<<
>>

С. РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ У БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ

Рекомендації з 10 по 29 повинні застосовуватись не тільки до банків, але також і до небанківських фінансових установ. Навіть по відношенню до таких небанківських фінансових установ, які в усіх країнах не підлягають режиму офіційного стандартного нагляду — як, наприклад, обмінні бюро — уряди країн повинні забезпечити підпорядкування таким самим законам або нормам, спрямованим проти відмивання грошей, яким підпорядковуються всі інші фінансові заклади, а також дієве практичне втілення цих законів або норм.

Відповідні органи державної влади повинні розглянути можливість застосування Рекомендацій з 10 по 21 і 23 до проведення фінансової діяльності як до комерційної діяльності суб\'єктів підприємницької діяльності або професійних установ, що не є фінансовими установами, у разі, якщо ведення такої діяльності дозволяється або не забороняється. До фінансової діяльності належать, крім іншого, види діяльності, перелічені у додатку до цього документа. Кожна країна має самостійно визначити, чи існує необхідність виділення окремих ситуацій, коли нема потреби застосовувати заходи протидії відмиванню грошей, наприклад у випадках, коли фінансова діяльність здійснюється періодично або обмежено.

Правила ідентифікації клієнта і ведення обліку

10.              Фінансові установи не повинні вести анонімні рахунки або

рахунки, відкриті на явно фіктивні прізвища: від цих установ необ

хідно вимагати (силою закону, норми, угоди між органами нагляду

і фінансовими установами або угоди саморегулювання між фінансо

вими установами) ідентифікації їхніх клієнтів на основі офіційного

ідентифікаційного документа, який заслуговує на довіру, і відповід

ного фіксування їх особи в усіх або у певних випадках установлення ділових стосунків чи проведення операцій (зокрема — відкриття рахунків або банківських розрахункових книжок, укладення угод про довірче ведення справ, оренда банківських сейфів, проведення операцій з великими сумами грошей).

Для виконання вимог з ідентифікації стосовно суб\'єктів підприємницької діяльності фінансові установи, якщо необхідно, повинні здійснювати такі заходи:

(і) перевіряти юридичний факт існування і юридичну форму клієнта шляхом отримання або з реєстраційних органів, або від клієнта, або від перших і від другого підтверджень офіційної реєстрації підприємства, включаючи інформацію щодо назви клієнта, юридичної форми, адреси, прізвищ директорів і їх повноважень від імені підприємства;

(іі) перевірити, чи є відповідні повноваження у особи, яка має намір діяти від імені клієнта, а також ідентифікувати цю особу.

Фінансові установи повинні здійснити розумно необхідні заходи для отримання дійсної інформації щодо особи, на чиє ім\'я відкритий рахунок або від імені якої здійснюється операція у разі, якщо існують будь-які сумніви стосовно того, чи такі клієнти або замовники діють від свого власного імені, наприклад у випадках, коли місцеві компанії (тобто установи, корпорації, фонди і т. ін.) не ведуть жодних комерційних справ і не здійснюють виробництва та будь-яких інших операцій у країні, де проголошена офіційна юридична адреса їхнього офісу.

Фінансові установи повинні зберігати протягом, принаймні, п\'яти років усі облікові документи стосовно як внутрішніх, так і міжнародних операцій, на основі яких вони мають змогу оперативно відповідати на запити про інформацію, що надходять від компетентних органів. Обсяг цих документів має бути достатнім для того, щоб простежити хід окремої операції (включаючи суми і тип валюти, якщо таке мало місце), і таким чином надати за необхідності докази на допомогу органам карного переслідування осіб, що звинувачуються у кримінальних діях.

Фінансові установи повинні зберігати документи, які стосуються ідентифікації клієнта (як, наприклад, копії ідентифікаційних документів — паспортів, посвідчень особи, прав водія або аналогічних документів), облікові документи по банківських рахунках і ділову кореспонденцію протягом, принаймні, п\'яти років після закриття відповідного рахунка.

Ці документи повинні надаватися, у ході карного переслідування та слідства, внутрішнім компетентним органам країни.

360

361

13.              Особливу увагу країни повинні приділяти загрозі проведення

операцій з відмивання грошей, яка існує завдяки появленню і роз

робці нових технологій, що сприяють анонімності; країни повинні у

разі необхідності здійснювати заходи, спрямовані на запобігання ви

користанню таких технологій у схемах відмивання грошей.

Підвищення відповідальності фінансових установ

Фінансові установи повинні звертати особливу увагу на будь-які складні, незвичайні великі операції, на будь-які незвичайні схеми проведення операцій, де не можна простежити очевидну законну кінцеву мету. Необхідно відстежувати, до можливої межі, зміст і цілі таких операцій, отримані висновки оформляти письмово і надавати їх як допоміжні документи наглядовим, аудиторським і правоохоронним органам.

У разі коли фінансова установа має підозри щодо кримінального походження певних коштів, вона повинна бути у готовності повідомити про свої підозри компетентні органи.

Фінансові установи, їх керівники, посадові особи та працівники повинні мати визначений нормативними актами юридичний захист від карної або цивільної відповідальності у зв\'язку з порушенням будь-яких обмежень щодо розкриття інформації, обумовлених контрактом або будь-якими законодавчими, нормативними або адміністративними положеннями, в усіх випадках, коли вони добровільно доводять свої підозри до відома компетентних органів навіть за умови, що ці особи не знали точно, які саме кримінальні дії стоять за операцією, а також незалежно від того, чи такі кримінальні дії дійсно мали місце у цьому конкретному випадку.

Фінансові установи, їх директори, посадові особи і працівники не повинні повідомляти клієнтів про факти передання інформації, яка стосується цих клієнтів, до компетентних органів, і такі дії цих осіб не повинні санкціонуватися.

Фінансові установи, які довели свої підозри до відома компетентних органів, повинні виконувати вказівки цих органів.

Фінансові установи повинні розробляти програми протидії відмиванню грошей. Ці програми повинні включати у себе, як мінімум, наступне:

(і) розробка внутрішньої політики, процедур та важелів контролю, включаючи надання функцій забезпечення такого контролю особам на рівні керівництва, а також адекватних процедур перевірки для того, щоб упевнюватися у повній відповідності існуючим вимогам тієї особи, яка приймається на роботу до установи;

(іі) постійна організація програм підготовки службовців;

(ііі) заходи аудиторського характеру з метою перевірки системи роботи установи.

Заходи щодо вирішення проблеми країн, де заходи протидії відмиванню грошей не існують або існують у недостатньому обсязі

Фінансові установи повинні забезпечити, особливо — у тих країнах, де ці Рекомендації не виконуються або виконуються не повністю, застосування зазначених вище засад до роботи своїх відділень і більшості філіалів цих установ за кордоном у тих межах, у яких це можливо з огляду на місцеве законодавство і нормативні акти. У разі коли місцеве законодавство робить застосування цих засад неможливим, фінансові установи повинні повідомляти про неможливість виконання цих Рекомендацій компетентні органи тієї країни, де розташоване центральне відділення установи.

Особливу увагу фінансові установи повинні звертати на ділові стосунки і операції з особами, під якими розуміються також компанії і фінансові установи, з тих країн, які не виконують або не повністю виконують ці Рекомендації. У кожному випадку, коли такі операції не мають очевидної законної кінцевої мети, необхідно відстежити можливою мірою зміст і цілі таких операцій, отримані висновки оформлювати письмово і надавати їх як допоміжні документи наглядовим, аудиторським і правоохоронним органам.

Інші заходи запобігання операціям з відмивання грошей

Країни повинні розглянути можливість здійснення заходів з виявлення та відстеження перевезень готівки та обігових кредитно-грошових документів на пред\'явника через кордони, за умови виконання жорстких правил щодо належного використання інформації і забезпечення свободи переміщення капіталів.

Країни повинні проаналізувати можливість застосування і корисність системи, за якої банки та інші фінансові установи і посередники повідомляли б про всі внутрішні та міжнародні валютні операції, сума яких перевищує певний фіксований поріг, національні центральні органи з комп\'ютеризованою базою даних, яка може надаватися при розслідуванні справ, пов\'язаних з відмиванням грошей, у розпорядження компетентних органів, за умови виконання жорстких правил щодо належного використання інформації.

Країни повинні взагалі сприяти подальшому розвиткові сучасних і надійних методів контролю за грошима, включаючи подальше поширення застосування таких засобів заміни прямого використання грошей, як чеки, платіжні картки, прямий депозит чеків заробітної платні і використання цінних паперів, що існують тільки у бухгалтерському запису.

24 M.I. Карлін

362

363

25.              Країни повинні звернути увагу на потенційне зловживання

холдинговими компаніями з боку фахівців у відмиванні грошей і

розглянути можливість здійснення додаткових заходів, спрямованих

на запобігання незаконному використанню таких організацій.

Запровадження функцій регулюючих та інших адміністративних органів і їх роль

Компетентні органи, що здійснюють нагляд за банками або іншими фінансовими установами чи посередниками, так само як і інші компетентні органи, повинні забезпечити наявність у контрольованих ними закладах програм захисту від відмивання грошей. Ці органи повинні співпрацювати у справах, пов\'язаних з розслідуванням або карним переслідуванням через операції з відмивання грошей, з іншими внутрішніми судовими або правоохоронними органами, надаючи їм експертну допомогу як за власною ініціативою, так і за окремими запитами.

Для забезпечення дієвого запровадження цих Рекомендацій у застосуванні до інших видів пов\'язаної з грошима діяльності, передбаченої законодавством кожної з країн, необхідно призначати компетентні відповідальні органи, що використовуватимуть для цього важелі адміністративного нагляду і регулювання.

Компетентним органам належить визначити основні принципи на допомогу фінансовим установам для визначення підозрілих схем діяльності або дій їхніх клієнтів. Зрозуміло, що такі принципи повинні мати свій розвиток у часі і не бути вичерпними. Крім того, розуміється, що такі принципи слугуватимуть, головним чином, як інструмент підготовки персоналу фінансових установ.

Компетентні органи, яким доручено регулювання діяльності фінансових установ або нагляд за ними, повинні здійснити усі заходи юридичного та нормативного характеру, щоб запобігти контролю злочинців або їх співучасників над фінансовими установами або ж надбанню такими елементами права вирішального голосу у таких установах.

<< | >>
Источник: Карлін М. І.. Фінанси зарубіжних країн: Навчальний посібник. — К: Кондор, 2004. - 384 с. 2004

Еще по теме С. РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ У БОРОТЬБІ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -