<<
>>

1713 р., лютого 22, Варшава Август ІІ звільняє місто Львів від від сплати подвійного "шелязного " податку, накладеного сеймиком Руського воєводства у Судовій Вишні

Ориг.: ЦДІАУЛ. - Ф.52, оп.1, спр.111, арк.166. Папір з двох аркушів: 24х36,6 см. Напис: “Libertatia od dwoiakiego (szel^znego) salvus conductus miastu Lwowowi” (XVIII). На папері під текстом, і захоплюючи текст, відтиснена печатка: Gum., XL, 142.

ugust Wtory z Bozey laski krol Polski, wielki хід/с Litewski, Ruski, Praski, Mazowiecki, Zmudzki, Kiiowski, Wolynsi, Podolski, Podlaski, Inflantszki, Smolenski, Siewierski у Czemiehowski, a dziedziczny хід/с Saski у elektor. Wszem wobec у kazdemu zosobna, komu o tym wiedziec nalezy, osobliwie iednak wielmoznym, urodzonym, dygnitarzom, urzednikom, tudziesz poborcom y contribuciey wszelakich iakim kolwiek imieniem nazwanym exactorom, na ostatek urzendom y sondom wszelakim woiewodztwa Ruskiego ziemi Lwowskiey, wiadomo czyniemy. Uzalic si§ nam przychodzi super calamitate miasta naszego Lwowa, ze lubo dosyc oczywiste karania Bozego przez expugnacy^ y rabunki nieprzyiacielskie, trzyletnie powietrze, ogien, codzienne ot woysk przechodz^cych aggrovacye na sobie pokazuie documenta, tak ze lubo propter attritas fortunas suas, odpalych wszytkich do pozywienia sposobow y handlow, nietylko do instauracyey cekauzu, od nieprzyiaciela znisczonego, murow y baszt desolawanych y fortyficacyey upadai^cych, iakiey kolwiek melioraciey sposobne bydz nie moze. Lecz codzien przez ustawiczne contrybucye y ci^zary nieznosne, ad deteriorem conditionem przychodzi y nisczeie. Przecie iednak (iako nam od panow rad naszych doniesiono iest) partykularnemi per lauda woiewodztwa Ruskiego contrybucyami

contra expressam mentem et literam legis gravatur. Gdy seymik Wisinski relacyalny przed seymem teraznieyszym odprawiony, na wyplacenia dlugow woiewodztwa swego, same tylko krolewskie dobra, a osobliwie miasto nasze Lwow y obywatelow iego, ziemskie dobra de pleno uwolniwszy, placeniem dwoiakiego szel^znego ad decursum dwoch lat inonerowal.

Aze universalis lex, ktora to miasto od podatkow y ci^zarow wszelakich, ktorych by cale woiewodztwo nie podeimowalo exima, privatis laudis particularibus derogari nie powinna, mai^c wzglond na to, ze za niedoszlym seimem teraznieyszym y nieuchwalonemi podatkami publicznemi skarb koronny, iako tenetur ex lege nie byl by in statu sustentowania zolnierza in praesidio miasta tego zostai^cego, tedy my uwazai^c quantum momentum w circumstancyach teraznieyszych securitatis publicae na dobrym miasta tego postanowieniu y opatrzeniu zawislo, chc^c aby mieszczanie tameczni sublevata aliqualiter extrema sorte sua contra obvia pericula possibilia praeparamenta sposobic mogli wolnemi ich y cale miasto z przedmiesciami y wioskami, ich ze jurysdykcyey podleglymi, od tey contrybucyey dwoiakiego szel^znego swiezo laudo Visnensi uchwalonego czyniemy. I owszem takowy podatek na sustentacy^. zolnierza in praesidio miasta tego zostai^cego de plenitudine potestatis nostrae regiae applicuiemy. Codo wszystkich, komu to wiedziec nalezy, osobliwie iednak poborcow, exactorow, tudziesz sondow y urzendow wszelakich grodzkich y fiscalnych wiadomosci donosz^c mi§c chcemy y przykazuiemy, aby pomienionych mieszczan Lwowskich do placenia y wydawania takowey contrybycyey dwoiakiego szel^znego poci^gac, s^dzic y zadnemi execucyami o niewydawanie uci^zac. A urzendy tych ze exacucyi czunic y zniemi o to iure et facto procedere (w czym miastu salvum conductum daiemy et in protectionem nostram regiam assumimus) sub paenis contra convulsores legum publicarum nie wazuli si§. Lecz przy libertaciey teraznieyszey miasto cale to y nienaruszenie zachowali. Azeby ten universal nasz tym pr^dzey wszytkich wiadomosci doszedl, onego do akt grodzkich Lwowskich podac y wedlug zwyczaiu publicowac rozkazuiemy. Na co dla lepszey wiary r^k^. nasz^. podpisany pieczenc koronn^. przycisnosc rozkazalismy. Dan w Warszawie dnia XXII Lutego, roku Panskiego 1713, panowania naszego XVI roku.

Augustus rex.

Xi^z Andrzyi Sokolowski kanonik Kuiawski, jego krolewskiej mosci piecz^ci wielkiej koronney sekretarz.

вгуст Другий, Божою ласкою король (титулатура). Усім загалом і кожному зокрема, кому необхідно про це знати, доводимо до відома, однак понад усе вельможним, шляхетним достойникам, урядникам, а також збирачам податків і екзакторам усяких публічних контрибуцій, якими б іменами не називалися, нарешті всіляким урядам і судам Львівської землі Руського воєводства повідомляємо. Доводиться нам зжалитися над нещастями нашого міста Львова, яке хоча досить явно на собі відчуло Божі кари через ворожі напади та грабежі, трирічню моровицю, вогонь, щоденні обтяження від перебуваючих військ, так і як наслідок -

понищення своїх маєтків, зникнення всіх способів для прожиття та торгівлі; тому не здатне не лише до віднови, а й до будь-якого покращення цехгаузу[116], знищеного неприятелем, пустуючих мурів та башт і знищених фортифікацій. Але щодень через постійні контрибуції та непосильні тягарі до гіршого стану приходить та бідніє. При тому, однак (як нам пани дорадники повідомили) за партикулярними ухвалами Руського воєводства контрибуціями обтяжується всупереч висловленому духу та букві закону. Реляційний Вишенський сеймик, що відбувся перед даним сеймом, для виплати боргів свого воєводства самі лише королівські маєтки, а особливо наше місто Львів та його мешканців переобтяжив сплатою подвійного шелязного протягом двох років, звільнивши цілком земські добра. А загальний закон, за яким те місто від усіляких податків та тягарів звільнене, які хоч ціле воєводство приймало, окремими партикулярними ухвалами не повинен керуватися. Зважаючи, що через незавершення даного сейму та неухвалення публічних податків коронний скарб як залежний від закону не в стані буде підтримати жовнірів, що залишаються для охорони міста, тоді ми зваживши на такий момент в даних обставинах для безпеки держави, щоб добру ухвалу і забезпечення місто мало, та бажаючи, щоб ті міщани могли зробити приготування проти можливих небезпек своїм останнім майном, робимо їх вільними та ціле місто з підлеглими їх юрисдикції передмістями та селами від тієї контрибуції подвійного шелязного (податку), що недавно прийнятого ухвалою Вишенського сеймику.

І загалом такий податок на підтримку жовнірів, що залишаються для охорони того міста, з повноти нашої королівської влади передаємо. Всім, кому це потрібно знати, особливо однак збирачам податків, також всіляким судам та урядам, гродським та фіскальним, доводимо до відома, бажаючи мати (у всьому волю) і наказуємо, щоб згаданих львівських міщан до сплати та складання цього подвійного шелязного податку не змушували, не судили і жодними вироками за нескладання (податку) не обтяжували. А уряди тих вироків, щоб не сміли виконувати, за правом та фактично починати (виконнання вироків) (для чого даємо місту охоронну грамоту і беремо під нашу королівську протекцію), з огляду на кари, (накладені) на порушників публічних законів. Але при цьому звільненні те місто цілком та непорушно зберігаємо. А щоб цей наш універсал швидше дійшов до відома всім, наказуємо його подати до гродських актів і відповідно до звичаю опублікувати. Тому для кращого довір’я, нашою рукою підписавшись, нашу печатку наказали притиснути. Дано у Варшаві 22 лютого, року Божого 1713, нашого панування 16-го року.

Август король.

Ксьонз Анджей Соколовський, куявський канонік, його королівської милості секретар великої коронної печатки.

<< | >>
Источник: М.Капраль. Привілеї міста Львова (XIV-XVIII ст.)/Упорядник М.Капраль, наук. ред. Я.Дашкевич, Р.Шуст. — Львів: Львівське відділення Інсититуту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України; Львівський національний універсистет ім. І.Франка. — 2-е виправлене видання (електронний варіант).. 1996

Еще по теме 1713 р., лютого 22, Варшава Август ІІ звільняє місто Львів від від сплати подвійного "шелязного " податку, накладеного сеймиком Руського воєводства у Судовій Вишні:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -