<<

Список використаних джерел

Нормативна література:

1. Конституція України від 1996 р.// Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р.// Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

3. Господарський процесуальний кодекс від 06.11.1991 р.//Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

4. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010// Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

5.

Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р.// Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18

6. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004.//Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1906-15

7. Закон України «Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництва між Україною і Європейськими Співтовариствами та ї державами – членами» від 10 листопада 2004 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994р., № 46, ст.415. 8. Заява МЗС України у зв’язку з підписанням політичних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС //Режим доступу: http://cuba.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/20639-zajava-mzs-ukrajini-u-zvjazku-z-pidpisannyam-politichnih-polozheny-ugodi-pro-asociaciju-mizh-ukrajinoju-ta-jes

9. Лист МЗС від 28.03.2014 «Про політичні положення Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС»//Режим доступу: http://document.ua/shodo-anotaciyi-do-politichnih-polozhen-ugodi-pro-asociaciyu-doc183479.html

10. Договір про ЄС від 07.02.1992// Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029

11. Угода про асоціацію з ЄС від 21.03.2014// Режим доступу: http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219

12. Угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом та Україною від 16 червня 1994 р. // Представництво Європейської Комісії в Україні. – К., 1994р.

13. Угода про технічні бар’єри в торгівлі від 15.04.1994 року// Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU94476.html 14. Генеральна угода з тарифів і торгівлі від 15.04. 1994 року //Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_003

15. Генеральна угода з тарифів і торгівлі від 30.10.1947 року//Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_264

16. Конвенція ООН проти корупції від 31.10.2003 р.// Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c16

17. Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбульська конвенція) // Режим доступу: http://qdpro.com.ua/codex/8

18. Віденська конвенція про право міжнародних договорів// Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/995_118

19. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_643

20. Міжнародні стандарти з фітосанітарних заходів від 2006 року// Режим доступу:http://vet.gov.ua/sites/default/files/%20%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%97%20%28%E2%84%961-34%29.pdf

21. Санітарний кодекс наземних тварин від 2009 року// Режим доступу: http://medbib.in.ua/sanitarnyiy-kodeks-nazemnyih.html

22. Регламент Ради (ЄЕС) N 2913/92, що засновує Митний кодекс співтовариства//Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_742

23. Висновки Європейської Ради по Україні (21/03/2014) [Електронний ресурс].Режимдоступу:http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2014/2014_03_21_02_uk.htm

Спеціальна література:

24.

Анакіна Т. Порівняльно-правова характеристика Угоди про асоціацію та Угоди про партнерство і співробітництво між Україною // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. праць . 2013-. - 2013. - № 4 (75) . 312 с. С. 123-132.

25. Верменчук М. Ф. Проблеми гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу / М. Ф. Верменчук, Д. П. Павлова // Еволюція цивільного законодавства: проблеми теорії і практики : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29-30 квітня 2004 р.) : зб. наук. праць . 2004 . 908 с. С. 878-888.

26. Влялько І. Проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: аналіз положень щодо створення зони вільної торгівлі // Віче : Теорет. і громадсько-політ. журнал . 1999-. - 2013. - № 22 (листопад). С. 9-12.

27. Воронкова В.Г. Політика Європейської інтеграції: Посібник. – К.: «Професіонал», 2007. – 512 с.

28. Грицаєнко Л. Зближення законодавства України з правовою системою Європейського Союзу: питання термінології // Вісник Національної академії прокуратури України : Фахове видання : Проблеми сьогодення: теорія, практика, життя академії. - 2013. - № 4. С. 26-29.

29. Гріненко О. Європейська політика сусідства як підгрунтя для співробітництва Європейського Союзу з Україною // Європейське право. Додаток до журналу "Право України". - 2012. - № 2-4. С. 209-214.

30. Гудов Я. Політико-правові передумови співпраці Європейського Союзу з Україною // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: Юридичні науки . 1958. - 2010. - Вип. 84 . 110 с. С. 107-110.

31. Євроекономічна інтеграція України : навч. посібник : рекомендовано МОН України / Л. І. Михайлова, Н. В. Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша. К. : Центр учбов. л-ри, 2013. 136 с.

32. Єсімов С.С. Окремі аспекти адаптації інформаційного законодавства Європейського Союзу до національної правової системи України // Митна справа (Митний комплект) : Митні правила. - 2012. - № 6 (ч. 2, кн. 1). С. 419-425.

33. Добржанська О. О. Багатосторонній вимір Східного партнерства // Держава і право: Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. - 2011. - Вип. 51 . 768 с. С. 711-716.

34. Інформаційний бюлетень з євроінтеграційних питань // Кабінет Міністрів України. - № 8 (жовтень) 2013 р. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/docs/Euro_bulletin-8.pdf

35. Інформація «Про імплементацію у 2013 році Порядку денного асоціації Україна – ЄС» // Українська частина Комітету на рівні старших посадових осіб з імплементації Порядку денного асоціації Україна – ЄС. - м. Київ, станом на 20.08.13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article%3FshowHidden=1&art_id=243281941&cat_id=223345338&ctime=1266423569791

36. Зібрання актів європейського права. Європейський Союз : в ... вип. / за заг. ред. В. І. Муравйова ; упоряд. К. В. Смирнова. К. : Право України, 2013-. ( Дод. до журн. "Право України" ) : Вип. 2. 2013. 1065 с.

37. Звіт № 4 за результатами Громадського моніторингу виконання пріоритетів Порядку денного асоціації Україна  ЄС (січень-вересень 2011 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucipr.kiev.ua/files/books/Report4_monitoring_PDA(Jan-Sep2011).pdf

38. Кацин М.Ю.Угода про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною, політико-правовий аспект//Режим доступу:http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Pravo/1_57332.doc.htm

39. КопиленкоО.Л. МуравйовВ.І. Вступ до права ЄС Навч.

Посібн. –Донецьк.-2008.

40. Копійка В.В. Теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу. моногр. ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 479 арк. - арк. 430-479.

41. Кориневич А.О. Правове регулювання енергетичного сектору Європейського Союзу // Актуальні проблеми політики* : зб. наук. праць . 1997-. - 2010. - Вип. 39 . 720 с. С. 668-680.

42. Костюк Сергій Михайлович. Стан і перспективи співпраці України э Європейським Союзом. моногр.; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2004. - 193 арк. - арк. 168-193.

43. Лавренчук А.О.Становлення та розвиток регіональних механізмів інтеграції України до Європейського Союзу моногр.; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2004. - 202 арк. - арк. 175-196.

44. Лукашук И.И. Современное право международных договоров / И.И. Лукашук. М. : Волтерс Клувер, 2004.-С.515

45. Манько В.І. Програма "Східного партнерства": невикористані можливості України // Збірник тез Першого національного конвенту українського відділення Міжнародної асоціації студентів політичної науки (24-25 березня 2011 р., м. Одеса) . 2011 . 162 с. С. 68-72.

46. Марченко С.І. Розвиток законодавства про стимулювання сільськогосподарського виробництва в країнах ЄС та деяких інших державах // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць . 1997-. - 2009. - Вип. 38 . 844 с. С. 188-194.

47. Микієвич М.М. Міжнародно- правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами моногр. ;Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 1996. - 180 с.

48. Мозоль С. А. Сучасний стан та умови гармонізації законодавства України і Європейського Союзу / С. А. Мозоль, Т. М. Середа // Митна справа (Митний комплект) : Митні правила. - 2013. - № 1 (ч. 2, кн. 1). С. 3-8.

49. Мочалова-Колесник О.Форум "Східне партнерство" - важливий крок митної взаємодії у змістовому політичному діалозі між Україною та ЄС / Олена Мочалова-Колесник, Андрій Саварець // Митниця : Інформаційно-аналітичний журнал. - 2012. - № 9. С. 2-9.

50. Муравйов В. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україної та ЄС / Віктор Муравйов,

51. Муравйов В. Юридична природа порядку денного асоціації між Україною та Європейським Союзом // Віче : Теорет. і громадсько-політ. журнал . 1999-. - 2012. - № 8. С. 16-21.

52. Наталія Мушак // Віче : Теорет. і громадсько-політ. журнал . 1999-. - 2013. - № 8. С. 12-18.

53. Ніколаєва Л. А. Україна і європейська інтеграція : шляхи взаємодії // Міжнародне право : матер. Другої міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Одеса, 22-23 листопада 2012 р.) . 2012 . 184 с. С. 63-65.

54. Оржеховська А.О. Правові аспекти співпраці України та ЄС у рамках програми "Східне партнерство" // Міжнародні читання присвячені пам\'яті професора Імператорського Новоросійського університету П.Є. Казанського : Матер. Міжнар. конф. (м.Одеса, 22-23 жовтня 2010 р.) . 2010 . 378 с. С. 354-356.

55. Савчук І.Г. Суспільно-географічні засади розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами-членами Європейського Союзу моногр. ; НАН України, Інститут географії. - К., 2004. - 258 арк. - арк. 148-167.

56. Середа Т. М. Імплементація законодавства України до стандартів Європейського Союзу: сучасний стан // Митна справа (Митний комплект) : Митні правила. - 2013. - № 1 (ч. 2, кн. 1). С. 9-13.

57. Смирнова К. Економічна інтеграція в рамках європейської асоціації вільної торгівлі: досвід для України // Європейське право. Додаток до журналу "Право України". - 2012. - № 2-4. С. 188-196.

58. Сурилова Е.А. Сравнительное экологическое право : учеб. пособие / Е.А. Сурилова ; ОНЮА. Одесса : Юрид. л-ра, 2005. -104 с.

59. Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України /І.Ф.Ґазізуллін,М.М.Гончар,О.В.Коломієць[та ін.] ; за ред. В. Мартинюка.;Укр.незалеж. центр політ.дослідж. – К. : [Агентство "Україна"], 2009.

60. Сюр Наталія Вікторівна. Правова інтеграція України до Європейського Союзу: теоретико-правове дослідження [Текст] : автореф.дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сюр Наталія Вікторівна ; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2006. - 183 арк. - арк. 166-183.

61. Турченко О. Г.Правове регулювання державних закупівель товарів, робіт та послуг Європейського Союзу (зближення законодавства України з правом ЄС) моногр.; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2008. - 197 арк. - арк. 176-197.

62. Філіпенко Т.В. Аудит за законодавством України та Європейського Союзу: порівняльно-правові аспекти // Південноукраїнський правничий часопис : Щоквартал. наук. журн. 1997 -. - 2009. - № 3 . 250 с. С. 230.

63. Халецька, А.А.Сучасні виміри соціальної політики держави: європейський досвід// Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 6 (березень). С. 62-65.

64. Харсун Л.Г. Інтеграція України в європейську транспортну систему // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка*: Економіка . - 2004. - №72. С.50-52.

65. Чубик А. «Східне партнерство як новий інструмент посилення інтеграційних процесів».Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України. І.Ф.Ґазізуллін,М.М.Гончар,О.В.Коломієць[та ін.] ; за ред. В. Мартинюка.;Укр.незалеж. центр політ.дослідж. – К. : [Агентство "Україна"], 2009.-С.21-24.

66. Чикурлій С. Додаткові можливості ініціативи «Східного партнерства»Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України /І.Ф.Ґазізуллін,М.М.Гончар,О.В.Коломієць[та ін.] ; за ред. В. Мартинюка.;Укр.незалеж. центр політ.дослідж. – К. : [Агентство "Україна"], 2009.-С.28-29.

67. Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз : монографія / І. В. Яковюк ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". Х. : Право, 2013. 760 с.

<< |
Источник: Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: загальна характеристика, перспективи та правові наслідки підписання. МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА. Одеса-2014. 2014

Еще по теме Список використаних джерел:

- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -