<<
>>

1.2. Поняття та особливості функціонування банківської системи

Особливості взаємодії банків із суб\'єктами ринку в процесі розширеного відтворення відображають такий рівень організації економічних відносин, за якого діяльність кожної конкретної банківської установи, на відміну від підприємств небанківського типу, не може розглядатись як відокремлене функціонування, пов\'язане господарськими зв\'язками лише з чітко окресленим колом контрагентів.
Банки з огляду на свою специфіку займають особливе місце в економіці ринкового типу й, будучи тісно пов\'язаними з усіма її ланками, виявляють величезний вплив на життєдіяльність суспільства загалом. З огляду на це ефективне функціонування банків можливе лише за умов певного рівня єдності, що відображає координацію їхніх дій і тісні взаємозв\'язки в рамках єдиного механізму контролю та нагляду. Сукупність таких взаємозв\'язків виражає конкретну форму діяльності банків та практичної організації банківської справи у кожній країні - банківську систему.

Необхідно вказати на відсутність у наукових працях, присвячених цій проблемі, належної теоретичної основи аналізу сутності банківської системи та її ролі в економіці ринкового типу. На сьогодні в економічній літературі не подано єдиного визначення поняття «банківська система», а основні підходи до цього питання, які переважно висвітлено у відповідних дослідженнях, обмежені, як правило, емпіричним рівнем оцінювання. Однак, такий рівень потребує тіснішого поєднання з відповідним теоретичним осмисленням базових аспектів організації банківської справи.

Що ж до самих підходів до оцінювання суті банківської системи, то описані в економічній літературі напрямки можна було б умовно поділити на дві групи: з одного боку, це найбільш загальні дефініції, що характеризують банківську систему як просте поєднання діючих у країні банків, а з іншого, - це штучна підміна самих понять, коли банківська система ототожнюється з кредитною системою: системою комерційних банків і спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів.

У першому випадку загальні визначення банківської системи мають переважно такий вигляд: «Банківська система - це сукупність банків і банківських

о

установ, що виконують належні їм функції» або такий: «Банківська система - сукупність різних видів банків і банківських інститутів у їхньому

взаємозв язку, що існує в тій чи ІНШІЙ країні у певний історичний період» . У другому випадку до складу банківської системи окремі дослідники зараховують кредитно-фінансові установи, які не лише за визначенням, а й за своєю економічною суттю належать до небанківських фінансових інститутів - фонди спеціального призначення, товариства взаємного кредиту, ломбарди, каси взаємодопомоги .

Не викликає, однак, сумнівів те що неправомірно зараховувати до складу банківської системи спеціалізовані кредитно-фінансові інститути, наслідком чого є штучне розширення меж банківської системи, та власне, прирівнювання її до системи кредитної, що є недоцільним не лише в економічному, а й в організаційно-правовому аспекті. Річ у тому, що саме наявність ланки спеціалізованих кредитно-фінансових установ відрізняє кредитну систему від банківської. До того ж банки мають свою специфіку, що полягає у здійсненні кредитно-розрахункових операцій та емітуванні на цій основі грошей в обіг. Це, звичайно, не дає підстав для об\'єднання банківської діяльності та діяльності небанківських фінансових інститутів в одну групу.

Більш прийнятним є перший підхід до розуміння суті банківської системи (тобто через сукупність банківських установ), але й він не позбавлений певних недоліків, адже банківська система є не лише простим поєднанням банків цієї країни. Це складний господарський організм, необхідність функціонування якого зумовлена цілим комплексом організаційно-економічних умов, що слід врахувати, коли йдеться про суть банківської системи та її роль в економіці ринкового типу.

Отже, чітке формулювання вказаних умов та їхній розгляд мають стати основоположним, вихідним моментом визначення сутності банківської системи та її ролі в економіці.

До основних організаційно-економічних умов, які визначають потребу в банківській системі, тобто у системному оформленні і впорядкуванні банківської діяльності, слід зарахувати три такі:

<< | >>
Источник: О. В. Дзюблюк. Банківські операції: Підручник / За ред. д.е.н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль: Вид-во ТНЕУ «Економічна думка»,2009. - 696 с.. 2009

Еще по теме 1.2. Поняття та особливості функціонування банківської системи:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -