<<

Додатки

Додаток Б

БЛАНК соціологічного опитування громадян щодо проблем реформування судової влади в Україні

Шaнoвний респонденте! Вaшiй увaзi нaдaється блaнк соціологічного oпитувaння щодо проблем реформування місцевих судів в Україні.

Oпитувaння є aнoнiмним, відповідно просимо Вaс надати правдиві відповіді. На кожне питання треба надати відповідь - наприклад, «Так» або «Ні» у графі навпроти шляхом постановлення позначки (наприклад, «+», або «V»). Результати Вашої активної громадянської позиції буде використано для розроблення рекомендацій щодо покращення діяльності судової влади в Україні.

Дякуємо Вам за участь!

Як ви вважаєте чи задовільний рівень забезпечення прав та свобод громадян

судовою гілкою влади України?

Задовільний Незадовільний
Як ви вважаєте чи є необхідність рес нормування судової влади в Україні?
Так Ні
Чи необхідно надати повноваження Вищій раді правосуддя, щодо призначення суддів у яких закінчився п’ятирічний строк повноважень?
Так Ні
Чи відповідає українська судова система європейським стандартам?
Так Ні
Чи ухвалюють суди справедливе рішення?
Так Ні

РЕЗУЛЬТАТИ

соціологічного опитування громадян щодо проблем реформування місцевих судів в Україні

Вибїрковим aнкетувaнням було охоплено 796 респондентів.

Час проведення анкетування - перше півріччя 2016 і перше півріччя 2017 року. 14% респондентів відмовилися відповідати на питання з причин браку часу та роздратованості, викликаної складною ситуацією в державі.
Як ви вважаєте чи задовільний рівень забезпечення прав та свобод громадян

судовою гілкою влади України?

Задовільний Незадовільний
37% 63%
Як ви вважаєте чи є необхідність ре( нормування судової влади в Україні?
Так Ні
74% 26%
Чи необхідно надати повноваження Вищій раді правосуддя, щодо призначення суддів у яких закінчився п’ятирічний строк повноважень?
Так Ні
61% 39%
Чи відповідає українська судова система європейським стандартам?
Так Ні
25% 75%
Чи ухвалюють суди справедливе рішення?
Так Ні
36 % 64%

Додаток В ПРОЕКТ

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання п\'ятирічного терміну призначення суддів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України від 29.07.2016 - № 31, стор. 7, стаття 545) такі зміни та доповнення:

- доповнити статтею 185-1-3 «Порядок добору та призначення на посаду судді», яку викласти в такій редакції:

«1.

Добір та призначення на посаду судді здійснюється в порядку, визначеному цим Законом, та включає такі стадії:

1) рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про оголошення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів;

2) розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді.

В оголошенні має бути зазначено кінцевий термін подання документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що не може бути меншим ніж 30 днів із дати розміщення оголошення, а також прогнозована кількість вакантних посад суддів на наступний рік;

3) подання особами, які виявили намір стати суддею, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів, визначених статтею 71 цього Закону;

4) здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України перевірки відповідності осіб, які звернулися із заявою для участі в доборі, установленим цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді на основі поданих документів;

5) допуск Вищою кваліфікаційною комісією суддів України осіб, які за результатами перевірки на час звернення відповідають установленим цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді, до участі у доборі та складенні відбіркового іспиту;

6) складення особою, допущеною до участі у доборі, відбіркового іспиту;

7) встановлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України результатів відбіркового іспиту та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

8) проведення стосовно осіб, які успішно склали відбірковий іспит, спеціальної перевірки в порядку, визначеному законодавством про запобігання корупції, з урахуванням особливостей, визначених статтею 74 цього Закону;

9) проходження кандидатами, які успішно склали відбірковий іспит та пройшли спеціальну перевірку, спеціальної підготовки; отримання свідоцтва про проходження спеціальної підготовки;

10) складення кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку, кваліфікаційного іспиту та встановлення його результатів;

11) зарахування Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту до резерву на заміщення вакантних посад судді, визначення їх рейтингу, оприлюднення списку кандидатів на посаду судді, включених до резерву та рейтингового списку, на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

12) оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до кількості вакантних посад судді у місцевих судах конкурсу на заміщення таких посад;

13) проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на заміщення вакантної посади судді на основі рейтингу кандидатів, які взяли участь у такому конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді правосуддя щодо призначення кандидата на посаду судді;

14) розгляд Вищою радою правосуддя рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ухвалення рішення щодо кандидата на посаду судді;

15) видання указу Президента України про призначення на посаду судді - у разі внесення Вищою радою правосуддя подання про призначення судді на посаду.

2. Добір кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки, проводиться з особливостями, визначеними рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

- внести зміни до пункту 1 частини 3 статті 185 «за відповідним рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, вона має право подати документи до Вищої Ради правосуддя про відповідність на призначення судді на посаду вдруге, після закінчення його п’ятирічного строку повноважень без проходження загального конкурсу передбаченого законодавством».

ІІ. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова

А.В. ПАРУБІЙ

Верховної Ради України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо попередження посягання на

незалежність судової влади»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З метою з’ясування питання, щодо суддів у яких закінчився п’ятирічний строк повноважень, пропонується ухвалення законопроекту, який допоможе на законодавчому рівні вирішити дане питання.

В умовах сьогодення існує багато нарікань щодо невирішеного питання призначення суддів безстроково у яких закінчився п’ятирічний строк повноважень, які не вирішує парламент, тому дане питання потребує швидкого вирішення.

2. Цілі й завдання прийняття акта

Провідним завданням проекту є з’ясування питання, щодо суддів у яких закінчився п’ятирічний строк повноважень.

Так, цим проектом пропонуються такі зміни та доповнення до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України від 29.07.2016 - № 31, стор. 7, стаття 545): 1) доповнити статтею 185-1-3 «Порядок добору та призначення на посаду судді», яку викласти в такій редакції: ««1. Добір та призначення на посаду судді здійснюється в порядку, визначеному цим Законом, та включає такі стадії:

1) рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про оголошення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів;

2) розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді.

В оголошенні має бути зазначено кінцевий термін подання документів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що не може бути меншим ніж 30 днів із дати розміщення оголошення, а також прогнозована кількість вакантних посад суддів на наступний рік;

3) за відповідним рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, вона має право подати документи до Вищої Ради правосуддя про відповідність на призначення судді на посаду вдруге, після закінчення його п’ятирічного строку повноважень без проходження загального конкурсу передбаченого законодавство

4) подання особами, які виявили намір стати суддею, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів, визначених статтею 71 цього Закону;

5) здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України перевірки відповідності осіб, які звернулися із заявою для участі в доборі, установленим цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді на основі поданих документів;

6) допуск Вищою кваліфікаційною комісією суддів України осіб, які за результатами перевірки на час звернення відповідають установленим цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді, до участі у доборі та складенні відбіркового іспиту;

7) складення особою, допущеною до участі у доборі, відбіркового іспиту;

8) встановлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України результатів відбіркового іспиту та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

9) проведення стосовно осіб, які успішно склали відбірковий іспит, спеціальної перевірки в порядку, визначеному законодавством про запобігання корупції, з урахуванням особливостей, визначених статтею 74 цього Закону;

10) проходження кандидатами, які успішно склали відбірковий іспит та пройшли спеціальну перевірку, спеціальної підготовки; отримання свідоцтва про проходження спеціальної підготовки;

11) складення кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку, кваліфікаційного іспиту та встановлення його результатів;

12) зарахування Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту до резерву на заміщення вакантних посад судді, визначення їх рейтингу, оприлюднення списку кандидатів на посаду судді, включених до резерву та рейтингового списку, на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

13) оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до кількості вакантних посад судді у місцевих судах конкурсу на заміщення таких посад;

14) проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на заміщення вакантної посади судді на основі рейтингу кандидатів, які взяли участь у такому конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді правосуддя щодо призначення кандидата на посаду судді;

15) розгляд Вищою радою правосуддя рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ухвалення рішення щодо кандидата на посаду судді;

16) видання указу Президента України про призначення на посаду судді - у разі внесення Вищою радою правосуддя подання про призначення судді на посаду.

2. Добір кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки, проводиться з особливостями, визначеними рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»..

3. Правові аспекти

Проект Закону відповідає Конституції України та іншим актам вищої юридичної сили, узгоджується з актами такої самої юридичної сили, не належить до сфери правового регулювання Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acqrns сошшипаиїаіге, не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

Нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005; Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341 -III;

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-X;

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402 -

VIII;

Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-

VIII;

Постанова пленуму Верховного суду України «Про незалежність судової влади» від 13.06.2007 № 8.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків державного бюджету.

5. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно - територіальних одиниць.

6. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Оцінювання регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

10. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Ухвалення положень законопроекту виришить питанння суддів у яких закінчився п’ятирічний строк повноважень, які потребують поновлення на посаді та призначення їх на безстроковий термін виконання повноважень.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо попередження посягання на незалежність судової влади»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст положення (норми) проекту акта

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної

Ради України від 29.07.2016 № 31)

1. Добір та призначення на посаду судді здійснюється в порядку, визначеному цим Законом, та включає такі стадії:

1) рішення Вищої

кваліфікаційної комісії суддів

України про оголошення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої

кількості вакантних посад суддів;

2) розміщення Вищою

кваліфікаційною комісією суддів

України на своєму офіційному веб- сайті оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді.

В оголошенні має бути зазначено кінцевий термін подання документів до Вищої

кваліфікаційної комісії суддів

України, що не може бути меншим ніж 30 днів із дати розміщення оголошення, а також прогнозована

1. Добір та призначення на посаду судді здійснюється в порядку, визначеному цим Законом, та включає такі стадії:

1) рішення Вищої

кваліфікаційної комісії суддів

України про оголошення добору кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої

кількості вакантних посад суддів;

2) розміщення Вищою

кваліфікаційною комісією суддів

України на своєму офіційному веб- сайті оголошення про проведення добору кандидатів на посаду судді.

В оголошенні має бути зазначено кінцевий термін подання документів до Вищої

кваліфікаційної комісії суддів

України, що не може бути меншим ніж 30 днів із дати розміщення оголошення, а також прогнозована

кількість вакантних посад суддів на наступний рік;

3) подання особами, які виявили намір стати суддею, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів, визначених статтею 71 цього Закону;

4) здійснення Вищою

кваліфікаційною комісією суддів України перевірки відповідності осіб, які звернулися із заявою для участі в доборі, установленим цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді на основі поданих документів;

5) допуск Вищою

кваліфікаційною комісією суддів України осіб, які за результатами перевірки на час звернення відповідають установленим цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді, до участі у доборі та складенні відбіркового іспиту;

6) складення особою,

допущеною до участі у доборі, відбіркового іспиту;

кількість вакантних посад суддів на наступний рік;

3) за відповідним рішенням

Вищої кваліфікаційної комісп суддів України, вона має право подати документи до Вищої Ради правосуддя про відповідність на призначення судді на посаду вдруге, після закінчення його п’ятирічного строку повноважень без проходження загального конкурсу передбаченого

законодавство.

4) подання особами, які виявили намір стати суддею, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів, визначених статтею 71 цього Закону;

5) здійснення Вищою

кваліфікаційною комісією суддів України перевірки відповідності осіб, які звернулися із заявою для участі в доборі, установленим цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді на основі поданих документів;

6) допуск Вищою

кваліфікаційною комісією суддів України осіб, які за результатами

7) встановлення Вищою

кваліфікаційною комісією суддів України результатів відбіркового іспиту та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищої

кваліфікаційної комісії суддів України;

8) проведення стосовно осіб,

які успішно склали відбірковий іспит, спеціальної перевірки в порядку, визначеному

законодавством про запобігання корупції, з урахуванням

особливостей, визначених статтею 74 цього Закону;

9) проходження кандидатами,

які успішно склали відбірковий іспит та пройшли спеціальну перевірку, спеціальної підготовки; отримання свідоцтва про

проходження спеціальної

підготовки;

10) складення кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку, кваліфікаційного іспиту та встановлення його результатів;

перевірки на час звернення відповідають установленим цим Законом вимогам до кандидата на посаду судді, до участі у доборі та складенні відбіркового іспиту;

7) складення особою, допущеною до участі у доборі, відбіркового іспиту;

8) встановлення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України результатів відбіркового іспиту та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

9) проведення стосовно осіб,

які успішно склали відбірковий іспит, спеціальної перевірки в порядку, визначеному

законодавством про запобігання корупції, з урахуванням

особливостей, визначених статтею 74 цього Закону;

10) проходження кандидатами, які успішно склали відбірковий іспит та пройшли спеціальну перевірку, спеціальної підготовки;

11) зарахування Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту до резерву на заміщення вакантних посад судді, визначення їх рейтингу, оприлюднення списку кандидатів на посаду судді, включених до резерву та рейтингового списку, на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

12) оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до кількості вакантних посад судді у місцевих судах конкурсу на заміщення таких посад;

13) проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на заміщення вакантної посади судді на основі рейтингу кандидатів, які взяли

отримання свідоцтва про

проходження спеціальної

підготовки;

11) складення кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку, кваліфікаційного іспиту та встановлення його результатів;

12) зарахування Вищою кваліфікаційною комісією суддів України кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту до резерву на заміщення вакантних посад судді, визначення їх рейтингу, оприлюднення списку кандидатів на посаду судді, включених до резерву та рейтингового списку, на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

13) оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до кількості вакантних посад судді у місцевих судах конкурсу на заміщення таких

участь у такому конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді правосуддя щодо призначення кандидата на посаду судді;

14) розгляд Вищою радою правосуддя рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ухвалення рішення щодо кандидата на посаду судді;

15) видання указу Президента України про призначення на посаду судді - у разі внесення Вищою радою правосуддя подання про призначення судді на посаду.

2. Добір кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки, проводиться з особливостями, визначеними рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

посад;

14) проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на заміщення вакантної посади судді на основі рейтингу кандидатів, які взяли участь у такому конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді правосуддя щодо призначення кандидата на посаду судді;

15) розгляд Вищою радою правосуддя рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та ухвалення рішення щодо кандидата на посаду судді;

16) видання указу Президента України про призначення на посаду судді - у разі внесення Вищою радою правосуддя подання про призначення судді на посаду.

2. Добір кандидатів на посаду судді, які мають стаж роботи на посаді помічника судді щонайменше три роки, проводиться з особливостями, визначеними

рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»..

Додаток Г

3ATRFPT FYi-

Заступник д,.рек, ора , даь -і а.. . і •-

АКТ

упровадження результатів дисертаційного дослідження на здобуттю наукового ступеня кандидата юридичних наук Гл їй" \' > *

Володимировича з теми «Адміністративно-правові засади реформування місцевих судів в Україні» у навчальний процес кафедри правових дисциплін Херсонського інституту «Міжрегіональної Академії управління персоналом»

Комісією кафедри було розглянуто результати використання матеріалів дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правові засади реформування місцевих судів в Україні» Гуцалюка Олександра Володимировича. Під час обговорення наданих матеріалів комісією було констатовано, що окремі положення дослідження було ви о розробленні лекційних курсів з дисциплін «Адміністративне право України» та «Судові і правоохоронні органи України», у підготовці відповідних навчальних і методичних посібників.

ВИСНОВОК: результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правові засади реформування судової влади в Україні» Гуцалюка Олександра Володимировича слід вважати впровадженими в навчальний процес кафедри правових дисциплін Херсонського інституту «Міжрегіональної Академії управління персоналом» з предметів «Адміністративне право України» та «Судові і правоохоронні органи України».

Завідувач кафедри правових дисциплін к.ю.н., доцент кафедри

Доцент кафедри правових дисциплін к.юн.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Науково-дослідного інституту публічного права д.ю.н.,,лряфрр^р

від

В. В. Галунько Ж)Ф р.

АКТ

упровадження результатів дисертаційного дослідження «Адміністративно-правові засади реформування місцевих судів в Україні» Гуцалюка Олександра Володимировича на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у науково-дослідну діяльність Науково-дослідного інституту публічного права

Комісією Інституту було розглянуто результати використання матеріалів дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правові засади реформування місцевих судів в Україні» Гуцалюка Олександра Володимировича. Під час обговорення наданих матеріалів щодо використання їх у науково-дослідній діяльності комісією було констатовано, що окремі положення вказаного вище дослідження було використано в науково-дослідній діяльності Науково-дослідного інституту публічного права, а саме для подальшої теоретичної розробки питань адміністративно-правових засад реформування місцевих судів в Україні, удосконалення законодавства у сфері діяльності судової влади України.

Отже, результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно- правові засади реформування місцевих судів в Україні» Гуцалюка Олександра Володимировича мають вагому цінність для науково-дослідної діяльності Науково-дослідного інституту публічного права.

ВИСНОВОК: результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-правові засади реформування місцевих судів в Україні» Гуцалюка Олександра Володимировича вважати впровадженими в науково- дослідну діяльність Науково-дослідного інституту публічного права.

Члени комісії:

Д. С. Левченко

К. М. Куркова

Старший науковий співробітник, к.ю.н.

Науковий співробітник

Додаток Д

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник територіального управління Державної судової адміністрації

Одеській ооласті

Куценко В. Д.

2017 р.

упровадження результатів дисертаційного дослідження на здобуття

наукового ступеня кандидата юридичних наук І уцалюка Олександра

Володимировича з теми «Адміністративно-правові засади реформування місцевих судів в Україні» у иравозастосовну діяльність територіального

управління Державної судової адміністрації України в Одеській області

Комісією

оуло

розглянуто

результати

використання

матеріалів

дисертаційного

дослідження

теми «Адміністративно-правові засади

реформування

місцевих

судів

Україні»

І уцалюка

Олександра

Володимировича. І Іід час обговорення наданих матеріалів комісією було

констатовано, що окремі положення вказаного вище дослідження було

впроваджено

п ра возастосо в 11 \\

діяльність територіального управління

Державної судової адміністрації України в Одеській області, а саме для розроолення методичних рекомендації! щодо осооливостеи адміністративно- правових засад реформування місцевих судів в Україні.

ВИС\'HOBOK

Результати дисертаційного дослідження з теми «Адміністративно-

правові

засади

реформування

місцевих

судів

V країні» Г уцалюка

Олександра Володимировича вважати впровадженими

иравозастосовну

діяльність територіального управління Державної судової адміністрації

України в Одеській ооласті.

Члени комісії:

Заступник начальника управління

лущенко В. М.

Начальник відділу організаційного

заоезпечення діяльності судів та судової

статистики

Акоарова I. M

<< |
Источник: ГУЦАЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме Додатки:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -