<<
>>

ТЕМА 5. ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄС

1. Поняття і види джерел права ЄС.

2. Первинне право і його джерела.

3. Джерела вторинного права ЄС.

4. Рішення Суду Європейських Співтовариств (Союзу).

5.Міжнародні договори з третіми державами і міжнародними організаціями.

Право ЄС (EU law) - унікальний правовий феномен, що склався в ході розвитку європейської інтеграції в рамках Європейських співтовариств і Європейського Союзу і що став результатом реалізації наднаціональної компетенції інститутів Європейського Союзу. Право Європейського Союзу є специфічним правопорядком, правовою системою, що склалася на стику міжнародного права і внутрідержавного права держав-членів Європейського Союзу, що володіє самостійними джерелами і принципами. Автономність права Європейського Союзу підтверджена поряд рішень Європейського Суду.

Термін «право Європейського Союзу» увійшов у вжиток з початку 1990-х рр. з появою Європейського Союзу, до цього правовий масив, що склався, позначався як «право Європейських співтовариств», «право Європейського Співтовариства», хоча останні поняття не рівнозначні поняттю «право Європейського Союзу». Деякі учені розглядають поняття «право Європейського Союзу» як синонім ширшого поняття «Європейське право», використовуваний у вузькому сенсі. Після вступу через Лісабонський договір 2007 р. правопріємником Європейських співтовариств став едінолічно Європейський Союз.

Право Європейського Союзу володіє оригінальною системою джерел. Під джерелами права розуміються форми його виразу. У тому, що стосується міжнародного права, традиційне посилання на ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН, де перераховуються джерела права, якими він повинен керуватися: міжнародні конвенції, звичаї, загальні принципи права, судові рішення і доктрини фахівців по праву як допоміжний засіб.

Форми права Європейського Союзу утворюють цілісну систему джерел з властивою для такої системи ієрархією актів.

Джерелами права Європейського Союзу виступають, з одного боку, засновницькі документи ЄС і документи, що вносять в них зміни або доповнення («первинне право»), з іншого боку — законодавство і інші акти інститутів і органів Союзу («вторинне», або «похідне» право). Правотворчу роль в ЄС грає також судова практика, що формулюється в рішеннях Суду Європейських співтовариств і підлеглих йому трибуналів ЄС. Лісабонський договір 2007 р. підтвердив і зберіг цю систему джерел в цілому, при цьому декілька її реформувавши.

Таким чином, система джерел права Європейського Союзу включає дві групи актів — акти первинного права і акти вторинного права.

До актів первинного права відносилися і відносяться засновницькі договори Європейського Союзу. По своїй юридичній природі акти первинного права є міжнародними договорами. Норми актів первинного права володіють вищою юридичною силою по відношенню до всіх іншим нормам Європейського Союзу, що містяться в актах вторинного права.

До вступу через Лісабонський договір 2007 г в основі Європейського Союзу лежало декілька міжнародних договорів засновницького характеру. В першу чергу, це Паризький договір про установу ЕСУС 1951 р., Римський договір, що фундирував ЕЭС 1957 р., Римський договір, що фундирував Евратом 1957 р., Маастріхтській договір про Європейський Союз 1992 р., так звані «засновницькі договори у вузькому сенсі». Дані договори носили «конституюючий» характер для Європейського Союзу. До засновницьких договорів в «широкому сенсі» відносили всі перераховані вище акти, а також міжнародні договори, що змінюють і доповнюючі їх: Брюссельський договір, що фундирував єдину Раду і єдину Комісію Європейських Співтовариств (Договір про злиття) 1965 р., Бюджетний договір 1970 р., Бюджетний договір 1975 р., Єдиний Європейський Акт 1986 р., Амстердамський договір про зміну Договору про Європейський Союз, договорів, що фундирували Європейські Співтовариства, і ряду пов\'язаних з ними актів 1997 р. На Конференції государств-членів, що завершилася 11 грудня 2000 р.

в Ніцці, були схвалені чергові зміни в засновницькі договори Союзу (Ніццкий договір). Ці зміни були остаточно оформлені 14 лютого 2001 р.мул напряму гармонізації їх законодательств із законодавством Союзу. Протягом 1994-1996 рр. заявки про прийом в ЄС подали 10 держав Центральної і Східної Європи. Пізніше до них приєдналися деякі середземноморські країни і держави Балтії. У 2007 р. приєдналися Румунія і Болгарія. Кандидатами на вступ до Європейського союзу були визнані також Македонія і Хорватія.

Слід зазначити, що в спеціальній літературі традиційним було посилання на висновок Суду ЄС від 14 грудня 1991 р. № 1/91, в якому приводиться дана Судом характеристика Договору про Європейське Економічне Співтовариство: «Договір про ЕЭС, хоч і поміщений у формі міжнародної угоди, утворює, проте, конституційну хартію правового Співтовариства». Природно, що використовувати термін «конституція» стосовно засновницьких договорів можна було тільки умовно. Вони залишалися міжнародно-правовими актами, хоч і володіли певною специфікою.

Після вступу через Лісабонський договір 2007 р. аналогічно конституції в державі, засновницькі документи ЄС (Договір про Європейський Союз і Договір про функціонування Європейського Союзу, стисло «Договори»), а також Хартія про основні права зайняли вище місце в ієрархії джерел права Європейського Союзу як особливої інтеграційної правової системи, загальної для всіх держав-членів. Перераховані документи стали «оновленими» джерелами первинного права, при цьому залишаючись «оновленими» консолідованими Договорами, тобто що враховують відомі раніше зміни. Нові «Договори» тепер виступають в ролі ядра правової системи, створюючої первинне право ЄС. Договір про Європейський Союз і Договір про функціонування Європейського Союзу мають однакову (рівну) юридичну силу і спільно виступають як Договори, на яких «грунтується Союз» (ст. 1 Договору про Європейський Союз; ст. 1 Договору про функціонування Європейського Союзу). По своїй юридичній силі до «Договорим» прирівнюється Хартія Європейського Союзу про основні права.

«Договори» служать юридичною основою для видання органами Європейського Союзу численних законодавчих і інших правових актів (вторинне, або похідне право ЄС). У разі невідповідності актів вторинного права положенням «Договорів» подібні акти можуть бути визнані недійсними Судом Європейського Союзу, що здійснює тим самим своєрідний «конституційний контроль» в рамках ЄС. Засновницькі документи Європейського Союзу формою і порядку ухвалення, як вже обговорювалося, є міжнародними договорами, що зв\'язують двадцять сім (надалі, можливо, більше) європейських країн — держав-членів ЄС. Процедура перегляду Договорів звідси теж має договірний характер (ст. 48 Договору про Європейський Союз). В той же час в «новому» ЄС вона дещо відходить від традиційних канонів міжнародного права, відбитих у Віденській конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. і що діяли в «старому» Європейському Союзі. Раніше держави-члени ЄС могли вносити в них з общйого згоди будь-які зміни. Для цього державам-членам, як правило, потрібно було провести міжурядову конференцію, підписати по її підсумках ревізійний договір і забезпечити ратифікацію останнього відповідно до своїх власних конституційних процедур. Позиція в цих питаннях інститутів ЄС, що виражають загальний «європейський» інтерес, мала лише консультативне значення і ніяк не зв\'язувала руки державам. Після вступу через Лісабонський договір 2007 р. ситуація дещо змінилася. З одного боку, кожна з держав-членів як і раніше зберігає за собою право вето на внесення поправок в засновницькі документи. З іншого боку, аналогічне право за загальним правилом (в рамках «звичайної процедури перегляду») вперше придбав незалежний від держав представницький інститут ЄС — Європейський парламент, що обирається безпосередньо громадянами Європейського Союзу. Вказана новела пов\'язана з тим, що відтепер для будь-яких великомасштабних змін «Договорів» вводиться дополнітельний етап — скликання і проведення Конвенту, що складається з представників не тільки національних законодавчих і виконавських органів (парламентів і глав держав або урядів країн ЄС), але і аналогічних інститутів Європейського Союзу в цілому (Європейського парламенту і Комісії).

У завдання Конвенту входить вивчення проектів перегляду «Договорів» і підготовка із цього приводу рекомендації для міжурядової конференції держав-членів. Рекомендація конвенту повинна прийматися консенсусом, що припускає згода всіх груп його членів, включаючи представників Європарламенту і Комісії.

Конвент дозволяється не скликати у випадку, якщо масштаб планованих змін «Договорів» є незначним. Але і в цьому випадку рішення про нескликання Конвенту повинне дістати попереднє схвалення Європейського парламенту.

Окрім «звичайної процедури перегляду», стаття 48 Договору про Європейський Союз передбачає також «спрощені процедури перегляду», які носять за визначенням менш складний і тривалий характер (не вимагають скликання Конвенту, міжурядової конференції або ратифікації у всіх державах-членах).

Залежно від виду спрощених процедур перегляду участь Європейського парламенту в них носитиме або повноцінний (з правом абсолютного вето), або дорадчий (консультативний) характер. Проте слід враховувати, що такі процедури можуть бути задіяні лише в обмежених межах (зміна внутрішньополітичної компетенції ЄС або вдосконалення законодавчих процедур ЄС у бік подальшого скорочення права вето держав-членів і розширення прерогатив Європарламенту).

Таким чином, первинне право Європейського Союзу — це документи основоположного характеру, які володіють вищою юридичною силою в його правовій системі. Проте, після вступу через Лісабонський договір 2007 р. «конституційний» характер засновницьких документів в ЄС істотно посилився.

Все інші норми права ЄС повинні відповідати розпорядженням засновницьких договорів, а інститути Союзу покликані стежити за тим, щоб всі інші нормативно-правові акти не суперечили засновницьким актам. Наявність такої суперечності служить підставою для збудження в Суді ЄС позову про анулювання відповідного акту.

До актів вторинного права відносяться акти, що видаються інститутами Союзу, а також все інші акти, що приймаються на основі засновницьких договорів. У визначенні джерел вторинного права спостерігається зіткнення підходів до розуміння джерел в континентальній і англо-саксонской правових сім\'ях (визнання як джерела юрисдикційних актів), а також вплив концепції джерел в міжнародному праві.

Вторинне право Європейського Союзу має своїми джерелами різні категорії правотворчих форм. Перша категорія актів вторинного права - це нормативно - правові акти. Окрему категорію актів складають юрисдикційні акти - рішення Суду. До джерел вторинного права відносяться акти sui generis - «неофіційні» форми права, не передбачені засновницькими договорами акти, що видаються органами Союзу (звичайно виражаються, як рішення конкретного органу або резолюція). Останню категорію джерел вторинного права можна позначити як міжнародні акти, в неї входять рішення і акти представників держав-членів, конвенції між державами-членами, увязнені на основі засновницьких договорів, міжнародні договори Європейського Союзу.

Після вступу через Лісабонський договір 2007 р. система правових актів, що видаються інститутами ЄС від імені «оновленого» Союзу, зазнала деякі зміни, а саме, стала простішою і логічнішою. Це спрощення відбулося завдяки ліквідації «структури трьох опор», характерної для «старого» ЄС, і, як наслідок, зникненню специфічних правових інструментів, якими раніше оформлялися заходи Союзу в рамках загальної зовнішньої політики і політики безпеки і співпраці поліцій і судових органів в кримінально-правовій сфері («загальна стратегія», «загальна позиція», «загальна акція», «рамкове рішення» і ін.).

Як правові акти «оновленого» Європейського Союзу виступатимуть п\'ять видів документів, які раніше видавалися в рамках першої опори «старого» Союзу (від імені Європейського співтовариства і Евратома).

До них відносяться (стаття 288 Договору про функціонування Європейського Союзу): регламенти, директиви, рішення, рекомендації і висновки ЄС.

Регламенти (від франц. rиgle — правило, норма) — нормативно-правові акти загального характеру, обов\'язкові для виконання суб\'єктами європейського права у всіх державах-членах. За допомогою регламентів інститути Союзу проводять уніфікацію національного права (тобто введення єдиних правил поведінки в конкретній сфері життя або з окремих питань), а самі регламенти фактично виступають як «закони» ЄС в матеріальному сенсі цього слова. Всі регламенти публікуються в офіційному органі європейських співтовариств — «Журналь офісьель» — і вступають в силу на 20-й день після їх публікації, якщо інше не встановлене в самому акті.

Директиви мають обов\'язкову силу для кожної держави-члена, кому вона адресована (у переважній більшості випадків директиви адресуються відразу всім державам-членам), відносно результату, якого потрібно досягти. Директиви відрізняються від регламентів тим, що в них указуються цілі і результати, які повинні бути досягнуті, і терміни їх досягнення. При цьому державі надається право самому визначати, які механізми при цьому використовувати. Директиви можуть бути адресовані як всім державам — членам Союзу (в цьому випадку вони обов\'язково публікуються в «Журналь офісьель»), так і окремим державам — членам Союзу; в цьому випадку державі прямує відповідне повідомлення (тобто робиться нотифікація). Директиви вступають в силу з дати їх публікації або повідомлення.

Директиви ЄС служать інструментом гармонізації національного права держав-членів (тобто встановлення загальних «рамок» правового регулювання в певній сфері суспільних відносин, але без введення повної одноманітності).

Якщо порівнювати директиву з регламентом-«законом», то її можна уподібнити «основам законодавства», які діють не безпосередньо, а потребують трансформації у внутрішнє право держав-членів. Трансформація директиви є приведенням державами-членами свого законодавства у відповідність з її нормами шляхом ухвалення, зміни або відміни національних законів і підзаконних актів. Про вжиті заходи у обов\'язковому порядку сповіщається Комісія (вона, нагадаємо, здійснює функцію нагляду за дотриманням права ЄС).

Процес трансформації директиви повинен бути завершений протягом зафіксованого в ній терміну, який визначається в кожному подібному акті шляхом вказівки на календарну дату. У разі невиконання обов\'язку по трансформації директиви держави-члени притягуються Комісією до відповідальності перед Судом Європейського Союзу. Ця відповідальність у результаті може виразитися в накладенні на них грошових санкцій (одноразова сума штрафу и/или пеня). У свою чергу, громадяни і юридичні особи, яких директива наділяє правами, можуть в подібному випадку відстоювати їх в судових суперечках з державними органами і установами, а також вимагати від держави-порушника (держави, що не виконала свій обов\'язок по трансформації директиви) компенсації заподіяної шкоди.

Рішення — акти індивідуального характеру або інші юридично обов\'язкові розпорядження (зокрема нормативні), не направлені на уніфікацію або гармонізацію національного права. У них, як правило, йдеться про спеціальні, вузькі, нерідко технічні питання, вони обов\'язкові тільки для тих суб\'єктів права ЄС, яким адресовані. Рішення виступають юридично обов\'язковими актами інститутів ЄС, проте вони не призначені служити інструментом уніфікації або гармонізації національного права.

З урахуванням практики «старого» ЄС, а також зважаючи на ліквідацію «структури трьох опор» в «оновленого» Союзі Лісабонський договір 2007 р. дещо розширив визначення даного виду правових актів в порівнянні з характеристикою «рішення», яка містилася в початковій редакції Римського договору 1957 р. (у Договорі про установу Європейського економічного співтовариства, потім в Договорі про установу Європейського співтовариства). Як і раніше в Співтоваристві, рішення від імені «оновленого» Союзу можуть видаватися як індивідуальні акти, тобто джерел розпоряджень, що адресуються конкретним суб\'єктам — державам-членам або приватним особам (наприклад, рішення Комісії про накладення штрафів на підприємства). В той же час за допомогою рішень можуть оформлятися інші юридично обов\'язкові розпорядження (зокрема нормативні), не направлені на уніфікацію або гармонізацію національного права. Зокрема, на основі подібних рішень в «новому» Союзі повинні здійснюватися всі заходи в сфере загальної зовнішньої політики і політики безпеки (замість загальних стратегій, що видавалися в «старому» ЄС, позицій, акцій). У рішеннях також можуть міститися положення про фінансових або інших практичних заходах ЄС. За допомогою рішень регулюються деякі організаційні питання, включаючи уточнення або зміну окремих положень засновницьких документів. Регламенти, директиви і рішення утворюють основну і найбільш численну частину джерел європейського права.

В рамках ЄС приймаються ще два види актів — рекомендації і висновки, проте вони не є нормативно-правовими актами, тобто не носять обов\'язкового юридичного характеру. Рекомендації служать інструментом для висунення пропозицій, а висновки — для викладу офіційних позицій інститутів ЄС з певних питань. Рада і Комісія володіють необмеженим правом видання рекомендацій (ст. 292 Договору про функціонування ЄС); інші інститути можуть видавати їх у випадках, передбачених засновницькими документами. Правові акти «оновленого» Союзу класифікуються на дві категорії (законодавчі і незаконодавчі акти) залежно від суб\'єктів (інститутів), що видають регламенти, директиви, рішення, рекомендації і висновки ЄС, юридичної сили цих документів (обов\'язкова або рекомендаційна) і процедури їх ухвалення (законодавча чи ні).

Поняття «законодавчі акти» вперше включено в засновницькі документи ЄС Лісабонським договором 2007 р., що запозичив його з проекту Європейської конституції 2004 р. Відзначимо, що саме в «старому» Союзі терміни «законодавчі акти» або «законодавство» звичайно використовувалися як синонім «вторинного права» ЄС, тобто будь-яких правових актів і інших джерел, що видаються на підставі засновницьких документів («первинного права»).

Правовий акт «оновленого» Союзу відноситься до категорії законодавчих, якщо він відповідає трем ознакам (ст. 289 Договору про функціонування ЄС):

•во-первых, юридична форма: регламент, директива або рішення, тобто акти, що мають юридично обов\'язкову силу. Рекомендації і висновки як документи, що не мають подібної сили, законодавчими актами ЄС не визнаються;

•во-вторых, приймаючі суб\'єкти (інститути): Європейський парламент і Рада. Якщо документ виданий у формі регламенту, директиви або рішення, але яким-небудь іншим інститутом (наприклад, Європейською радою, Комісією або Європейським центральним банком), то він не вважається законодавчим актом;

• по-третє, правотворча процедура: «звичайна законодавча процедура» або «спеціальна законодавча процедура». Перша, нагадаємо, полягає в сумісному ухваленні документів Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу. Друга має декілька різновидів і припускає видання актів едінолічно Європарламентом після консультації або з схвалення Ради або, частіше, Радою після консультації або з схвалення Європарламенту. Вибір різних видів законодавчих процедур визначається уповноважуючими статтями засновницьких документів для кожного конкретного питання ведення ЄС і оформляються законодавчими актами Союзу.

Якщо Європейський парламент и/или Рада вживають заходи з питань, де засновницькі документи не передбачають застосування законодавчої процедури, то видані ними правові акти не вважаються законодавчими. Наприклад, законодавчими актами не є регламенти або інші заходи, за допомогою яких Рада фіксує мита загального митного тарифу ЄС (ст. 31 Договору про функціонування ЄС). Аналогічним чином не вважаються законодавчими актами регламенти або директиви про застосування правил добросовісної конкуренції (заборона картельної практики і зловживання домінуючим положенням), що видаються Радою після консультації з Європейським парламентом (п.1 ст.103 Договори про функціонування ЄС).

Свого часу в цілях чіткішого і наочнішого розмежування законодавчих і незаконодавчих актів ЄС проект Європейської конституції 2004 р. передбачав для кожної категорії правових актів ЄС спеціальні форми: «європейські закони» (замість регламентів) і «європейські рамкові закони» (замість директив) — для законодавчих актів; і «європейські регламенти», «європейські рішення», «рекомендації» і «висновки» — для незаконодавчих актів. При підготовці Лісабонського договору 2007 р. термін «закон», що робить Союз дуже схожим на державу, був виключений, і для законодавчих актів були збережені колишні найменування.

До «незаконодавчих актів» Союзу відповідно до Лісабонського договору 2007 р. відносяться:

•юридически обов\'язкові акти (регламенти, директиви, рішення) Європейського парламенту і Ради, для ухвалення яких засновницькі документи не передбачають використання загальної або спеціальної законодавчих процедур;

•юридически обов\'язкові акти інших інститутів Союзу: регламенти, директиви, рішення Європейської комісії, регламенти і рішення Європейського центрального банку; рішення Європейської ради;

•рекомендации і висновки як акти, що не мають юридично обов\'язкової сили, незалежно від приймаючого інституту.

Серед незаконодавчих актів засновницькі документи «оновленого» Союзу додатково виділяють дві спеціальні підкатегорії документів, що приймаються на підставі, на додаток або у виконання законодавчих актів:

• «делеговані акти»: юридично обов\'язкові акти загальної дії (регламенти, директиви або рішення, не вказуючі адресатів), що видаються Комісією на підставі повноважень, які надані (делеговані) їй в законодавчому акті Європейського парламенту и/или Ради. Подібні акти можуть доповнювати і навіть змінювати окремі положення законодавчого акту, але лише на умовах і в межах, зафіксованих в його тексті (ст. 290 Договору про функціонування ЄС);

• «виконавчі акти»: акти, що приймаються Комісією або, в окремих випадках, Радою в цілях забезпечення єдиних умов втілення в життя (виконання) регламентів, директив, рішень ЄС. Повноваження по виданню таких документів повинні бути визначені в акті, у виконання якого вони приймаються (у «базовому» регламенті, «базовій» директиві, «базовому» рішенні). Крім того, Європарламент і Рада у формі регламенту повинні встановити загальні принципи здійснення подібних виконавчих повноважень Комісією (п.п. 2-4 ст.ст. 291 Договори про функціонування ЄС).

Дійсність нормативно-правових актів ЄС визначається тим, чи відповідають ці акти за своїм змістом не тільки засновницьким договорам, але і загальним принципам права. Наявність такої невідповідності може служити безперечною підставою для їх відміни.

Міжнародні договори з третіми державами і міжнародними організаціями стають зовнішніми джерелами європейського права. Їх правовий режим визначається значною мірою нормами загального міжнародного права.

На них повністю розповсюджуються основні принципи міжнародного права. Специфіка міжнародних договорів, що укладаються співтовариствами, полягає в тому, що їх положення не повинні суперечити засновницьким договорам. У ієрархії джерел європейського права міжнародні договори слідують безпосередньо за засновницькими актами.

Укладення міжнародних договорів — основний метод правового регулювання в рамках другої і третьої опор.

На закінчення необхідно відзначити, що своєрідність Європейського Союзу зумовлює і структурні особливості права Європейського Союзу. Структуру права Європейського Союзу складають декілька взаємозв\'язаних елементів. Елементами даної структури є засновницькі договори Європейського Союзу і положення про права і основні свободи людини.

У праві Європейського Союзу сьогодні спостерігаються тенденції кодифікування і вдосконалення (Enforcement). Лаакенськая декларація 2001 р., прийнята на саміті глав держав/урядів держав-членів в рамках Європейської Ради підкреслює необхідність реформи джерел права Європейського Союзу, спрощення правових форм і створення на основі засновницьких договорів Європейського Союзу і Хартії Європейського Союзу про основні права 2000 р. повноцінної Конституції Європейського Союзу. Таке спрощення і було здійснено Лісабонським договором 2007 р.

Контрольні питання

1. Що таке засновницькі договори і зміни до них?

2. У чому полягає поняття нормативно-правових актів Європейського Союзу?

3. Охарактеризуйте законодавчі і незаконодавчі акти ЄС.

4. Дайте визначення регламенту, директиви і рішення.

5. Розкрійте особливості укладення міжнародних договорів.

Література

1. Аракелян М. Р. Василенко Н.Д. Курс лекцій по праву Європейського Союзу. Одеса: Юрідічна література, 2008. Тема 4.

2. Бірюков М.М. Європейський союз, євроконституція і міжнародне право. — М., 2006. Гл. 4.

3. Документи Європейського союзу / Редкол. Ю.А. Борко, М.В. Каргалова, Ю.М. Юмашев. — М., 1994. Т. 1, 2.

4. Європейський Союз: Основоположні акти в редакції Лісабонського договору з коментарями. — М.: ІНФРА-М, 2008.

5. Право Європейського Союзу: Підручник / Під ред. С.Ю. Кашкина. — М., 2009. Гл. 2.

6. Топорнов Б.Н. Європейське право: Підручник. — М., 2000.

7. Право Європейського Союзу: Навч. посіб. / За ред. Р. А. Петрова. – К.: Істина, 2010.

<< | >>
Источник: Аракелян М.Р., Василенко Н.Д.. КУРС ЛЕКЦІЙ ПО ПРАВУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Друге видання, мінене і доповнене з урахуванням змін, внесених Лісабонським договором 2007 року. Одеса - 2011. 2011

Еще по теме ТЕМА 5. ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄС:

 1. ТЕМА 3 Джерела права Європейського Союзу
 2. 3.1. Система джерел права Європейського Союзу.
 3. 13.2. Джерела митного права Європейського Союзу.
 4. Тема 4. Джерела права ЄС
 5. ТЕМА 5. ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄС
 6. ТЕМА ІІІ. ШЛЮБНІ ЗАБОРОНИ У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ПРАВОВІЙ КУЛЬТУРІ
 7. ТЕМА V. ІНСТИТУТ ЗАРУЧИН У ВІЗАНТІЙСЬКОМУ ПРАВІ
 8. Джерела права у Руському Королівстві (1349-1434 pp.) іРуськомувоєводстві (1434-1569 pp.)
 9. Цивільне право
 10. 4.2.3. Процесуальне право
 11. 2.3- Юридична техніка у стародавньому суспільстві (архаїчне право).
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. Поняття та види джерел митного права України
 14. Фактори, що впливають на створення джерел митного права України: зовнішні та внутрішні
 15. Історія формування джерел митного права
 16. Сутність міжнародного митного права та його джерела
 17. 3.1. Вирішення земельно-правових колізій за юридичною силою джерел права
 18. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -