст. 1477.

56. Про утворення міжвідомчої координаційної ради з питань, п в\'язаних з виконанням рішень судів та інших органів (посад0

\'.І

осіб): постанова КМУ від 11.07.2002 р. № 986 // ОВУ. — 2002. — № 29. — Ст. 1372.

57. Положення про третейський суд для вирішення господарських спорів між об\'єднаннями, підприємствами, організаціями і установа­ ми, затверджене постановою Державного арбітражу при Раді Мініст­ рів СРСР від 30.12.1975 р. № 121 // ЛІГА: Еліт 7.5.1. — ІАЦ "Ліга", ЛІГАБізнесінформ, 2003.

58. Інструкція з діловодства в органах державної виконавчої служ­ би, затверджена наказом Мінюсту від 05.07.1999 р. № 470/7 із зміна­ ми, внесеними наказом Мінюсту від 16.06.2004 р. № 729/7 // ЛІГА: Еліт 7.5.1 ІАЦ "Ліга"\

<< |
Источник: Ю.В. Білоусов. Виконавче провадження: Навч. посіб. — К.,2005. — 192 с.. 2005

Еще по теме СПИ СОЖ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -