<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абашидзе И., Азимов П., Александров А. Советский энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия. 1990.1632 с.

2. Авдєєнко Є. Можливості використання зарубіжного досвіду правового забезпечення та організації діяльності судів в Україні.

Європейські перспективи № 7, 2014. С. 121-127.

3. Авер’янов В. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: Том 2. Особлива частина ред. Київ. Юрид. думка. 2005. 624 с.

4. Авер’янов В. Нове ставлення до прав людини — мета реформування українського адміністративного права. Юридична Україна. 2005. № 5. С. 31

35.

5. Авер’янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії. Право України. 2003. №5. С. 117-122.

6. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах). Київ. Атака. 2008. 272 с.

7. Алфьоров С., Ващенко С., Долгополова М. та ін. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. Київ. Центр учбової літератури. 2011. 216 с.

8. Барабой А. Революція і реформи в суспільному розвитку. Київ. Товариство «Знання України». 1970. 48 с.

9. Баштаник В. Реформування державного управління в Україні в умовах розвитку сучасних інтеграційних процесів. Акт пробл. державного управління: зб. наук. пр. ДРІДУ НАДУ. Дніпропетроськ. 2009. Вип 2. С. 3542.

10 Битяк Ю. Адміністративне право України. Харків. Юніком інтер.

1996. 160с.

11. Битяк Ю., Богуцький В., Гращук В. Адміністративне право України. Підручник для юридичних вузів і фак.. Xарків. Юніком інтер. 2000. 520с.

12. Битяк Ю., Гращук В., Дьяченко О. та ін. Адміністративне право України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 544 с.

13. Біблія або книга святого письма нового завіту. Київ. «Біблійні товариства». 1995. 295 с.

14. Білодід І. Словник української мови. В 11 томах. Том 4. 1973. С.

275.

15. Білодід І. Словник української мови.

В 11 томах. Том 7. 1976. С.

693.

16. Білозерська Т. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції. Форум права. 2007. №2. С. 11-19 URL: htpp ://www.nbuv. gov.ua/ e-journals/FP/2007-2/07btodei.pdf

17. Бондар С. Адміністративно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.07. Класич. приват. ун-т. Запоріжжя. 2010. 20 с.

18. Бринцев В. Нормативна база судової влади: шляхи і засоби підвищення ефективності. Вісник Академії правових наук України. 2005. № 1 (40). С. 142-150.е

19. Бусел В. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ. Ірпінь. Перун. 2005. 1728 с.

20 Верховний Суд на 96% складатиметься з нових суддів - результати конкурсу. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. 2017. URL:

http://vkksu.gov.ua/ua/news/wierchownij-sud-na-96-skladatimietsia-z-nowich- suddiw-riezultati-konkursu/

21. Виноградський М. Шканова О. Організація праці менеджера. навчальний посібник. Київ. Кондор, 2002. 518 c.

22. Висновки Венеціанської комісії. Верховний суд України. Офіційний веб-сайт. 2016. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/229B826C8AC787DEC

2257D87004987C3

23. Висновок щодо проекту змін до проекту Закону “Про внесення змін

до Конституції України щодо посилення незалежності суддів України” Судова гілка влади - офіційний веб-портал. 2016. URL:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/229B826C8AC787DEC 2257D87004987C3

24. Вища рада правосуддя внесе подання Президентові України про призначення 27 суддів. Вища рада правосуддя. Офіційний сайт. 2017. URL: http://www.vru.gov.ua/news/2295

25. Відкритий суд оприлюднив результати опитування щодо рівня

довіри до судової влади. Відкритий суд. 2016. URL: http://open-

court.org/importants/13095/

26. ВК сформулювала необхідні умови для притягнення суддів до

кримінальної відповідальності за неправосудні рішення. Закон і бізнес. 2017. URL: http://zib.com.ua/ua/128019-

venecianska_komisiya_sformulyuvala_neobhidni_umovi_dlya_prit.html

27.

Волощук О. Повноваження президента України щодо судової влади. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Випуск 578. Правознавство. Чернівці. 2011 р. С. 46-50.

28. Галайденко Т. Гарантії незалежності суддів та їх реалізація в сучасній Україні. Національний університет «Одеська юридична академія». Автореферат. Одеса. 2013.

29. Галунько В., Курило В., Короєд С. та ін. Адміністративне право України. Т.1: Загальне адміністративне право: навчальний посібник. Херсон. ХМД. 2015. 272 с.

30. Галунько В., Олефір В., Гридасов Ю. та ін. Адміністративне право України. Херсон. ХМД. 2013. С. 52. 396с.

31. Галунько В., Олефір В., Пихтін М. та ін. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку XXI століття). Монографія. Міська друк. Херсон. 2010. 376 с.

32. Галунько В., Курило В., Короєд С. та ін. Адміністративне право України. Т.1: Загальне адміністративне право: навчальний посібник. Херсон: Грінь Д.С, 2015. 272 с.

33. Голова Вищої ради правосуддя застосував зброю під час конфлікту

з активістами. ZAXIDNET. 2017. URL :

http://zaxid.net/news/showNews.do7golova_vishhoyi_radi_pravosuddya_zastosuv av_zbroyu_pid_chas_konfliktu_z_aktivistami&objectId=1420896

34. Голосніченко І., Стахурський М., Золотарьова Н. Адміністративне право України: основні поняття. Навч. посібн. Київ. ГАН. 2005. 232 с.

35. Городовенко В. Принцип справедливості судової влади: загальнотеоретичні аспекти. Наука і практика. Адвокат № 2 (137). 2012. С. 20-24.

36. Грицяк І., Шереметьєва Л., Баранцева К. та ін. Зарубіжний досвід державного управління: доцільність і можливості застосування в Україні. Київ: НАДУ, 2012. 56 с.

37. Грошевий Ю. Проблеми удосконалення законодавства, що регулює кримінально-процесуальну діяльність. Вісн. Акад. прав. наук України. 2003. С. 693-694.

38. Данієлян Ю. Судова влада в системі поділу влади в умовах сучасного державотворення. Проблеми законності. 2009. № 101. С. 270-276.

39. Декларація про державний суверенітет України від 16 лип.

1990 р. № 55-XII. Відом. Верховної Ради України. 1990. № 31. Ст. 429

40. Для успішної судової реформи треба, щоб президент і парламент відмовилися від впливу на суддів. 2016. URL: http://pravo.org.ua/2010-03-07- 18-06-07/lawreforms/1873 -dlia-uspishnoi-sudovoireformy-treba-shchob- prezydent-i-parlamentvidmovylysia-vid-vplyvu-na-suddivopytuvannia.html.

41. Дмитриев Ю. Судебная власть в механизме разделения властей и защите прав и свобод человека. Государство и право. 1997. № 8. С. 44-50

42. Європейська хартія про статус суддів від 10 липня 1998 року. ВРУ офіційний веб-портал. 2000. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a46

43. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. Київ. 2015. 708 с.

44. Жернаков М. Податкові спори: рефоррмування механізмів вирішення. Монографія. Харків. Право. 2015. 288 с.

45. З мотивувальної частини Рішення у справі щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції (Див. п/п 3.2) від 12 липня 2011 р. Ns 9-рп/2011.

46. З наступного року зарплата судді складе до 315 тисяч гривень -

Пинзеник. УНІАН. 2016. URL: http://www.unian.ua/politics/1364063-z-

nastupnogo-roku-zarplata-suddi-sklade-do-315-tisyach-griven-pinzenik.html

47. Закіров М. Проблеми реформування судової системи очима фахівців. Україна: події, факти, коментарі. 2015. № 22. С. 22-27. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr22.pdf.

48. Инсай - вертикальное развитие. Инсай. URL:

http://www.insai.ru/slovar/reforma

49. Іванищук А. Адміністративно-правове регулювання діяльності судової гілки влади: теорія і практика. Монографія. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут права та суспільних відносин. Київ: Ун-т «Україна». 2014. 356 с.

50. Іванищук А. Поняття об’єкту аадміністративно-правового регулювання у сфері судової гілки влади. Форум права. 2012. №4. С.399-403.

51. Ігнатченко І. Форми та методи державного управління культурою в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07.

Національна юридична академія України ім.. Ярослава Мудрого. Харків. 2009. С.12.

52. Калашник О. Правовий статус місцевих загальних судів в Україні. Дис. на здобуття кандидата юр. наук. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса. 2016. 321 С.

53. Квасневська Н. Адміністративно-правове забезпечення

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Державний науково-дослідний інститут міністерства внутрішніх справ України. Київ. 2016.

54. Квасневська Н. Загальні проблеми реформування судової системи України. Південноукраїнський правничий часопис. Харків 2015. С. 242-245.

55. Кельман М., Мурашин О. Загальна теорія права (зі схемами, кросвордами, тестами): Підручник. Київ. Кондор. 2002. 353 с.

56. Кириченко В., Куракін О.Теорія держави і права: модульний курс. Навч. посібник. Центр навчальної літератури. Київ. 2010. 264 с.

57. Кірєєв Д. Правове забезпечення діяльності адміністративних судів України. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2012. № 25. С. 324334.

58. Кісіль З., Кісіль Р. Адміністративне право. Навч. посіб. Київ. Алетра. ЦУЛ. 2011. С. 20-21. 696 с.

59. Кічмаренко С. Адміністративні принципи незалежності судової влади. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 6. С. 167173.

60. Кічмаренко С. Адміністративно-правове забезпечення незалежності

судової влади в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук. Інститут публічного права. Київ. 2017.

URL:http://sipl.com.ua/?page_id=4302

61. Кічмаренко С. Деякі аспекти змісту адміністративно-правового забезпечення незалежності судової влади в Україні. Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 року.

Запоріжжя. Запорізька міська громадська організація «Істина». 2016. С. 6768.

62. Кічмаренко С. Класифікація та особливості адміністративно - правового статусу суб’єктів, які посягають на незалежність судової влади в Україні.

Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого розвитку суспільства: Міжнародна науково -практична конференція, м. Харків, 2-3 вересня 2016 р. Харків. Східноукраїнська наукова юридична організація. 2016. С. 59-61.

63. Коваленко В., Колпаков В., Кузьменко О., та ін.. Курс адміністративного права України. Підручник. Київ. Юрінком Інтер. 2012. 808 с.

64. Кодекс адміністративного судочинства України. Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV. Голос України. 2005. № 158

65. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. Ст. 1122.

66. Козуліна С. Сучасні проблеми та основні шляхи вдосконалення правового статусу органів міністерства юстиції України. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2014. Випуск. 14. С. 65-77.

67. Колісник К. Роль системи стримок і противаг в контексті врівноваження влади та запровадження політичної реформи як подолання кризи влади в Україні. Ключевые проблемы современной науки. Матеріали міжнар. наук.практ.конф.2010.иКЬ:Шр://,№’№№.гшпаика.сот/12_КР8К_2010/ Pravo/63101.doc. htm

68. Коломоєць Т. Адміністративне право України. Підручник. Істина. Київ. 2010. 447 с.

69. Колпаков В. Адміністративне право України. Київ. Юніком інтер. 2003. С.18

70. Колпаков В. Предмет адміністративного права: сучасний вимір. Юридична Україна. 2008. №3. С35-36.

71. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950. Офіційний вісник України. 1998 р. № 13. № 32 від 23.08.2006, стор. 270

72. Конституція України Верховна Рада України. Закон від 28.06.1996 № 254к.96-ВР Офіційний вісник України 2010., № 72.

73. Концепція реформування судової влади. Закон і бізнес. 2016. URL:

http://zib.com.ua/ua/print/88539-koncepciya__ reformuvannya_sudovoi_vladi.html

74. Концепція реформування судової системи україни. UBA. 2014. URL: http://uba.ua/ukr/project_ref_sud/

75. Концепція реформування судової системи України. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України». 2016. URL : http://uba.ua/ukr/project_ref_sud/

76. Короєд С., Кресіна І., Прилуцький С. Концепція реформування судової влади України. Судова апеляція. №3 (40), Київ. 2015 С. 6- 34

77. Красноборов О. Адміністративно-правові засади діяльності Державної судової адміністрації України. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків. 2010. 19 с.

78. Кривенко В. Демократизація судової системи України: проблеми та перспективи. Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. Одеса. 2006. 192 с.

79. Кримінальний кодекс України. Верховна Рада України. Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001 р. № 25. стаття 131.

80. Куліш А. Організаційно-правові засади функціонування

правоохоронної системи України. Суми: Видавництвово Сумського державного університету. 2007. Випуск 2 ч. 220 с.

81. Кульчій І. Теоритичні основи процесу реформування органів виконавчої влади в Україні. Статистика України. 2008. №4. С.86-90.

82. Куценко В. Пропозиції щодо реформування судової системи України в частині укрупнення місцевих загальних судів. 2017. Науково- дослідний інститут публічного права. URL:http://sipl.com.ua/?p=4545

83. Куцин М. Судова влада в системі поділу влади у контексті її самостійності. Держава і право. 2003. Вип. 34. С. 153-159.

84. Лаговський В. Органи судової влади в механізмі правової держави: загальнотеоретичні аспекти функціонування: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. Івано-Франківськ, 2016. 16 с.

85. Ленін В. Твори. Політвидав України. Київ. 1970. Т. 33. С. 82.

86. Луіс М. Суддівська організація порівняльного права. Презентація. Стор.7.

87. Маляренко В. Природа «переформатування» судової системи

України. Вища рада правосуддя. 2015. URL:

http://www.vru.gov.ua/mass_media/778

88. Марочкін І., Сібільова Н., Тихий В., та ін.. Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів. Харків. ТОВ «Одіссей», 2007. 528 с.

89. Меліхова О. Юридично значимі дії як правова форма публічного адміністрування у сфері юридичної науки в Україні: адміністративно-правова характеристика. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 4. С. 113-117.

90. Мельник М. Зміст категорії «кадрове забезпечення» щодо діяльності судів: теоретичні підходи до визначення. Актуальні проблеми держави і права. Вип. 61. 2011. С. 500-505.

91. Мельник Р., Бевзенко В. Загальне адміністративне право: навчальний посібник. Київ: Вате. 2014. 376 с.

92. Мельничук О. Принцип. Словник іншомовних слів. 1974. URL: http://www.rozum.org.ua/index.php?a=term&d=18&t=27691

93. Мельничук О. Словник іншомовних слів. Київ. УРЄ. 1985. 966 с.

94. Методи наукового дослідження в сфері права інтелектуальної

власності. NDIIV. 2009. URL: http://ndiiv.org.ua/ua/library/view-metody-

naukovoho-doslidzhennja-v-sferi-prava-intelektualnoji- vlasnosti. html#ixzz4 IRyX2 lyd

95. Моніторинг незалежності суддів в Україні. Вісник Верховного суду України № 12(136). 2011. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/vvsu_2011_12_ 3.pdf

96. Монреальска універсальна декларація про незалежність правосуддя. Перша світова конференція з незалежності правосуддя. Монреаль. 1983.

97. Монтескье Ш. Избранные произведения. Mосква. Политиздат. 1955. 799 с.

98. На Дніпропетровщині дали оцінку реформі та висловили пропозиції щодо подолання корупції в системі суду. Закон і бізнес. 2016. URL: http://zib.com.ua/ua/122736na_dnipropetrovschini_dali_ocinku_sudoviy_reformi_ ta_vislovi.html

99. Новожилова І. Чи побачить українська Феміда люстрацію?

Житомир сьогодні. 2015. URL:

http://zhitomir.today/blog/chi_pobachit_ukrayinska_femida_lyustratsiyu-id71.html

100. Нор В., Білостоцький С. Захист незалежності судів і самостійності суддів у діяльності національної ради судівництва республіки Польща: досвід для України. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61.

101. Обрусна С. Адміністративно-правові засади реформування судової системи Ураїни. Дис. на здобуття наукового ступ. доктор юридичних наук. Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків. 2014. 430 с.

102. Обрусна С. Зарубіжний досвід судового управління та можливості його використання при реформуванні судової системи України. Вісник Вищої ради юстиції. 2010. № 4. С. 52-72.

103. Осипов Г. Социальное мифотворчество и социальная практика. Москва. Норма. 2000. 543 с.

104. П’ятковський В. Державна судова адміністрація України як суб’єкт адміністративного права. Форум права. 2011. № 3. С. 648-653. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/FP_index.htm_2011_3_109.pdf

105. Патерило I. Інститут інструментів діяльності публічної адміністрації у системі адміністративного права України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 283-289.

106. Пєтков С. Теорія адміністративного права: навч. посіб. Київ. КНТ. 2014. 304 с.

107. Підгорний Б. Методи адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів: поняття та види. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Cерія: Право. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. Вип. 32. Т. 3. С. 60-64.

108. Погорецький М., Яновська О. Судоустрій України. Підручник. Київ. Юрінком Інтер. 2015. 344 с.

109. Поліщук М. Система судів США та можливість використання окремих її положень в діяльності судів України. Наукові праці МАУП. 2014. Вип. 43. С. 110-113.

110. Положення про Раду суддів України зі змінами затвердженими рішеннями: ХІІ позачергового з’їзду суддів України 25 вересня 2014 року. ХІІІ з’їзду суддів України 12-13 листопада 2015 року. Рада суддів України. Офіційний сайт. 2017. URL: http://rsu.gov.ua/ua/documents/24

111. Постанова ВР «Про Концепцію судово-правової реформи в Україні» №2296 від 28 квітня 1992р. Офіційний веб-портал ВР України. 2017. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2296-12.

112. Потильчак О. Незалежність суддів як гарантія правової держави: міжнародний досвід. Проблеми вдосконалення законодавства. Вісник верховного суду України. 2014. №6.

113. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Офіційний веб-портал ВР України. 2017. URL: http ://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?pf3511=37806.

114. Принцип. Вікіпедія - вільна енциклопедія. 2017. URL:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86% D0%B8%D0%BF

115. Принципи адміністративного права. Інститут публічного права. 2016. URL: http://sipl.com.ua/?page_id=1517

116. Притика Д. Правові проблеми судового управління. Право України. 2003. № 3. С. 30-36.

117. Про Вищу раду правосуддя. Закон України від 21.12.2016 № 1798 - VIII. Голос України .2017 № 1

118. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Верховна Рада України. Закон від 23.12.1993 № 3781-XII. Голос України. 1994.

119. Про державну службу. Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII.

Урядовий кур’єр. 2015. № 21

120. Про Конституційний Суд України. Верховна Рада України; Закон від 16.10.1996 № 422/96-ВР. Голос України. 22.10.1996.

121. Про проблеми неефективного функціонування системи

українського судочинства. Юстініан. 2008. URL:

http://justinian.com.ua/article.php?id=3049

122. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки. Указ Президента України від 20.05.2015 № 276. Офіційний вісник Президента України. 2015. № 13. Ст. 864.

123. Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. № 31. Ст. 545.

124. Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453VI Відомості Верховної Ради України. 2010. № 41.

125. Проблеми реформування судової системи очима фахівців. Центр досліджень соціальних комунікацій. URL: http:www.nbuviap.gov.ua/problemi- reformuvannya-sudovoji-sistemi-ochima-fakhivtsiv

126. Проект «Теория реформ». Футуресреал. URL: http://futureisrael.h1.r u/Ratz/Introduction-1.htm

127. Проект Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року №1402-VIIL ВРУ. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. 2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19

128. Прокопенко О. Право на справедливий суд: концептуальний аналіз і практика реалізації. Монографія. Харків. ФІНН. 2011. 248 с.

129. Регламент Вищої ради правосуддя. Затверджено Рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 52/0/15-17. Вища рада правосуддя. 2017. URL: http://www.vru.gov.ua/news/1957

130. Реформа процесуального законодавства: ефективне судочинство чи нові виклики? Рада суддів України. Офіційний сайт. 2017. URL: http://rsu.gov.ua/ua/news/reforma-procesualnogo-zakonodavstva-efektivne- sudocinstvo-ci-novi-vikliki

131. Рєзнік О., Шкрумада Б. Правові основи діяльності сил цивільного захисту в зоні проведення антитерористичної операції. Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Суми: Сумський державний університет. 2015. 374 с.

132. Ринажевський Б. Компетенція та повноваження військової служби правопорядку (служби правопорядку) у Збройних Силах України. Право і Безпека. 2010. Випуск 1. С. 15-21. URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2010_1_5

133. Риндюк В. Удосконалення законодавства: поняття, форми. Правова держава: щорічн. наук. пр. Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ. 2011. № 22. С. 191-198.

134. Рішення Конституційного суду України від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України "Про статус суддів" (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу). Офіційний вісник України. 2004. № 49. С. 62.

135. Романюк Я., Святоцький О. Реформування судової влади в Україні. Право України. № 11. Харків. 2014. С. 14-73.

136. Семко С. Організаційні форми роботи представницьких органів місцевого самоврядування в Україні. Дис... канд. юр. наук: 12.00.02. Харків. 2011. 237 с.

137. Сидорчук Л. Форми діяльності органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського порядку на сучасному етапі державотворення. Наше право. 2012. № 1. С. 56-62.

138. Система судів США та можливість використання окремих її положень в діяльності судів України. Наукові праці МАУП. 2014. Вип. 43. С. 110-113.

139. Скакун О. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підруч. Xарків. Еспада. 2006. 776 с.

140. Скакун О. Теорія прав і держава: підручник. Київ. Алерта. 2011.

524 с.

141. Скоров О. Поняття та види адміністративних актів органів публічної адміністрації. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 330-338.

142. Сліпушко О. Новий словник української мови. В 3 -х т. Київ: Аконіт. 2008. 928 с.

143. Соціологічне опитування щодо довіри до соціальних інституцій. Центр Разумкова. 2015. URI: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php7poll_id =1030

144. Степанов С. Новели судової реформи України. Одеський національний економічний університет. Правова держава. Вип. 19. Одеса. 2015. С. 59 - 62.

145. Стеценко С. Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2007. 624 с.

146. Стратегічний план розвитку судової влади України на 2013-2015 роки. затверджено Радою суддів України 21.01.2012. Офіційний веб-сайт судової влади. 2012. URL. http://court.gov.ua/22578/

147. Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки. Рада з питань судової реформи: офіційний веб-сайт. 2016. URL: http://jrc.org.ua/strategy

148. Струс-Духнич Т. Роль і місце судової влади у правовій державі. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2011. Вип. 6. С.171-175.

149. Суддя Оболонського районного суду міста Києва взяв участь в обговоренні існуючих проблем судової гілки влади в прямому ефірі на радіо «Голос Столиці». Оболонський районний суд міста Києва. Судова влада України. URL: http://ob.ki.court.gov.ua/sud2605/pres-centr/news/293674/

150 Судова влада перестала існувати як самостійна — опитування експертів. Центр

Разумкова. 2013.URL:http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=402 2

151. Судова реформа вилилася у протести: Польща йде на загострення

конфлікту з ЄС. Європейська правда. 2017. URL:

http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/07/19/7068736/

152. Термін «реформа». Юрист он-лайн. URL: http://yurist-

online. com/uslugi/yuristam/slovar/r/5166.php

153. Туркіна І. Сутність судової влади як особливої сфери державної діяльності. Публічне управління: теорія та практика. 2011. № 2 (6). С. 31-34.

154. У новому Верховному Суді найвищий відсоток «не суддів»

порівняно з іншими країнами. Вища кваліфікаційна комісія суддів України. 2017. URL: http://vkksu.gov.ua/ua/news/u-nowomu-wierchownomu-sudi-

najwishtchij-widsotok-nie-suddiw-poriwniano-z-inshimi-krainami/

155. Угровецький П. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації. Право і Безпека. 2010. № 3. С. 98-103.

156. Указ Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» №361 від 10 травня 2006р. Офіційний веб-портал ВР України. 2017. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/361/2006.

157. Француз Т. Політико-правові проблеми становлення й розвитку судової влади в незалежній Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.13. Одеса: Одеська нац. юрид. акад. 2001. 193 с.

158. Хотинська-Нор. О., Теоретичні засади судової реформи: окремі аспекти. Вісник Академії адвокатури України. №2 (33). Київ. 2015. С. 184-194

160. Центр Разумкова. Судова реформа в Україні. Поточні результати та найближчі перспективи. Київ. 2013р. 130 с.

161. Чомахашвілі О. Адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні. Дис.канд. юрид. наук: 12.00.07. Нац. унт держ. податк. служби України. Ірпінь. 2008. 219 с.

162. Чуприна Ю. Місце судової гілки влади в системі державної влади України. Харків. 2010. URL: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2010- 1/doc/4/10.pdf

163. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. Монографія. Київ. Реферат. 2007. 640 c.

164. Шишкін В. Судові системи країн світу: у 3 кн. Київ. Юрінком Інтер. 2001. Кн. 2. С. 6.

165. Шпак Ю. Поняття та види організаційних форм діяльності органів місцевого самоврядування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. 2013. Вип. 5. С. 58-62.

166. Штефан Ґ. Деякі спостереження щодо незалежності суду, як вона презентована у міжнародних документах та досвіді. Вісник Центру суддівських студій. 2007. №10.

167. Шутович В., Бєседіна Н., Ус І., Генезис судової реформи в Україні як складова розбудови правової держави. Вісник національної академії управління. Політологія і право. 2010. С. 235-242.

168. Энтин М. Справедливое судебное разбирательство по праву Совета Европы и Европейского Союза. Конституционное право: Восточноевроп. обозрение. 2003. № 3(44). С. 85-97.

169. Юсупов В. Теория административного права. Юрид. Лит. Москва. 1985. С. 33.

170. Яременко В., Сліпушко О. Новий словник української мови в 3-х т. Київ. Аконіт. 2008. 928 с.

171. Ярмиттт О., Серьогін В. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. Харків. Національного ун-ту внутр. справ. 2002. 653 с.

172. 20 чоловіків погрозами зірвали судове засідання в Одесі. Закон і

бізнес. 2017. URL: http://zib.com.ua/ua/126698-

20_cholovikiv_pogrozami_zirvali_sudove_zasidannya_v_odesi.html

173. 87% кандидатів до Верховного Суду вже пройшли співбесіди у

ВККСУ. Рада суддів України. Офіційний сайт. 2017. URL:

http://rsu.gov.ua/ua/news/87-kandidativ-do-verhovnogo-sudu-vze-projsli- spivbesidi-u-vkksu

174. Attivita Paranormativa Consiglio Superiore Della Magistratura. CSMIT. 2016. URL:http://www.csm.it/pages/funzionamento/attivitaParanormativa. html

175. Balaban A., Skrzydlo W. Krajowa Rada S^downictwa - regulacja konstytucyjna i rola w systemie wladzy s^downiczej. Sqdy i Trybunaly w konstytucji ipraktyce. Warszawa. 2005. S.79-88.

176. Das Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland 23. Mai 1949 BUNDESTAGDE. 2016. URL: https://www.bundestag.de/grundgesetz

177. Canada’s court system. Canadian Judicial Council. 2016. URL: https://www.cjcccm.gc.ca/english/resource_en.asp?selMenu=resource_courtsystem _en.asp

178. Judicial independence. Department of Justice. 2016. URL:

http ://www.justice. gc.ca/eng/csj -sjc/ccs-ajc/05.html

179. Judicial Reform in the EU. 2010. URL: https://www.encj.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=136%3Aju dicialrefromeu&catid=31 %3Ajudicialreform&Itemid=245&lang=en

180. Mikuli P. Rady s^downictwa w Europie. Krajowa Rada Sqdownictwa. XX-lecie dzialalnosci. Warszawa. 2010. 432 s.

181. Munro, Joseph Edwin Crawford (1889), The Constitution of Canada, Cambridge University Press. 1889.

182. The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997. Website

of the Sejm of Poland. 2016. URL:

http ://www. sejm. gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm

183. The Italian Judicial System. CSMIT. 2016. URL: http://www.csm.it/ documenti%20pdf/sistema%20giudiziario%20italiano/inglese.pdf

184. Organic law on general courts of Georgia. European commission for democracy through law (Venice commission). Strasbourg. 2014. №773.

ДОДАТКИ

Додаток А

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

1. Гуцалюк О. В. Адміністративні аспекти концепцій реформування судової влади. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2015. № 2. С. 133-138.

2. Gutsalyuk O. V. Principles of Administrative and Legal Support. Visegradjournal on human rights. 2015. № 6/2. P. 107-113.

3. Гуцалюк О. В. Зарубіжний досвід реформування судової влади. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Випуск 33. Ч. 2. Т. 1. С. 84-89.

4. Гуцалюк О. В. Форми адміністративної діяльності публічної адміністрації щодо реформування судової влади. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2016. № 1. С. 86-92.

5. Гуцалюк О. В. Методи адміністративної діяльності спеціальної публічної адміністрації у сфері забезпечення реформування судової влади. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. № 2. С. 139-145.

6. Гуцалюк А. В. Административно-правовой статус субъектов публичной администрации, осуществляющих реформирование судебной власти. Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. № 1. С. 101-108.

7. Гуцалюк О. В. Місце і роль адміністративного права в системі реформування судової влади. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. № 2. С. 176-183.

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

8. Гуцалюк О. В. Деякі особливості зарубіжного досвіду реформування судової влади. Нове міжнародне право та національне законодавство - нові завдання юридичної науки: Міжнародна науково- практична конференція. (м. Київ, 13-14 листопада 2015 р.). Київ: Центр правових наукових досліджень, 2015. С. 92-93.

9. Гуцалюк О. В. Деякі аспекти місця і ролі адміністративного права в системі реформування судової влади. Новітні тенденції сучасної юридичної науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Дніпро, 2-3 грудня 2016 р.). Дніпро: ГО «Правовий світ», 2016. С. 113-114.

10. Гуцалюк О. В. Принципи адміністративно-правового забезпечення особливостей реформування судової влади. Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 17-18 лютого 2017 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С. 34-35.

<< | >>
Источник: ГУЦАЛЮК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -