<<
>>

ПИТАННЯ 24. Класифікація криміналістичних версій

Криміналістичні версії можуть бути класифікованими за різними підставами. Криміналісти сьогодні розробили класифікаційні системи різних видів версій. В основу цих систем покладено ознаки, які мають криміналістичне значення: суб\'єкт висунення версії; обсяг юридичного знання; вид логічного судження; визначеність версії; направленість версії тощо.

За суб\'єктом висунення, а, отже, за характером діяльності, яка здійснюватиметься і пов\'язана зі встановленням істини у справі, виділяють слідчі, судові, оперативно-розшукові й експертні версії.

Сл/дч/верс/ївисуваються під час порушення кримінальної справи і розслідування події, що має ознаки злочуну. Суб\'єктом побудови слідчих версій може бути лише особа, яка проводить розслідування справи-дізнавач, слідчий, прокурор. Припущення, що висловлені іншими учасниками процесу, можуть розглядатись як слідчі версії лише у випадку прийняття їх особою, яка проводить розслідування.

Після закінчення розслідування кримінальної справи слідчий у своєму обвинувальному висновку відображає не версії, як свої припущення про фактичні обставини справи, а доказане з погляду слідства обвинувачення як істину ("версію обвинувачення"), яка встановлена у процесі досудового слідства.

36

Під час судового розгляду суд може висувати різні припущення щодо обставин справи, яку він розглядає: прийняти версії слідства або ж висунути інші, які відрізняються чи навіть протилежні слідчим припущенням. Ці припущення суд перевіряє наявними в його розпорядженні засобами сам або повертає справу на додаткове розслідування. Такі обґрунтування припущення називаються судовими версіями.

Оперативно-розшукові версії висувають оперативні співробітники. Вони можуть бути висунуті як до порушення кримінальної справи, так і паралельно з її розслідуванням під час оперативного супроводу досудового слідства. Зв\'язок цих версій зі слідчими зумовлений єдністю предмета дослідження і тому в деяких випадках оперативно-розшукові версії можуть збігатися зі слідчими.

Однак, при цьому передбачені відмінні способи їхньої перевірки - в процесуальному і непро-цесуальному порядках.

У процесі експертного дослідження висуваються експертні версії, їхня побудова та перевірка перебувають у безпосередньому зв\'язку з об\'єктом дослідження і тими завданнями, що поставлені органом розслідування і які вирішує експерт. Від слідчих і оперативно-розшукових версій експертні відрізняються не лише за суб\'єктом висунення, а ще й за методами і способами їх перевірки. Як частина експертного дослідження, вони перевіряються здебільшого за допомогою лабораторних методів і з використанням відповідних науково-розроблених експертних методик.

За обсягом встановлення обставин події, яка досліджується, версії поділяються на загальні й окремі.

Загальні версії будуються для пояснення характеру досліджуваної події загалом, охоплюючи весь склад злочину, що розслідується (вбивство, самогубство, нещасний випадок тощо).

Окремі версії висуваються для встановлення і пояснення окремих обставин і фактів, що мають значення для розслідування. До них належать версії про місце і час вчинення злочину, про знаряддя злочину, про механізм утворення окремих слідів, про кількість співучасників злочину тощо.

За обґрунтованістю і логічним взаємозв\'язком виділяють основні версії і контрверсії. Базою для основної версії є зібраний слідчим матеріал, який дає підстави для її висунення. Логіч-

37

ним запереченням основної версії є контрверсія. Вона слугує, начебто, додатковим гарантом об\'єктивності дослідження, запобігає односторонності і суб\'єктивності основної версії. Контрверсія завжди має певні підстави для висунення, а в разі відсутності таких підстав просто не висувається.

Припущення найбільш загального характеру називають типовими версіями. Типова версія - це найбільш характерне для цієї ситуації з точки зору відповідної галузі знання пояснення окремих фактів чи події в цілому. Під типовою криміналістичною версією розуміють пояснення події злочину в цілому або окремих його сторін, що ґрунтується на даних узагальненого досвіду слідчої, судової, оперативно-розшукової і експертної практики за аналогічними справами.

Смисл таких версій полягає у поясненні подій при мінімальних вихідних даних, що надзвичайно необхідно для визначення напрямку розслідування справи у разі дефіциту інформації. Особливістю таких версій є те, що вони мають досить обмежене пізнавальне значення, даючи досить загальні пояснення події, яка досліджується.

Практичне значення типових версій підтверджується ефективністю розроблених на їх основі типових програм дій слідчо-оперативної групи, яка отримала повідомлення про конкретний злочин і здійснює перевірку такого повідомлення. Такі типові програми базуються на мінімальній вихідній інформації, що узагальнена типовою версією. У багатьох випадках вони приймаються на озброєння чергових частин органів внутрішніх справ та Служби безпеки і дають змогу найбільш раціонально організовувати роботу групи на місці події й направити її учасників на пошук можливих слідів та інших доказів злочину і його розкриття за гарячими слідами.

За відношенням до предмета доказування версії поділяються на обвинувальні- спрямовані на доказування обвинувачення підозрюваного у причетності до вчинення злочину, і виправдовувальні - направлені на підтвердження непричетності підозрюваного до вчинення злочину.

Під час класифікації інколи виокремлюють робочі версії\'як ті, що належать до більш дрібних, другорядних обставин злочину і прийняті для перевірки та знаходять своє підтвердження або відпадають у процесі розслідування.

38

<< | >>
Источник: Гора І. В., и др.. Криміналістика: Посіб. для підготов, до іспитів. /1. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А. Колесник. - 2-е вид., допов. та переробл - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,2004. - с.. 2004

Еще по теме ПИТАННЯ 24. Класифікація криміналістичних версій:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -