<<
>>

ПИТАННЯ 55. Криміналістична класифікація ознак писемної мови \\

У криміналістиці під ознаками писемної мови розуміються особливості вираження думок у письмовій формі, які виявляються у змісті документа, його лексиці, граматиці та стилі, що у сукупності дають уявлення про групову належність автора та індивідуалізують його писемну мову.

Отже, ознаки писемної мови можуть використовуватися: для визначення приблизних рис автора документа, тобто його групових характеристик (віку, освіти, статі, професії тощо) з метою встановлення кола осіб, котрі перевіряються, і серед яких необхідно шукати цю людину, та для встановлення тотожності певного автора декількох документів або ж конкретної особи.

Ознаки писемної мови у криміналістиці прийнято поділяти на визначені групи: лексичні, граматичні та стилістичні.

Лексичні ознаки. Під лексичними ознаками писемної мови розуміється сукупність мовних засобів особи, яка пише, та особливості (манера) їх використання для висловлення своїх думок. До лексичних ознак належать: загальний мовний запас автора, який може бути за обсягом невеликим, середнім, великим і дуже великим; наявність у мові професіоналізмів, діалектизмів, архаїзмів, а також використання приказок, прислів\'їв, фразеологізмів та інших засобів мови (порівнянь, метафор, епітетів), які роблять мову автора індивідуальною.

Граматичні ознаки. У кожної людини відповідно до її загальноосвітнього і культурного рівня внаслідок практики письма виробляється свій рівень грамотності. У письмі він знаходить своє відображення у манері побудови речень, відхиленнях від граматичних норм, які, будучи стійкими, можуть розглядатися як ознаки. Тобто, граматичні ознаки писемної мови - це звичні

120

для автора способи побудови речень, а також усталені синтаксичні, орфографічні та пунктуаційні помилки, яких він припускає на письмі.

У синтаксисі закріплено способи висловлення особою власних думок і способи мислення.

Саме ці ознаки відіграють важливу роль у встановленні авторства, тому що вони менш за все піддаються навмисному викривленню, що зумовлено тісним зв\'язком синтаксису та способу мислення. Навіть коли автор турбується про маскування власних звичних лексико-фразео-логічних, орфографічних і стилістичних засобів, він, звичайно, зберігає незмінною структуру складних речень, принципи розбивання тексту на абзаци, звичку до застосування певних мовних конструкцій (зворотів, риторичних запитань).

Стилістичні ознаки. Стилі - це основні різновиди літературної мови, які використовуються за різних обставин спілкування. Під стилем мови розуміється сукупність прийомів використання засобів мови для висловлювання думок, тобто це є своєрідною манерою письма автора. Стиль характеризує притаманні певному автору особливості способу мислення, підбору слів і фразеологічних зворотів мови, у архітектоніці - викладення думок. Такі усталені навички характерні для кожної людини.

Сучасна українська мова має розгалужену систему стилів, серед яких: розмовний, художній, науковий, публіцистичний, офіційно-діловий та конфесійний.

Мовні навички, які проявляються у писемній мові, поділяються на загальні (лексико-фразеологічні, синтаксичні, стилістичні, орфографічні, пунктуаційні) та окремі (усталені порушення норм писемного мовлення, використання визначених мовних засобів).

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 55. Криміналістична класифікація ознак писемної мови \:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -