<<
>>

Основні вимоги до кредитних договорів.

Пам\'ятайте! Кредитний договір укладається тільки у письмо­вій формі. На відміну від договору позики, кредитний договір має укладатися у письмовій формі, незалежно від суми кредиту.

Якщо сторони не дотримались письмової форми - такий кре­дитний договір є недійсним.

Кредитний договір, як правило має таку структуру:

• ввідна частина;

• загальні положення;

• предмет договору;

• умови надання кредиту;

• права та обов\'язки позичальника;

• права та обов\'язки банку;

• особливі умови;

• відповідальність сторін;

• юридичні адреси, реквізити та підписи сторін.

Пам\'ятайте! Кредитний договір підписується керівником бан­ку та позичальником, або уповноваженими на це особами (напри­клад, за дорученням керівника банку договір може підписувати інша особа). Підписи уповноважених осіб банку та позичальника скріплюються печатками.

Якщо кредитний договір складений на кількох аркушах, то на кожному аркуші проставляються підписи керівника банку та по­зичальника.

Кредитний договір відкривається ввідною частиною, в якій за­фіксовано дату (число, місяць, рік) і місце підписання договору.

У вступній частині зазначається, як правило, що це саме «кре­дитний договір» і його «номер».

У договорі фіксується строк, на який укладено договір (тоб­то строк користування кредитом) та конкретні строки погашення кредиту, якщо погашення кредиту здійснюється не одноразово, а в розстрочку.

В кредитному договорі конкретно вказується, на які цілі вида­ється кредит (об\'єкт кредитування).

Для здійснення попереднього контролю та подальшого цільо­вого використання кредиту повинно бути чітко визначено цільове призначення.

У кредитному договорі визначаються умови надання креди­ту (одноразово, щоденно, в міру виконання робіт або здійснення витрат) та строки його видачі. Також зазначається сам порядок надання кредитних коштів (у безготівковому порядку на оплату розрахункових документів, готівкою).

Вказується, які відсотки Ви будете платити за користування кредитом, порядок та строки на­рахування і сплати відсотків, а також можливість зміни розміру відсотків.

Якщо кредитний договір містить умову про заставу нерухо­мого майна, такий договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації.

Увага! На практиці, частіш за все, банки чи інші фінансові установи надають кредит під забезпечення повернення коштів (це може бути застава майна, договір поруки тощо). Наприклад, банк надає Вам кредит, а під заставу бере Ваш автомобіль і, якщо Ви не повернете кредит, банк покриє свої збитки за рахунок застави, тобто автомобіля.

Як правило, у кредитних договорах є розділ «Умови забезпе­чення кредиту», в якому вказується, яким договором або цінними паперами чи іншими документами забезпечується своєчасне по­вернення кредиту.

Увага! При укладенні кредитного договору Ви повинні уваж­но слідкувати за тим, щоб він був підписаний зі сторони кредито-давця особою, яка має на це законне право.

При наданні кредитів банк аналізує, вивчає діяльність потен­ційного позичальника, перевіряє кредитоспроможність позичаль­ника, прогнозує ризик неповернення кредиту і тільки потім при­ймає рішення про надання або відмову у наданні кредиту.

Кредитний договір вважається укладеним з моменту, коли між кредитодавцем і позичальником досягнуто згоди з усіх істотних умов. Істотні умови включають:

• найменування сторін;

• строк договору;

• предмет і суму договору;

• розмір плати за користування кредитом;

• строк і цілі кредиту;

• порядок видачі кредиту;

• порядок погашення кредиту;

• спосіб забезпечення повернення кредиту;

• відповідальність сторін.

За згодою кредитодавця та позичальника в договорі можуть бути передбачені інші умови.

Кредитний договір може бути укладений як шляхом складан­ня одного документа, підписаного кредитором та позичальником, так і шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами, під­писаними стороною, яка їх надсилає.

Вносити зміни до кредитного договору в односторонньому по­рядку без згоди обох сторін не допускається.

Якщо за згодою кредитодавця та позичальника до кредитного договору вносяться зміни та доповнення, вони повинні оформля­тися додатковою угодою.

<< | >>
Источник: Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора. Кредит. Позика. Банківський вклад / Л.М.Горбунова, С.В.Богачов, І.Ф.Іванчук, Д.С.Йора; М-во юстиції України.- К.,2006. - 41 с. - Бібліогр.: с. 40.. 2006

Еще по теме Основні вимоги до кредитних договорів.:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс - Денежное обращение, финансы и кредит - Деньги - Дипломатическое и консульское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - История государства и права - История политических и правовых учений - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Маркетинг - Медицинское право - Международное право - Менеджмент - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Права человека - Право зарубежных стран - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предпринимательское право - Семейное право - Страховое право - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Экономика - Ювенальное право - Юридическая деятельность - Юридическая техника - Юридические лица -