<<
>>

5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ

Практичне заняття 1.

Тема 3. Грошовий оборот і грошова маса

Мета заняття: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про грошову масу і грошові агрегати

Ключові терміни і поняття: грошовий оборот, грошовий обіг, маса грошей, грошова база, грошові агрегати, грошові потоки

Обладнання: калькулятори

План заняття

1.
Маса грошей в обігу. Грошові агрегати і грошова база.
2. Закони грошового обігу.
5. Механізм зміни маси грошей в обігу. Грошово-кредитний мультиплікатор.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Практичне заняття передбачає знання термінів і понять з цієї теми. Заняття відбувається за планом. Питання можуть обговорюватися, методичні рекомендації до їх вивчення надані у «Методичних рекомендаціях до самостійної роботи». Для закріплення отриманих знань корисно розв’язати задачі. Для визначення маси грошей, необхідно знати рівняння обміну І,Фішера, формулу кількості грошей в обігу, запропоновану К.Марксом, а також зміст грошових агрегатів, що використовуються для її розрахунку.

Приклад розв’язку типових задач

Задача 1. Яким буде загальний обсяг грошового обігу, якщо середній залишок грошей в обігу за рік становив 25 000 млн. грошових одиниць (г.о.), а кількість обертів грошової одиниці дорівнює 8?

Розв’язок. Оскільки маса грошей в обігу (згідно рівнянню Фішера) визначається як MV, де M – маса грошей, що реально існує в обігу у вигляді середнього залишку, швидкість визначається числом обертів, отже в задачі є всі дані для її розв’язання. MV= 25 000 (млн.г.о.) х 8 = 200 000 (млн.г.о.) .

Задача 2. Скільки обертів здійснить грошова одиниця за рік, якщо відомо, що обсяг ВНП за 2 роки разом становив 200 800 тис.

грн., а середній залишок грошей в обігу за рік відповідно 40 000 тис. грн.

Розв’язок. У цьому випадку ВНП=MV. За рік його величина дорівнює: 200 800 : 2 = 100400 (тис. грн.), звідси V = 100 400:40000=2,51 (обертів).

Задача 3. Якщо готівка на руках у населення 400 тис. грн., строкові депозити 200 тис. грн., безготівковий обіг 180 тис. грн., готівковий обіг 70 тис. грн., кошти за трастовими операціями – 80 тис. грн., готівка в касах банків 370 тис. грн., то чому буде дорівнювати грошовий агрегат М2 ?

Розв’язок. Для визначення грошового агрегату М2 треба знати його склад. Оскільки М2 = М1 + строкові вклади (депозити) + ощадні вклади; в свою чергу М1 = М0 (готівка поза банками) + депозити до запитання, отже

М2 = готівка + депозити до запитання + строкові вклади + ощадні вклади

М2 =400 тис. + 70 тис. +370 тис. +200 тис.=1040 тис. (грн.)

Задача 4. Визначити, як зміниться номінальний ВНП, якщо швидкість обігу грошей становить 8 обертів і залишається постійною, а грошова пропозиція зросте з 250 до 500 млрд. дол. США.

Розв’язок. З рівняння обміну І.Фішера кількість грошей, що необхідна для забезпечення обігу товарів (послуг), прямо пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП) та обернено пропорційна швидкості обігу грошової одиниці. Звідси відповідь на поставлене питання: величина ВНП має збільшитися у 2 рази.

Проблемні питання

1. Чи є різниця між поняттями «грошовий оборот» і «грошовий обіг»?

2. З яким ступенем достовірності можна підрахувати грошову масу?

3. Що таке казначейські (скарбничі) білети?

Тести

1. Змiна швидкостi обiгу грошей при сталостi товарообороту впливає на їх масу:

а) обернено пропорцiйно;

б) прямо пропорцiйно;

в) частково через змiни обсягiв купiвлi-продажу товарiв.

2. Обiг готiвкових грошей регулюється:

а) правилами, встановленими Hацiональним банком України, що визначають загальний порядок проведення грошово-готiвкових операцiй;

б) методами впливу на кредитнi вiдносини Hацiонального банку України з комерцiйними банками;

в) встановленням економiчних показникiв впливу на дiяльнiсть комерцiйних банкiв;

г) правилами, встановленими Мiнiстерством фiнансiв України.

3. Дайте визначення поняття грошового обiгу, яке найбiльш повно виражає його сутність:

а) рух грошей в процесi руху товарiв;

б) двоєдиний безперервний рух товарів i грошей;

в) рух грошей в процесi руху товарів, при наданні послуг, при погашенні боргових зобов`язань;

г) частина грошового обороту.

4. Що належить до методів державного регулювання грошового обiгу?

а) регулювання кредитних вiдносин центрального банку з комерцiйними банками; проведення операцiй на фондовiй бiржi; установлення економiчних показникiв регулювання дiяльностi комерцiйних банкiв;

б) регулювання кредитних вiдносин центрального банку з комерцiйними банками; традицiйний метод емiсiйно-кредитного регулювання; установлення економiчних показникiв регулювання дiяльностi комерцiйних банкiв;

в) регулювання грошового обороту; традицiйний метод емiсiйно-кредитного регулювання; регулювання кредитних вiдносин центрального банку з комерцiйними банками.

5. Які характерні ознаки "класичної банкноти"?

а) випуск її емiсiйним банком, обов\'язковий обмiн на золото за першою вимогою власника; подвiйне забезпечення: золоте i товарне;

б) випуск її комерцiйними банками, обов\'язковий обмiн на золото за першою вимогою власника, подвiйне забезпечення: золоте i товарне;

в) випуск її емiсiйним банком, неможливiсть обмiну на золото, подвiйне забезпечення: золоте i товарне.

6. Що належить до готiвки?

а) казначейськi зобов`язання; чеки; банкiвськi бiлети; казначейськi векселi;

б) банкiвськi чеки; казначейськi бiлети; векселi; банкiвськi зобов`язання;

в) казначейськi бiлети; банкiвськi бiлети; чеки; векселi.

7. Якi специфiчнi ознаки вiдрiзняють вексель вiд iнших боргових

зобов`язань?

а) конкретнiсть строку платежу; безперечнiсть; абстрактнiсть; суворо встановлена форма;

б) можливiсть переводу iншiй особi; унiверсальнiсть; конкретнiсть строку платежу; абстрактнiсть;

в) безперечнiсть; суворо встановлена форма; цiльове призначення; абстрактнiсть.

8. При яких умовах може здiйснюватись вихiд грошей з обiгу?

а) зменшення маси товарiв у сферi обiгу; значне збiльшення швидкостi обiгу грошової одиницi;

б) зменшення маси товарiв у сферi обiгу; значне зменшення швидкостi обiгу грошової одиницi;

в) збiльшення маси товарiв у сферi обiгу; значне зменшення швидкостi обiгу грошової одиницi.

9. Чим може визначатися механiзм регулювання грошового обiгу?

а) типом грошової системи;

б) побудовою банкiвської системи;

в) тенденцiями розвитку i закономiрнiстю функцiонування грошової системи.

10. Причини виникнення паперових грошей:

а) забезпечення нормального виконання грошових функцiй; необхiднiсть мiнiмiзацiї витрат обiгу; пiдвищення економiчної могутностi держави; забезпечення потреб обiгу дiйсними грошима;

б) необхiднiсть мiнiмiзацiї витрат обiгу; пiдвищення економiчної могутностi держави; забезпечення потреб обiгу дiйсними грошима; необхiднiсть покриття дефiциту державного бюджету;

в) пiдвищення економiчної могутностi держави; забезпечення потреб обiгу дiйсними грошима; необхiднiсть покриття дефiциту державного бюджету; необхiднiсть вiрної органiзацiї грошового обiгу.

11. Грошовий обiг передбачає:

а) повернення грошей до початкового пункту;

б) постiйне вiддалення грошей вiд пункту, з якого вони почали свiй рух;

в) пiдвищення вартостi в процесi суспiльного виробництва.

12. Кiлькiсть грошей, необхiдних для обiгу протягом певного часу визначається за формулою:

а) Кн =(сума ЦТ - сума П + сума К - сума ВП) / О;

б) Кн = (сума ТЦ - сума В + сума П + сума ВП) / О;

в) Кн = (сума ЦТ - сума К + сума П - сума ВП) / О;

г) Кн = (сума ЦТ - сума К - сума П + сума ВП) / О.

13. Вексель, що виник без реальної торгової операцiї фіктивно, i призначений для направлення в оборот додаткових коштiв шляхом отримання позички в банках, називається:

а) комерцiйним; б) фiнансовим; в) приятельським;

г) бронзовим; д) простим.

14. Кредитна емiсiя обумовлює випуск:

а) казначейських бiлетiв; в) розмiнної монети;

б) банкiвських бiлетiв; г) чекiв.

15. При бюджетнiй емiсiї, яка проводиться спецiальним органом Мiнiстерства фiнансiв, в обiг випускаються:

а) банкiвськi бiлети; в) чеки;

б) казначейськi бiлети; г) векселi.

Теми для підготовки доповідей та рефератів

1. Аналіз впливу економічних факторів на швидкість обігу грошей.

2. Сучасні засоби платежу.

Література

1.Вступ до банківської справи /За ред. Савлука М.І. – К.: Лібра, 1998. – Розд. ІІ, § 2.1.

2.Войтюк Д. Грошові потоки: класифікація та вплив на грошову масу і грошову базу // Економіка України. - № 5. – 1999.

3.Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид.,перероб. і доп. / За ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

4.Івасів Б.С. Гроші та кредит. Підручник. – Вид. 2-ге змін. й доп. Тернопіль: «Карт-бланш», 2005.

5.Нікіфоров П.О. Система регулювання грошового обігу // Фінанси України. – 2001. - № 12.

<< | >>
Источник: Баранник Л.Б., Клименко О.Ю.. Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030508 “Фінанси і кредит" – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія,2009. – 112 с.. 2009

Еще по теме 5. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -