<<
>>

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН

Семінарське заняття 1. Тема 1. Сутність і функції грошей

Мета заняття: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про роль держави у створенні грошей, а також особливості використання національних та колективних валют як світових грошей

Ключові терміни і поняття: гроші, функції грошей, форми грошей, вартість грошей, демонетизація золота, реальні гроші, ідеальні гроші, кредитні гроші.

План заняття

1. Виникнення грошей. Концепції походження грошей.

2. Сутність, функції грошей.

3. Форми грошей, їх еволюція. Натурально-речові та ідеальні форми грошей.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Виникнення грошей – це тривалий історичний процес, обумовлений розвитком товарного виробництва й обміну. Вивчати це питання почніть з теорій походження грошей - еволюційної та раціоналістичної. Представники еволюційної теорії вважають, що гроші виділилися із загальної товарної маси, оскільки вони найбільш придатні для виконання функціональної ролі грошового товару. «Раціоналісти» вважають, що гроші виникли як результат певної раціональної угоди між людьми через необхідність виділити спеціального інструменту для обслуговування сфери товарного обігу.

Особливої уваги потребує питання про сутність грошей, оскільки воно становить базовий рівень монетарної теорії. Зверніть увагу на тлумачення сутності грошей різними економістами, визначте те, яке, на Вашу думку, є найбільш влучним і аргументованим.

Важливим питанням для розуміння сутності грошей є функції грошей. Кожна з функцій грошей – це їх грані прояву в економічній системі. Ми додержуємося точки зору, згідно якої гроші виконують п’ять функцій: міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження або утворення скарбу, як її раніше називали, та функцію світових грошей. Із змістом їх необхідно детально ознайомитись по рекомендованим джерелам.

Функцію світових грошей не можна поставити в один ряд з іншими функціями грошей, оскільки вона виражає не способи реалізації сутності грошей, а сфери їх здійснення: міжнародний платіжний засіб, міжнародний купівельний засіб, загальне втілення суспільного багатства. В подібній класифікації необхідно говорити про функції національних, регіональних і світових грошей. Вивчаючи передумови використання національних та колективних валют як світових грошей, слід підкреслити, що функцію світових грошей спочатку виконувало золото. Поступово на його місце прийшли національні валюти розвинутих країн (долар США, англійський фунт стерлінгів та ін.). Частково таку функцію виконують колективні валюти (СДР – спеціальні права запозичення, ЄВРО – європейська валютна одиниця).

Третє питання. Не слід плутати гроші як специфічний товар, що виділився з світу товарів, із формами грошей, які вони приймали протягом багатьох століть. Слід пам’ятати, що появі грошей передувала епоха натурального обміну (бартеру). Її заступила епоха товарних грошей. Не слід ототожнювати товарну форму грошей з використанням у цій ролі золота і срібла. Розглядаючи ці коштовні метали як носії грошових відносин, слід враховувати, що золото і срібло не відразу почали монопольно виконувати зазначену функцію завдяки своїм специфічним властивостям.

Подальшим ступенем у розвитку грошей стало карбування металевих монет. Протягом тривалого часу в обігу використовувалися повноцінні монети, реальний зміст яких відповідав їхній номінальній вартості.

Нові якісні моменти в системі грошових відносин почали формуватися з появою в обігу паперових грошей, що не розмінювались на золото чи срібло. Паперові гроші запроваджувалися в обіг силою держави і спиралися на її авторитет. Паперові гроші розвиваються на кредитних засадах. Еволюція форм грошей триває. Активно розвиваються електронні гроші.

Проблемні питання

1. Чому відбувається еволюція форм грошей? Чому не використовують лише металеві гроші?

2. Чи можна говорити про повноцінні і неповноцінні гроші? Є такі насправді?

3.

Чи тотожні поняття «види грошей» і «форми грошей»?

4. Чи можна вважати електронні гроші ірраціональним виразом?

5. Чи згодні Ви з існуючим в літературі поняттям «кредитні гроші»? Що це?

Тести

1. У кредитних вiдносинах використовується функцiя грошей:

а) засiб обiгу; в) засiб платежу;

б) мiра вартостi; г) засiб нагромадження.

2. Скорочення обсягiв випуску товарiв при незмiнностi iнших факторiв призведе:

а) до послаблення сталостi грошей;

б) до посилення сталостi грошей;

в) не вплине на сталiсть грошей.

3. Чим вiдрiзняються функцiя грошей як засобу платежу вiд функцiї грошей як засобу обiгу?

а) тим, що грошi протистоять обов`язкам по оплатi товарiв i послуг, а не товару;

б) тим, що грошi виступають як готiвка i в безготiвковiй формi;

в) тим, що для визначення вартостi товару не обов`язково мати гроші в наявностi.

4. У чому полягає сутність грошей?

а) загальна безпосередня обмінюваність;

б) матеріалізація загальновиробничого часу;

в) засіб реалізації загального вартісного еквіваленту;

г) законний платіжний засіб, створений державою.

5. Країна, де з’явилися першi паперовi гроші:

а) Росiя; в) США;

б) Японiя; г) Китай.

6. Чому роль грошей у докапiталiстичних формацiях була незначною?

а) суспiльство було вiдсталим у своєму розвитку;

б) господарство мало натуральний характер;

в) грошова одиниця була не вдосконалена.

7. Щоб виконувати функцiю мiри вартостi грошi повиннi бути:

а) з благородних металiв; в) товаром i обладати вартiстю;

б) тiльки з чистого золота; г) загальним еквiвалентом.

8. В Українi першi монети були випущенi за часiв:

а) Богдана Хмельницького; в) Катерини II;

б) Володимира Великого; г) Петра I.

10. Вартiсть неповноцiнних грошей проявляється:

а) в їх купiвельнiй спроможностi;

б) у функцiї мiри вартостi;

в) у кiлькостi переходiв грошової одиницi вiд одного суб\'єкта економiки до iншого.

11. В якiй функцiї грошi обслуговують процес цiноутворення?

а) у функцiї засобу нагромадження;

б) у функцiї мiри вартостi;

в) у функцiї засобу платежу.

12. В якiй функцiї грошi найбiльше потерпають вiд iнфляцiї?

а) у функцiї мiри вартостi;

б) у функцiї засобу платежу;

в) у функцiї засобу нагромадження.

13. "Квазiгрошi" – це:

а) кошти, якi знаходяться на строкових рахунках у комерцiйних банках i не можуть бути негайно використанi для здiйснення платежiв;

б) сукупнiсть готiвки, випущеної центральним банком;

в) сукупнiсть залишку коштiв комерцiйних банкiв на їх рахунках у центральному банку.

14. Що з переліченого є функцією грошей?

а) емісія; б) засіб обігу;

в) мастаб цін, г) купівельна спроможність.

15. Первісно гривнею були:

а) жіночі прикраси, в) чоловічій святковий одяг,

б) збір у Київській Русі, г) перлини.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Порівняльна характеристика раціоналістичної та еволюційної концепцій походження грошей.

2. Роль грошей як загальновартісного еквівалента.

3 Роль грошей у ринковій економіці.

Література

1.Алексійчук В.М. Гроші та кредит в системі відтворення АПК. – К.: ІАУ, 1998.

2.Гальчинський А.С. Теорія грошей. К.: Основи, 1998.

3.Грищенко А. Деньги: возникновение, сущность, функции и агрегаты // Экономика Украины. - 1999. - № 2. – C. 62-67.

4.Гроші / Упоряд., авт. вступ. ст. А.А.Чухно . – К.: Україна, 1997.

5.Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

6.Демківський А.В. Гроші та кредит. Навч. посібник. – К.: Дакор, 2005.

7.Івасів Б.С. Гроші та кредит. Підручник. – Вид. 2-ге, змін. й доп. Тернопіль: «Карт-бланш», 2005.

8.Семко Т.В., Руденко М.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навч. посібник. К.: Центр навч. літератури, 2006.

Семінарське заняття 2.

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

Мета заняття: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань основних постулатів історичних теорій грошей та сучасного монетаризму

Ключові терміни і поняття: постулати, номіналістичне трактування суті грошей, трудова теорія вартості грошей, трансакційний варіант, кембриджська версія, монетаризм

План заняття

1.

Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати.

2. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей.

3. Внесок Дж.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

4. Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії грошей

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Поради по вивченню перших двох питань надані у рубриці «Методичні рекомендації до самостійної роботи». Внесок Дж. Кейнса в розвиток теорії грошей потребує ретельного вивчення. Вчений відійшов від традиційного і неокласичного трактування грошей як другорядного технічного інструменту і обґрунтував висновок, що гроші активно впливають на мотиви поведінки суб’єкта економіки та господарські рішення (трансакційний, обачності, спекулятивний). Дж. Кейнс багато уваги приділяв дослідженню взаємозв’язку попиту на гроші та їх пропозиції.

У своїй моделі господарської системи Дж. Кейнс намагався перебороти «класичну дихотомію», що створила глибокий розрив між реальними і грошовими процесами. Головним каналом зв\'язку між цими двома сферами у нього слугує норма процента, що зазнає впливу сил грошового ринку й одночасно впливає на прийняття рішень про майбутні капіталовкладення. Реальної важливості, за словами Дж. Кейнса, гроші набувають лише в теорії процента.

Розгляд монетаризму - однієї з неокласичних течій в політичній економіці можна почати з історичного екскурсу і з’ясувати, коли саме з’явились монетарні ідеї. Зауважимо, найбільше поширення монетаризм набув в 70-ті роки. Великий внесок у розвиток монетаристської теорії зробили американські економісти, представники так званої “чикагської школи” М.Фрідмен і П.Шварц. Вчені зосередились на аналізі ролі грошей і грошового обігу в ділових циклах. Прибічники сучасного монетаризму поглибили дослідження теорії попиту і пропозиції грошей. Монетаризм має слабкі та сильні сторони, про які необхідно дізнатися із запропонованих підручників і проаналізувати їх.

Проблемні питання

1. У чому полягає наукова істина класичної кількісної теорії грошей?

2.

Чи є відмінність між рівнянням обміну І.Фішера і рівнянням кількості грошей в обігу К.Маркса?

3. Чи є раціональне зерно у поглядах номіналістів?

Тести

1. Серед прихованих ознак визначте ті, що характеризують погляди Дж. Кейнса на сутність грошей:

а) подвоєння кількості грошей призводить до подвоєння абсолютного рівня цін;

б) гроші – один з важливих чинників формування інвестиційного попиту;

в) природа грошей має тісний зв\'язок з теорією трудової вартості.

2. Сутність металістичної теорії грошей полягає в:

а) визначенні кількості грошей в обігу;

б) твердженні, що золото і срібло за своєю природою вже є грошима;

в) ототожненні грошового обігу з товарним обміном,

г) запереченні функції грошей як міри вартості;

д) запереченні товарної природи грошей.

3. Сутність номіналістичної теорії грошей полягає:

а) подвоєння кількості грошей призводить до подвоєння абсолютного рівня цін;

б) гроші – один з важливих чинників формування інвестиційного попиту;

в) природа грошей має тісний зв\'язок з теорією трудової вартості.

4. «Трансакційна версія» кількісної теорії грошей базується:

а) на рівнянні А.Пігу; в) на рівнянні І.Фішера;

б) на рівнянні обміну; г) на рівнянні Дж.Кейнса.

5. Згідно з рівнянням І.Фішера, кількість грошей, що необхідна для забезпечення обігу товарів і послуг:

а) прямо пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП) та обернено пропорційна швидкості обігу грошової одиниці;

б) прямо пропорційна швидкості обігу грошової одиниці та обернено пропорційна номінальному обсягу виробництва;

в) жодна з пропорцій не правильна.

6. Представники «кембриджської версії» кількісної теорії грошей:

а) А.Пігу; в) І.Фішер;

б) Д.Робертсон; г) Д.Рікардо;

е) А.Маршал; д) Д.Юм.

7. Якщо маса грошей необхідна для обігу становить 900 млн. грн., кількість проданих товарів 100 млн., середня ціна одного товару 12 грн., то середня оборотність грошової одиниці буде:

а) 3 об./рік; б) 2,4 об./рік; в) 1,3 об./рік.

8. Якою буде маса грошей в обігу, якщо кількість товарів для реалізації 200 тис. шт., ціна одного товару 15 грн., оборотність грошової одиниці 10 об./рік:

а) 450 тис. грн., б) 300 тис. грн.; в) 500 тис. грн.

9. Дж.Кейнс виділив для аналізу нагромадження грошей такі мотиви:

а) узгодження; б) прибутковості;

в) обачності; г) консолідований;

д) трансакційний; е) спекулятивний.

10. Мотив зберігання грошей Дж.Кейнса, який виникає із бажання уникнути втрат капіталу при зберіганні активів у формі облігацій у період очікуваного підвищення норми позикового відсотка:

а) мотив обачності; б) трансакційний мотив; в) спекулятивний мотив.

11. Монетаристи - прибiчники теорiї, згiдно з якою:

а) ринкова економiка внутрiшньо стабiльна, а коливання її спричиняються зовнiшнiми факторами, зокрема змiною пропозицiї грошей;

б) ринкова економiка внутрiшньо нестабiльна i необхiдне втручання держави в економiчнi процеси;

в) джерелом суспiльного багатства є зовнiшня торгiвля.

12. Згiдно з теорiєю монетаризму:

а) кiлькiсть грошей в обiгу не впливає на формування господарської кон\'юнктури;

б) кiлькiсть грошей в обiгу є визначальним фактором формування господарської кон\'юнктури;

в) основою є не обiг грошей, а їх накопичення у господарських суб\'єктiв.

13. Кейнсiанцi - послiдовники iдеї:

а) внутрiшньої стабiлiзацiї ринкової економiки;

б) iгнорування товарного походження грошей;

в) внутрiшньої нестабiльностi ринкової економiки i необхiдностi втручання держави в економiчнi процеси.

14. Теорiя монетаризму розроблялася:

а) для розвинутої ринкової економiчної системи;

б) для країн перехiдного перiоду;

в) для всiх країн, незалежно вiд рiвня розвитку економiки.

15. Згiдно з теорiєю монетаризму:

а) сумарний попит на грошi постiйно збiльшується i є причиною iнфляцiї;

б) сумарний попит на гроші є стабільним i не може слугувати причиною iнфляцiї;

в) сумарний попит на грошi нестабiльний i не може слугувати причиною iнфляцiї.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Внесок К.Маркса у розвиток світового вчення про гроші.

2. Сучасні погляди на сутність та роль грошей.

3. Особливості сучасного монетаризму.

Література

1. Вступ до банківської справи /За ред. Савлука М.І. – К.: Лібра, 1998. – Розд. ІІ, § 2.1.

2. Дзюблюк О. Монетаристська теорія і реалії грошово-кредитної політики в умовах перехідної економіки //Вісник НБУ. - № 5. – 1999.

3. Гроші /Упоряд., вступ. ст. А.А.Чухно. – К.: Україна, 1997. – Розд. ІІ, гл. 21.

4. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид.,перероб. і доп. / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

5. Івасів Б.С. Гроші та кредит. Підручник. – Вид. 2-ге, змін. й доп. Тернопіль: «Карт-бланш», 2005.

6. Сменковський А. Методологічні основи монетарної теорії // Економіка України. - № 4. – 1999. – С. 40.

7. Історія економічних учень. Підручник/ Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін..; За ред. Л.Я.Корнійчук. – К.:КНЕУ, 1999. – Розд. ІХ, § 3,4; розд. ХІІ, розд. ХІІІ § 4.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ

Семінарське заняття 3.

Тема 4. Грошові системи

Тема 5. Грошовий ринок

Мета заняття: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про грошові системи, грошовий ринок та інструменти грошово – кредитного регулювання

Ключові терміни і поняття: грошова система, системи металевого й кредитного обігу, монометалізм, біметалізм, інструменти грошово – кредитного регулювання, “сеньйораж“, масштаб цін, грошовий ринок, попит на гроші, пропозиція грошей

План заняття

1. Сутність і структура грошової системи. Еволюція грошових систем.
2. Створення та розвиток грошової системи України.
3. Попит на гроші та їх пропозиція. Рівновага на грошовому ринку.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

При підготовці першого питання радимо скористатись запропонованою літературою і звернути увагу на загальноприйняте визначення грошової системи як встановленої державою форми організації грошового обігу в країні. Розгляньте елементи грошової системи: грошову одиницю, масштаб цін, емісійну систему, форми грошей, валютний курс, регламентацію готівкового і безготівкового обігу і вміти пояснювати їх сенс. Звертаємо увагу, що головним призначенням грошової системи є регулювання грошової сфери. Грошова система - це судинна система економіки, що забезпечує обіг доходів і витрат суб`єктів ринку, життєздатність кожної із структур. Дієздатна грошова система сприяє ефективному використанню ресурсів, стійкому зростанню виробництва, його збалансованості. Деформована грошова система може бути головною причиною розбалансованості виробничих процесів, різких коливань рівня цін і зайнятості, порушення рівноваги всієї економічної системи країни.

У цьому ж питанні можна обговорити еволюцію грошових систем. Необхідно ознайомитися з класифікацією грошових систем за різними критеріями.

Еволюція грошових систем відбувалась досить тривалий час і за цей період змінилась від металевого обігу на паперово-грошовий і згодом на кредитний обіг. Це наклало свій відбиток й на зміни елементів грошової системи. Вони змінились не тільки зовні, як, наприклад, форми грошей, а й за змістом, як валютний курс або регламентація готівкового і безготівкового обігу Це найважливіший аспект цього питання.

Друге питання присвячено з’ясуванню сучасної національної грошової системи України. Вона була створена в ході грошової реформи 1996 р., запровадженню її передував перехідний період з тимчасовою грошовою одиницею – так званим купоном, а згодом українським карбованцем.

Розгляд ІІІ питання передбачає знання суті і структури грошового ринку. Він виступає як механізм перерозподілу коштів між секторами і суб’єктами економіки, збалансування окремих грошових потоків та грошового обороту в цілому. Характерною відзнакою грошового ринку є те, що на ньому продається і купується специфічний товар – гроші. Ключовою функцією грошового ринку є балансування попиту і пропозиції грошей. Тому особливого значення набуває розуміння механізму формування попиту на гроші та пропозиції грошей.

Врівноваження попиту і пропозиції на ринку грошей визначає об’єктивний рівень ставки процента, за якого досягається стабілізація кон’юнктури цього ринку. Взаємозв’язок між попитом, пропозицією і ціною грошей на цьому ринку реалізується відповідно до загальних закономірностей функціонування ринку: попит на гроші впливає на рівень процента прямо пропорційно, а пропозиція грошей – обернено пропорційно.

Проблемні питання

1. Чому нині не використовується масштаб цін?

2. У світлі сучасної фінансової кризи поясність, які потрібні інструменти державного регулювання національної грошової системи.

3. Як Ви розумієте вираз «дорогі гроші» і «дешеві гроші»?

4. Які переваги і недоліки фіскально-бюджетної політики?

5. Як співвідносяться поняття «грошовий ринок» і «фінансовий ринок»?

6. Які фактори визначають рівновагу на ринку грошей?

7. Яка залежність і чи є вона між зміною ставки відсотка і темпами інфляції?

8. Як Ви розумієте процес грошово-кредитної мультиплікації?

9. Яка залежність між альтернативною вартістю зберігання грошей і процентною ставкою? Поясність механізм цього зв’язку.

Тести до теми 4

1. Як визначалося спiввiдношення мiж золотими i срiбними монетами в умовах системи паралельної валюти?

а) стихiйно, на ринковiй основi;

б) установлювалося державою;

в) один iз видiв монет карбувався в закритому порядку.

2. Як визначалося спiввiдношення мiж золотими i срiбними монетами в умовах системи подвiйної валюти?

а) установлювалося стихiйно, на ринковiй основi;

б) установлювалося державою;

в) один з видiв монет карбувався в закритому порядку.

3. У зв\'язку з чим курси валют почали відхилятися вiд золотих паритетів в умовах паперово-грошових систем?

а) знецінення паперових грошей усередині країни; зміна співвідношення мiж попитом i пропозицією на iнвалюту;

б) рівномірне знецінення паперових грошей у всіх країнах; зміна співвідношення між попитом i пропозицією на iнвалюту;

в) підвищення витрат, пов\'язаних з транспортуванням валюти за кордон з метою обміну на іншу; зміна покупної здатностi валюти.

5. Для системи паперово-грошового обiгу характерна бюджетна емiсiя, яка виступає в таких формах:

а) випуск грошових бiлетiв Центральним банком; покриття бюджетного дефiциту за рахунок кредитної емiсiї;

б) випуск грошових бiлетiв державним казначейством; покриття бюджетного дефiциту за рахунок кредитної емiсiї;

в) випуск казначейських бiлетiв; покриття бюджетного дефiциту.

6. Основні елементи грошової системи такі (знайдіть помилку):

а) грошова база; в) грошова одиниця;

б) валютний курс; г) види готівкових знаків;

д) міра вартості.

7. Які з економічних інститутів не є обов’язковими елементами грошової системи сучасної ринкової економіки:

а) фінансові установи;

б) порядок обміну національної валюти на іноземну;

в) умови безготівкового грошового обігу;

г) форми грошей;

д) умови обміну грошей на золото.

8. Встановлена державою форма організації грошового обігу в країні:

а) емісійна система; в) грошова система;

б) форма грошей; г) грошова одиниця;

д) монометалізм.

9. Законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу, що закріплюється за певною грошовою одиницею:

а) монометалізм; в) біметалізм;

б) масштаб цін; г) валюта; д) монета.

10. Грошова система, за якої національна грошова одиниця обмінюється на іноземну валюту, розмінну на золото:

а) система паралельної валюти; в) система кульгаючої валюти;

б) система подвійної валюти; г) золотомонетний стандарт;

д) золото злитковий стандарт; є) золотодевізний стандарт.

11. Інструменти прямого впливу держави на параметри грошового обігу:

а) операції на відкритому ринку;

б) готівкова емісія;

в) норма банківських резервів;

г) облікова ставка;

д) встановлення лімітів кредиту ЦБ.

12. Цілі грошово-кредитної політики ЦБ класифікують на:

а) формальні; в) тактичні;

б) проміжні; г) неформальні; д) стратегічні.

13. Основні функції фіскально-бюджетної політики (що зайве?):

а) забезпечення сталості грошового обігу;

б) забезпечення грошима сфери обігу;

в) перерозподіл національного доходу;

г) стримування інфляції;

д) боротьба з інфляцією;

е) нагромадження ресурсів для фінансування соціальних програм.

14. Стратегічні цілі грошово-кредитної політики:

а) регулювання грошової;

б) пожвавлення або стримування ринкової кон’юнктури;

в) забезпечення оптимального рівня зайнятості;

г) зміна процентної ставки;

д) збалансування економічного розвитку;

е) стримування інфляції.

15. Суб’єкти грошово-кредитної політики (знайдіть помилку):

а) комерційні банки; в) кредитні спілки;

б) держава; д) урядові структури;

г) банки; е) МВФ.

Тести до теми 5

1. Грошовий ринок обслуговує:

а) рух оборотних коштiв пiприємств та органiзацiй, короткострокових коштiв банкiв, установ, громадських органiзацiй, держави та населення;

б) рух основного капiталу, довго- та середньостроковi кредитнi операцiї;

в) емiсiю, купiвлю-продаж цiнних паперiв.

2. Пряме фiнансування – це:

а) перемiщення грошей по каналах ринку безпосередньо вiд їх власника до того, хто їх потребує для реального використання;

б) надходження грошей на внутрiшнiй ринок у зв\'язку з iнвестицiями фiрм, державними закупками, оплатою експорту;

в) рух коштiв вiд власника до їх споживача по каналах ринку через фiнансових посередникiв.

3. Що вiдбудеться з грошовим оборотом, якщо при чистому iмпортi не буде припливу капiталу? Як це вплине на рiвень банкiвського процента?

а) виникне надлишок капiталу та зниження процента;

б) виникнуть труднощi з реалiзацiєю нацiонального продукту (криза збуту). Банкiвськi проценти будуть зменшуватися;

а) виникнуть труднощi з реалiзацiєю нацiонального продукту (криза збуту). Банкiвськi проценти будуть зростати.

4. Що вiдбудеться з грошовим ринком, якщо при чистому експортi не буде вiдпливу капiталу?

а) виникне надлишок капiталу та зниження процента;

б) виникне втрата грошей з внутрiшнього обороту та зниження процента;

в) виникнуть труднощi з реалiзацiєю нацiонального продукту (криза збуту) i зростуть банкiвськi проценти.

5. Маржа – це:

а) рiзниця мiж ставками позичкового i депозитного процента;

б) норма доходу, яку стягує банк за позичками, наданими iншим банкам;

в) рiзниця мiж рiвнем доходу найбiльш презентабельних фiнансових активiв та доходнiстю грошових активiв.

6. Реальна процентна ставка – це:

а) рiвень процентної ставки, що фактично склався на ринку;

б) номiнальна ставка, скоригована на рiвень iнфляцiї;

в) норма доходу, яку стягує банк за позичками, наданими iншим банкам.

7. Грошовий потік – це:

а) сукупнiсть платежiв, якi обслуговують окремий етап (чи його частину) процесу розширеного вiдтворення;

б) сукупнiсть всiх грошових потокiв в економiцi за певний перiод;

в) рух коштiв вiд власника до їх споживача по каналах ринку через фiнансових посередникiв.

8. Ключовою функцiєю грошового ринку є:

а) прагнення економiчних суб\'єктiв мати в своєму розпорядженнi певну, заздалегiдь визначену суму грошей;

б) балансування попиту i пропозицiї грошей i формування ринкового рівня процента як цiни грошей;

в) перемiщення грошей по каналах ринку безпосередньо вiд їх власника до того, хто їх потребує для реального використання.

9. Як ділиться грошовий ринок за iнституцiйною побудовою?

а) сектор прямого фiнансування; сектор опосередкованого фiнансування;

б) ринок грошей; ринок капіталу;

в) сектор пропонування; сектор запозичення.

10. З яких частин складається попит на гроші?

а) поточна каса i заощадження;

б) пропонування i запозичення;

в) потоки втрат i потоки iн\'єкцiй.

11. За призначенням та ліквідністю фінансових активів грошовий ринок поділяється на ринок:

а) цінних паперів; б) грошей; в) капіталів;

г) короткострокових фінансових активів;

д) середньо- і довгострокових активів.

12. Гроші, які емітує держава для покриття дефіциту бюджету, мають назву:

а) заощадження; в) банкноти,

б) запозичення; г) паперові гроші, д) купюри.

13. За видами інструментів грошовий ринок поділяється на ринок:

а) цінних паперів; б) короткострокових позик;

в) позичкових капіталів; г) короткострокових фінансових активів;

д) середньо- і довгострокових активів.

14. Важливою функцією грошового ринку є:

а) боротьба з інфляцією;

б) забезпечення рівноваги між попитом і пропозицією грошей;

в) політика Центробанку щодо курсу національної валюти;

г) регулювання процесів, стримання інфляції.

15. Попит на гроші залежить від (знайдіть помилку):

а) рівня цін; в) норми відсотка;

б) реальних доходів; г) демографічних процесів.

Теми рефератів

1. Грошова система економіки ринкового типу.

2. Особливості грошово-кредитної політики України в умовах фінансової кризи.

3. Монетизація бюджетного дефіциту і ВВП в Україні.

1. Канали прямого та опосередкованого фінансування на грошовому ринку.

2. Політика відсотку в умовах фінансової кризи.

3. Фактори зміни ставки відсотка.

Література

1.Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит: Навч.-методичний посібник. – 2-е видання, перероб і допов. – К.: ЦУЛ, 2002. – Лекція № 5.

2.Гальчинський А.С. Теорія грошей: Навчальний посібник. – К.: Основи, 1998. Гл. ІІІ, тема 8. - С. 232-263; тема 10.

3.Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид.,перероб. і доп. / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

4.Івасів Б.С. Гроші та кредит. Підручник. – Вид. 2-ге, змін. й доп. Тернопіль: «Карт-бланш», 2005.

5.Полозенко Д.В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці // Фінанси України. – 2008. - № 2. – С.82-88.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ ТА РОЛЬ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Семінарське заняття 4.

Тема 7. Кредит в ринковій економіці

Мета заняття: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань з теорії кредиту, а також про роль кредиту у ринковій економіці

Ключові терміни і поняття: кредит, відсоток, концепції кредиту, межа кредиту План заняття

1. Необхідність і сутність кредиту.

2. Форми, види і функції кредиту.

3. Позиковий відсоток та його диференціація.

4. Роль кредиту в економіці.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

З’ясовуючи перше питання, зверніть увагу на передумови кредиту, умови його надання, особливості кругообігу авансованих коштів на сезонних та несезонних підприємствах, на коливання в джерелах формування коштів. Треба розрізняти фінансовий і кредитний методи мобілізації та надання коштів, сфери їх застосування.

Вивчаючи сутність кредиту, слід з’ясувати його характерні ознаки, типи, об’єкти, суб’єкти кредитних відносин. Наприкінці треба відповісти на питання, в чому ж переваги кредиту.

Не слід путати форми і види кредиту. Кредит надається лише у грошовій та товарній формах. У вітчизняній економічній науці виділяють банківський, підприємницький, державний, споживчий і міжнародний види кредиту. Кредит можна класифікувати за різними критеріями: за об’єктами кредитування, від порядку надання, у сфері виробництва та у сфері обігу, залежно від забезпечення тощо.

Треба з’ясувати особливості надання, користування і погашення облігаційного кредиту, лізингу, міжнародного кредиту. Звертаємо Вашу увагу, що функцією створення платіжних засобів (антиципаційною) наділений лише банківський кредит, хоча певна частка економістів вважає, що це не так. Треба розібратись у механізмі випуску грошей в обіг на кредитній основі.

Вивчення функцій кредиту дозволить краще зрозуміти його роль в економіці. У навчальних джерелах надається різна кількість їх, ми виділяємо перерозподільчу, контрольну, емісійну (антиципаційну) і стимулюючу. Необхідно знати, як проявляється кожна з них.

Вивчаючи питання про роль кредиту, слід зазначити, що вона характеризується конкретними проявами його функцій у даному соціально-економічному середовищі. Роль кредиту не є сталою. Із зміною економічних умов у країні відбуваються зміни ролі кредиту та сфери його застосування. Так, в умовах функціонування повноцінних грошей роль кредиту була незначною, бо зміна маси грошей незначною мірою залежала від застосування кредиту. Зменшення маси повноцінних грошей в обігу здійснювалось шляхом перетворення їх у скарб (без участі кредиту), і — навпаки.

Слід зауважити, що при функціонуванні неповноцінних грошей збільшення або зменшення їх маси відбувається завдяки кредитним операціям. Тому роль кредиту зростає.

Ще більш важливою є роль кредиту в умовах інфляції, бо регулювання грошової маси в обігу за допомогою кредиту має велике значення для підтримання стабільності купівельної спроможності грошової одиниці.

Необхідно звернути увагу на те, що у період, що передував переходу до ринкової економіки в Україні, роль кредиту була незначна. Обмеженим було застосування комерційного кредиту, не використовувався він і як джерело капіталовкладень, не видавався іпотечний кредит. Існувала жорстка централізація управління банківським кредитом: усі кошти виділялися з центру для різних позичальників на різні цілі і в межах визначених сум (ліміт кредитування). Однорівнева банківська система не сприяла розвитку кредитних відносин.

Слід підкреслити, що у перехідній економіці роль кредиту зростає, розширюється сфера кредитних відносин, розвиваються методи кредитування та управління кредитом, а саме:

• відбувається перехід до децентралізації управління кредитними операціями комерційних банків;

• розширюються права і можливості комерційних банків та їх клієнтів на основі договірних відносин;

• розширюється сфера застосування кредиту;

• вдосконалюються методи кредитування;

• поява акціонерних товариств, випуск акцій, залучення урядом коштів до бюджету за допомогою цінних паперів сприяє розширенню кредитних операцій з цінними паперами (участь кредиту в операціях з емісії цінних паперів, у кредитуванні під заставу цінних паперів);

• починає використовуватись комерційний та іпотечний кредити;

• підвищується роль кредиту як джерела інвестицій.

Тобто створюються умови для подальшого вдосконалення управління кредитом і розширення сфери його застосування.

Проблемні питання

1. Чи можна взагалі обійтися без кредиту в господарських відносинах?

2. Чи згодні Ви, що відсоток - це нетрудовий дохід, а отже аморальне явище?

3. Були певні часи в історії людства, коли засуджували лихварство. Чому?

4. Як Ви розумієте вираз «кредитні гроші»?

Тести

1. Вид кредиту, що оформлюється векселем:

а) державний; в) банкiвський;

б) комерцiйний; г) споживчий.

2. Вкажiть економiчну передумову iснування кредиту:

а) функцiонування виробникiв на засадах комерцiйного розрахунку;

б) наявнiсть держави;

в) наявнiсть рiзних власникiв на засоби виробництва.

3. Кредит надається i одержується банками. Яка це форма кредиту?

а) комерцiйний; в) державний;

б) банкiвський; г) позабанкiвський споживчий.

4. Якi види кредиту належать до товарної форми?

а) комерцiйний кредит; споживчий кредит; надання послуг населенню в кредит;

б) комерцiйний кредит; мiжгосподарський кредит; державний кредит;

в) споживчий кредит; продовольчий кредит; нацiональний кредит.

5. Яким може бути кредит на формування оборотних коштiв?

а) платiжний, розрахунковий, плановий, на тимчасовi потреби;

б) плановий, розрахунковий, за необхiднiстю, випадковий;

в) розрахунковий, на тимчасовi потреби, випадковий, платiжний.

6. При яких умовах банк надає пiдприємству платiжний кредит?

а) у випадку, коли недостача коштiв виникла з причини, незалежної нi вiд позичальника, нi вiд його контрагентiв;

б) на покриття оборотних коштiв у безготiвковi розрахунки, що викликано умовами розрахункiв;

в) на покриття фiнансових проривiв, якi виникли з провини самого позичальника або його контрагентiв.

7. Фiрма хоче одержати розрахунковий кредит. При яких умовах вiн може бути виданий фiрмi банком?

а) тодi, коли недостача коштiв виникла з причини, яка не залежить нi вiд позичальника, нi вiд його контрагентiв;

б) на покриття фiнансових проривiв, якi виникли з провини самого позичальника або його контрагентiв;

в) на покриття оборотних коштiв у безготiвковi розрахунки, що викликано умовами розрахункiв.

8. Що переходить до позичальника у тимчасове користування при укладеннi кредитного договору?

а) споживча вартiсть грошей або предметiв без змiни їх власника;

б) споживча вартiсть кредиту з наступним поверненням;

в) грошова вартiсть на умовах повернення.

9. Кредит, потреба в якому виникає у випадку, коли пiдприємство-товаровиробник прагне реалiзувати виготовлений товар, але у покупця немає коштiв для його отримання, називається:

а) споживчим; в) банкiвським;

б) виробничим; г) комерцiйним.

10. Кредитнi вiдносини виникають з приводу перерозподiлу:

а) вартостi через банки;

б) вартостi на умовах повернення;

в) сукупного господарського продукту.

11. Кредит виконує такi функцiї:

а) перерозподiльчу; стимулюючу; контрольну;

б) замiщення дiйсних грошей кредитними; емісійну;

в) перерозподiльчу; емісійну, контрольну.

12. Hорма процента – це:

а) вiдношення суми капiталу, наданого в позичку, до суми рiчного доходу, отриманого на позичковий капiтал, помножене на 100%;

б) вiдношення суми рiчного доходу, отриманого на позичковий капiтал, до суми капiталу, наданого в позичку, помножене на 100%.

13. Розрахунковий кредит надається:

а) у випадку, коли недостача коштiв виникла з причини, незалежної нi вiд позичальника, нi вiд його контрагентiв;

б) на покриття фiнансових проривiв, якi виникли з провини самого позичальника або його контрагентiв;

в) на покриття оборотних коштiв у безготiвковi розрахунки, що викликано умовами розрахункiв.

14. Кредит населенню для купiвлi товарiв з вiдстрочкою платежу, який надається торговими органiзацiями є:

а) прямим, б) непрямим.

15. Кредитна система - це:

а) сукупнiсть кредитних вiдносин;

б) сукупнiсть кредитних iнститутiв;

в) банки-покупцi i продавцi кредитних ресурсiв;

г) сукупнiсть кредитних вiдносин i кредитних iнститутiв, якi реалiзують цi вiдносини.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Розвиток кредитних відносин в Україні.

2. Комерційний кредит та фактори, що гальмують його розвиток.

3. Труднощі банківського кредиту.

Література

1. Вступ до банківської справи /За ред. Савлука М.І. – К.:Лібра, 1998.

2. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид.,перероб. і доп. / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

3. Смоляр Ю.О., Терещенко Г.М. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів: зарубіжний досвід і вітчизняна практика // Фінанси України. – 2008. - № 3. С. 43-51.

4. Леонов Д. Недержавні пенсійні фонди в Україні: стан та проблеми розвитку // Ринок цінних паперів України. – 2006. – № 9/10. – C. 73-79.

5. Момотюк Л. Роль недержавних пенсійних фондів у системі пенсійного забезпечення // Фінанси України. – 2006. – № 5. – C.71-77.

Семінарське заняття 5.

Тема 9. Центральні банки

Тема 10 Комерційні банки

Мета заняття: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про організацію діяльності центральних і комерційних банків

Ключові терміни і поняття: центральний банк, грошово-кредитна політика, комерційний банк, активні операції, пасивні операції

План заняття

1. Організація діяльності центральних банків. Структура і функції НБУ.

2. Функції, типи і правові основи організації комерційних банків.

3. Операції комерційних банків, їх характеристика.

4. Показники діяльності банків.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Розглядаючи перше питання, перш за все слід підкреслити, що Центральний банк (далі – ЦБ) — це орган державного грошово-кредитного регулювання економіки, наділений монопольним правом емісії банкнот та правом керувати грошово-кредитною системою країни.

Об\'єктивна необхідність у створенні ЦБ як окремих інститутів кредитної системи виникла ще в ті далекі часи розвитку товарно-грошових відносин, коли емісія банкнот багатьма банками фактично зруйнувала підвалини грошового обігу та дезорганізувала всю систему господарських зв\'язків.

Слід зауважити, що процес організації ЦБ відбувався двома способами. Перший — еволюційний — є характерним, наприклад, для Англії. Банк Англії був заснований 1694 р. як приватна акціонерна компанія для фінансування війни короля Вільгельма III проти Франції. У винагороду за кредитування уряду йому було надано виключне право емісії банкнот у Лондоні та ряд інших привілеїв. З прийняттям у 1844 р. акта Роберта Піля новоствореним банкам заборонялось випускати в обіг банкноти, а за злиття чи поглинання вже існувавших комерційних банків 2/3 їхнього емісійного права передавалося Банку Англії, що суттєво зміцнювало його позиції. 1921 р. до Банку Англії остаточно перейшло право грошової емісії на території Англії та Уельсу, що, по суті, завершило тривалий процес формування центрального банку країни.

Другий напрям передбачав утворення ЦБ відразу як емісійного центру. Цей напрям був вибраний у США, де 1913 р. Конгрес прийняв Федеральний резервний акт, згідно з яким у країні було створено Федеральну резервну систему з 12 банків, що мають єдине керівництво та виконують роль ЦБ. Відповідно до закону банкнотну емісію було зосереджено тільки у 12 федеральних резервних банках.

Зауважимо, що за формою організації центральні банки можуть бути державними або акціонерними. Капітал державних банків повністю зосереджений у руках держави. ЦБ може бути організований як у момент свого безпосереднього створення (наприклад, Німецький федеральний банк — у 1957 р.), так і націоналізацією уже існуючих центральних банків, які до того функціонували на акціонерних засадах (Банк Англії — у 1946 р., Банк Франції — у 1945 р.). За акціонерної форми організації ЦБ його капітал або взагалі не належить державі (так, у США капітал федеральних резервних банків формується за рахунок пайових внесків комерційних банків — членів ФРС), або належить лише частково (наприклад, у Бельгії та Австрії— 50 %, в Японії— 55, у Швейцарії—57 %).

Слід підкреслити, що незалежно від форми власності ЦБ в багатьох країнах є юридично самостійними, тобто не підпорядкованими уряду, діючи в інтересах усього суспільства. Конкретні форми управління ЦБ залежать від національних особливостей та політичного устрою країни.

Центральний банк України — Національний банк — було створено у 1991 р. згідно з законом України «Про банки і банківську діяльність». Законом було закладено основи класичної дворівневої банківської системи, яка включає, з одного боку, центральний банк, як головний банківський інститут держави, який є емісійним центром і відповідає за збереження монетарної стабільності, а з іншого — банківську систему, представлену мережею комерційних банків.

Варто підкреслити, що основи правового статусу НБУ як центрального банку країни визначено Конституцією України. Згідно з Основним Законом держави НБУ надано право законодавчої ініціативи у Верховній Раді, що свідчить про його особливу роль у системі органів державного управління.

Необхідно звернути увагу на те, що стрімкий розвиток банківської системи, необхідність посилення незалежності ЦБ країни від владних структур у проведенні монетарної політики і водночас необхідність підвищення відповідальності його за забезпечення монетарної стабільності обумовили необхідність прийняття у 1999 р. окремого Закону «Про Національний банк України». Необхідно ознайомитись з основними положення цього закону.

Зауважимо, НБУ підзвітний Президенту та Верховній Раді України. Він є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах кошторису, затвердженого Радою НБУ.

Вивчаючи питання про комерційні банки, необхідно насамперед з’ясувати мету їх створення, суть та функції, розібратись у класифікації цих банків. Слід також розібратися в економічних нормативах, які регламентують діяльність комерційних банків та їх призначення.

Зауважимо, що комерційні банки класифікуються за різними ознаками і критеріями. Це необхідно знати. В Україні комерційні банки активно почали створюватися після проголошення незалежності (з 1992р.). Реєстрацію новостворених комерційних банків здійснює Національний банк України.

Ознайомтеся з функціями комерційних банків: кредитування суб’єктів господарської діяльності та громадян за рахунок коштів клієнтів, касове і розрахункове обслуговування, виконання валютних та інших банківських операцій. Слід вміти їх коментувати.

У третьому питанні зверніть увагу на банківські операції, які зазвичай поділяються на традиційні і нетрадиційні. До перших належать кредитування, розрахунки, залучення вкладів тощо. До других — різноманітні послуги (лізингові, факторингові, консультативні тощо). Традиційні операції бувають активними й пасивними. Слід знати, що пасивні операції комерційних банків полягають у формуванні власної і залученої ресурсної бази, на підставі і за рахунок якої здійснюються активні операції.

Серед активних операцій провідними є кредитні та інвестиційні. Кредитування клієнтів здійснюється відповідно до певних принципів та умов. Інвестиційні операції слугують для створення вторинних банківських резервів, диверсифікації активів та отримання доходів. Кредитні й інвестиційні операції тісно пов\'язані між собою, їм притаманні ризики, для запобігання й оптимізації яких банки використовують певний інструментарій.

Важливу роль у банківській діяльності відіграють розрахунково-касові операції. Міжгосподарські безготівкові розрахунки здійснюються з використанням певних форм і способів. Розрахунки готівкою мають регламентацію і підпорядковані певним правилам.

Банки надають своїм клієнтам широке коло послуг. Найбільш поширеними є гарантійні, консультативні й трастові послуги.

Зауважимо, у ряді джерел виділяють 4 групи банківських операцій: пасивні, активні, послуги та інші.

Необхідно знати, що для успішної діяльності банків велике значення має їх стабільність. Вона означає постійну здатність банку відповідати за своїми зобов\'язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкретному середовищі. Забезпечити стабільність можна за допомогою дотримання системи економічних параметрів, що встановлені ЦБ, і підтримання оптимального рівня прибутковості.

Слід розібратися в економічних нормативах, які регламентують діяльність комерційних банків. Важливо з’ясувати, за якими рисами той чи інший банк відносять до того чи іншого міжнародного рейтингу банків.

Проблемні питання

1. НБУ має виконувати політику спрямовану на захист інтересів держави, чи є поняття «ефективна політика центрального банку» і що вона означає?

2. У чому суть операцій, які здійснює центральний банк на відкритому ринку?

3. Що значить поняття «незалежність центрального банку»?

4. Чи є протиріччя між центральним банком і комерційними банками?

5. Як Ви визначаєте діяльність НБУ в умовах фінансової кризи?

6. Що значить універсальні банки. спеціалізовані банки?

7. Для чого потрібна норма обов’язкових банківських резервів?

8. Які існують рейтинги банків?

Тести до теми 9

1. Як представлена сучасна банкiвська система в Українi?

а) центральним банком;

б) Hацiональним банком України;

в) Hацiональним банком України та комерцiйними банками;

г) комерцiйними банками рiзних видiв та форм власностi.

2. Головне завдання центрального банку полягає:

а) обслуговування комерцiйних банків;

б) контроль за дотримуванням комерцiйними банками вимог чинного законодавства;

в) забезпечення сталості нацiональної валюти;

г) забезпечення фiнансового обслуговування уряду.

3. Який центральний банк краще виконує своє головне завдання?

а) той, що знаходиться у пiдпорядкуваннi уряду;

б) той, що знаходиться у пiдпорядкуваннi президента;

в) незалежний вiд органiв виконавчої влади.

4. Якi з названих функцiй виконує банк банкiв:

а) кредитує уряд;

б) здiйснює розрахунково-касове обслуговування банкiв;

в) зберiгає золото-валютний запас країни;

г) здiйснює валютне регулювання.

5. Для чого центральний банк купує валюту на валютному ринку?

а) щоб знизити курс iноземної валюти;

б) щоб пiдвищити курс нацiональної валюти;

в) щоб пiдвищити курс iноземної валюти.

6. Якi операцiї на вiдкритому ринку здiйснюватиме центробанк, якщо йому потрiбно буде зменшити масу грошей в обiгу:

а) купувати ломбарднi позички;

б) видавати ломбарднi позички;

в) підвищувати ставку облiкового процента;

г) продавати облiгацiї державної позики.

7. Центробанк оголошує про продаж державних цiнних паперiв. Що вiдбудеться з попитом на них:

а) знизиться;

б) пiдвищиться;

в) залишиться незмiнним.

8. Як змiняться темпи зростання грошової маси, якщо ЦБ пiдвищує облiкову ставку?

а) знизяться;

б) збiльшаться;

в) залишаться незмiнними.

9. Як потрiбно змiнити норму обов\'язкових резервiв, якщо потрiбно збiльшити масу грошей в обiгу:

а) пiдвищити;

б) знизити;

в) залишити незмiнною, але пiдвищити облiкову ставку.

10. Чи може центробанк у порядку банкiвського нагляду обмежити кредитну дiяльнiсть комерцiйних банкiв?

а) може; б) не може; в) може, але не всiх одразу.

11. Визначте рису, властиву банківській системі України:

а) це монобанк;

б) дворівнева система;

в) трирівнева система.

12. Центральний банк як агент уряду покриває державний борг чи фінансує державну програму видатків емісійними кредитами, які на мають реального забезпечення. Це називається:

а) державна емісія; б) заощадження; в) позика; г) кредитна емісія.

13. Основні функції центрального банку (знайдіть невірне твердження):

а) валютне регулювання; в) виконавець державного бюджету;

б) емісійний центр; г) банк уряду;

д) державний скарбник.

14. Які санкції вживає НБУ за систематичне порушення КБ його вимог:

а) стягнення грошового штрафу, фінансове оздоровлення, відкликання ліцензії;

б) підвищення норми обов’язкових резервів, стягнення штрафу, відкликання ліцензії;

в) проведення заходів фінансового оздоровлення, застосування санкції у вигляді штрафу, підвищення норми обов’язкових резервів, призначення тимчасової адміністрації, відкликання ліцензії.

15. Проведення центральними банками політики «дешевих грошей» - це:

а) проведення ЦБ рестрикційної політики;

б) політика, спрямована на подорожчання кредиту;

в) політика, спрямована на зниження процентної ставки, норм обов’язкового резервування, купівлю державних цінних паперів.

Тести до теми 10

1. Якi вклади використовуються банком для поточних розрахункiв з клiєнтами?

а) вклади до запитання;

б) ощаднi вклади;

в) строковi вклади.

2. Пасивними операцiями комерцiйних банкiв є:

а) операцiї по формуванню ресурсiв;

б) залучення рiзноманiтних внескiв;

в) емiсiя цiнних паперiв;

г) одержання кредитiв вiд iнших банкiв.

3. Грошова мультиплiкацiя – це:

а) процес нарощування депозитних вкладiв у комерцiйних банках внаслiдок кредитної дiяльностi цих банкiв;

б) здатнiсть банку оплатити всi претензiї, що пред\'являють до нього клiєнти;

в) частина банкiвського резерву, що перевищує розмiр обов\'язкового резерву.

4. Вкажiть, якi з названих положень, що дiють в Українi, належать до основних передумов видачi банкiвської лiцензiї:

а) згода мiсцевих органiв влади;

б) наявнiсть бiзнес-плану;

в) вiдсутнiсть у даному регiонi iнших банкiв.

5. Комплекс заходів, спрямованих на забезпечення регулярного спостереження і періодичних перевірок фінансово-господарської діяльності, організації роботи банку та його підрозділів:

а) банківський контроль;

б) моніторинг;

в) захист вкладників;

г) аудит.

6. Документи, які повинен представити комерційний банк на реєстрацію:

а) заява про реєстрацію, установчі документи, висновки аудиторської фірми, відомості про професійну придатність керівників;

б) заява про реєстрацію, економічне обґрунтування, установчі документи, висновки аудиторської фірми, відомості про професійну придатність керівників;

в) заява про реєстрацію, економічне обґрунтування, установчі документи, відомості про професійну придатність керівників;

г) заява про реєстрацію, економічне обґрунтування, установчі документи, висновки аудиторської фірми.

7. За організаційно-правовою формою діяльності комерційні банки поділяються на:

а) державні, б) пайові, акціонерні; в) приватні; д) кооперативні, е) змішані.

8.За формою власності комерційні банки поділяються на (вкажіть, що зайве):

а) державні; б) акціонерні; в) приватні; г) кооперативні; д) змішані.

9. Що не притаманне комерційним банкам:

а) банківський нагляд;

б) пасивні операції;

в) обслуговування вкладників;

г) консультації.

10. Чи мають право комерційні банки здійснювати валютні операції:

а) мають право усі банки;

б) лише центральний банк та його представництва;

в) мають право за наявності відповідної ліцензії;

г) не мають право зовсім.

11. Основні джерела інформації про стійкість банків:

а) статистичний звіт; звіт про сплату податків;

б) звіт про фінансові результати діяльності; баланс;

в) звіт про прибутки і збитки;

г) баланс; звіт про сплату податків;

д) звіт про сплату податків.

12. Система контролю за діяльністю комерційних банків містить (що є помилковим):

а) зовнішній контроль (незалежні аудиторські фірми);

б) державний контроль (НБУ, ДПА, правоохоронні органи);

в) контроль з боку громадських організацій;

г) внутрішній контроль.

13. Причини порушення ліквідності комерційних банків:

а) прорахунки в оцінці ризиків;

б) різкі зміни облікової ставки НБУ;

в) форс-мажорні обставини;

г) мала капіталізація банку;

д) порушення збалансованості активів і пасивів.

14. Комерційні банки можуть здійснювати:

а) страхування життя громадян; в) емісію грошей;

б) пенсійне страхування; г) продаж державних цінних паперів.

15. Кредитні установи, функціями яких є кредитування суб’єктів господарської діяльності та громадян за рахунок коштів клієнтів, касове розрахункове обслуговування, виконання валютних та інших банківських операцій:

а) центральні банки; в) лізингові компанії;

б) факторингові фірми; г) комерційні банки.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Переваги та недоліки банківського законодавства України.

2. Показники діяльності банків.

3. Характеристика банківської системи України з точки зору кількості банків, динаміки капіталу, ефективності надання послуг. Проблемні питання до теми 9. Центральні банки

1.Що собою являє банківська система?

2.Чим обумовлені зміни структури банківської системи в сучасних умовах?

3.Які функції виконує Національний банк України?

4.Який механізм реалізації грошово-кредитної політики центрального банку?

5.Які особливості прояву функцій центрального банку України в сучасних умовах?

6.Чому виникає необхідність у нагляді центральних банків за діяльністю комерційних банків?

7.Які форми та методи нагляду центральних банків за діяльністю комерційних банків?

8.За якими принципами будується дворівнева банківська система?

9.Яку роль відіграє центральний банк в економіці країни?

10.У чому полягають особливості проведення політики “дорогих грошей” і “дешевих грошей”?

11.У чому полягає механізм операцій центрального банку на відкритому ринку?

12.У чому полягають особливості політики обов’язкових резервів?

13.Що є керівним органом Національного банку?

14.Які функції виконує Національний банк у сфері валютного регулювання?

15.У чому полягає політика рефінансування, що проводить Національний банк?

16.Які види кредиту охоплює рефінансування?

17.У чому полягають ефективні способи реалізації грошово-кредитної політики?

18.Яким чином здійснюється вибір типу грошово-кредитної політики?

19.Які економічні нормативи встановлює Національний банк для комерційних банків?

20.Яким чином здійснюється надання Національним банком комерційним банкам короткострокових кредитів?

Проблемні питання до теми 10. Комерційні банки

1. Які причини виникнення банків?

2. Які існують види банків?

3. У чому відмінності діяльності спеціалізованих і універсальних банків?

4. Як класифікуються операції комерційних банків?

5. Що означає стійкість банків?

6. Яким чином здійснюється нагляд і контроль за діяльністю банків?

7. Які функції виконують комерційні банки?

8. Яка структура сучасного комерційного банку?

9. За якими принципами будується дворівнева банківська система?

10. Чим відрізняється діяльність комерційних банків від інших інститутів кредитної системи?

11. Які сучасні тенденції в розвитку банківської справи в країнах з розвинутою ринковою економікою?

12. Які особливості формування статутного фонду банку за різних форм власності?

13. Чи залежить діяльність комерційного банку від вибору його структури?

14. Яким чином пов’язаний попит на банківські кредити і кількість грошової маси?

15. У чому полягають базові і додаткові операції комерційного банку?

16. За рахунок яких джерел формуються кошти комерційного банку?

17. З якою метою створюється резервний фонд комерційного банку?

18. Які методи кредитування застосовують комерційні банки при визначенні порядку видачі й погашення позик?

19. У чому полягають інвестиційні операції комерційних банків?

20. Що собою являє інвестиційний портфель банку?

Література

1. Вступ до банківської справи /За ред. Савлука М.І. – К.:Лібра, 1998. Версаль Н.І. Розвиток системи комерційних банків в Україні та Росії в 2000-2006 роках // Фінансі України. – 2007. -№ 2. – С. 97.

2. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид.,перероб. і доп. / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

3. Чуб О.О. Банківська діяльність в контексті інтеграції та глобалізації // Фінанси України. – 2008. - № 1. – С. 138-146

4. Чуб О.О. Адаптація банківського законодавства України до права Європейського Союзу: стан, проблеми, перспективи // Фінанси України. – 2008. - № 4. – С. 57-67.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ

Семінарське заняття 6.

Тема 11. Валютний ринок і валютні системи

Мета заняття: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про валютний ринок, валютні системи та розвиток валютної системи України

Ключові терміни і поняття: валюта, валютна система, валютний курс, Євро, валютні операції, валютні операцiї "СПОТ" і "аутрайт", валютна інтервенція

План заняття

1. Сутність валютних відносин

2. Еволюція світової валютної системи

3. Валютний ринок: суть та основи функціонування

4. Українська валютна система. Методичні рекомендації до семінарського заняття

Розгляд першого питання почніть із з’ясування сутності таких понять як “валюта”, “валютні відносини”, “валютний курс”, “конвертованість”, “валютне регулювання”. Деякі вже знайомі з інших навчальних курсів.

Звертаємо Вашу увагу, що валютні відносини – це сукупність зовнішньоекономічних зв’язків, які виникають у процесі обміну результатами діяльності національних господарств. Валютні відносини – це особливий вид економічних відносин, які формуються у сфері міждержавних стосунків, тобто йдеться про обслуговування зовнішньої торгівлі, вивезення капіталу, надання позик і кредитів, науково-технічний обмін, розвиток туризму та інші.

Слід знати, що в процесі поглиблення міжнародного поділу праці та економічних зв‘язків відбувається взаємна інтеграція систем національних грошових і валютних відносин. Функціональні відмінності між ними поступово зникають. Нагадаємо, всі національні гроші у функції світових грошей визначаються як валюта.

Запам’ятайте, що валютна система - це форма організації валютних відносин, закріплена в державно-правових нормах та міжнародних угодах. Розрізняють світову, міжнародну (регіональну) і національну валютні системи. Необхідно вміти характеризувати кожну з них. Звертаємо увагу, що світова валютна система є функціональною організацією валютних відносин на рівні міждержавних зв’язків. Її розвиток регулюється відповідними міждержавними угодами через створені на колективних засадах міждержавні валютно-фінансові та банківські установи й організації.

Зверніть увагу на еволюційний розвиток світової валютної системи. Зауважимо, виділяють такі етапи розвитку світової валютної системи:

І етап – система золото-монетного стандарту (початок ХІХ ст. – 20-30-ті роки ХХ ст.), пов\'язаний з Паризькою конференцією (1867р.), єдиним мірилом світових грошей було визнано золото.

П етап – система золотозлиткового стандарту. Другий етап пов\'язаний з Генуезькою конференцією (1922р.), тоді національні кредитні гроші почали використовувати як міжнародні платіжно-резервні засоби.

Ш етап - система золотовалютного або золотодевізного (доларового) стандарту (40-50-ті роки ХХ ст. – середина 70-х років). Цей етап пов\'язаний з Бреттон-Вудською конференцією (1944 р.), на якій було засновано Міжнародний валютний фонд.

IV - система паперово-валютного стандарту – (функціонує з 1976 року);

На Ямайській конференції (1976р.) було юридично завершено демонетизацію золота; замість золото-девізного стандарту офіційно впроваджено стандарт СПЗ (SDR). Більш детальну інформацію можна отримати у довідковій літературі. Поцікавтесь також, що таке спеціальні права запозичення.

У третьому питанні слід з’ясувати суть поняття “валютний ринок”. Здебільшого під ним розуміють офіційні центри, де відбувається купівля-продаж іноземних валют на основі попиту і пропозиції. Вивчіть його функції та валютні операції. Останні класифікуються за кількома критеріями: за терміном здійснення платежу з купівлі-продажу валюти, за механізмом здійснення операцій (операції СПОТ, форвардні, ф’ючерсні, опціонні), за формами здійснення (готівкові, безготівкові), за масштабами операцій (оптові, роздрібні).

Органічною частиною системи грошових відносин окремих держав є “національна валютна система”. Її функціонування регулюється з урахуванням норм міжнародного права національним законодавством кожної країни. Слід підкреслити, що на підвалинах такого законодавства визначається міжнародний статус національної валюти – грошової одиниці даної країни, встановлюється механізм взаємодії національних і світових грошей, спосіб їх конвертованості, котирування й регулювання валютних курсів, формування й використання міжнародної ліквідності, золотовалютного запасу, кредитних ресурсів, форми та організації міжнародних розрахунків тощо.

Необхідно знати, що до складу валютної системи України входять відповідні інфраструктурні ланки – банківські та кредитно-фінансові установи, біржі, спеціальні органи валютного контролю, інші державні та приватно-комерційні інститути.

Проблемні питання

1. Що сприяло появі і розвитку валютних відносин?

2. Чим відрізняються види валют між собою?

3. Що таке котирування?

4. Що забезпечує конвертованість валюти?

5. Як функціонує валютний ринок?

Тести

1. Як обчислюється обмінний курс ЕКЮ?

а) на основі плаваючого курсу валют;

б) по методу валютної корзини;

в) у перерахунку на ВКВ (вільно конвертовану валюту);

г) на основі валютного паритету.

2. Основнi види мiжнародних банкiвських розрахункiв:

а) кореспондентськi вiдносини банкiв;

б) акредитив, iнкасо;

в) банкiвський переказ;

г) чеки.

3. Валютна операцiя "СПОТ" характеризується наступним:

а) купiвля-продаж валюти вiдбувається на умовах поставки її на другий робочий день з дня укладання угоди за курсом, зафiксованим в угодi;

б) сторони домовляються на поставку валюти через конкретний перiод пiсля укладання угоди за курсом, зафiксованим в угодi;

в) продавець зобов\'язується продати, а покупець - купити валюту в установлений термiн за зафiксованим наперед курсом.

4. Якi фактори визначають курс валюти тiєї чи iншої країни?

а) стан економiки країни; спiввiдноснi темпи iнфляцiї в рiзних країнах; темпи зростання продуктивностi працi у спiввiдношеннi мiж країнами; мiсце i роль країни у свiтовiй торгiвлi;

б) стан економiки країни; конвертованiсть валюти; мiсце i роль країни у свiтовiй торгiвлi; фiнансова система країни;

в) спiввiдноснi темпи iнфляцiї в рiзних країнах; темпи росту продуктивностi працi у спiввiдношеннi мiж країнами; особливостi податкової полiтики рiзних країн.

5. Що необхідно для досягнення вільної конвертованостi валюти України?

а) стабiлiзувати грошовий обiг; провести структурну перебудову економiки; реально розпочати формування ринкового механiзму;

б) стабiлiзувати грошовий обiг; провести структурну перебудову фiнансової системи України; органiзувати надходження податкiв до бюджету;

в) провести структурну перебудову фiнансової системи України; органiзувати надходження податкiв до бюджету; реально розпочати формування ринкового механiзму.

6. Валютна операцiя "аутрайт" характеризується наступним:

а) купiвля-продаж валюти вiдбувається на умовах поставки її на другий робочий день з дня укладання угоди за курсом, зафiксованим в угодi;

б) сторони домовляються на поставку валюти через конкретний перiод пiсля укладання угоди за курсом, зафiксованим в угодi;

в) продавець зобов\'язується продати, а покупець - купити валюту в установлений термiн за зафiксованим наперед курсом.

7. Валюта – це:

а) національна грошова одиниця,

б) національна грошова одиниця, законодавчо встановлена в тій чи

іншій країні;

в) будь який платіжний засіб, що використовується у міжнародних розрахунках.

8. На валютному ринку може здійснюватися:

а) продаж державних облігацій; в) продаж валюти;

б) продаж ліцензій; г) випуск казначейських зобов’язань.

9. Функції валютних ринків (що вказане помилково):

а) забезпечення своєчасності здійснення міжнародних розрахунків, страхування валютних ризиків;

б) диверсифікація валютних резервів;

в) продаж валюти;

г) отримання спекулятивного прибутку учасниками ринку у вигляді різниці курсів валют;

д) визначення і встановлення курсу іноземної валюти до національної.

10. Функції регулювання міжнародних валютних відносин покладено на:

а) ООН; б) МВФ; в) уряди країн; г) міністерства фінансів.

11. Валютна інтервенція – це :

а) купівля та продаж ліцензій міжнародними фірмами;

б) купівля та продаж власної валюти або конкурентної – іншої держави;

в) різке зниження попиту на валюту.

12. Співвідношення всієї сукупності надходження з-за кордону та платежів за кордон за певний проміжок часу називається:

а) баланс; в) торгівельний баланс;

б) платіжний баланс; г) міжнародний баланс.

13. Централізовані резерви містять (вкажіть зайве) :

а) золото; в) товари;

б) іноземну валюту; г) авуари в SDR.

14. Механізм валютного регулювання зводиться до таких форм:

а) ревальвація, девальвація, валютна інтервенція,

б) міжнародний контроль за продажем іноземної валюти, ревальвація, девальвація, валютна інтервенція;

в) митні тарифи, ревальвація, девальвація, валютна інтервенція.

15. Державно-правова форма організації міжнародних відносин між державами – це:

а) платіжний баланс; б) валютна система; в) світовий валютний ринок.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Бреттон-Вудська конференція та її наслідки.

2. Вплив глобалізації на світову валютну систему.

3. Характеристика української національної валютної системи.

Питання для самоконтролю

1. Що таке валюта?

2. Чим різняться національна, іноземна і колективна валюти?

3. У чому полягає суть валютних відносин?

4. Яку роль відіграють банки на валютному ринку?

5. Які фактори впливають на кон’юнктуру валютного ринку?

6. Яку роль відіграє платіжний баланс у механізмі валютного регулювання?

7. Які органи здійснюють валютне регулювання?

8. Які існують види валютних систем?

9. У яких випадках використовуються девальвація і ревальвація як методи валютного регулювання?

10.Що являє собою валютний курс як економічна категорія?

11.Які функції виконує валютний курс?

12.Які чинники впливають на визначення валютного курсу?

13.В яких випадках застосовуються і як реалізують себе фіксовані та гнучкі валютні курси?

14.Як визначається валютний курс в Україні?

15.В чому полягає специфіка валютного ринку? Якою є його структура та які функції ним виконуються?

16.Якими є основні форми валютних операцій?

17.Якими є механізми запобігання валютному ризикові?

18.Що таке купівельна спроможність валюти?

19.Чим є валютна інтервенція і який механізм її здійснення?

20.Як визначається валютна “платоспроможність країни”?

Література

1. Башнянін Г.І. та ін. Національна грошова система і проблеми формування номінальної й реальної вартості грошей // Фінанси України. - № 4. – 1999.

2. Гальчинський А.С. Теорія грошей. – К.: Основи, 1998. – Розд. V, тема 11, 14.

3. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

4. Івасів Б.С. Гроші та кредит. Підручник. – Вид. 2-ге, змін. й доп. Тернопіль: «Карт-бланш», 2005. – Розділ 4.

<< | >>
Источник: Баранник Л.Б., Клименко О.Ю.. Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030508 “Фінанси і кредит" – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія,2009. – 112 с.. 2009

Еще по теме МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО CЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -