<<
>>

МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШЕЙ

Тема 1. Сутність і функції грошей

Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Необхідність грошей.

Сутність грошей як загального еквівалента.

Історичний розвиток форм вартості грошей.

Форми грошей та їх еволюція. Причини та механізм еволюції форм грошей від звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Демонетизація золота. Неповноцінні гроші та їх кредитна природа. Депозитні та електронні гроші.

Вартість грошей та її специфіка. Купівельна спроможність як вираз вартості грошей як грошей. Вартість грошей і час. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси. Ціна грошей як капіталу: альтернативна вартість зберігання грошей і процент.

Функції грошей. Поняття функції грошей. Гроші як міра вартості. Гроші як засіб обігу. Гроші як засіб платежу. Гроші як засіб нагромадження. Світові гроші. Взаємозв’язок функцій грошей. Дискусії щодо кількості функцій грошей.

Якісні властивості грошей. Розвиток ринку та ускладнення його вимог до якості грошей. Стабільність купівельної спроможності грошей. Економічність. Портативність. Легкоподільність. Довговічність. Однорідність. Надійність. Швидка ідентифікація. Загально- визнаність.

Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Суб’єкти грошового обороту. Модель сукупного грошового обороту. Грошові потоки. Механізм збалансування грошових потоків.

Структура грошового обороту. Сектор грошового обігу, фінансово-кредитний (фіскально-бюджетний і кредитний). Готівковий та безготівковий сектори грошового обороту.

Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот: поняття, структура, фактори, які визначають її зміну. Характеристика структури грошової маси за ступенем ліквідності окремих елементів. Особливості побудови показників грошової маси (агрегатів, грошової бази) в Україні.

Швидкість обігу грошей: поняття, порядок визначення, фактори, що на неї впливають.

Закон грошового обігу: сутність, вимоги та наслідки порушення вимог.

ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ РИНОК

Грошовий ринок: сутність, суб’єкти, об’єкт та інструменти.

Інституційна модель грошового ринку. Сектори прямого та опосередкованого фінансування. Фінансові посередники на грошовому ринку.

Структура грошового ринку.

Особливості прояву на грошовому ринку основних ринкових ознак — попиту, пропозиції, ціни. Поняття, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники впливу на попит на гроші. Поняття, механізм формування пропозиції грошей. Чинники впливу на пропозицію на гроші.

Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та рівноважна ставка процента. Чинники, що діють на боці пропозиції грошей та на боці попиту на гроші.

Зв’язок між заощадженнями та інвестиціями як функція грошового ринку.

Тема 4. Роль грошей у ринковій економіці

Поняття ролі грошей, її відмінність від функцій грошей, залежність від рівня розвитку товарного виробництва та ринку. Бартерна та монетарна форми організації економічних відносин, переваги

монетарної економіки перед бартерною. Розширювальний, стиму- лювальний, регулятивний ефект монетарних відносин.

Дискусії щодо нейтральності грошей відносно реальної економіки. Кейнсіанські та монетаристські погляди на зв’язок між зміною маси грошей і діловим циклом.

Передавальний механізм впливу грошей на реальну економіку. Основні канали передавального механізму: канал процентної ставки, канал фінансових активів, канал кредитування, канал валютного курсу, монетаристський канал.

Моделі впливу пропозиції грошей на економіку в короткостроковому та довгостроковому періодах. Практичні рекомендації, що випливають із цих моделей, для економічної політики.

Еволюція ролі грошей в економіці України. Чинники, що стримують вплив грошей на ділову активність в умовах України.

Тема 5. Теорія грошей

Абстрактна теорія грошей та її напрями: номіналістична, мета- лістична та їх еволюція.

Прикладна (монетаристська) теорія грошей.

Кількісна теорія грошей: класична кількісна, неокласична кількісна теорія та сучасний монетаризм.

Класична кількісна теорія грошей — методологічна основа розвитку монетаристської теорії. Основні постулати класичної кількісної теорії. Внесок Ж. Бодена, Дж. Локка, Д. Юма, І. Фішера, А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса в розвиток класичної кількісної теорії грошей.

Неокласичний варіант кількісної теорії грошей. «Кон’юнктурний» варіант М. І. Туган-Барановского. «Кембриджська версія» неокласичного варіанта кількісної теорії грошей.

Внесок Дж. М. Кейнса в розвиток кількісної теорії грошей. Зміна акцентів в оцінці ролі держави в економічному регулюванні та механізм впливу на економіку. Неминучість інфляційних наслідків реалізації кейнсіанських концепцій.

Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії грошей. Відмінності монетаристських трактувань ролі держави в регулюванні економіки. Вклад М. Фрідмана в розроблення монетарної політики на основі неокласичного варіанта кількісної теорії.

Зближення позицій монетаристів та неокейнсіанців у їх рекомендаціях щодо грошово-кредитної політики в сучасних умовах. Кей- нсіансько-неокласичний синтез.

Грошово-кредитна політика України у світлі сучасних монетаристських теорій.

<< | >>
Источник: Левченко Л. В.. Гроші та кредит. Навч. посіб — К.,2011. — 224 с.. 2011

Еще по теме МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШЕЙ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -