<<
>>

Тема 4. Джерела права ЄС

1. Поняття і види джерел права ЄС.

2. Первинне право і його джерела.

3. Джерела вторинного права ЄС.

4. Рішення Суду Європейських Співтовариств (Союзу).

5. Міжнародні договори з третіми державами і міжнародними організаціями.

Право ЄС (EU law) - унікальний правовий феномен, що склався в ході розвитку європейської інтеграції в рамках Європейських співтовариств і Європейського Союзу і став результатом реалізації наднаціональної компетенції інститутів Європейського Союзу. Право Європейського Союзу є специфічний правопорядок, правову систему, що склалася на стику міжнародного права і внутрішньодержавного права держав-членів Європейського Союзу, володіє самостійними джерелами і принципами. Автономність Права Європейського Союзу підтверджена низкою рішень Європейського Суду.

Термін «право Європейського Союзу» увійшов до вживання з початку 1990-х рр.. з появою Європейського Союзу, до цього склався правовий масив позначався як «право Європейських співтовариств», «право Європейського Співтовариства», хоча останні поняття не рівнозначні поняття «право Європейського Союзу». Деякі вчені розглядають поняття «право Європейського Союзу» як синонім ширшого поняття «Європейське право», який використовується у вузькому сенсі. Після вступу в силу Лісабонського договору 2007 правонаступником Європейських співтовариств став одноосібно Європейський Союз.

Право Європейського Союзу має оригінальною системою джерел. Під джерелами права розуміються форми його вираження. У тому, що стосується міжнародного права, традиційна посилання на ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН, де перераховуються джерела права, якими він повинен керуватися: міжнародні конвенції, звичаї, загальні принципи права, судові рішення і доктрини фахівців з права як допоміжний засіб.

Форми права Європейського Союзу утворюють цілісну систему джерел з властивою для такої системи ієрархією актів.

Джерелами права Європейського Союзу виступають, з одного боку, установчі документи ЄС та документи, що вносять до них зміни чи доповнення («первинне право»), з іншого боку - законодавство і інші акти інститутів і органів Союзу («вторинне», або «похідне» право). Правотворчу роль в ЄС відіграє також судова практика, що формулюється в рішеннях Суду Європейських співтовариств та підпорядкованих йому трибуналів ЄС.

Лісабонський договір 2007 підтвердив і зберіг цю систему джерел в цілому, при цьому кілька її реформувавши.

Таким чином, система джерел права Європейського Союзу включає в себе дві групи актів - акти первинного права і акти вторинного права.

До актів первинного права ставилися і ставляться установчі договори Європейського Союзу. За своєю юридичною природою акти первинного права є міжнародними договорами. Норми актів первинного права мають вищу юридичну силу по відношенню до всіх інших норм Європейського Союзу, що містяться в актах вторинного права.

До вступу в силу Лісабонського договору 2007 р в основі Європейського Союзу лежало кілька міжнародних договорів установчого характеру. У першу чергу, це Паризький договір про заснування ЕСУС 1951 р., Римський договір, що засновував ЄЕС 1957 р., Римський договір, що засновував Євратом 1957 р., Маастрихтський договір про Європейський Союз 1992 р., так звані «установчі договори у вузькому сенсі» . Дані договори носили «конституирующий» характер для Європейського Союзу. До «установчим договорам в широкому сенсі» відносили всі перераховані вище акти, а також міжнародні договори, що змінюють і доповнюють їх: Брюссельський договір, що засновував єдиний Рада та єдину Комісію Європейських Співтовариств (Договір про злиття) 1965 р., Бюджетний договір 1970 р., Бюджетний договір 1975 р., Єдиний Європейський Акт 1986 р., Амстердамський договір про зміну Договору про Європейський Союз, Договору про заснування Європейського Співтовариства, і ряду пов\'язаних з ними актів 1997 р. На Конференції держав-членів, завершилися 11 грудня 2000 р.

в Ніцці, були схвалені чергові зміни в установчі договори Союзу (Ніццький договір). Ці зміни були остаточно оформлені 14 лютого 2001 До установчих актів також відносили:

- Договір, що стосується прямих виборів до Європейського Парламенту;

- Бюджетні договори, що визначають порядок формування бюджету Європейського союзу;

- Всі договори про приєднання до співтовариств і Союзу.

Договір про приєднання підписує кожне нове держава, що вступає до складу членів Європейського Союзу. При цьому вступає держава бере на себе всі зобов\'язання по нормативно-правовим актам спільнот, які були введені в дію з моменту утворення спільнот. Для цього в державах-кандидатах скасовуються норми і принципи, які могли б перешкодити введенню в дію нормативно-правових актів спільнот. У грудні 1994 р. Європейська рада схвалила програму підготовки країн-кандидатів до вступу в ЄС і, зокрема, визначив напрямки гармонізації їх законодавств до законодавства Союзу. Протягом 1994-1996 рр.. заявки про прийом в ЄС подали 10 держав Центральної та Східної Європи. Пізніше до них приєдналися деякі середземноморські країни і держави Балтії. У 2007 р.. приєдналися Румунія і Болгарія. Кандидатами на вступ до Європейського союзу були визнані також Македонія і Хорватія.

Слід зазначити, що в спеціальній літературі традиційної було посилання на висновки Суду ЄС від 14 грудня 1991 р. № 1 / 91, в якому наводиться дана Судом характеристика Договору про Європейський Економічному Співтоваристві: «Договір про ЄЕС, хоча і був укладений у формі міжнародної угоди, утворює, тим не менш, конституційну хартію правового Співтовариства ». Природно, що використовувати термін «конституція» стосовно до установчих договорів можна було тільки умовно. Вони залишалися міжнародно-правовими актами, хоча і володіли певною специфікою.

Після вступу в силу Лісабонського договору 2007 аналогічно конституції в державі, установчі документи ЄС (Договір про Європейський Союз та Договір про функціонування Європейського Союзу, коротко «Договори»), а також Хартія про основні права зайняли вище місце в ієрархії джерел права Європейського Союзу як особливої ​​інтеграційної правової системи, спільної для всіх держав-членів.

Перераховані документи стали «оновленими» джерелами первинного права, при цьому залишаючись «новими» консолідованими Договорами, тобто враховують відомі раніше зміни. Нові «Договори» тепер виступають в ролі ядра правової системи, що утворює первинне право ЄС. Договір про Європейський Союз та Договір про функціонування Європейського Союзу мають однакову (рівну) юридичну силу і спільно виступають в якості Договорів, на яких «грунтується Союз» (стаття 1 Договору про Європейський Союз; стаття 1 Договору про функціонування Європейського Союзу). За своєю юридичною силою до «Договорами» прирівнюється Хартія Європейського Союзу про основні права.

«Договори» служать юридичною основою для видання органами Європейського Союзу численних законодавчих та інших правових актів (вторинне, або похідне право ЄС). У разі невідповідності актів вторинного права положенням «Договорів» подібні акти можуть бути визнані недійсними Судом Європейського Союзу, здійснює тим самим своєрідний «конституційний контроль» в рамках ЄС. Установчі документи Європейського Союзу за формою і порядком прийняття, як вже обговорювалося, є міжнародними договорами, що зв\'язують двадцять сім (надалі, можливо, більше) європейських країн - держав-членів ЄС. Процедура перегляду Договорів звідси теж має договірний характер (ст. 48 Договору про Європейський Союз). У той же час в «новому» ЄС вона дещо відходить від традиційних канонів міжнародного права, відображених у Віденській конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. і діяли в «старому» Європейському Союзі. Раніше країни-члени ЄС могли вносити в них за спільною згодою будь-які зміни. Для цього державам-членам, як правило, потрібно провести міжурядову конференцію, підписати за її підсумками ревізійний договір і забезпечити ратифікацію останнього у відповідності зі своїми власними конституційними процедурами. Позиція в цих питаннях інститутів ЄС, виражають загальний «європейський» інтерес, мала лише консультативне значення і ніяк не пов\'язувала руки державам. Після вступу в силу Лісабонського договору 2007 р. ситуація дещо змінилася. З одного боку, кожна з держав-членів, як і раніше зберігає за собою право вето на внесення поправок до установчих документів. З іншого боку, аналогічне право за загальним правилом (в рамках «звичайної процедури перегляду») вперше придбав незалежний від держав представницький інститут ЄС - Європейський парламент, що обирається безпосередньо громадянами Європейського Союзу. Зазначена новела пов\'язана з тим, що відтепер для будь-яких великомасштабних змін «Договорів» вводиться додатковий етап - скликання та проведення Конвенту, що складається з представників не тільки національних законодавчих і виконавчих органів (парламентів і глав держав чи урядів країн ЄС), а й аналогічних інститутів Європейського Союзу в цілому (Європейського парламенту і Комісії).

У завдання Конвенту входить вивчення проектів перегляду «Договорів» та підготовка з цього приводу рекомендації для міжурядової конференції держав-членів. Рекомендація конвенту повинна прийматися консенсусом, що передбачає згоду всіх груп його членів, включаючи представників Європарламенту і Комісії.

Конвент дозволяється не скликати в разі, якщо масштаб планованих змін «Договорів» є незначним. Але і в цьому випадку рішення про нескликання Конвенту має отримати попереднє схвалення Європейського парламенту.

Крім «звичайної процедури перегляду» стаття 48 Договору про Європейський Союз передбачає також «спрощені процедури перегляду», які носять за визначенням менш складний і тривалий характер (не вимагають скликання Конвенту, міжурядової конференції або ратифікації в усіх державах-членах).

Залежно від виду спрощених процедур перегляду участь Європейського парламенту в них буде носити або повноцінний (з правом абсолютного вето), або дорадчий (консультативний) характер. Проте слід враховувати, що такі процедури можуть бути задіяні лише в обмежених межах (зміна внутрішньополітичної компетенції ЄС або вдосконалення законодавчих процедур ЄС у бік подальшого скорочення права вето держав-членів та розширення прерогатив Європарламенту).

Таким чином, первинне право Європейського Союзу - це документи основоположного характеру, які мають вищу юридичну силу в його правовій системі. Однак. після вступу в силу Лісабонського договору 2007 р. «конституційний» характер установчих документів в ЄС суттєво посилився.

Всі інші норми права ЄС повинні відповідати приписам установчих договорів, а інститути Союзу покликані стежити за тим, щоб всі інші нормативно-правові акти не суперечили установчим актам. Наявність такого протиріччя є підставою для порушення в Суді ЄС позову про анулювання відповідного акту.

До актів вторинного права відносяться акти, які видаються інститутами Союзу, а також всі інші акти, прийняті на основі установчих договорів. У визначенні джерел вторинного права спостерігається зіткнення підходів до розуміння джерел в континентальній та англо-саксонської правових сім\'ях (визнання як джерела юрисдикційних актів), а також вплив концепції джерел в міжнародному праві.

Вторинне право Європейського Союзу має своїми джерелами різні категорії правотворчих форм. Перша категорія актів вторинного права - це нормативно-правові акти. Окрему категорію актів складають юрисдикційні акти - рішення Суду. До джерел вторинного права відносяться акти sui generis - «неофіційні» форми права, не передбачені установчими договорами акти, які видаються органами Союзу (зазвичай виражаються, як рішення конкретного органу або резолюція). Останню категорію джерел вторинного права можна позначити як міжнародні акти, в неї входять рішення і акти представників держав-членів, конвенції між державами-членами, укладені на основі установчих договорів, міжнародні договори Європейського Союзу.

Після вступу в силу Лісабонського договору 2007 система правових актів, що видаються інститутами ЄС від імені «оновленого» Союзу, зазнала деяких змін, а саме, стала більш простою і логічною. Це спрощення сталося завдяки ліквідації «структури трьох опор», характерної для «старого» ЄС, і, як наслідок, зникнення специфічних правових інструментів, якими раніше оформлялися заходи Союзу в рамках спільної зовнішньої політики та політики безпеки і співробітництва поліцій і судових органів у кримінально- правовій сфері («загальна стратегія», «загальна позиція», «спільна акція», «рамкове рішення» тощо).

Як правових актів «оновленого» Європейського Союзу будуть виступати п\'ять видів документів, які раніше видавалися в рам ках першої опори «старого» Союзу (від імені Європейського спільнота ства і Євратому).

До них відносяться (Стаття 288 Договору про функціонування Європейського Союзу): регламенти, директиви, рішення, рекомендація та укладення ЄС.

Регламенти (від франц. Règle - правило, норма) - нормативно-правові акти загального характеру, обов\'язкові для виконання суб\'єктами європейського права у всіх державах-членах. За допомогою регламентів інститути Союзу виробляють уніфікацію національного права (тобто введення єдиних правил поведінки в конкретній сфері життя або з окремих питань), а самі регламенти фактично виступають як «закони» ЄС в матеріальному сенсі цього слова. Всі регламенти публікуються в офіційному органі європейських співтовариств - «Журналь офісьель» - і вступають в силу на 20-й день після їх опублікування, якщо інше не встановлено в самому акті.

Директиви мають обов\'язкову силу для кожної держави-члена, кому вона адресована (у переважній більшості випадків директиви адресуються відразу всім державам-членам), щодо результату, якого потрібно досягти. Директиви відрізняються від регламентів тим, що в них вказуються цілі і результати, які повинні бути досягнуті, і терміни їх досягнення. При цьому державі надається право самому визначати, які механізми при цьому використовувати. Директиви можуть бути адресовані як усім державам - членам Союзу (в цьому випадку вони обов\'язково публікуються в «Журналь офісьель»), так і окремим державам - членам Союзу; в цьому випадку державі направляється відповідне повідомлення (тобто робиться нотифікація). Директиви вступають в силу з дати їх опублікування або повідомлення.

Директиви ЄС служать інструментом гармонізації національного права держав-членів (тобто встановлення загальних «рамок» правового регулювання у певній сфері суспільних відносин, але без введення повної однаковості).

Якщо порівнювати директиву з регламентом-«законом», то її можна уподібнити «основам законодавства», які діють не безпосередньо, а потребують трансформації у внутрішнє право держав-членів. Трансформація директиви є приведення державами-членами свого законодавства у відповідність з її нормами шляхом прийняття, зміни або скасування національних законів і підзаконних актів. Про вжиті заходи в обов\'язковому порядку сповіщають Комісія (вона, нагадаємо, здійснює функцію нагляду за дотриманням права ЄС).

Процес трансформації директиви повинен бути завершений протягом зафіксованого в ній терміну, який визначається в кожному подібному акті шляхом вказівки на календарну дату. У разі невиконання обов\'язків по трансформації директиви держави-члени залучаються Комісією до відповідальності перед Судом Європейського Союзу. Ця відповідальність у результаті може виразитися в накладенні на них грошових санкцій (одноразова сума штрафу та / або пеня). У свою чергу, громадяни та юридичні особи, яких директива наділяє правами, можуть у подібному випадку відстоювати їх у судових спорах з державними органами та установами, а також вимагати від держави-порушника (держави, не виконав свій обов\'язок щодо трансформації директиви) компенсації заподіяної шкоди.

Рішення - акти індивідуального характеру чи інші юридично обов\'язкові розпорядження (у тому числі нормативні), не спрямовані на уніфікацію або гармонізацію національного права. У них, як правило, мова йде про спеціальні, вузьких, нерідко технічних питаннях, вони обов\'язкові тільки для тих суб\'єктів права ЄС, яким адресовані. Рішення виступають юридично обов\'язковими актами інститутів ЄС, проте вони не призначені служити інструментом уніфікації чи гармонізації національного права.

З урахуванням практики «старого» ЄС, а також зважаючи на ліквідації «структури трьох опор» в «оновленого» Союзі Лісабонський договір 2007 дещо розширив визначення розглянутого виду правових актів в порівнянні з характеристикою «рішення», яка містилася в початковій редакції Римського договору 1957 р. (у Договорі про заснування Європейського економічного співтовариства, потім у Договорі про заснування Європейського співтовариства). Як і раніше в Співтоваристві, рішення від імені «оновленого» Союзу можуть видаватися в якості індивідуальних актів, тобто джерел приписів, адресованих конкретним суб\'єктам - державам-членам або приватним особам (наприклад, рішення Комісії про накладення штрафів на підприємства). У той же час за допомогою рішень можуть оформлятися інші юридично обов\'язкові розпорядження (у тому числі нормативні), не спрямовані на уніфікацію або гармонізацію національного права. Зокрема, на основі подібних рішень в «новому» Союзі повинні здійснюватися всі заходи у сфері спільної зовнішньої політики і політики безпеки (замість видавалися в «старому» ЄС загальних стратегій, позицій, акцій). В рішеннях також можуть міститися положення про фінансові чи інших практичних заходах ЄС. За допомогою рішень регулюються деякі організаційні питання, включаючи уточнення або зміна окремих положень установчих документів. Регламенти, директиви і рішення утворюють основну і найбільш численну частина джерел європейського права.

У рамках ЄС приймаються ще два види актів - рекомендації та висновки, однак вони не є нормативно-правовими актами, тобто не носять обов\'язкового юридичного характеру. Рекомендації служать інструментом для висунення пропозицій, а висновки - для викладу офіційних позицій інститутів ЄС з певних питань. Рада та Комісія мають необмеженим правом видання рекомендацій (стаття 292 Договору про функціонування ЄС); інші інститути можуть видавати їх у випадках, передбачених установчими документами. Правові акти «оновленого» Союзу класифікуються на дві категорії (законодавчі та незаконодательние акти) залежно від суб\'єктів (інститутів), які видають регламенти, директиви, рішення, рекомендації та висновки ЄС, юридичної сили цих документів (обов\'язкова чи рекомендаційна) та процедури їх прийняття ( законодавча чи ні).

Поняття «законодавчі акти» вперше включено до установчих документів ЄС Лісабонським договором 2007 р., запозичивши його з проекту Європейської Конституції 2004 р. Відзначимо, що саме в «старому» Союзі терміни «законодавчі акти» або «законодавство» зазвичай використовувалися як синонім « вторинного права »ЄС, тобто будь-яких правових актів та інших джерел, що видаються на підставі установчих документів (« первинного права »).

Правовий акт «оновленого» Союзу відноситься до категорії законодавчих, якщо він відповідає трьом ознаками (стаття 289 Договору про функціонування ЄС):

• по-перше, юридична форма: регламент, директива або рішення, тобто акти, що мають юридично обов\'язкову силу. Рекомендації та висновки як документи, що не мають подібної сили, законодавчими актами ЄС не визнаються;

• по-друге, що приймають суб\'єкти (інститути): Європейський парламент і Рада. Якщо документ виданий у формі регламенту, директиви чи рішення, але яким-небудь іншим інститутом (наприклад, Європейською радою, Комісією або Європейським центральним банком), то він не вважається законодавчим актом;

• по-третє, правотворча процедура: «звичайна законодавча процедура »або« спеціальна законодавча процедура ». Перша, нагадаємо, полягає в спільному прийнятті документів Європейським парламентом та Радою Європейського Союзу. Друга має кілька різновидів і припускає видання актів одноосібно Європарламентом після консультації або за згодою Ради або, частіше, Радою після консультації або зі схвалення Європарламенту. Вибір різних видів законодавчих процедур визначається уповноважують статтями установчих документів для кожного конкретного питання ведення ЄС і оформляються законодавчими актами Союзу.

Якщо Європейський парламент та / або Рада вживають заходів з питань, де установчі документи не передбачають застосування законодавчої процедури, то видані ними правові акти не вважаються законодавчими. Наприклад, законодавчими актами не є регламенти або інші заходи, за допомогою яких Рада фіксує мита спільного митного тарифу ЄС (стаття 31 Договору про функціонування ЄС). Аналогічним чином не вважаються законодавчими актами регламенти або директиви про застосування правил добросовісної конкуренції (заборона картельній практики і зловживання домінуючим становищем), що видаються Радою після консультації з Європейським парламентом (параграф 1 статті 103 Договору про функціонування ЄС).

Свого часу з метою більш чіткого і наочного розмежування законодавчих і незаконодательних актів ЄС проект Європейської Конституції 2004 р. передбачав для кожної категорії правових актів ЄС спеціальні форми: «європейські закони» (замість регламентів) і «європейські рамкові закони» (замість директив) - для законодавчих актів, і «європейські регламенти», «європейські рішення», «рекомендації» та «ув\'язнення» - для незаконодательних актів. При підготовці Лісабонського договору 2007 термін «закон», який робить Союз занадто схожим на державу, був виключений, і для законодавчих актів були збережені колишні найменування.

До числа «незаконодательних актів» Союзу відповідно до Лісабонського договору 2007 відносяться:

• юридично обов\'язкові акти (регламенти, директиви, рішення) Європейського парламенту і Ради, для ухвалення яких установчі документи не передбачають використання загальної або спеціальної законодавчих процедур;

• юридично обов\'язкові акти інших інститутів Союзу: регламенти, директиви, рішення Європейської комісії, регламенти і рішення Європейського центрального банку; рішення Європейської ради;

• рекомендації та висновки як акти, які не мають юридично обов\'язкової сили, незалежно від приймаючого інституту.

Серед незаконодательних актів установчі документи «оновленого» Союзу додатково виділяють дві спеціальні підкатегорії документів, прийнятих на підставі, в доповнення або на виконання законодавчих актів:

• «делеговані акти»: юридично обов\'язкові акти загальної дії (регламенти, директиви або рішення, не вказують адресатів), що видаються Комісією на підставі повноважень, які надані (делеговані) їй в законодавчому акті Європейського парламенту та / або Ради. Подібні акти можуть доповнювати і навіть змінювати окремі положення законодавчого акта, але лише на умовах і в межах, зафіксованих в його тексті (стаття 290 Договору про функціонування ЄС);

• «виконавчі акти»: акти, прийняті Комісією або, в окремих випадках, Радою з метою забезпечення єдиних умов втілення в життя (виконання) регламентів, директив, рішень ЄС. Повноваження по виданню таких документів повинні бути визначені в акті, на виконання якого вони приймаються (в «базовому» регламенті, «базової» директиві, «базовому» рішенні). Крім того, Європарламент та Рада у формі регламенту повинні встановити загальні принципи здійснення подібних виконавчих повноважень Комісією (параграфи 2-4 статті 291 Договору про функціонування ЄС

Дійсність нормативно-правових актів ЄС залежить від того, чи відповідають ці акти за своїм змістом не тільки установчим договорам, але і загальним принципам права. Наявність такої невідповідності може служити безперечним підставою для їх скасування.

Міжнародні договори з третіми державами і міжнародними організаціями стають зовнішніми джерелами європейського права. Їхній правовий режим визначається значною мірою нормами загального міжнародного права.

На них повністю поширюються основні принципи міжнародного права. Специфіка міжнародних договорів, що укладаються спільнотами, полягає в тому, що їх положення не повинні суперечити установчим договорам. В ієрархії джерел європейського права міжнародні договори йдуть безпосередньо за установчими актами.

Укладення міжнародних договорів - основний метод правового регулювання в рамках другої і третьої опор.

На закінчення необхідно відзначити, що своєрідність Європейського Союзу зумовлює і структурні особливості права Європейського Союзу. Структуру права Європейського Союзу становлять кілька взаємопов\'язаних елементів. Елементами цієї структури є установчі договори Європейського Союзу та положення про права та основні свободи людини.

У праві Європейського Союзу сьогодні спостерігаються тенденції кодифікації і вдосконалення (Enforcement). Лаакенская декларація 2001 р., прийнята на саміті глав держав / урядів держав-членів в рамках Європейської Ради наголошує на необхідності реформи джерел права Європейського Союзу, спрощення правових форм і створення на основі установчих договорів Європейського Союзу та Хартії Європейського Союзу про основні права 2000 р. Повноцінне Конституції Європейського Союзу. Таке спрощення і було здійснено Лісабонським договором 2007

Контрольні питання

1. Що таке установчі договори та зміни до них?

2. У чому полягає поняття нормативно-правових актів Європейського Союзу?

3. Охарактеризуйте законодавчі та незаконодательние акти ЄС.

4. Дайте визначення регламенту, директиви та рішення.

5. Розкрийте особливості укладення міжнародних договорів.

Література

1. Аракелян М. Р. Василенко Н.Д. Курс лекцій по праву Європейського Союзу. Одеса: Юридична література, 2008. Тема 4.

2. Бірюков М.М. Європейський союз, Євроконституції і міжнародне право. - М., 2006. Гол. 4.

3. Документи Європейського союзу / Редкол. Ю.А. Борко, М.В. Каргалова, Ю.М. Юмашев. - М., 1994. Т. 1, 2.

4. Європейський Союз: Основоположні акти у редакції Лісабонського договору з коментарями. - М.: ИНФРА-М, 2008.

5. Право Європейського Союзу: Підручник / За ред. С.Ю. Кашкина. - М., 2009. Гол. 2.

6. Незграбно Б.М. Європейське право: Підручник. - М., 2000.

7. Право Європейського Союзу: Навч. посіб. / За ред .. Р. А. Петрова. - К.: Істіна, 2010.

<< | >>
Источник: Аракелян М.Р., Василенко Н.Д.. КУРС ЛЕКЦІЙ ПО ПРАВУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Друге видання, мінене і доповнене з урахуванням змін, внесених Лісабонським договором 2007 року. Одеса - 2011. 2011

Еще по теме Тема 4. Джерела права ЄС:

 1. ТЕМА 3 Джерела права Європейського Союзу
 2. 3.1. Система джерел права Європейського Союзу.
 3. 13.2. Джерела митного права Європейського Союзу.
 4. Тема 4. Джерела права ЄС
 5. ТЕМА 5. ДЖЕРЕЛА ПРАВА ЄС
 6. ТЕМА ІІІ. ШЛЮБНІ ЗАБОРОНИ У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ПРАВОВІЙ КУЛЬТУРІ
 7. ТЕМА V. ІНСТИТУТ ЗАРУЧИН У ВІЗАНТІЙСЬКОМУ ПРАВІ
 8. Джерела права у Руському Королівстві (1349-1434 pp.) іРуськомувоєводстві (1434-1569 pp.)
 9. Цивільне право
 10. 4.2.3. Процесуальне право
 11. 2.3- Юридична техніка у стародавньому суспільстві (архаїчне право).
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. Поняття та види джерел митного права України
 14. Фактори, що впливають на створення джерел митного права України: зовнішні та внутрішні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -